Informatie Boechoutse Buurtservice

advertisement
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - BOECHOUT
___________________________________________________________________
Reglement inzake het gebruik door particulieren van de diensten van de lokale
dienstenonderneming – Boechoutse Buurtservice (BBS)
Hoofdstuk 1: Doelgroep
De lokale dienstenonderneming richt zich tot mensen die omwille van ziekte, handicap,
ouderdom of bijzondere sociale omstandigheden niet of onvoldoende in staat zijn om bepaalde
taken zelf uit te voeren.
De lokale dienstenonderneming biedt diensten aan aan mensen die in Boechout zijn
ingeschreven en er ook effectief verblijven.
Prioriteit wordt gegeven aan hulpvragers die het meest hulpbehoevend zijn en financieel het
minst begoed. Prioriteit wordt eveneens gegeven aan acute noodsituaties.
Hoofdstuk 2: Taken
Er worden enkel taken uitgevoerd waarvoor de lokale dienstenonderneming een erkenning heeft
van de bevoegde minister in het kader van het decreet inzake lokale diensteneconomie. Het
gaat om opdrachten die beperkte vakkennis vereisen en geen veiligheidsrisico inhouden.
Buitenwerk kan enkel indien de weersomstandigheden dit toelaten. Hoogtewerk is niet
toegestaan.
Hoofdstuk 3: Aanvraag en toekenning
Alle aanvragen dienen gericht te worden aan de coördinator van de lokale dienstenonderneming
van het OCMW van Boechout, Dokter Theo Tutsstraat 20, 2530 Boechout. Dit kan gebeuren
iedere werkdag tussen 9 en 12 uur en op maandag tussen 18 en 20 uur.
De coördinator gaat ter plaatse bij een eerste aanvraag en beslist over de gevraagde hulp
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. Wanneer een aanvraag wordt ingediend die
niet (geheel) beantwoordt aan de bepalingen van dit reglement en in het geval de aanvrager een
financiële tussenkomst (sociaal tarief) wenst dan beslist het bijzonder comité voor de sociale
dienst op basis van het sociaal verslag van de coördinator.
Hoofdstuk 4: Bijdrage van de gebruiker
De bijdrage van de gebruikers wordt vastgesteld op 9 euro per uur.
Er wordt steeds minimaal 1 uur prestatie aangerekend, daarna betaalt men per begonnen half
uur.
De bijdrage wordt berekend vanaf het moment dat het personeelslid aanwezig is.
1
In uitzonderlijke gevallen kan de gebruiker vragen dat het OCMW tussenkomt in de kosten van
de gevraagde diensten en een sociaal tarief aanvragen. Dit sociaal tarief kan enkel toegekend
worden door een individuele beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst op basis
van een sociaal verslag van de coördinator waaruit, door een vergelijking van inkomsten en
uitgaven, blijkt dat een financiële tussenkomst vanwege het OCMW noodzakelijk is om de
menselijke waardigheid van de aanvrager te kunnen garanderen. In die uitzonderlijke gevallen
wordt het sociaal tarief vastgesteld op 5 euro per uur.
Na elke geleverde prestatie dient de gebruiker het prestatieblad te ondertekenen, waarop de
aanvang en het einde van de prestaties en het aantal gepresteerde uren vermeld zal staan.
Aan de gebruikers wordt op het einde van de maand waarin hulp werd geboden een afrekening
gestuurd, opgemaakt op basis van de prestatiebladen.
Het verschuldigde bedrag dient betaald te worden met het bijgevoegde overschrijvingsformulier
of via domiciliëring.
Hoofdstuk 5: Uitvoeren van de opdrachten
De opdrachten mogen enkel worden uitgevoerd binnen de normale werkuren, zoals die van
toepassing zijn in de lokale dienstenonderneming.
’s Avonds en tijdens het weekend worden er in de regel geen diensten geleverd.
De personeelsleden werken steeds onder de verantwoordelijkheid van het OCMW.
De coördinator regelt welk personeelslid waar komt en wanneer.
Personeelsleden en gebruiker mogen bijgevolg geen aanpassingen doorvoeren aan het
uurrooster of de inhoud van de opdracht, behoudens wanneer de coördinator hier
voorafgaandelijk mee instemt.
De personeelsleden mogen onder geen beding werken buiten hun werkuren.
Zij mogen geen geld of geschenken aannemen.
De personeelsleden hebben recht op een kwartier pauze indien de opdracht een volledige voorof namiddag in beslag neemt.
In geval van problemen, onenigheid of betwistingen dienen de gebruikers en personeelsleden
onmiddellijk contact te nemen met de coördinator.
Geld en waardevolle voorwerpen, zoals juwelen, kasbons e.d. dienen als voorzorg achter slot
bewaard te worden.
Het OCMW is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, onvrijwillig toegebracht aan
toestellen, meubilair e.d.
Hoofdstuk 6: Gereedschap en materialen
In principe wordt het nodige gereedschap ter beschikking gesteld door de gebruiker.
Als de gebruiker niet over het nodige gereedschap beschikt, moet dit bij de aanvraag gemeld
worden aan de coördinator.
2
De nodige materialen dienen door de gebruiker ter beschikking te worden gesteld. Indien de
gebruiker in de onmogelijkheid verkeert hiervoor zelf het nodige te doen, kunnen deze bij wijze
van uitzondering door de lokale dienstenonderneming worden aangekocht. De prijs van de
materialen wordt in dat geval mee aangerekend aan de gebruiker.
De arbeidstijd nodig voor zulke aankopen wordt eveneens in rekening gebracht.
Hoofdstuk 7: Verzekering
Het personeel is verzekerd voor lichamelijke letsels zowel tijdens de werkuren als op weg van
en naar het werk.
De coördinator moet onmiddellijk worden verwittigd bij ongevallen.
Hoofdstuk 8: Praktische afspraken
De aanwezigheid van de gebruiker is in principe vereist gedurende de volledige periode van de
hulp.
Bij langdurige afwezigheid of opname in het ziekenhuis kan er, mits aanwezigheid van een
vertrouwenspersoon, toch hulp worden geboden.
In geval van een te voorziene onderbreking of annulering van de hulp moet de coördinator
minimaal 3 werkdagen op voorhand verwittigd worden. In geval van laattijdige verwittiging zal
een werkuur worden aangerekend.
In geval van verlof of ziekte van de personeelsleden, of wanneer personeelsleden een vorming
of werkvergadering bijwonen, wordt in principe niet in hun vervanging voorzien. Wanneer wel in
vervanging kan worden voorzien, heeft de gebruiker niet het recht om deze hulp te weigeren.
In geval van ziekte of overmacht verwittigt het personeelslid onmiddellijk de coördinator.
Deze neemt contact op met de gebruiker.
Roken is verboden tijdens de werkuren, enkel tijdens de pauze mag gerookt worden. Bij de
gebruikers mag enkel in huis gerookt worden, indien de gebruiker daarmee instemt.
Het drinken van alcohol tijdens de werkuren of het werken onder invloed is verboden.
Het OCMW behoudt het recht de hulp te verminderen of te onttrekken om voorrang te kunnen
verlenen aan andere hulpvragers met meer of dringender behoeften.
3
Download