Parate kennis wiskunde

advertisement
Bijlage 1
Aanzet1 tot een document van
parate kennis en vaardigheden wiskunde
1ste graad
1. TAALVAARDIGHEID BINNEN WISKUNDE
a) Begrippen uit de getallenleer
Bewerking
Symbool
optelling

aftrekking

vermenigvuldiging

deling
Voorbeeld
1 7  8
1, 7 : term; 8 : som
a b
a, b : term; a  b : som
7 1  6
1, 7 : term; 6 : verschil
a b
a, b : term; a  b : verschil
2  7  14
2, 7 : factor; 14 : product
a b
a, b : factor ; a  b : product
14  7  2
:
a:b
kwadratering
machtsverheffing
...
2
...
n
vierkantsworteltrekking
1
Benaming
Algemeen
14 : deeltal of teller , 7 : deler of noemer ; 2 : quotient
a : deeltal of teller , b ( 0) : deler of noemer ;
a : b : quotient
32  9
3 : grondtal , 2 : exponent ; 9 : kwadraat
a2
a : grondtal , 2 : exponent ; a 2 : kwadraat
23  8
2 : grondtal , 3: exponent ; 8 : 3de macht
an
a : grondtal , n : exponent ; a n : nde macht
4 2
4 : grondtal ; 2 : vierkantswortel
Discussietekst die naar eigen hand kan gezet worden.
Document bespreken in eigen vakgroep + overleg met 2de graad.
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
1
b) Begrippen uit de meetkunde
Meetkundige voorstelling
Lees
Punt
het punt A
Halfrechte
Rechte
de halfrechte [AB,
A is het grenspunt
de rechte a of de rechte AB
het lijnstuk [AB],
Lijnstuk
de grenspunten zijn A en B
Hoek
de hoek Â
loodrechte stand
rechte a staat loodrecht op rechte b
rechten
in symbolen:
a b
rechte a is evenwijdig met rechte b
evenwijdige rechten
in symbolen:
a / /b
c) Instructietaal
Instructie
schets
Betekenis binnen wiskunde
WAT?
Binnen wiskunde betekent schetsen iets in grote lijnen
tekenen om een idee te krijgen van een gegeven
situatie.Om een schets te kunnen maken, maak je gebruik
van, de gegevens, een definitie, eigenschappen, …
Voorbeeldopgave
Schets een kubus.
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
2
NAUWKEURIGHEID?
Een schets hoeft helemaal niet nauwkeurig te zijn. Het
geeft jou een eerste indruk.
BENODIGDHEDEN?
Om te schetsen volstaat een potlood.
Je hebt geen lat, passer of geodriehoek nodig.
WAT?
Binnen wiskunde betekent tekenen een nauwkeurige
voorstelling of afbeelding maken van een situatie.
teken
NAUWKEURIGHEID?
Afhankelijk van het meetinstrument.
Voorbeelden:
Een lijnstuk op één millimeter nauwkeurig
Een hoek op één graad nauwkeurig
Teken de bissectrice
van de hoek ß.
Teken met behulp van
een geodriehoek een
hoek van 50° op één
graad nauwkeurig.
BENODIGDHEDEN?
Om te tekenen volstaat een potlood en geodriehoek.
We gebruiken geen passer.
WAT?
Binnen wiskunde betekent construeren in tekening
brengen, met passer en lineaal.
construeer
NAUWKEURIGHEID?
Als de constructie goed is uitgevoerd zou dit moeten
leiden tot een nauwkeurige tekening.
Construeer de
middelloodlijn van
lijnstuk [ AB ] .
BENODIGDHEDEN?
Je maakt gebruik van potlood, passer en lineaal. Bij
constructies wordt er zo weinig mogelijk gemeten.
(bijvoorbeeld een passeropening van 4 cm, moet wel even
gemeten worden)
definieer
bewijs
WAT?
Het duidelijk omschrijven van een nieuw begrip m.b.v.
reeds gekende begrippen; dit kan zowel in woorden als in
symbolen. Je maakt gebruik van eerder gezien begrippen.
Een parallellogram is
een vierhoek met twee
paar evenwijdige zijden.
WAT?
Argumenteren waarom een bepaalde vaststelling waar is.
Bij het opstellen van een bewijs kun je steunen op alle
eerder geziene begrippen, definities, eigenschappen,
kenmerken, …
Bewijs dat de som van
de hoeken in een
driehoek 180° is.
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
3
d) Symbolen en afkortingen
Symbool
Lees
=
is gelijk aan

