Een observatie

advertisement
1
NETWERK THUIS- EN BEJAARDENZORG /
ZORGKUNDIGE
19 maart 2015
Agenda
2



Verslagen jan 2014: servicedocument, organisatorisch kader, derde
graad, didactisch kader, geïntegreerd werken, GIP// maart 2014
stage, basisvademecum, afspraken lln materiaal!
Eind dit schooljaar: inventarisatie excell lijst in team …
Zorg: over de verschillende componenten heen: afstemmen op de
gebruiker en zijn situatie

Pauze

Per AD
3
Afstemmen op de gebruiker en zijn
situatie


Zie leerplandoelstellingen in alle AD’s
In les èn op stage
Wie is gebruiker?
4
–
Volwassen gebruikers
Gezinnen
–
Met aandacht voor specifieke doelgroepen:
–
•
•
kwetsbare gezinnen, jonge gezinnen, ouderen,
gebruikers die (psychisch en/of lichamelijk) chronisch
ziek zijn, gebruikers die palliatief zijn, gebruikers met
een beperking
Dus in casussen, voorbeelden … hanteren!
5
Vertrekken vanuit holistische,
emancipatorische en dynamische
mensvisie
Lichamelijk
Psychisc
h
Sociaal
Spiritueel
omgeving
Wat is de situatie van de gebruiker ?
6





Sociaal netwerk, woon- en leefsituatie, SES, maatschappij …
Sociaal netwerk in kaart brengen:
http://www.actiz.nl/stream/aan-de-slag-met-socialenetwerken
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/toolbox/familieparticip
atie/Ecogram.pdf
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/instrumenteen-ecogram-maken-de-omgeving
In welke settings?
7
Woonzorg: woonzorgcentra (4 weken stage op
schooljaarbasis) en gezinszorg (4 weken stage op
schooljaarbasis)
 Ziekenhuizen en andere zorginstellingen of diensten
zoals PVT, geriatrie, voorzieningen voor mensen met
een beperking, diensten thuisverpleegkunde, lokaal
dienstencentrum…aanbieden via studiebezoeken,
getuigenissen, videomateriaal, inleefmomenten …

8
Afstemmen vereist informatie
verzamelen


Op allerlei mogelijke manieren en momenten,
telkens opnieuw: gesprek, observatie, overdracht,
dossier …
Ordening van gegevens is nodig: in dit leerplan is
gekozen voor de gezondheidspatronen van Gordon
(gaan over alle elementen van het mens zijn =
holistisch)
GORDON
9
AD 4 en andere
1 Gezondheidsbeleving en
instandhouding
2 Voeding en stofwisseling
3 Uitscheiding
4 Activiteiten
5 Slaap en rust
6 Waarneming en cognitie
7 Seksualiteit en voortplanting
AD 5.3 en andere
8 Zelfbeleving
9 Rol en relatie
10 Stressverwerking
11 Waarden en
levensovertuiging
Vanuit gezondheidspatronen naar ICF
10

ICF brengt de onderlinge samenhang of het
samenspel (bio-psycho-sociaal) in beeld van de
unieke gebruiker en diens beleving, wensen,
behoeften en noden
ICF-schema = bio psycho sociale kijk op het menselijk functioneren
Gezondheidstoestand:
::
Lichaam
(Functies/anatomie/
stoornissen)
Omgeving (Externe factoren)
11
Doen (Activiteiten/beperkingen)
Samen
(Participatie/participatieprobleem)
Ik (Persoonlijke factoren)
12
GORDON
ORGANISATIE
(multidisciplinair
team, visie,…)
ZORGVRAGER
ZORG
ICF
13
Afstemmen op de gebruiker en zijn
situatie: enkele praktijkvoorbeelden
Netwerkzorg als beleidsoptie, zie dia 14
Presentie als middel, zie dia 15
Beeldvorming rond ouderen als eye opener, zie dia 16
1 Kan u deze info linken met het leerplan? Hoe? Licht toe!
2 Welke consequenties zijn er voor zorgkundigen?
3 Hoe pakt u dit onderwerp concreet aan in de lessen, op stage?
Samenvatting mindmaps als ondersteuning!
Synthese in plenum brengen met inhoudelijke insteek, tips en
bedenkingen …
-
Netwerkzorg
14

https://www.youtube.com/watch?v=6vACUIn2T98
15
Presentie als middel tot het zoeken van
aansluiting met gebruikers

http://www.presentie.nl/video/uit-hetwerkveld/item/406-meridiaan
16
Beeldvorming rond ouderen en zorg
als eye opener



http://www.ziezeanders.be/
http://www.slideshare.net/fullscreen/Weliswaar/cu
ltuurgevoelige-ouderenzorg
http://www.zorganderstv.be/reportages/wat-iszorg-op-maat-voor-jou
Plenum
17


Nog meer inspiratie …
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/EspriaExpeditie-goede-resultaten-ouderenzorg.html
Plenum
18


Nog meer inspiratie …
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/EspriaExpeditie-goede-resultaten-ouderenzorg.html
Recente en te verwachten
ontwikkelingen in de zorg




Er wordt gewerkt Federaal en in Vlaanderen aan een nieuw
zorgmodel: gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis, kortere
ligdagen en meer thuiszorg
Er is een paradigmashift van probleemoplossend denken naar
cliëntgericht denken.
Er zal gewerkt worden vanuit netwerken, waarin iedereen
samenwerkt rond de cliënt of zorgvrager. Ook de zorgkundige en
de huishoudhulp zullen hierin een belangrijke plaats krijgen.
Er komt een actualisatie van KB 78 (over de
gezondheidszorgberoepen) tegen 2016
19
Gezinszorg



Stuurgroep: knelpunten zijn besproken.
Om knelpunten structureel aan te pakken, hebben
we een overzicht nodig van knelpunten per regio.
Oproep om document zo snel mogelijk te bezorgen
aan verbond.
Regionaal overleg in mei 2015.
20
Nascholingsinitiatieven
21
-
-
-
Nascholing expressie vanuit de visie op zorg – 29
mei 2015 (via Eekhoutcentrum + begeleiding)
Dag van de voeding: 25 maart 2015 (via
Eekhoutcentrum)
Coaching: 5 mei 2015 (via Eekhoutcentrum)
Download