675624 onderwerp: Groenendaalse bos, gebruiksovereenkomst Geels

advertisement
GEBRUIKSOVEREENKOMST
De ondergetekenden,
De gemeente Heemstede, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet
vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw M. Heeremans, handelend ter uitvoering van het
collegebesluit van
, hierna te noemen: de gemeente;
en
De heer E. Geels, Cruquiusweg 128 te Heemstede, hierna te noemen: de gebruiker;
in aanmerking nemende:
-
-
-
-
-
-
dat de gemeente eigenaar is van de percelen kadastraal bekend gemeente
Heemstede, sectie C nummer 5136 respectievelijk Heemstede sectie B nummer
10522, plaatselijk bekend wandelbos Groenendaal;
dat de gebruiker een aantal pony’s heeft waarmee hij stapt bij de zandbak in
wandelbos Groenendaal;
dat de gebruiker voor de stalling van zijn paard en pony’s een gedeelte van het
perceel kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B, nummer 10522, ter
grootte van circa 1.200m2 in gebruik heeft gekregen van de gemeente;
dat de gebruiker een ander gedeelte in het wandelbos Groenendaal in gebruik wenst
te nemen, deel uitmakend van het kadastrale perceel Heemstede sectie C nummer
5136;
dat de gebruiker dit perceelgedeelte wil gaan gebruiken voor de stalling van zijn
pony’s;
dat de gebruiker een aantal educatieve activiteiten met betrekking tot de verzorging
van pony’s ten behoeve van derden op dit perceelgedeelte wil ontwikkelen;
dat de gebruiker op dit perceel gedeelte een opstal wenst te vestigen ten behoeve
van de stalling van zijn pony’s;
dat de gemeente en de gebruiker hiertoe een overeenkomst zijn aangegaan waarbij
de gemeente aan gebruiker in gebruik geeft, een gedeelte groot circa 1270 m2 van
het kadastraal perceel gemeente Heemstede sectie C nummer 5136, welk gedeelte
gearceerd is aangegeven op de kaart behorende bij deze gebruiksovereenkomst;
dat de gebruikersovereenkomst tussen de gemeente en gebruiker met betrekking tot
het kadastrale perceel gemeente Heemstede, sectie B nummer 10522 hiermee komt
te vervallen en dat de gebruiker dit perceelgedeelte binnen twee (2) maanden na
ondertekening van deze overeenkomst vrij van alle daarop aangebrachte werken
en/of beplantingen, aan de gemeente oplevert en de sleutel in levert overeenkomstig
artikel 4 lid 4 van de betreffende gebruiksovereenkomst;
dat de gebruiker - dat voormelde huur/verhuur geschiedt onder de volgende
bepalingen en bedingen:
Artikel 1
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
het gebruikersperceel: een gedeelte van het perceel plaatselijk bekend Wandelbos
Groenendaal te Heemstede, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie C, nummer
5136, ter grootte van ongeveer 1270 m2, zoals gearceerd is aangegeven op de bij deze
overeenkomst behorende kaart.
Artikel 2
De gemeente verklaart hierbij aan de gebruiker in gebruik te hebben gegeven hetgeen de
gebruiker aanvaardt: het gebruikersperceel.
Artikel 3
1. De gebruiker betaalt de gemeente een vergoeding voor het gehuurde van € 800,- per
jaar.
2. De verschuldigde jaarlijkse vergoeding zal ieder jaar (voor het eerst per 1 januari 2017 )
worden herzien op grond van het "consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens
(2006 = 100)", zoals dit cijfer wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (hierna te noemen: "CBS"), en wel door vermenigvuldiging van de laatst
geldende vergoeding (A) met een breuk waarvan de teller is het prijsindexcijfer voor het
kalenderjaar voorafgaande aan het jaar van aanpassing (B) en de noemer gelijk is aan
het prijsindexcijfer voor het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de canon voor
het laatst is herzien (C). Aldus: (B/C)x(A) = nieuwe vergoeding.
3. Indien CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de
berekening wijzigt, zal een zoveel mogelijk vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.
Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van
CBS een uitspraak worden gevraagd, die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan
verbonden kosten worden door partijen, elk voor de helft, gedragen.
Artikel 4
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar met een optie om de
overeenkomst met 10 jaar te verlengen en gaat in bij ondertekening van deze
overeenkomst door partijen.
2. Na de periode van 20 jaar wordt door de gemeente bepaald of een nieuwe
overeenkomst met gebruiker wordt aangegaan.
3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van
twee (2) maanden.
4. Deze overeenkomst eindigt als de gebruiker het gebruikersperceel niet meer gebruikt
voor de stalling van de pony’s die hij houdt ten behoeve van het ponystappen en/of
ponytrack.
5. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de gebruiker binnen twee (2) maanden na
beëindiging, het gebruikersperceel vrij van alle daarop aangebrachte werken, opstallen
en/of beplantingen, aan de gemeente op te leveren zonder dat aanspraak kan worden
gemaakt op enige schadevergoeding hoe ook genaamd.
Artikel 4
1. De gebruiker is verplicht het gebruikersperceel te gebruiken voor de stalling van zijn
pony’s die hij houdt ten behoeve van het pony stappen en voor educatieve activiteiten
met betrekking tot de verzorging van de pony’s ten behoeve van derden. Het is
gebruiker niet toegestaan het gehuurde een andere bestemming te geven.
