Algemene gebruiksvoorwaarden

advertisement
UITTREKSEL UIT HET REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE
ONTMOETINGSCENTRA
Algemene gebruiksvoorwaarden
1.
De stedelijke ontmoetingscentra kunnen door het College van Burgemeester en Schepenen ter
beschikking gesteld worden aan:
- de verenigingen met werking in Zottegem,
- privé-personen of rechtspersonen met commerciële doeleinden,
- privé-personen of rechtspersonen zonder commerciële doeleinden.
2.
De aanvragen worden schriftelijk gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen,
ondertekend door de hoofdverantwoordelijke en 1 medeverantwoordelijke, ouder dan 18 jaar.
Zij moeten tijdens de activiteit herkenbaar zijn.
De aanvragen moeten minstens 2 maanden vooraf gebeuren.
Voor vergaderingen aanvragen minstens 4 weken vooraf.
Dringende aanvragen (bvb rouwmaaltijden) kunnen altijd gebeuren.
3.
Het aanvraagformulier vermeldt:
- de namen en de adressen van de verantwoordelijken,
- de vereniging waarvoor de aanvraag wordt gedaan, de geboortedatum van de
verantwoordelijken,
- een gedetailleerde omschrijving van de aard van de activiteit,
- het aanvangsuur van de activiteit,
- de duur van de activiteit.
4.
De aanvrager zal een gebruiksovereenkomst worden toegestuurd, samen met onderhavig
reglement en de te betalen huurvergoeding.
De zaalverantwoordelijke zal een kopie worden toegestuurd.
Elke gebruiksovereenkomst is slechts definitief na bekrachtiging door het College van
Burgemeester en Schepenen.
5.
Het volledige bedrag van de huurvergoeding wordt gestort binnen de maand na verzending van
de factuur. Dan pas kan de huurder praktische afspraken maken met de zaalverantwoordelijke op
vertoon van het bewijs van storting (sleutel, drank, verwarming, enz...).
6.
De Gemeenteraad bepaalt de huurwaarde in een afzonderlijk tariefreglement. In de huurwaarde is
de vergoeding van verwarming (in de winterperiode), elektriciteit, brandverzekering en
onderhoud inbegrepen.
7.
Een plaatsbeschrijving zal vóór de activiteit worden opgesteld door de zaalverantwoordelijke van
de stad en de verantwoordelijke huurder.
Onmiddellijk na de activiteit zal opnieuw een plaatsbeschrijving doorgaan.
De gebeurlijke afwezigheid van de verantwoordelijke huurder houdt in dat hij akkoord gaat met
de toestand opgemaakt door de stad. (zowel vóór als na de activiteit).
8.
De annulaties moeten schriftelijk gemeld worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen één maand vooraf; voor de vergaderingen 7 dagen vooraf.
De annulatiekosten met een minimum van 5 euro bedragen:
- 20 % van het huurtarief bij tijdig verwittigen
- 100 % van het huurtarief bij laattijdig verwittigen.
9.
Elke gebruiker verbindt er zich toe te voldoen aan de voorschriften inzake gemeentelijke,
provinciale en andere taksen op de vertoningen en vermakelijkheden, Sabam en de bestaande
politiereglementen.
Dranken van meer dan 22 graden zijn verboden.
Geluidshinder moet onder de toelaatbare norm blijven. De gebruiker is hiervoor uitsluitend
verantwoordelijk.
De organisatoren zullen het koninklijk besluit van 24 februari 1977 inzake de
geluidsnormen strikt naleven:
In de zaal geldt een beperking van het geluidsniveau van 90 dB(A).
Buiten de zaal gelden de volgende maxima:
- niet hoger dan 5 dB(A) boven het achtergrondgeluid als dit niet hoger is dan 30 dB(A).
- niet hoger dan 35 dB(A) als het achtergrondgeluid tussen 30 en 35 dB(A) ligt.
- niet hoger dan het achtergrondgeluid als dat hoger is dan 35 dB(A).
Er worden geen vergunningen verleend voor de organisatie van fuiven en van feesten met
elektronisch versterkte muziek.
10. De gebruiker is verantwoordelijk voor de schade aangericht aan de roerende en onroerende
goederen (zie inventaris en plaatsbeschrijving) zowel door hemzelf, zijn aangestelden als door de
deelnemers aan de door hem ingerichte activiteiten. Hij is ook verantwoordelijk voor de schade
aan derden en voor schade aangericht in de onmiddellijke omgeving. De gebruiker moet zelf
oordelen of hij een verzekering afsluit. Het College van Burgemeester en Schepenen kan een
verzekering eisen.
11. Bij een tentoonstelling staat de inrichter in voor de verzekering van de tentoongestelde
voorwerpen en wel met een verzekeringspolis ‘nagel tot nagel’, d.w.z. alle risico’s van brand,
diefstal of beschadiging.
12. Het College van Burgemeester en Schepenen en het Stadsbestuur kunnen niet verantwoordelijk
gesteld worden voor de goederen van de gebruiker, voor diefstallen, beschadiging of voor de
ongevallen van welke aard ook vóór, tijdens of na de gebruiksperiode.
13. Het is verboden in/aan lokalen, ramen, deuren, muren, panelen of vloeren te benagelen, te
beplakken, hechtingsmateriaal aan te brengen of te beschilderen.
14. Het is de gebruikers verboden:
- de noodverlichting uit te schakelen.
- op welke wijze ook de vrije doorgang van de uitgangen, de nooduitgangen en de uitgangswegen
geheel of gedeeltelijk te belemmeren of er de nuttige breedte van te verminderen onder andere
door het aanbrengen van technische installaties, kassa’s, publicitaire voorwerpen of elke andere
losse of vaste installatie.
15. Onmiddellijk na elke activiteit, of na de laatste van een ononderbroken reeks activiteiten, moeten
de voorwerpen of materialen, die niet behoren tot het patrimonium van de stad, verwijderd
worden. Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor deze voorwerpen op kosten van de
gebruiker te verwijderen en op te slaan.
16. De gebruikers zijn verplicht een of meerdere meerderjarige verantwoordelijken aan te stellen, die
instaan voor de ingangscontrole en toezicht tot het einde van de activiteit. Voor iedere activiteit
is het sluitingsuur afhankelijk van de toelating gegeven door het College van Burgemeester en
Schepenen.
17. Buitengewone schoonmaak en/of herstel van beschadiging zullen door het College van
Burgemeester en Schepenen aan de gebruiker aangerekend worden aan de kostprijs.
18. Alle dranken dienen afgenomen te worden bij de bvba Dranken Pede, Doelstraat 10,
9520 Sint-Lievens-Houtem (tel. 053 62 67 30) of Provinciebaan 308, 9620 Zottegem
(tel. 09 360 08 03).
19. Het College van Burgemeester en Schepenen kan steeds regelend optreden in alle gevallen die
niet uitdrukkelijk voorzien zijn door het huidig reglement.
20. Bij het einde van de activiteit dient de gebruiker alle lichten te doven, de waterkranen dicht te
draaien, de deuren te sluiten en de verwarming op minimum te zetten.
21. Ingeval van moeilijkheden, zowel binnen als buiten in de onmiddellijke omgeving, zijn de
verantwoordelijken verplicht de politie te verwittigen
Download