20141103 workshop arbeidsrecht

advertisement
WELKOM
1
mr. Jacomien Kapteijn:
- Advocaat en Mediator bij Berntsen Mulder
Advocaten
- Specialisaties: Arbeidsrecht
Familierecht
- Lid van de Vereniging Familierecht
Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
2
mr. Jos van Bohemen:
- Advocaat bij Berntsen Mulder Advocaten
- Specialisaties: Arbeidsrecht
Faillissementsrecht
Ondernemingsrecht
- Lid van de Vereniging Arbeidsrecht
Advocaten Nederland (VAAN)
- Lid van de Vereniging INSOLAD
3
Financiële voordelen
voor werkgevers
Voor welke werknemers zijn er
specifieke regelingen?
• Mensen die wat ouder zijn
• Mensen die een beperking hebben
• Mensen die al langere tijd op zoek zijn naar een
baan
• Mensen die nog wat jonger zijn
Pluspunten?
• Veel ervaring
• Heel gemotiveerd
• Financiële voordelen
Arbeidsgehandicapte
• Definitie volgens de huidige wet- en regelgeving:
Iemand bij wie door een medischarbeidsdeskundige beoordeling is vastgesteld
dat hij door een ziekte of handicap
belemmeringen ervaart bij het vinden van een
baan of bij het verrichten van arbeid.
Participatiewet
• 1 januari 2015
• 1 regeling voor mensen die een opstap
naar de arbeidsmarkt nodig hebben
• Samenvoeging van WWB, WsW en
Wajong
Arbeidsgehandicapte
• Definitie onder de participatiewet:
Mensen met een arbeidsbeperking.
Aanzienlijk beperktere definitie.
Zieke werknemer
• No risk polis
• UWV betaalt Ziektewet uitkering als
werknemer met handicap of ziekte uitvalt
• Eerste 5 jaar (muv Wajong)
Eigenrisicodragerschap
• Voor de WGA
• Voor de Ziektewet
• Voor de WW
Wajong
WAJONG
• Op jonge leeftijd langdurige ziekte/handicap
• Loondispensatie
• Jobcoach
Jongere werknemer
• 18 tot 26 jaar
• Met WW- of bijstandsuitkering
• Premiekorting
Plaatsingsfee
• Voordeel voor intermediair die
werkzoekende van 50 jaar of ouder
heeft begeleid naar een baan
• Tijdelijke regeling tot 30 september
2016
Proefplaatsing
• Werknemer met UWV-uitkering
• Twee maanden zonder loon
• Daarna minimaal 6 maanden in dienst
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Huidig ontslagrecht
• Via vaststellingsovereenkomst met wederzijds
goedvinden;
• Via aanvraag UWV (ontslagvergunning);
• Middels ontbindingsverzoek aan de
kantonrechter;
• Ontslag op staande voet.
20
Vraag 1:
• Sinds wanneer is het mogelijk om een
arbeidsovereenkomst te beëindigen via een
vaststellingsovereenkomst?
• 1999 (inwerkingtreding flexwet)?
• 2006 (inwerkingtreding nieuwe
werkloosheidsregeling)?
• 2009 (versobering kantonrechtersformule)?
Ontslag via kantonrechter
• Voordeel:
snelle procedure / geen hoger beroep;
• Nadeel:
(hoge) vergoeding.
23
Ontslag via UWV
• Voordeel:
- geen vergoeding
• Nadelen:
- langdurige procedure;
- opzegtermijn in acht nemen;
- formele procedure;
- procedure wegens kennelijk onredelijk
ontslag, met relatief lage vergoeding.
24
Ontslag op staande voet
• Dringende reden
• Hoor en wederhoor
• Zorgvuldige formulering van de dringende
reden
• Onverwijlde mededeling
• Rechter: alle omstandigheden van het geval
(ook persoonlijke omstandigheden, zoals
leeftijd en gevolgen ontslag)
-zaak
• Werknemer, geboren in 1938 en sedert
1960 in dienst;
• Vervroegde uittredingsregeling met
afvloeiingsregeling in 1995;
• Na afscheidsreceptie diefstal van 2 blikken
motorolie (waarde € 9,90);
Vraag 2: dringende reden?
Nieuw arbeidsrecht:
waarom?
