Raad 16 september 2010. Perspectiefnota. De perspectiefnota 2011

advertisement
Raad 16 september 2010.
Perspectiefnota.
De perspectiefnota 2011.
In de eerste plaats willen we een ieder bedanken die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van
deze overzichtelijke en duidelijke perspectiefnota ter voorbereiding op de begroting.
De eerste perspectiefnota van het nieuwe college. Opvallend, omdat herkenbaar voor een andere
insteek is gekozen dan de laatste jaren het geval was. De negatieve lijn is omgebogen. De Algemene
Reserve zien we op termijn weer duidelijk toenemen.
Het is voor deelname in de coalitie ook een eis van de ChristenUnie geweest om de financiële positie
van Lingewaal te stabiliseren en een halt toe te roepen aan de negatieve onbalans die al jaren
bestond.
Dit bekritiseerde beleid samen met de huidige financiële crisis en kortingen vanuit het rijk, maken dat
er hard en rigoureus ingegrepen moet worden om baas in eigen huis te blijven. Dat doet pijn maar is
helaas noodzakelijk. Zeker ook gezien het feit dat door nog verder gaande bezuinigingen van het Rijk
de gemeentelijke uitkeringen nog lager zullen gaan uitvallen.
“Uitkomen met je inkomen” is het uitgangspunt van het collegeprogramma en ook hetgeen wij
voorstaan.
Bestaand beleid kan niet zomaar ongestraft doorgestreept worden en het is vaak ook niet wenselijk
om het te laten vallen. Bezuinigen, ombuigingen en terughoudendheid bij nieuw beleid zijn dus de
credo’s.
Het stemt de fractie van de ChristenUnie zeer tevreden dat wordt uitgegaan van een sluitende
begroting. Ondanks de zware inspanningen die ons van Rijkswege nog te wachten staan de komende
jaren, is het bemoedigend te zien dat de begrotingscijfers 2010 – 2014 voor structureel bestaand en
nieuw beleid vanaf 2013 voorzien in een positief resultaat. Wij zijn verheugd met de consequente
hantering van de systematiek die helder aangeeft dat structurele inkomsten besteed worden aan
structurele uitgaven en incidentele inkomsten gebruikt worden voor incidentele uitgaven. Hierdoor is
een gezonde financieringsbasis ontstaan, die duidelijk aangeeft waar de grenzen liggen.
De fractie van de ChristenUnie heeft de laatste jaren de financiële nota’s van het college steeds zeer
kritisch behandeld en keer op keer haar zorgen over de financiële positie van de gemeente
aangegeven. Die zorgen zijn nu beslist niet weg, maar we zijn wel blij met de weg die nu ingeslagen
is.
In het slot van haar inleiding noemt het college nog een aantal ambities waar we zeer belangstellend
naar uitkijken.
Ook bij de programma onderdelen willen we onze visie aan u ter overweging meegeven in de
voorbereiding op de komende begroting.
De programma’s:
Programma 1, Bestuur en Dienstverlening, vraagt forse investeringen van ons voor deels nieuw
beleid en voor beleid dat al in gang is gezet. We hebben als fractie van de ChristenUnie al eerder
opgemerkt dat hier toch ook echt bezuinigd zal moeten worden.
Wij noemen hier meerdere zaken:
Structurele meerkosten van 5000 euro voor een opwaardering van het Lingewaaljournaal was voor
ons geen noodzaak geweest.
Er is voor ons geen duidelijke noodzaak aanwezig voor de formatie uitbreiding met 0,5 fte tbv
communicatie, kosten structureel 43000 euro per jaar, voor het actief in uitvoering brengen van
burgerparticipatie.
Wij stellen voor de specifieke uitwerking van de burgerparticipatie cq de communicatie medewerker
tijdelijk te bevriezen en de voorgestelde ”bevroren” website medewerker hiervoor in te ruilen. Wij
zijn van mening dat het op peil brengen van een moderne, adequate, goed werkende website in de
tegenwoordige tijd meer effect sorteert op korte termijn voor onze burgers, dan het hoofdstuk
“Burgerparticipatie”. Wij denken hiermee, zonder voorzienbare knelpunten, op korte termijn de
burger meer mee te dienen.
Als vervolg op het onderzoeksrapport Het Manifest van Lingewaal stelt het college nu voor om een
traject op te starten om te bezien hoe we een fundamentele discussie over de financiële spankracht
van de gemeente kunnen voeren. Werkbudget 100.000 euro! Een gelijkluidend argument wordt in
dit programma nogmaals genoemd maar dan met het accent op verkenning van de mogelijkheden
tot versterking van regionale en andere samenwerkingsvormen. Werkbudget incidenteel 30.000
euro.
Er worden knelpunten in de organisatie gesignaleerd. Ze kunnen niet structureel opgelost worden.
Voor die knelpunten die de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden belemmeren is eenmalig
een budget nodig van 102.000 euro.
Grote bedragen en zo komen we er nog meer tegen. Voor ons is het nu onmogelijk om hier een
standpunt over in te nemen. We kennen de onderbouwing niet.
Wij vragen het college met heldere separate voorstellen te komen, waar we als raad dan een besluit
over kunnen nemen.
Ook in dit programma het onderwerp digitaliseren. Grote incidentele investeringen in software en
procesbeschrijvingen. Met dit soort investeringen loop je grote risico’s en wij denken dat het goed is
om ons hier terughoudend op te stellen. We komen echt niet van Mars en we hoeven hier zeker niet
voorop te lopen met alle risico’s van dien.
Inhuur van derden is ook zo’n onderwerp waar we al vaak wat van gezegd hebben. Het wordt niet zo
duidelijk benoemd, maar met alle voorgestelde onderzoeken is dat hier heel actueel aanwezig.
U moet het als taakstellend oppakken om hier te bezuinigen.
Tenslotte onder ditzelfde programmapunt 1 stellen wij voor de verruiming van openingstijden van
gemeenteloketten niet in de ijskast te zetten. De dienstverlening aan de burger dient uitgebreid te
worden. Wij vragen het college te onderzoeken of dit niet budgettair neutraal kan, door de
openingstijden te verschuiven naar het eind van de middag, tot het begin van de avond en
bijvoorbeeld ook open te zijn op woensdagmiddag. Kortom een uren invulling gelijk aan de huidige,
maar op andere (latere) tijden.
MOTIE
Veel opmerkingen bij dit eerste programma, waarmee maar duidelijk moet zijn dat onze mening is
dat hier nog wel valt te bezuinigen. Niet vrijblijvend, maar een must.
Programma 2 Veiligheid.
Bij uitwerking kadernota integrale veiligheid en handhaving wordt een nieuwe aanpak voorgesteld
om het nalevinggedrag te verbeteren. Kosten incidenteel 100.000 euro. Weer zo’n groot bedrag,
terwijl we echt op de kleintjes moeten letten. Net als eerder al gezegd, willen we ook hier separate
voorstellen waar we over kunnen beslissen. Dan zal blijken of deze bedragen hier terecht staan of dat
er toch bezuinigd kan worden.
Programma 3. Verkeer, vervoer en openbare ruimte.
Over het parkeerfonds. We moeten in principe eisen dat bij nieuwbouw voldoende ruimte
gerealiseerd wordt om te parkeren, afdwingen. Slechts in uiterste gevallen (liever nooit) de
voorgestelde constructie toepassen. Komt daar dan een parkeerverbod voor het huis? Uit vrije
beweging gaan automobilisten geen 100 meter lopen, leert de praktijk.
Parkeren in oude kernen wordt wel als probleem ervaren. Rabobank Asperen staat te koop, waarmee
nu vrije parkeerplaatsen zomaar kunnen verdwijnen. Door deze feiten en het instellen van een
parkeerfonds wordt de parkeerdruk in de oude kernen van met name Asperen en Heukelum alleen
maar vergroot en dat is ongewenst.
Beheerplannen vanavond apart agendapunt.
Programma 4 Werk en inkomen.
