Jeugdzorg Inzet VNG voor de verkiezingsprogramma`s

advertisement
VNG Flitscongres
Het perspectief van gemeenten
Amersfoort, 12 april 2010
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Het perspectief van gemeenten
14:30 uur
14:45 uur
15:45 uur
17:00 uur
Opening
Algemeen deel
• Financiële vooruitzichten voor gemeenten
• VNG inzet voor partijprogramma’s politieke partijen
• Uitkomsten heroverwegingswerkgroepen
Bestuurlijke inrichting van Nederland
Discussienotitie Thorbecke 2.0:
naar een vernieuwde Nederlandse overheid
Afsluiting en aanvang borrel
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Het financieel perspectief
Waar staan we?
2007
Bestuursakkoord
2009
Aanvullend beleidsakkoord
o afspraken ontwikkeling GF 2009
o normeringssystematiek ‘trap op, trap af’ voor 2009 -2011
buiten werking
o reëel accrès 2009 op 4,5 %
o reëel accrès op nul in 2010 en 2011
2012 -
Geen duidelijkheid (pm)
Coelo:
gemeenten hard getroffen door recessie
o Strop van 3 mrd (2009/2010)
o Naar voren gehaalde investeringen: 1 mrd (2009/2010)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Het financieel perspectief
Wat is het perspectief 2011-2015?
 2010 financieringstekort 6 %
 CPB: tekort naar +1%= 29 mrd bezuinigingen
 Gemiddelde groei 2011- 2015 1 ½ % per jaar (CPB)
 1 ½ % groei =
o groei bestedingsruimte
o groei (belasting)inkomsten
o financieringstekort
=> 14 mrd
=> 32 mrd
=> 2,9 %
 Tekort 0 in 2015: 18 mrd bezuinigingen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Het financieel perspectief
Wat is het perspectief 2011-2015? (2)
 Bestedingsruimte (14 mrd) – Bezuinigingen (18 mrd)
= -4 mrd (Bezuinigingen)
 Toepassen normeringsystematiek op + 14 en – 18
leidt tot korting GF van 300-400 mln
 Werkgroep Kalden: 1,7 mrd korting GF
 Bezuiniging na 2015 = 29 mrd – 18 mrd = 11 mrd
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Het financieel perspectief
Onze inzet
 Herstel
normeringssystematiek
 Geen onevenredige korting
 Onverkorte toepassing art. 2
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Werk
Inzet VNG voor de verkiezingsprogramma’s:
 Integrale benadering verschillende doelgroepen
 Gemeenten (na 1 jaar) leidend in re-integratie; regionale samenwerking.
 Kostenbesparing door stroomlijning en samenvoeging administraties.
Uitkomsten heroverwegingswerkgroep:
 Meest vergaande variant is integratie regelingen (Wajong, WSW en WWB)
 Leidt tot een bezuiniging van 2 mrd
 Aanpassingen polisvoorwaarden (= politieke keuze)
 Regisserende rol gemeenten in de regio en op werkpleinen
 Een greep in onze kas: korten van het re-integratietraject met € 500 miljoen
Mening VNG:
 Kans: Kwaliteitslag door ontschotting
 Bedreiging: bezuinigingen van 2 mrd en 500 mln
 Meer aandacht voor efficiency in uitvoeringsadministraties
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
WMO en preventie
Inzet VNG voor de verkiezingsprogramma’s:
 Meer aandacht voor preventie, te organiseren door gemeenten
 Overheveling onderdelen AWBZ met bijbehorende middelen naar Wmo.
Uitkomsten heroverwegingswerkgroep:
 Vier varianten
 Variant "Zorg dichtbij“ is meest aantrekkelijk voor gemeenten:
 Financieel voorstel: overheveling 11 miljard naar GF voor AWBZ taken
Mening VNG:
“Zorg dichtbij” is interessant decentralisatievoorstel
 Rijk neemt de bezuiniging van 5 mrd voor haar rekening
 Garanties voor financiën en beleidsvrijheid
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Jeugdzorg
Inzet VNG voor de verkiezingsprogramma’s:
 Jeugdzorg overhevelen naar gemeenten (commissie Paas)
 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor samenhangende ondersteuning
en hulp aan kinderen.
Uitkomsten heroverwegingswerkgroep:
 Kalden: jeugdzorg in beide varianten naar gemeenten
Mening VNG:
 Instemmen en uitwerken
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Veiligheid
Inzet VNG voor de verkiezingsprogramma’s:
 Veiligheidsbeleid is integraal beleid
 Versterking lokale sturing
Uitkomsten heroverwegingswerkgroep:
 Meerdere opties:
o Nationale politie
o 1 meldkamer
o Aantal veiligheidsregio’s van 25 naar 10
o Verdere opschaling/ mogelijke privatisering brandweer
Mening VNG:
 Geen grotere afstand gemeenten – politie
 Opschaling van onderop
 Geen verdere opschaling of privatisering brandweer
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Andere voorstellen die in de ledenbrief verder
zijn uitgewerkt:







Vermindering aantal politieke ambtsdragers
Efficiency in de waterketen
Korting op programma’s voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking
Korting op de Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer van 20%
Schrappen van de rijksbijdrage van 115 mln aan het afvalfonds
Inburgering
ISV
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De algemene lijn van de VNG
Doorgaan met decentralisatie
Onder aantal voorwaarden:
o Sterke gemeenten
o Voldoende financiële middelen voor nu en in de toekomst
o Handelingsruimte voor gemeenten bij de uitvoering
o Duidelijke bevoegdheden richting maatschappelijke organisaties
o Voldoende middelen voor uitvoering
o Fatsoenlijke normeringssystematiek
o Sterk lokaal belastingsgebied
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Dank voor uw aandacht
Deze presentatie zal ook op www.vng.nl worden geplaatst
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Thorbecke 2.0
naar een vernieuwde Nederlandse overheid
Download