is niet gelijk aan

is bij benadering gelijk aan
<
is kleiner dan
>
is groter dan

is kleiner dan of gelijk aan

is groter dan of gelijk aan
...
is de absolute waarde van
...
1
is het omgekeerde van

hoek

staat loodrecht op
//
is evenwijdig met
~
is gelijkvormig met

p
is congruent met
A
oppervlakte
V
volume
r
straal cirkel
omtrek
e) Letters uit het Griekse alfabet
Symbool
Lees

Alfa

Bèta

Gamma


Delta
Pi
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
4
f)
Lengte-, oppervlakte- en volumematen
km
km²
hm
100m
Lengtematen
dam
m
dm
10m
ha
hm²
10000m²
Oppervlaktematen
a
ca
dam²
m²
dm²
100 m²
Volumematen
dm3
m3
cm
Mm
cm²
mm²
cm 3
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
5
2. GETALLENLEER
Terminologie i.v.m. bewerkingen (zie 1 a)
optelling, som, term
aftrekking, verschil
vermenigvuldiging, product, factor
deling, quotiënt, deeltal, deler, rest
machtsverheffing, macht, grondtal, exponent, kwadraat, vierkantswortel
Absolute waarde, tegengestelde en omgekeerde
Symbool
Voorbeeld
Lees
...
7  7
de absolute waarde van –7 is gelijk aan 7
 ...
  7   7
het tegengestelde van –7 is gelijk aan 7
...
1
7 1 
1
7
het omgekeerde van 7 is gelijk aan
1
7
Bewerkingen / Toepassen van tekenregels
Bewerking
Voorbeeld
Algemeen
2   7   2  7  9
2   7   2  7  5
2   7   2  7  5
optelling /
aftrekking
2   7   2  7  9
a   b   a  b
a   b   a  b
a   b   a  b
a   b   a  b
2  7  14
vermenigvuldiging
/ deling
2  7  14
2   7   14
2   7   14
35
7
5
35
 7
5
35
 7
5
35
7
5
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
6
  a    b   a  b
  a    b    a  b
  a    b    a  b
  a    b   a  b
a a

b b
a
a

b
b
a
a

b
b
a a

b b
72  7.7  49
kwadratering
a 2  a.a
vierkantswortel-
49  7 want 7 2  49
trekking uitvoeren
23  2.2.2  8
21  2
23 
3
 
5
machtsverheffing
uitvoeren
2
20  1
1 1

23 8
2
25
5
  
9
3
a n  a.a ... a (n factoren, n  1)
a1  a
a0  1
an 
a
 
b
n
 a  0
1
 a  0
an
b
 
a
Volgorde van bewerkingen
n
 a  0, b  0 
Voorbeeld
90 : 32  49  (12  10)3 .5 
berekeningen tussen de haakjes moeten altijd
eerst worden uitgevoerd
de machtsverheffing en de vierkantsworteltrekking uitvoeren
de vermenigvuldiging en de deling
uitvoeren in de volgorde waarin ze voorkomen
optellingen en aftrekkingen uitvoeren in de
volgorde waarin ze voorkomen
90 : 32  49  23.5 
90 : 9  7  8.5 
10  7  40 
43
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
7
Eigenschappen van
Voorbeeld / Algemeen
bewerkingen
3 7  7 3
3 7  7 3
commutativiteit
ab ba
a b  ba
1  5  5  1   5  5  11
 7  5  2  7   5  2   70
associativiteit
 a  b  c  a  b  c 
 a  b   c  a  b  c 
3  99 = 3  (100 - 1) = 300 - 3 = 297
distributiviteit
a  b  c   a  b  a  c
Recht evenredig verband tussen grootheden herkennen
In symbolen
In woorden
y
c
x
Twee grootheden zijn
recht evenredig als hun
(c is de constante, de
Voorbeeld
de hoogte van een voorwerp en de lengte
van de schaduw
verhouding constant is.
evenredigheidsfactor)
Rekenregels machtsverheffing
Voorbeeld
Algemeen m, n  , a  0, b  0
23.24  23 4  27
a m .a n  a m n
24 : 23  243  21  2
a m : a n  a mn
2 
3 4
 23.4  212
 2.3
4
 24.34
4
24
2

