Onderwijskundig Rapport - Samenwerkingsverband VO Gelderse

advertisement
Vertrouwelijk
Onderwijskundig Rapport
Zorggedeelte
t.b.v. leerlingen die aangewezen zijn op leerwegondersteuning of
praktijkonderwijs
Naam leerling:
Naam verwijzende school:
Dit zorggedeelte dient als aanvulling op het algemene gedeelte van het onderwijskundige rapport. Het
kan een bijdrage leveren aan de plaatsingsbeslissing, maar is vooral bedoeld om handelingssuggesties
te kunnen opstellen.
In een aantal gevallen wordt u gevraagd een beoordeling te geven (onvoldoende, zwak, voldoende en
goed). Wilt u deze criteria relateren aan het niveau waarvoor u de leerling aanmeldt. Zie hiervoor vraag 2
van het ‘algemene gedeelte’
Leerwegondersteunend onderwijs
Praktijk onderwijs
1. Leerlinggegevens
Algemene leervoorwaarden:
Onthouden/geheugen
Kunnen ordenen
Luisterhouding
Onv
Zwak
Vold
Goed
Taal:
Gedachten verwoorden
Taalbegrip
Schrijven van klankzuivere woorden
Spelling moeilijke woorden
Beheersen van spellingregels
Beheersen werkwoordspellingregels
Begrip van zinsontleding
Onv
Zwak
Vold
Goed
Lezen:
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Leesplezier
Onv
Zwak
Vold
Goed
Schrijven:
Leesbaarheid
Onv
Zwak
Vold
Goed
Rekenen:
Elementaire rekentaal-begrippen
Inzicht in getalstructuur
Optellen en aftrekken tot 100
(Deel)tafels (tot 10) geautomatiseerd
Staartdeling
(Gewone) breuken
Decimale breuken
Tijd
Meten
Wegen
Geld
Onv
Zwak
Vold
Goed
Onderwijskundig rapport PO-VO, versie 4, SWV VO Gelderse Vallei 2014-2015
1
2. (Eind)toetsen basisonderwijs
Gegevens uit laatste (psychologisch) onderzoek:
Wilt u, zo mogelijk, een kopie meesturen van:
ja
Nee
- het voorblad van de WISC-3 of WISC-4
- de overzichtsbladen van de differentiatietest
- de Cito-eindtoets basisonderwijs
- de SVL
- Anders, namelijk
3. Eventuele bijzonderheden over (zie ook vraag 8: algemeen gedeelte)
Gezondheid (indien belemmerend voor het leren):
Regelmatig artsbezoek
Lichamelijke achterstand
Chronische ziekte
Medicatie voor:
Specifieke aanpak
Lichamelijke bijzonderheden (belemmerend voor het leren):
Visuele problemen,
Auditieve problemen,
Spraakmotorische problemen,
Grofmotorische problemen,
Fijnmotorische problemen,
Overbeweeglijkheid,
Onhandigheid,
Tics of stereotype bewegingen,
Opvallende uiterlijke kenmerken,
Organisch cerebrale afwijking,
Anders, namelijk
Zijn er in de geschiedenis van de leefsituatie van het kind ingrijpende gebeurtenissen
geweest?
Overlijden
Langdurige/ernstige ziekte
Relatieproblemen
Werkloosheid
Verhuizingen
Financiële problemen
Oorlogsgeweld
Anders, namelijk
Onderwijskundig rapport PO-VO, versie 4, SWV VO Gelderse Vallei 2014-2015
2
4. (Werk)houding
De leerling reageert in het algemeen op:
Negatief
Neutraal
Positief
Negatief
Neutraal
Positief
Negatief
Neutraal
Positief
Belonen
Stimuleren
Helpen, aanwijzingen geven
Waarschuwen
Gebieden
Verbieden
Straffen
Anders, namelijk
Omgang met medeleerlingen:
Aansluiting met anderen
Deel uitmaken van de groep/ klas
Rekening houden met anderen
Leiderschap
Weerbaarheid
Beïnvloedbaar
Anders, namelijk
Omgang met de groepsleerkracht:
Het zelf leggen van contacten
Openstaan voor contact
Komt sympathiek over
Is positief beïnvloedbaar
Kan leerkrachtwisseling aan
Anders, namelijk
Emotionele gesteldheid van de leerling:
nee
soms
vaak
altijd
Heeft zicht op eigen functioneren
Heeft zelfvertrouwen
Kan vertrouwen in anderen stellen
Hanteert normen en waarden
Is vrolijk
Is bedrukt
Is wisselend van stemming
Haalt fantasie en werkelijkheid door elkaar
Er is sprake van angst
Er is sprake van somberheid
Er is sprake van agressie
Anders, namelijk
5. Beknopte typering
Beknopte typering van de leerling en de belangrijkste reden voor verwijzing naar LWOO/Praktijkonderwijs
Onderwijskundig rapport PO-VO, versie 4, SWV VO Gelderse Vallei 2014-2015
3
Download