BRUIKLEENOVEREENKOMST - Vereniging der Parochiale Werken

advertisement
BRUIKLEENOVEREENKOMST
TUSSEN
de V.Z.W VPW Gewest Halle met zetel in de Dekenstraat 15 - 1500 Halle,
afdeling ...............................................
met contactadres: (straat,gemeente, tel) ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
vertegenwoordigd door (naam) ..................................................... ,afdelingsafgevaardigde / gevolmachtigde
hierna genoemd EIGENAAR
EN
................................................................................................................................................................................
met zetel in de (straat,gemeente, tel) .......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
vertegenwoordigd door (naam, hoedanigheid) .........................................................................................................
hierna genoemd GEBRUIKER,
IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT
Artikel 1: De eigenaar staat aan de gebruiker het gebruik en het genot toe van de hierna omschreven
goederen: (hier gedetailleerd omschrijven) ...........................................................................................................
Artikel 2: De bruikleenovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van ................... dag(en)
Op volgende datum/data ..................................................................................................................................
Artikel 3: De overeenkomst is essentieel een overeenkomst om niet. De gebruiker zal de eigenaar evenwel
een vergoeding voor normale gebruiks- en onderhoudskosten betalen ten bedrage van € ..........................
gedetailleerd op een afzonderlijke debetnota. Bij laattijdige betaling kan de zaal toegewezen worden voor
andere activiteiten.
Artikel 4: De gebruiker verbindt zich er toe het in bruikleen gegeven goed bij het einde van de bruikleen terug
te geven in de staat zoals hij het ontvangen heeft.
Artikel 5: Het in bruikleen gegeven goed mag enkel gebruikt worden als ...........................................................
.........................................................................................................................................................................
Voor elke andere bestemming is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist.
Artikel 6: De gebruiker verbindt er zich toe het in bruikleen gegeven goed te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming en het te behouden als een goede huisvader.
Artikel 7: De gebruiker wordt niet gemachtigd aan het in bruikleen gegeven goed enige aanpassings- of
veranderingswerken uit te voeren.
Artikel 8: De gebruiker mag de rechten en voordelen van huidig contract niet afstaan aan derden, tenzij mits
voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Artikel 9: De gebruiker verbindt zich ertoe de nodige aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten voor de
risico’s die hij draagt.
Artikel 10: De gebruiker verklaart een afschrift van het huishoudelijk reglement ontvangen te hebben. Door
deze overeenkomst te onderschrijven verklaart de gebruiker hiervan kennis te hebben genomen en
hiermee akkoord te gaan
Artikel 11: De gebruiker kan geen schadevergoeding eisen indien de zaal wegens overmacht (bvb. ten gevolge
van brand) niet meer ter beschikking kan gesteld worden. Het betaalde voorschot zal evenwel terugbetaald
worden.
Artikel 12: De gebruiker moet een GSM ter beschikking leggen op een zichtbare plaats om
deelnemers/medewerkers de kans te geven een noodoproep te doen
Opgemaakt te .................................................... op ....................................... in twee exemplaren. Elk der partijen
verklaart een exemplaar ontvangen te hebben.
De eigenaar
De gebruiker,
…………………………………
…………………………………
Download