 
34
3
a 
m n
 a.b 
m
 a m. n
 a m .b m
m
am
a

 
bm
b
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
8
Merkwaardige producten
kwadraat van een tweeterm / product van toegevoegde tweetermen
Voorbeeld
 2x  7
2
Formule
  2 x   2  2 x  7  7 2  4 x 2  28 x  49
a  b
2
 x  5 . x  5  x2  52  x2  25
2
 a 2  2ab  b 2
 a  b  .  a  b   a 2  b2
Ontbinden in factoren
Voorbeeld
Formule
7a  14b  21  7   a  2b  3
k  a  k  b  k  c  k  (a  b  c )
x 2  6 xy  9  x 2  2  x  3  32   x  3
2
a 2  2ab  b 2   a  b 
x 2  6 xy  9  x 2  2  x  3  32   x  3
2
a 2  2ab  b 2   a  b 
x2  49  x2  72   x  7  x  7 
Vergelijkingen van het type
x  b  c, a  x  b, ax  b  c
 a  0
xb  c
x  2  3
xbb  c b
x  5
x  c b
5
 x  25
3
beide leden door eenzelfde getal verschillend van 0 delen
ax  b
5
x  25 :
3
3
x  25.
5
x  15
a
b
x
a
a
b
x
a
5x  3  7
10
x
5
x2
a 2  b2   a  b  .  a  b 
in beide leden eenzelfde getal optellen of aftrekken
x  3  2
5 x  10
2
Oplossingsmethode
Voorbeeld
5x  7  3
2
ax  b  c
in beide leden eenzelfde getal optellen of aftrekken: ax  c  b


beide leden door eenzelfde getal verschillend van 0 delen:
x
cb
a
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
9
3. MEETKUNDE

