Aangifte Inkomstenbelasting 2015

advertisement
SIEL presenteert:
Aangifte Inkomstenbelasting
2015
voor ondernemers
Presentatie en syllabus
aangifte inkomstenbelasting 2015 voor ondernemers
in samenwerking met:
Annalies Janssens
van Countforyou
&
www.countforyou.nl
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
Esther van der Meer
van MEER over Cijfers
www.meerovercijfers.nl
1
WELKOM
Heeft u de benodigde gegevens bij de hand?
-
Jaarrekening 2015 uit Acumulus (zie voorbeeld: bijlage 2)
Schermafdruk van de Balans-specificatie 2015 (zie voorbeeld: extra bijlage aan
syllabus, pag. 29)
•
•
•
•
Jaarrekening en IB-aangifte vorig boekjaar (= 2014)
Fiscale jaaroverzichten bankrekeningen 2015
DigID-codes
BSN-nummer van uzelf en uw eventuele partner
• Kijk ook naar bijlage 1: onze checklist 2015 voor tips en
aanwijzingen. Heeft u uw administratie in Acumulus klaar?
We gaan beginnen:
Log in via www.belastingdienst.nl
Kies voor Inloggen, selecteer Mijn Belastingdienst
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
2
Ga naar Mijn Belastingdienst > inloggen, log in met uw DigID-gegevens
Na het invoeren en bevestigen van uw DigID-gegevens komt u bij onderstaand
scherm. Controleer of uw naam hier vermeld staat.
A Cumulus
A Cumulus
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
3
Ga naar tabblad Inkomstenbelasting, selecteer jaar 2015
A Cumulus
Klik op aangifte
inkomstenbelas
ting doen
U bent bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 aangekomen.
Een belangrijke tip: Kies regelmatig voor opslaan!
Mocht de site overbelast zijn en u wordt uitgelogd dan is uw werk niet voor niets geweest.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
4
A Cumulus
A Cumulus
A Cumulus
Als u aangifte wilt doen als ondernemer dan kunt u
hier voor “ja” kiezen, ook al heeft u daarvoor geen
uitnodiging gehad.
Deze keuze kan later nog gewijzigd worden.
Als u “nee” invult is er geen mogelijkheid om
ondernemingsgegevens in te vullen.
Onze tip: als u eerst het privé gedeelte wilt invullen
kunt u hier eerst kiezen voor “nee”.
Dan kunt u naderhand de keuze weer aanpassen naar
“ja” en het ondernemersgedeelte invullen.
A Cumulus
A Cumulus
Lees goed de toelichtingen via de vraagtekens om te
zien wat hier ingevuld moet worden
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
5
A Cumulus
A Cumulus
A Cumulus
Onze tip: kies voor “bekijk” en sla deze informatie
meteen op als PDF om het gemakkelijk te kunnen
raadplegen.
A Cumulus
Klik aan wat in uw situatie van
toepassing is.
In de presentatie en syllabus
gaan we niet verder in op de
particuliere gegevens.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
6
1. Als u op een vraagteken klikt
krijgt u een toelichting.
2. In ons testaccount is sprake
van een eenmanszaak.
VOF: zie volgend scherm
3. als ondernemingsvermogen
niet gelijk is, zal begin- en
eindbalans ingevuld moeten
worden (net als bij start
onderneming, voorheen ROW)
4. Wanneer u meerdere
ondernemingen heeft dan moet
hier nog een onderneming
toegevoegd worden. In principe
heeft u dan meerdere accounts
in Acumulus. Voor elke
onderneming vult u in deze
aangifte de gegevens in.
Wanneer u de gegevens van
meerdere ondernemingen in 1
Acumulus-account heeft staan,
moet de balans handmatig
gesplitst worden naar de
verschillende ondernemingen.
De verlies- en winstrekening kan
per kostenplaats worden
getoond.
A Cumulus
Zie 1.
2.
3.
4.
schermuitleg
bijdit
VOF
IB-aangifte
2015
! Let op:
scherm
is alleen
voor uitleg bij VOF (samenwerkingsverband)
A Cumulus
1. Als u vennoot in een VOF
(samenwerkingsverband)
bent, dan moet u dit
aangeven bij
ondernemingsvorm.
123456789
2. Vul het RSIN nummer van
de VOF in. Het RSIN nummer
is vaak gelijk aan het BTW
nummer.
1.
2.
3.
A Cumulus
3. Wij kiezen bij wijze van
invullen voor
Samenwerkingsverband.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
7
Vul de vragen in en klik op ja als
dit voor u van toepassing is.
A Cumulus
NB er is in dit testaccount
sprake van willekeurige
afschrijving geweest.
Wanneer dit bij u niet het geval
is, vult u bij deze vraag “Nee” in
en krijgt u later in het
programma geen
specificatieschermpje hiervoor.
(Dit schermpje wordt verderop
in deze syllabus wel behandeld.)
Let op: voor onroerende zaken
die vanuit privé zijn ingebracht
geldt geen investeringsaftrek of
recht op willekeurige
afschrijvingen
Denk aan
Opslaan!
A Cumulus
Pak uw Jaarrekening voor IB-aangifte 2015 uit
Acumulus er bij.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
8
1. Opbrengsten (nettoomzet)
2. Kosten van grond en
hulpstoffen= Inkopen
1.
3. Uitbesteed werk =
Inhuur
4. Personeelskosten:
alleen personeel in
dienst, anders
vermelden bij
Uitbesteed werk
(Inhuur)
5.
2.
3.
4.
5. Let op: het voordeel
van de KOR staat dit jaar
NIET bij overige
opbrengsten, maar bij
Buitengewone baten!
1. Afschrijvingen: zelf bepalen
welk deel van de afschrijving
bij welk onderdeel hoortA Cumulus
Voor specificatie van de
afschrijvingen: Kijk in je
Acumulus-account via
Overzichten > Verlies- en
Winstrekening, jaar 2014
(vinkje bij Toon Inhoud) en scrol
naar beneden om de diverse
afschrijvingsbedragen te zien.
Specificeer dit zelf naar de
onderdelen die genoemd
worden in bovenstaand
scherm.
2. Auto en transportkosten =
o.a. autokosten, kilometervergoeding, reis- en verblijf,
porti- en vrachten
Verkoopkosten = o.a. reclame,
representatie, relatiegeschenken
Andere kosten = o.a.
contributies, vakliteratuur,
kantoorbenodigdheden
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
9
Onze tip: De ervaring leert dat de belastingdienst eerder geneigd is tot controle wanneer alle (of veel)
kosten bij “Andere kosten” staan. Zeker wanneer het om grote bedragen gaat waarvan geen verdere
specificatie te geven is. Indien mogelijk is het beter de kosten zo veel mogelijk te verdelen over
meerdere kostensoorten, zoals bij het vorige scherm staat uitgelegd.
1. Opbrengsten banktegoeden =
ontvangen rente
2. Betaalde rente en andere
kosten van schulden = hier
hebben wij de bankkosten
ingevuld
1.
2.
Denk aan
Opslaan!
!!! In tegenstelling tot eerdere
jaren zetten we bij de IB-aangifte
2015 het voordeel van de KORregeling en de IB-bijtelling van de
auto bij Overige buitengewone
baten. De toelichting onder het
vraagteken is hierbij
overduidelijk.
Onze tip:
Denkt u er aan dat deze
bedragen in Acumulus bij
kostensoort Diversen in de
verlies- en winstrekening
geboekt worden en u deze
bedragen dus zelf moet
corrigeren. KOR en bijtelling
staan als negatieve bedragen
geboekt, u moet ze dus bij
kostensoort Diversen optellen,
als u dit in de aangifte naar
Overige buitengewone baten
verplaatst.
Zie ook bijlage 1: Checklist IBaangifte 2015
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
= 967 bijtelling
en 918 KOR
10
A Cumulus
Saldo winst- en verliesrekening moet
gelijk zijn aan de Netto winst volgens
de jaarrekening 2015 uit Acumulus.
A Cumulus
A Cumulus
Zie jaarrekening 2015 uit Acumulus > Balans - Activa
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
11
A Cumulus
Zie Balans – Activa uit de
jaarrekening 2015 voor de
totale boekwaarde einde
boekjaar.
Specificatie materiele
activa: Neem de (groene)
totaalbedragen per
onderdeel over die je in
bijlage 1 van je jaarrekening
voor IB-aangifte 2015 uit
Acumulus ziet staan.
Let op: ook al geeft
Acumulus in ons testaccount
geen restwaarde aan, wij
nemen hier het bedrag van
€ 2900 uit de omschrijving
over….
1. Vordering omzetbelasting:
specificeer naar boekjaar. Het
kan zijn dat je over een ander
boekjaar nog BTW moet betalen
(je moet dan nog een suppletie
indienen/betalen). Dit bedrag vul
je dan in met een – (minnetje)
A Cumulus
2. Vordering handelsdebiteuren:
vul bij nominale waarde
hetzelfde in als bij boekwaarde
einde boekjaar. Trek hier het
bedrag af van een eventuele
rekening “deelbetalingen
debiteuren”
3. Liquide middelen: vul hier het
totaalbedrag in van de werkelijke
bankrekeningen en extra
aangemaakte rekeningen zoals
bijvoorbeeld saldo van Paypal ,
Mollie, Creditcard, OV-kaart
2
1
1
3
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
12
Let op: dit is anders dan
in voorgaande jaren!
U moet bij het
Ondernemingsvermogen
begin- en einde boekjaar
invullen.
Kijk in de IB-aangifte
2014 en vul het Eigen
vermogen en
Oudedagsreserve van de
eindbalans 2014
hiernaast bij de
Boekwaarde begin
boekjaar 2015 in.
A Cumulus
Denk aan
Opslaan!
1. Schulden aan leveranciers =
crediteuren: ontvangen facturen met
datum 2015 maar betaald in 2016. In ons
testaccount betreft dit rente en
bankkosten 4de kwartaal 2015 welke op
01-01-2016 van de rekening betaald zijn
A Cumulus
Let op: een eventueel saldo
Deelbetalingen crediteuren brengt u in
mindering op het totaalsaldo Schulden
aan leveranciers en handelskredieten
2. Overige kortlopende schulden:
Saldo nog te betalen bedragen
In ons testaccount is hier sprake van en
hebben we een extra rekening
aangemaakt waarvan het saldo te zien is
bij Activa > Liquide middelen.
Het betreft in ons testaccount een
contributie welke nog betrekking heeft
op 2015 maar waarvan pas met datum
2016 een factuur wordt ontvangen.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
1
2
13
We zijn al een heel eind op weg!
Nu een belangrijke controle:
Totaal Activa moet exact gelijk zijn aan Totaal Passiva !
Als dit niet het geval is, kan de aangifte niet verzonden worden.
Let op: het kan zijn dat het Totaal Activa/Passiva in de IB-Aangifte afwijkt van
het saldo aan de Activa/Passiva-kant (op de balans) in Acumulus, omdat u
bijvoorbeeld gebruik hebt gemaakt van extra rekeningen, die in de aangifte bij
het Totaal Passiva vermeld worden!
Mededeling voor mensen die gegevens invullen als vennoot van een VOF
(samenwerkingsverband)
Wij gaan in de presentatie / syllabus nu verder met het invullen van de gegevens
van een eenmanszaak.
Wanneer u vennoot bent in een VOF dan komt u aan het eind van de
presentatie / syllabus een aantal schermen tegen die voor u van toepassing
kunnen zijn.
In de syllabus is dit
vanaf pagina 26.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
14
A Cumulus
Kijk naar de Jaarrekening 2015 bij bijlage 2
Let op: Acumulus geeft vervoermiddelen niet aan in dit overzicht.
Dit om de reden dat er diverse voorwaarden aan verbonden zijn
om te bepalen of een vervoermiddel voor de kleinschaligheidsaftrek in aanmerking komt.
Wanneer u van mening bent dat uw vervoermiddel voor de KIA in
aanmerking komt, dan kunt u dit hier gewoon invullen zonder in
Acumulus iets te hoeven wijzigen.
A Cumulus
Kijk naar de Jaarrekening 2015 bij bijlage 3
Willekeurige afschrijvingen
Let op dat u bij deze bijlage goed moet kijken en ZELF moet
bepalen welke afschrijving willekeurig is geweest!
Vul alleen “tijdelijke regeling” Ja in als er sprake is van
investeringen die in de jaren t/m 2011 gedaan zijn en hier
willekeurig op afgeschreven mag worden. Als er geen sprake
is van de tijdelijke regeling kan er alleen willekeurig
afgeschreven zijn als u startende ondernemer bent (u moet
voldoen aan het urencriterium en in aanmerking komen voor
startersaftrek)
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
15
A Cumulus
A Cumulus
Denk aan
Opslaan!
Bij de jaarrekening voor IB-aangifte 2015 uit
Acumulus staat een berekening in bijlage 4 voor
de priveonttrekkingen en –stortingen.
Heeft u een auto op de balans van de zaak? Dan
eerst de bijtelling hier invullen (zie volgende
scherm)
1. Bestelauto alleen geschikt voor vervoer
van goederen = wanneer het niet mogelijk
is dat er een bijrijder meerijdt of de auto
zo “vervuild” is vanwege de
werkzaamheden dat er geen normaal privé
gebruik mogelijk is.
A Cumulus
2. Bouwjaar: van belang om te bepalen of
er sprake is van de youngtimer regeling
(35% bijtelling over de boekwaarde)
3. Waren de kosten hoger dan: Dat kun je
terug zien in de printscreen van de
berekende bijtelling uit Acumulus.
1
2
3
4. Periode: het kan zijn dat deze
berekening enkele euro’s afwijkt van
Acumulus. Kies dan een dag eerder of later
als startdatum zodat het bedrag in de
aangifte gelijk wordt aan de berekening in
Acumulus.
5. Vanuit privé betaalde kosten: niet van
toepassing. Alle kosten moeten in
Acumulus geboekt zijn. De kosten die privé
betaald zijn, worden in Acumulus geboekt
met “rekening buiten Acumulus” en zijn
dus al in de kosten meegenomen.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
4
A Cumulus
16
A Cumulus
A Cumulus
A Cumulus
Volgens de berekening die u kunt vinden in de Jaarrekening voor IB-aangifte 2015 uit Acumulus op
bijlage 4 is het in ons account als volgt:
Eindvermogen 35979 -/- Beginvermogen 51840 = -/- 15861
+/+ prive onttrekking auto 967 = -/-14894
-/- Resultaat 2015 / Saldo winst en verliesrekening 24132 = -/- 39026 (negatief = onttrekking)
A Cumulus
Bedrag
A CUMULUS
Bedrag
A CUMULUS
Niet aftrekbaar
Bedrag
A CUMULUS
A CUMULUS
Hier hoeft in principe niets ingevuld te worden, boetes worden
in Acumulus al geboekt als privé opname en deels aftrekbare
kosten worden verwerkt in de boekingen zelf bij het selecteren
van de betreffende kostensoort.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
17
A Cumulus
A CUMULUS
Dit scherm moet ingevuld worden als er toevoeging
aan de FOR is gedaan of aan de FOR onttrokken is
(bijvoorbeeld door het overbrengen van FOR naar
banksparen)
A Cumulus
A Cumulus
Denk aan
Opslaan!
Wij denken dat bij dit scherm geen verdere uitleg nodig is.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
18
A Cumulus
A Cumulus
A Cumulus
Lees de toelichtingen
goed!
Let op bij de vraag “was u
in de periode 2010 tm
2014 elk jaar
ondernemer voor de
inkomstenbelasting”. De
jaren dat IB-aangifte is
gedaan als particulier
(resultaat ingevuld bij
inkomsten overige
werkzaamheden) tellen
niet mee!
A Cumulus
Hier gaat het particuliere
deel van de aangifte
verder.
Vink aan wat voor u
eventueel van toepassing
is.
Inkomsten overig werk: dit
kan ook naast de
ondernemingsinkomsten
bestaan. Bijvoorbeeld als u
naast de normale
bedrijfsactiviteiten
inkomsten uit PGB heeft.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
19
A Cumulus
A Cumulus
Ga verder met het invullen van de vragen.
Klik op het vraagteken voor eventuele toelichting.
A Cumulus
A Cumulus
Let op: bij uw privébankrekeningen vult u niet de saldi van de zakelijke rekeningen in.
Deze staan bij uw ondernemersgegevens in Acumulus.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
20
A CUMULUS
A CUMULUS
Wij denken dat bij dit scherm geen verdere uitleg nodig is.
Denk aan
Opslaan!
A CUMULUS
A CUMULUS
Premies voor arbeidsongeschiktheid moeten hier ingevuld worden. Deze kosten
mogen dus niet voorkomen in de resultaten van de onderneming.
Wanneer er na dienstverband of WW een vrijwillige verzekering bij UWV is
afgesloten wordt dat ook hier ingevuld.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
21
A Cumulus
Vul de gegevens in die u van
de verzekeraar hebt
gekregen. Mogelijk staan
deze gegevens al bij de
vooringevulde/gedownloade
gegevens van de
belastingdienst.
Controleer ze in dat geval.
Voorlopige aanslag 2015: dit
zal door de belastingdienst
zijn aangegeven bij de
vooringevulde / gedownloade
gegevens.
A Cumulus
Te verrekenen verliezen =
Als u een beschikking heeft
over deze jaren kunt u het
hier invullen. Dat is handig
om te zien hoeveel belasting
uiteindelijk
betaald/ontvangen wordt.
Als u het niet weet of niet
invult zal de belastingdienst
dit wel automatisch
berekenen bij de aanslag,
indien van toepassing.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
22
A Cumulus
Een premie
zorgverzekeringswet
heeft u eventueel
betaald naar
aanleiding van een
voorlopige aanslag.
Ga voor de zekerheid
na of deze premies
niet afgetrokken zijn
als verzekeringen in
het bedrijfsresultaat.
A Cumulus
Meestal beantwoord u
deze vraag met “Nee”.
Onze tip: Niet te snel
“ja” invullen…. Alleen
als u echt een uitspraak
wilt over gegevens die
zijn ingevoerd. Uw
aangifte wordt dan in
ieder geval
gecontroleerd.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
23
A Cumulus
Hier ziet u een
overzicht met het
verschil tussen wat er
uiteindelijk betaald of
ontvangen kan worden
en wat er via de
voorlopige aanslagen al
is betaald of
ontvangen.
A Cumulus
Er volgen nu enkele
schermen met de
berekening van de te
verwachten aanslagen
Inkomstenbelasting en
premies ZVW.
Klik op een vraagteken
voor
uitleg/toelichting.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
24
Als u recht heeft op
zelfstandigenaftrek en mogelijk
startersaftrek dan ziet u dit staan bij
het veld Ondernemersaftrek.
Klik op “Bekijk” voor de uitleg bij het
bedrag.
A Cumulus
A Cumulus
Wij denken dat bij dit
scherm geen verdere
uitleg nodig is.
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
25
A Cumulus
A CUMULUS
A CUMULUS
HET INVULLEN VAN DE AANGIFTE IS KLAAR!
DENK AAN
OPSLAAN
Klik op “Opslaan en naar ondertekenen”.
Houdt uw DigID codes bij de hand.
Klik op “Inloggen met DigID”.
U komt vervolgens in een beveiligde omgeving waar u uw
DigID codes invult en de aangifte kunt verzenden/indienen.
De aangifte inkomstenbelasting 2015 is klaar. We gaan in de presentatie / syllabus
verder met schermen voor een vennoot in een VOF (samenwerkingsverband).
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
26
! Let op: dit scherm is alleen voor uitleg bij VOF (samenwerkingsverband)
Na het invullen van de
balans (Activa en Passiva)
komt u een onderdeel
tegen dat heet
“samenwerkingsverband”
A CUMULUS
A CUMULUS
! Let op: dit scherm is alleen voor uitleg bij VOF (samenwerkingsverband)
Kapitaalaandeel begin
boekjaar = Saldo
kapitaalrekening op 01-012015
Kapitaalaandeel einde
boekjaar= Saldo
kapitaalrekening op 31-122015
A CUMULUS
A CUMULUS
In principe is het
niet heel
belangrijk in welke
van de 3 vakken
de winst ingevuld
wordt.
We hebben hier
overigens gekozen
voor 50/50
verdelen van de
winst
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
27
! Let op: dit scherm is alleen voor uitleg bij VOF (samenwerkingsverband)
Je mag onderling
afspreken wie van de
vennoten welk deel van de
investeringaftrek claimt.
Als het in totaal maar niet
meer dan de totale
investering is.
De drempel van € 2300
geldt voor het
investeringsbedrag, niet
voor het aandeel in de
investering
! Let op: dit scherm is alleen voor uitleg bij VOF (samenwerkingsverband)
A CUMULUS
Kijk naar de Jaarrekening 2015 bij bijlage 3
Willekeurige afschrijvingen
Let op dat u bij deze bijlage goed moet kijken en ZELF moet bepalen welke afschrijving willekeurig
is geweest! Het kan zijn dat de ene vennoot wel recht heeft op willekeurig afschrijven en de andere
vennoot niet.
Vul alleen “tijdelijke regeling” Ja in als er sprake is van investeringen die in de jaren t/m 2011
gedaan zijn en hier willekeurig op afgeschreven mag worden. Als er geen sprake is van de tijdelijke
regeling kan er alleen willekeurig afgeschreven zijn als u startende ondernemer bent (u moet
voldoen aan het urencriterium en in aanmerking komen voor startersaftrek)
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
28
! Let op: dit scherm is alleen voor uitleg bij VOF (samenwerkingsverband)
A CUMULUS
Wanneer
begin- en eind
vermogen
gelijk zijn, dan
zijn de privé
onttrekkingen
gelijk aan het
winstaandeel
Beginvermogen + winst – eindvermogen = privé onttrekking
Winstberekening en fiscale winstberekening moeten gelijk zijn; anders kan
de aangifte niet verstuurd worden.
Extra bijlage: Schermafdruk via Overzichten > Balans 2015 (+ vinkje bij “Toon Inhoud”)
Syllabus aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 2015
29
Download