Aandachtspunt De Oven. U schrijft dat overeenkomstig het collegeprogramma wordt gewerkt aan
herontwikkeling van het bedrijventerrein De Oven. Dat is een foute constatering. In het collegeprogramma wordt gesproken over ontmanteling van De Oven over een lange termijn. Ontmantelen is
beslist niet hetzelfde als herontwikkelen. Met het stoppen van de illegale activiteiten is de
verkeersoverlast inmiddels naar meer normale proporties teruggebracht en het aanzien vanaf de
Linge zal bij iedere willekeurige stap verbeterd worden, want erger dan dit kan niet.
Uw conclusie: financiële effecten geen. Toch wordt er bij programma 9 weer een fors bedrag van
€100.000 opgevoerd voor verkenning ruimtelijke projecten. Voor een belangrijk deel zal dit voor De
Oven gebruikt worden. Vele tonnen in euro’s zijn er al in De Oven verdwenen voor onderzoek.
Er is ons inziens echter nog geen serieuze poging gedaan een ontmanteling te onderzoeken en
ondermeer de provincie hierin te betrekken. Wij willen dat dit nu wel wordt gedaan, want nu liggen
er kansen. Ontmantelen is in kleine stapjes terug naar de natuur of iets vergelijkbaars als
kleinschalige recreatie. De fractie van de ChristenUnie houdt het college aan haar programma .
Ontmantelen!!!! en niet herontwikkelen, want daar schieten we helemaal niets mee op.
Programma 5 Jeugd, jongeren en gezin.
Goede en belangrijke aandachtspunten in dit programma.
Ervaring in bijv. Heukelum laat zien dat gebruik van noodlokalen voor onderwijsdoeleinden heel duur
kan zijn. Neemt u dat mee in de overweging voor de uitbreidingen in Asperen en Herwijnen.
Als er bij de Zandheuvel een uitbreidingsunit komt en ook nog tijdelijke huisvesting voor een
peuterspeelzaal dan blijft er weinig speelruimte en groen bij de school over.
Is het niet veel fraaier en duurzamer om vast aan te bouwen voor de uitbreidingen. Kan de
peuterspeelzaal in Asperen dan niet tijdelijk in de oude brandweerkazerne ondergebracht worden.
Brede scholen juichen we toe. Een visie hiervoor zien we met grote belangstelling tegemoet. Helaas
komt deze visie voor de peuterspeelzaal en noodvoorziening in Asperen te laat. Tijdelijke units en
huisvestingslocaties moeten geen financiële belemmeringen gaan vormen voor een goede
ontwikkeling van brede scholen. Net als het college vinden wij dit heel belangrijk en snelle
ontwikkelingen zijn nodig.
Zo hopen we ook dat ontwikkeling en realisatie van woonzorgservicezones in deze raadsperiode echt
van de grond zullen komen.
De financiële effecten voor het aantrekken van een jongerenconsulent zijn volgens het programma
nihil. Klopt dit.
De programma’s 6, 7 en 8 kunnen we in grote lijnen geheel in meegaan.
Programma 9 hebben we al eerder genoemd.
We blijven wel aandacht vragen voor het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. We moeten hier
actief in blijven, maar ook de nodige initiatieven aan de burgers over durven laten. Laten we zo
samen de slagingskans van deze projecten verhogen.
Bij ruimte en wonen vragen we ook aandacht om te zorgen dat ontwikkelaars, uitvoerenden, etc
breed ingezet worden en niet alleen de krenten uit de pap halen. Dus de lucratieve en ook de minder
lucratieve zaken oppakken.
Bij programma 10 stelt u een verhoging van de OZB voor. Wij willen hier alleen in meegaan als
duidelijk is dat er geen andere mogelijkheden meer zijn. Ook zouden er concrete doelen aan
gekoppeld moeten zijn. Dat hebben wij onze kiezers beloofd en pas dan is het ook uit te leggen aan
de burgers.
We hebben veel punten voor bezuinigen genoemd, neem alleen programma 1 maar.
Eerst zelf de pijn nemen en dan pas de burger.
We zien veel goede dingen in deze perspectiefnota en wensen u veel wijsheid toe om de
opmerkingen die vandaag door de fracties worden gedaan in het belang van Lingewaal en haar
inwoners te vertalen naar de begroting. Wij hebben daar overigens alle vertrouwen in.
Download