Veel voorkomende symbolen:
ˆ
zie 1b en 1d
A, a, AB,  AB  , a  b, AB , Aˆ , BAC

Terminologie i.v.m. meetkundige begrippen:
vlak, punt, rechte
lijnstuk, halfrechte
lengte, afstand, hoek
zie 1 (begrippen en terminologie)
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
10
Soorten hoeken
Hoek
Omschrijving 2
Figuur
Een rechte hoek is een hoek waarvan de benen
rechte hoek
loodrechtop elkaar staan.
gestrekte hoek
Een gestrekte hoek is een hoek waarvan de benen
in elkaars verlengde liggen.
nulhoek
Een nulhoek is een hoek waarvan de benen
samenvallen.
Een scherpe hoek is een hoek die kleiner is dan een
scherpe hoek
rechte hoek.
Een stompe hoek is een hoek die groter is dan 90°
stompe hoek
en kleiner dan180°.
Verwante hoeken
Naam
Voorbeeld
Omschrijving2
complementaire
Hoeken van 60° en 30° zijn
Twee hoeken zijn elkaars
hoeken
complementair.
complement als hun som 90° is.
supplementaire
Hoeken van 60° en 120° zijn
Twee hoeken zijn supplementair als
hoeken
supplementair.
hun som 180° is.
2
Om de begrippen vlot te herkennen is een minimale omschrijving noodzakelijk.
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
11
Onderlinge
ligging hoeken
Omschrijving3
Figuur
Hoeken
Aˆ1 en Aˆ2
overstaande
noemen we overstaande hoeken,
hoeken
het zijn twee hoeken met
eenzelfde hoekpunt waarbij de
benen in elkaars verlengde liggen.
Hoeken
Bˆ1 en Bˆ2 noemen we
aanliggende
aanliggende hoeken, ze hebben
hoeken
één been gemeenschappelijk en ze
liggen aan weerszijden van het
gemeenschappelijk been.
Hoeken
nevenhoeken
Cˆ1 en Cˆ 2 noemen we
nevenhoeken, ze zijn aanliggend
en de som van hun hoekgrootten is
180° (ze zijn supplementair).
3
Om de begrippen vlot te herkennen is een minimale omschrijving noodzakelijk.
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
12
Soorten lijnen
Lijnen
middelloodlijn van
een lijnstuk
deellijn/bissectrice
Figuur
Definitie
De middelloodlijn van een lijnstuk is
een rechte die loodrecht door het
midden van het lijnstuk gaat.
De bissectrice (deellijn) van een
hoek is een rechte die de hoek in
twee even grote hoeken verdeelt.
De hoogtelijn in een driehoek is een
hoogtelijn
rechte door een hoekpunt van de
driehoek die loodrecht staat op de
drager van de overstaande zijde
van dat hoekpunt.
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
13
Soorten driehoeken
Een scherphoekige driehoek is een
driehoek met drie scherpe hoeken.
p  som van de zijden
scherphoekige
driehoek
A
bh
2
Een rechthoekige driehoek is een driehoek
rechthoekige
met een rechte hoek.
driehoek
Een stomphoekige driehoek is een
stomphoekige
driehoek met een stompe hoek.
driehoek
Een gelijkbenige driehoek is een driehoek
gelijkbenige
waarvan ten minste twee zijden even lang
driehoek
zijn.
Een gelijkzijdige driehoek is een driehoek
gelijkzijdige
waarvan de drie zijden even lang zijn.
driehoek
De cirkel
cirkel
p  2   r
A    r2
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
14
Soorten vierhoeken
Definitie
Vierhoeken
Figuur
Omtrek
Oppervlakte
Een trapezium is een vierhoek met
tenminste één paar evenwijdige zijden.
trapezium
p  som van de zijden
A
b  B   h
2
Een parallellogram is een vierhoek met
twee paar evenwijdige zijden.
parallellogram
p  som van de zijden
A  bh
Een ruit is een vierhoek met vier even
lange zijden.
ruit
p  4.z
A
Dd
2
Een rechthoek is een vierhoek met vier
rechte hoeken.
rechthoek
p  2  l  b
A  l b
Een vierkant is een vierhoek met vier
rechte hoeken en vier even lange zijden.
vierkant
p  4 z
A  z2
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
15
Kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, kegel, bol
Ruimtefiguur
Figuur
Oppervlakte
Volume
kubus
A  6z2
V  z3
balk
A  2.  l.b  l.h  b.h 
V  G.h  l.b.h
cilinder
A  2. .r 2  2. .r.h
V   .r 2 .h
prisma
kegel
Bol
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
16
Schaal
Naam
Voorbeeld
breukschaal
1
de werkelijkheid is 1000 maal verkleind
1000
1: 4 de werkelijkheid is 4 maal verkleind
lijnschaal
50 km komt overeen met 5 cm
Congruente driehoeken
Figuur
Definitie in symbolen
ABC  DEF
als en slechts als
AB  DE en Aˆ  Dˆ
BC  EF
AC  DF
en Bˆ  Eˆ
en Cˆ  Fˆ
Congruentiekenmerken
Naam
ZHZ
HZH
ZZZ
Figuur
Twee driehoeken zijn congruent
als en slechts als …
… ze twee zijden en de ingesloten
hoek gelijk hebben.
… ze één zijde en twee
aanliggende hoeken gelijk hebben.
… ze drie zijden gelijk hebben.
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
17
Transformaties
Naam
Voorbeeld
spiegeling
verschuiving
draaiing
___________________________________________________________________________
Nieuw leerplan wiskunde 1ste graad
Parate kennis
Discussietekst
18
Download