belastingsreglement leegstand en verkrotting

advertisement
Gemeentebestuur van As
Dorpsstraat 1 bus 1
3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
[email protected]
www.as.be
BELASTINGREGLEMENT OP HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING VAN RECLAMEBLADEN - AANSLAGJAAR 2017
Art. 1
Art. 2
Art. 3
-
-
Art. 4
Er wordt voor het aanslagjaar 2016 ten voordele van de
gemeente een belasting gevestigd op de bedeling aan huis van
publiciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, alsook van
catalogi en kranten welke publiciteit bevatten met
handelskarakter, wanneer die drukwerken niet geadresseerd
zijn. De verordening bedoeld uitsluitend de bedeling die kosteloos
is voor de bestemmeling.
De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer deze
uitgever geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig artikel 5 of
niet gekend is, of indien hij in staat van onvermogen verkeert,
wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker,
de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem de
reclame gevoerd wordt.
De belasting wordt per verspreiding ongeachte het aantal en de
grootte van het exemplaar vastgesteld op:
100 euro per verspreiding indien er aangifte gedaan werd voor of
maximaal 14 kalenderdagen na de effectieve verspreiding op het
grondgebied van de gemeente As (As + Niel bij As);
150 euro per verspreiding indien er geen of een laattijdige
aangifte werd gedaan;
Van de belasting zijn vrijgesteld:
- de publiciteitsbladen uitgegeven door openbare diensten en
onderwijsinstellingen;
- de publiciteitsbladen van sociale, caritatieve, culturele of
sportieve aard en waaruit de uitgever zelf geen commercieel
voordeel kan halen;
- elke verspreiding van drukwerken met een totaal maximum
papieroppervlakte per verspreid exemplaar van 623,7 cm²
(enkelzijdige A4).
Art. 5
1) De belastingplichtige is gehouden ten laatste 14 kalenderdagen
na de verspreiding aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
2) Voor de periodieke verspreiding moet de aangifte, mits
voorafgaandelijke verwittiging van de bevoegde administratie,
ten laatste 14 kalenderdagen na de eerste verspreiding aan het
gemeentebestuur worden overgemaakt.
De aangifte - zowel deze bedoeld onder punt 1) als deze onder
punt 2) - dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen
van de aanslag. Van ieder verspreid drukwerk of gelijkgesteld
product dient bij de aangifte een specimen gevoegd te worden.
Art. 6
Bij gebrek aan tijdige aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige
of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtswege
ingekohierd mits inachtneming van de in artikel 6 van de wet van
24 december 1996 voorziene bepalingen. Ingeval de aangifte niet
binnen de voorziene periode wordt meegedeeld wordt de
belasting berekend op basis van het hieronder vermelde forfaitair
namelijk:
150 euro ongeacht de grootte en het aantal verspreidde
exemplaren.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt bij een eerste
ontduiking verhoogd met 1/4de van het ontdoken recht en vanaf
een tweede en volgende ontduiking binnen hetzelfde
belastingjaar met 1/2 van het ontdoken recht.
De ambtshalve gevestigde belastingen worden ingekohierd
samen met het verhoogde recht.
Art. 7
De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de
door het college van burgemeester en schepenen aangestelde
personeelsleden die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in
te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de
toepassing van het belastingreglement. De door hen opgestelde
processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het
tegendeel.
Art. 8
Wanneer de kohierbelasting niet betaald is binnen de gestelde
termijn (twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet)
worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten
inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Art. 9
De belastingkohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het
aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de
ontvanger/financieel beheerder die onverwijld zorgt voor de
verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt
zonder kosten voor de belastingplichtigen.
Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier
ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn
waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het
adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om
het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de
belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te
worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.
Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van
onderhavig reglement.
Art. 10 De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een
aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete,
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
kalenderdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de
datum van de contante inning.
Het bezwaar kan ook worden ingediend via e-mail op het emailadres dat vermeld is op het aanslagbiljet, binnen de termijn
zoals hierboven bepaald.
Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid
dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal
daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na
de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding
enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn
vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder.
De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van
materiële missingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz.
zolang de gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de
belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.
Art. 11 In toepassing van artikel 253 § 1, 3° van het Gemeentedecreet van
15 juli 2005 wordt een kopie van deze beslissing voor algemeen
bestuurlijk toezicht aan de provinciegouverneur verzonden.
Download