28
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten
• Binnen 2 jaar vast dienstverband i.p.v. 3 jaar;
• Ook bij een 4e tijdelijke contract;
• Geen concurrentiebeding, tenzij bijzondere
zwaarwegende omstandigheden (schriftelijk in
arbeidsovereenkomst opnemen);
• Aanzegtermijn van 1 maand bij contracten van 6
maanden of langer;
29
Casus 1: aanzegtermijn
• Tijdelijke arbeidsovereenkomst;
• 1 april 2014 tot en met 31 januari 2015;
• Moet u als werkgever het einde van de
arbeidsovereenkomst aanzeggen? Zo ja,
wanneer?
Casus 2: ketenregeling;
• Tijdelijke arbeidsovereenkomst: 1 januari
2014 tot 1 januari 2015;
• Verlenging arbeidsovereenkomst met 18
maanden tot 1 juli 2016;
• Is er sprake van een vast dienstverband?
Ontslagroutes
• Oude situatie:
keuze tussen UWV en kantonrechter
• Nieuwe situatie:
wettelijk bepaald welke ontslagroute gevolgd moet
worden
32
Welke route te nemen?
• Bij bedrijfseconomische redenen:
ontslagvergunning via het UWV
• Bij langdurige arbeidsongeschiktheid (+ 2 jaar):
ontslagvergunning via het UWV
• “Persoonlijke redenen”: kantonrechter
33
Soorten vergoedingen I
• Transitievergoeding, maximaal € 75.000,00 bruto of
bruto jaarsalaris;
- 1/6 maandsalaris per half dienstjaar;
- 1/4 maandsalaris per half dienstjaar bij
dienstverband van 10 jaar of meer;
- 1 maandsalaris per dienstjaar voor werknemer
ouder dan 50 jaar met dienstverband van 10 jaar of
meer (uitzondering MKB met minder dan
25 werknemers).
34
Wanneer transitievergoeding?
• Arbeidsovereenkomst heeft tenminste 24
maanden geduurd;
• Ook bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten;
• Ook bij UWV procedures.
• Niet bij ernstig verwijtbaar gedrag werknemer!!
35
Casus 3: zieke werknemer
• 2 jaar arbeidsongeschikt;
• Ontslag met vergunning UWV
Transitievergoeding?
Aftrek kosten re-integratie?
Soorten vergoedingen II
• Billijke vergoeding:
- Ernstig verwijtbaar gedrag werkgever
- Het zgn. muizengaatje
39
Wat gaat de kantonrechter doen?
Hoger beroep?
• UWV procedure: nu geen mogelijkheid tot hoger
beroep, straks ook niet;
• Wel verzoek herstel dienstbetrekking via de
kantonrechter;
• Ontbindingsprocedure bij de kantonrechter: nu geen
mogelijkheid tot hoger beroep, vanaf 1 juli 2015 wel
41
Bedenktijd
• Huidige situatie: na sluiten beëindigingsovereenkomst,
kunnen werkgever en werknemer hier niet meer op
terugkomen
• Nieuwe situatie: werknemer krijgt een bedenktijd van
14 dagen (let op binnen 2 dagen na ondertekening
melden!!)
42
Vraag 3
• Werkgever doet niet binnen 2 dagen na
ondertekening vaststellingsovereenkomst
melding van bedenktijd
• Wat is de consequentie?
Werkloosheidsuitkering
• Huidige situatie:
werknemer heeft recht op 1 maand WW-uitkering per
jaar arbeidsverleden. Maximaal 38 maanden
• Nieuwe situatie per 1/1/2016:
werknemer heeft recht op 1 maand WW-uitkering per
jaar arbeidsverleden tijdens eerste 10 jaar, daarna halve
maand per jaar. Maximaal 24 maanden
44
Vraag 4 en 5
• Werknemer, die werkloos is, moet alle
arbeid als passend accepteren
• Na welke termijn?
• Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag
• Welk percentage?
Bereikt het kabinet met deze
maatregelen haar doelen?
46
Vragen?
47
Bedankt voor uw aandacht!
Jacomien Kapteijn
Jos van Bohemen
48
Contactgegevens:
Berntsen Mulder Advocaten
mr. J.P.W. van Bohemen
mr. J.L.J. Kapteijn
Burgemeester Visserpark 13 - 15
Postbus 575
2400 AN Alphen aan den Rijn
T: 0172 – 49 43 45
F: 0172 – 42 47 28
E: [email protected]
[email protected]
49
Download