Klachtenprocedure

advertisement
 Bij aanmelding
1. Infobrochures worden meegegeven waarin de filosofie van het huis en de
inspraakkansen worden voorgesteld. (zie brochures)
2. Voor meer inlichtingen kunnen de toekomstige gebruikers of hun
familieleden steeds terecht bij de verantwoordelijke van de sociale dienst
van het centrum.
3. Na afspraak kan er steeds een begeleid bezoek gebracht worden aan het
huis.

Bij opname
Zie procedure onthaal en opname
1. Bij de ondertekening van de opnamedocumenten wordt speciaal aandacht
besteed aan de inspraakorganen.
2. Aan de nieuwe gebruiker (en/of familie) wordt uitdrukkelijk gevraagd om
wensen/vragen te uiten, om alzo een passende zorg en/of antwoord te
kunnen geven, rekening houdend met de mogelijkheden van de werking.
3. Aan de bevoegde diensten wordt de opname kenbaar gemaakt (onderhoud,
technische dienst, keuken, ...)
 Tijdens verblijf
1. Blijven de directie, hoofdverpleegkundigen of -verantwoordelijken, de
coördinerend en adviserend arts en de kwaliteitscoördinator steeds
aanspreekbaar om vragen, moeilijkheden of problemen te bespreken.
2. Voor schriftelijke klachten wordt de klachtenprocedure gevolgd.
3. Voor vragen rond de facturatie kan men dagelijks terecht op het onthaal.
4. Dagelijks worden de wensen/vragen van de gebruikers besproken bij
overdrachten en briefings.
5. De gebruikersraad wordt voorgezeten door de hoofdverpleegkundige en
heeft zicht op de agenda. De verslagen worden op de afdelingen kenbaar
gemaakt..
6. De gebruikersraad vindt plaats per afdeling. Per afdeling wordt een
verantwoordelijke aangesteld. De hoofdverpleegkundige is de
eindverantwoordelijke voor het goede verloop van de gebruikersraad. Het is
een open vergadering waar alle geïnteresseerde familieleden de
vergadering kunnen bijwonen. Voor elke bijeenkomst wordt de familie van
de gebruiker uitgenodigd.
Een aanwezigheidslijst wordt ter ondertekening aan de aanwezigen
aangeboden.
Tijdens de samenkomst kunnen voorstellen of suggesties gedaan worden
met het oog op verbetering van het leven van de gebruiker in de woning.
Deze gebruikersraad bevordert eveneens de verhouding tussen de
familieleden onderling.
7. Uiterlijk 6 weken na de opname wordt een evaluatiegesprek gehouden met
de gebruiker, de vertegenwoordiger of de familie van de gebruiker door de
hoofdverpleegkundige.
8. zie ook “onderhandelbare zorg”
 Einde verblijf
Bij overlijden van de gebruiker wordt aandachtig geluisterd of de familie soms
aan- of opmerkingen heeft, eventueel suggesties. Deze worden meegenomen
naar overlegmomenten ( bv. woonzorgoverleg, palliatieve zorg)
Download