Begroting activiteit: waaraan wilt u het geld uit het

advertisement
Kaders, spelregels en criteria “Dorpsbudget Hemrik”
Het dorpsbudget is bedoeld voor kleine projecten en activiteiten die bijdragen aan de burgerparticipatie en
leefbaarheid binnen het dorp. Plaatselijk Belang zal zich volledig houden aan de aanvullende regels zoals deze
zijn op gesteld door de gemeente Opsterland. Om de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget goed te
kunnen beoordelen en geld toe te wijzen is door Plaatselijk Belang De Himrik besloten kaders, spelregels en
criteria op te stellen. Vanuit deze criteria worden de aanvragen beoordeeld. In gevallen waarin Plaatselijk Belang
afwijkt van de criteria zal dit gemotiveerd worden. Bij een aanvraag uit het dorpsbudget dient omschreven te
zijn waarvoor de aanvraag is, wat de doelstelling is en wat er nodig is aan mensen en middelen. De aanvraag
dient vergezeld te gaan van een onderbouwing d.m.v. schatting/raming van de te maken kosten. In de reguliere
bestuursvergaderingen van Plaatselijk Belang wordt de aanvraag beoordeeld.
Kaders & spelregels:









Algemeen uitgangspunt: activiteit vindt plaats in Hemrik en is toegankelijk voor de inwoners en het
initiatief dient geen privé belang.
Het initiatief is niet strijdig met de wet en of gemeentelijke regelgeving.
Bewoners(groepen) van Hemrik zijn opdrachtgevers.
Er is sprake van aantoonbaar draagvlak in wijk en/of buurt.
Het initiatief is haalbaar en concreet.
Een aanvraag waarvan de kosten 100% bestemd zijn voor eten en drinken wordt afgewezen.
Een aanvraag dient in alle gevallen te leiden tot een tastbaar/zichtbaar resultaat.
Er dient altijd een definitieve afrekening te worden overlegd na afronding van de activiteit.
Initiatieven dragen bij aan het verbeteren van leefbaarheid van het dorp en/of wijk op het gebied van
welzijn, cultuur(historisch), gezondheid.
Criteria:








Betrokkenen leveren een bijdrage in de vorm van zelf meedenken en handen uit de mouwen steken.
Een aanvraag mag niet dienen om de tekorten van eigen vereniging/stichting aan te vullen.
Het betreft bij voorkeur activiteiten die onderling contact en ontmoeting mogelijk maken en stimuleren
zijn dat mensen actief betrokken raken.
Er is sprake van cofinanciering en/of sponsering, een initiatief/activiteit wordt niet volledig
gesubsidieerd.
De opgenomen kosten van een aanvraag worden beargumenteerd en verklaard. Er wordt dus expliciet
gevraagd naar een reële begroting.
Overleg en samenwerking wordt met dit initiatief gestimuleerd.
Daar waar deze spelregels niet voorzien in specifieke omstandigheden is Plaatselijk Belang bevoegd
volgens de doelstelling van het dorpsbudget besluiten te nemen.
Het subsidiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien het beschikbare budget al volledig is
toegekend in een subsidiejaar zal de aanvraag worden doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar.
Ieder jaar hoort Plaatselijk Belang een verslag op te sturen naar de gemeente waarin wordt beschreven aan
welke activiteiten en projecten bijdragen zijn verstrekt. Om daarvan een mooi geheel te maken vragen we u om
na afloop van het project foto’s naar ons op te sturen. Een aanvraagformulier voor uw project vindt u hierbij.
Aanvraag Formulier t.b.v. subsidie uit het dorpsbudget Hemrik
Deze aanvraag wordt ingediend door
Jaar en volgnummer
(invullen door Plaatselijk Belang
Aanvragende
organisatie/stichting/vereniging
Naam initiatief
Naam contact persoon
Postadres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail adres
IBAN nummer
IBAN ten name van
Naam Activiteit
Start datum activiteit
Eind datum activiteit
Doelgroep(-en) en verwacht aantal
deelnemers
Beschrijving activiteit
Begroting activiteit: waaraan wilt u het geld uit het dorpsbudget gebruiken
Omschrijving kostensoort
Toelichting
Begroot
Eigen bijdrage
Overige baten
Totaal
Aan te vragen bedrag uit het
dorpsbudget
Ondertekening
Bij deze verklaart ondergetekende het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en er mee bekend
te zijn dat het bedrag dat uit het dorpsbudget ontvangen zal worden verleend onder de voorwaarde dat het
bedrag wordt besteed aan de activiteit/project als hierboven vermeld.
Datum:
Handtekening:
De volledig ingevulde aanvraag kan worden gestuurd naar [email protected]
Dorpsbudget criteria vastgesteld door Plaatselijk Belang De Himrik april 2014
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards