Bijlage 7 grondsla

advertisement
BIJLAGE 7 GRONDSLAG VERDELING MIDDELEN KADERS
De gedachte achter de verdeling van de middelen is gelegen in enerzijds een bijdrage
te leveren aan niet beroepsmatige media, zijnde geen volledige exploitatiebijdrage.
Anderzijds aan de wens/behoefte om een mate van regie te voeren op te thematiek en
vorm van de mediaproducten, niet zijnde de inhoud. Dit verklaart waarom de middelen
voor kader 2 hoger zijn dan voor kader 1.
De middelen voor kader 1 zijn afgeleid van de bijdrage in het gemeentefonds. Afgerond
naar boven is dit een bedrag van € 22.000,-.
Tevens is stil gestaan bij de huidige subsidiering van de lokale omroep HTR. De
feitelijke situatie is dat de gemeentelijke bijdrage nu gesplitst is in 2x € 8.000,-, waarvan
€ 8.000,- met (uitzending raadsvergaderingen) € 8.000,- en zonder tegenprestatie. De
toekenning geschiedt echter op basis van de huidige subsidienota. Daarbij komt dat de
gesloten privaatrechtelijke overeenkomst onduidelijk is op het punt van beëindiging. De
gevolgen van beëindiging zijn nog niet uit gekristaliseerd. Beëindiging wordt in de
conceptnota voorgesteld. Praktisch gesproken lijkt sprake van € 16.000,- subsidiering.
De conceptnota mediabeleid beoogt geen (negatieve) verandering aan te brengen in de
subsidiering van de lokale omroep HTR. De uitkomst van het concept mediabeleid is
hierop getoetst. Kader 1 leidt voor de HTR tot een subsidie van € 16.500,-, zonder
verplichting tot het uitzenden van de raadsvergadering. Daarnaast staat de mogelijkheid
open om op projectbasis extra middelen te genereren.
Download