2. Het is de gebruiker niet toegestaan het gebruikersperceel te gebruiken als manege of
paardenhouderij.
3. De gebruiker zorgt voor het onderhoud van het gebruikersperceel. Kosten zijn voor
rekening van de gebruiker
4. De gebruiker is verplicht het gebruikersperceel in goede staat van onderhoud te houden
en daartoe tijdig en op deugdelijke wijze die voorzieningen, vernieuwingen daaronder
begrepen, te treffen of te doen treffen, die daarvoor nodig zijn.
5. Het verwijderen of snoeien van bomen en andere groenvoorzieningen op het in gebruik
gegeven perceel anders dan in het kader van normaal onderhoud is alleen toegestaan
na vooraf door de gemeente verleende toestemming. Indien noodzakelijk dient er door
gebruiker een omgevingsvergunning voor het kappen van de boom/bomen bij de
gemeente te worden aangevraagd.
6.
Het is niet toegestaan het buitenterrein te gebruiken als opslag- en/of werkterrein,
anders dan in het kader van normaal gebruik en/of normale werkzaamheden.
Artikel 5
1. Het is gebruiker verboden om het gebruikersperceel en/of opstallen om niet of tegen
betaling geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
2. Het is niet toegestaan het gebruikersperceel en/of opstallen te gebruiken voor
commerciële doeleinden.
3. Gebruiker zal geen handelingen (doen) verrichten, nalaten of toestaan waardoor:
er enige verontreiniging van het gebruikersperceel kan plaatsvinden.
4. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door handelen, nalaten of
anderszins door ondergeschikten of andere personen die in zijn opdracht werken.
5. De gemeente is te allen tijde gerechtigd gebruik te (doen) maken van het gehuurde, voor
zover zulks naar het oordeel van de gemeente nodig is voor werkzaamheden ten
behoeve van het aanleggen, hebben, in stand houden, wijzigen, uitbreiden, vervangen
en wegnemen van werken op, onder of boven het gehuurde.
Artikel 6
1. Het is gebruiker niet toegestaan om met derden tussen zonsondergang en zonopkomst
op het perceel aanwezig te zijn en/of in de opstallen te verblijven, met uitzondering van
speciale gelegenheden.
2. Indien het voornemen bestaat om van de sluitingstijden uit lid 1 af te wijken, dan wordt
hierover vooraf overlegd door gebruiker met een vertegenwoordiger van de gemeente.
De stem van de gemeente geeft tijdens dit overleg de doorslag.
3. Het is voor bezoekers niet toegestaan om per auto via het Wandelbos Groenendaal naar
het in gebruik gegeven perceel te gaan gebruiker ziet hier op toe.
4. Het is niet toegestaan auto’s buiten het gebruikersperceel te parkeren.
5. Het is niet toegestaan te fietsen in het Wandelbos Groenendaal, met uitzondering op de
door de gemeente aangewezen route van de openbare weg naar het gebruikersperceel.
6. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het vrijhouden van nooduitgangen en
vluchtwegen.
7. Bij het betreden of verlaten dan wel het gebruik van het gebruikersperceel wordt door
gebruiker en/of bezoekers overlast voor de omgeving, in de zin van geluidoverlast,
voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperkt.
Artikel 7
1. Bij niet-nakoming of overtreding van een of meer van de bepalingen van deze overkomst
door gebruiker en/of bezoekers is gebruiker in verzuim door het enkele feit van deze
niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dit geval
kan de gemeente de noodzakelijke herstellingen, veranderingen of verwijderingen
uitvoeren of laten uitvoeren op kosten van gebruiker. Gebruiker dient daartoe alle door
de gemeente aan te wijzen personen toegang te verschaffen tot het in gebruik gegeven
perceel en opstal.
2. Bij niet nakoming door gebruiker en/of bezoekers van de bepalingen in deze
overeenkomst is de gemeente gerechtigd een boete op te leggen van
maximaal € 150,-- per overtreding. Vorenstaande laat het recht van de gemeente om in
het kader van andere regelgeving boetes op te leggen onverlet.
3. Bij herhaalde overtreding van de bepalingen uit deze overeenkomst door gebruiker en/of
bezoekers zal de gemeente gebruiker aanschrijven omtrent de
geconstateerde overtredingen. Er zal dan een proefperiode van 6 maanden worden
ingesteld.
4. Indien in de proefperiode van 6 maanden de bepalingen nogmaals worden overtreden
is de gemeente gerechtigd de overeenkomst conform het bepaalde in de
overeenkomst te ontbinden.
5.
De gemeente kan personen aanwijzen die kunnen nagaan of gebruiker zijn
verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst behoorlijk nakomen. Deze
personen zijn te allen tijde gerechtigd het perceel en/of de opstal te betreden.
Artikel 8
Alle kosten van de overeenkomst en van de tenuitvoerlegging daarvan komen voor
rekening van de gebruiker.
Aldus opgemaakt en ondertekend te Heemstede d.d.
en Heemstede d.d.
De gemeente:
De gebruiker:
Mevrouw M. Heeremans
Burgemeester
De heer E. Geels
Download