BANQUE CARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE

advertisement
Overeenkomst voor detachering
Informatieveiligheidsconsulent
Van OCMW naar gemeente (of omgekeerd)
Gelet op het statuut van de het OCMW van [naam invullen] en de aldaar beschreven
verlofregeling van het statutair personeel;
voorzien in een controle door een onafhankelijk toezichtsorgaan op de verwerking van
persoonsgegevens;
Gelet op de functie van de veiligheidsconsulent zoals bepaald in het Het koninklijk besluit van 12
augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van
sociale zekerheid;
Gelet op Het document ‘ Richtlijnen inzake veiligheid ten behoeve van de instellingen van
sociale zekerheid’
Gelet op Het document ‘De minimale veiligheidsnormen die door de instellingen van sociale
zekerheid moeten worden nageleefd’.
In acht genomen de minimumnormen, vastgesteld in bovenvermeld document, die door de
instellingen van sociale zekerheid verplicht moeten worden nageleefd teneinde toegang te
kunnen bekomen en behouden tot het netwerk van de Kruispuntbank en het risico dat in geval
van niet-naleving van deze minimale normen overeenkomstig artikel 46, eerste lid, 1°, van de
Kruispuntbankwet aan de betrokken instellingen, na ingebrekestelling, de toegang tot het
netwerk worden ontzegd.
Overwegende het tot de verantwoordelijkheid van elke instelling hoort om, in functie van haar
specifieke risico's, de meest gepaste middelen in te zetten.
Enerzijds, het Openbaar Centrum voor Maarschappelijk Welzijn van …, verder de
werkgever genoemd,
vertegenwoordigd door..., Voorzitter, en..., Secretaris.
Anderzijds, de Gemeente van …, verder de gebruiker genoemd, vertegenwoordigd door...,
Burgemeester en ..., Gemeentesecretaris.
Doel van de overeenkomst
Artikel 1
De werkgever stelt [naam aangestelde], [functie] ter beschikking van de gebruiker voor de
periode [begin en einddatum invullen - in letters] .
De terbeschikkingsgestelde zal tijdens dez periode de functie uitoefenen van
veiligheidsconsulent.
Plaats, duur en arbeidstijdregeling
Artikel 2
De plaats van tewerkstelling is [vul plaats in]
De terbeschikkingstelling gebeurt in een [vol-half-deeltijds, ander] dienstverband in
volgende arbeidstijdregeling:
[vul uren in - dagen van de week en uren]
Informatie-uitwisseling in het raam van de terbeschikkingstelling
Artikel 3
De gebruiker stelt de werkgever op de hoogte van elke afwijking van de werktijdregeling die
geldt bij de werkgever.
De werktijd vangt aan [ te bepalen (1) vanaf het ogenblik van aankomst bij de gebruiker
(2) van het verstrijken van de normale tijdspanne die nodig is om bij de werkgever te
arriveren ].
De gebruiker licht de werkgever onverwijld in over alle afwezigheden van de ter beschikking
gestelde.
De vakantie- en verlofregeling van de werkgever is van toepassing met inbegrip van
plaatselijke kermisdagen.
Andere modaliteiten van de terbeschikkingstelling
Artikel 4
Hoewel de ter beschikking gestelde persoon uitsluitend onder het gezag van de gebruiker staat
gedurende de tijd dat hij voor deze gebruiker werkt, blijft de gemeente burgerlijk
aansprakelijk volgens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek en dient de gemeente de
verzekeringspolis af te sluiten waarin deze risico's gedekt worden.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken die ze door de
terbeschikkinggestelde laat uitvoeren
Artikel 5
De aangestelde veiligheidsconsulent wordt de nodige toegang en medewerking verleend om
zijn taak naar behoren uit te voeren.
De veiligheidsconsulent moet de vertrouwelijkheid van de bekomen informatie respecteren
naar alle partijen.
Kosten van de terbeschikkingstelling
Artikel 6
Het OCMW staat in voor de betaling van het loon- en de verplaatsings- en andere onkosten.
De derde - gebruiker betaalt telkens wanneer er sprake is van één of meerdere
terbeschikkingstellingen op maandelijkse basis, een vergoeding die gelijk is aan de som van
[vul bedrag in] euro.
Enerzijds
In uren berekend, het aandeel in de jaarlijkse loonkost van de terbeschikkinggestelde. De
loonkost omvat het brutoloon van de ter beschikking gestelde, de patronale sociale
zekerheidsbijdragen, de arbeidsongevallenverzekeringen, kosten verbonden aan het
arbeidsgeneeskundig onderzoek , het vakantieverlofgeld, de eindejaarstoelage, de haard- en
standplaatstoelage, de maaltijdcheques.
Anderzijds
De onkosten verbonden aan de prestatie van deze uren, te zeggen verplaatsingsonkosten.
Deze vergoeding wordt in de loop van de eerste zeven kalenderdagen, volgend op de maand
waarop het betrekking heeft overgeschreven op het rekeningnummer [vul rekeningnr.in] met
vermelding van de tekst “samenwerking veiligheidsconsulent”, aangevuld met de maand en
het jaar waar dit op betrekking heeft.
Laattijdige betaling is onderworpen aan verwijlinteresten, die zonder ingebrekestelling en van
rechtswege beginnen te lopen.
Beëindiging van de terbeschikkingstelling
Artikel 7
De terbeschikkingstelling eindigt
- bij de beëindiging van de tewerkstelling van de ter beschikking gestelde
- door middel van een geschreven akkoord in deze zin, gesloten tussen de gebruiker en de
werkgever
Artikel 8
Indien de gebruiker zonder kennisgeving en zonder geldige reden de terbeschikkingstelling
vroegtijdig beëindigt, blijft een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de gebruikelijke
vergoeding voor drie maanden.
Artikel 9
Elk geschil dat zich zou voordoen in het kader van deze overeenkomst, zal onderzocht worden
door een comité dat paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle partijen.
Opgemaakt te [vul plaats in] in 3 exemplaren, waarvan elke partij verklaart zijn exemplaar
gekregen te hebben.
Voor de werkgever, het OCMW van [vul bestuur in]
..…
Secretaris
..…
Voorzitter
Voor de gebruiker, de gemeente vanvul bestuur in]
..…
..…
Secretaris
Burgemeester
De terbeschikkinggestelde veiligheidsconsulent
[naam en adres personeelslid]
Download