Botschaft vom 15 - Herz Mariens.de

advertisement
DE VRUCHTEN VAN DE EEUWIGE LENTE
Onderrichting over de ongekende vruchtbaarheid van totale
Mariatoewijding
door “Myriam van Nazareth”
Maria, de Koningin van Hemel en aarde, heeft het in Haar
Openbaringen als Meesteres van alle zielen vaak over de Eeuwige
Lente, de toestand van leven die Gods Rijk op aarde zal
kenmerken. De Eeuwige Lente is een gesteldheid waarin de ziel
het ware Goddelijk Leven, de ware Liefde, de volkomen innerlijke
vrede, de ware heiligheid in zich draagt. Het Rijk Gods op aarde is
geen begrip dat buiten U staat, het is een toestand die binnen in de
zielen gegrondvest moet worden. Jezus Christus heeft het Rijk
Gods op aarde gebracht als een zaad dat moet kiemen om open te
bloeien als een bloem die zich snel uitzaait. De Meesteres van de
zielen leert U dat de ware grondvesting van Gods Rijk op aarde zich
zal voltrekken zodra de zielen het zaad van Christus in zichzelf tot
rijping weten te brengen en daardoor Haar, Maria, de kans geven
om de allesomvattende macht die Haar door God voor deze Laatste
Tijden is geschonken, aan te wenden om de satan, de vorst der
duisternis, voor de ogen van de hele schepping onder Haar voet te
verpletteren. In dat uur zal de hele schepping zien dat God een God
van volmaakte Liefde is, dat Jezus Christus de ware Verlosser is, en
dat Maria door God is uitverkoren om Zijn Werken te bekronen.
Maria leert U, dat in dat uur de satan en zijn hele gevolg aan Haar
voeten zal belijden dat de God van het Licht de strijd tussen Licht
en duisternis heeft gewonnen, en dat Zij, Maria, de Meesteres van
ALLE zielen is, met inbegrip van alle verdoemde zielen. De
overwinning van het Licht over de duisternis staat vast. Wat wij in
onze tijd ervaren, zijn de stuiptrekkingen van de duisternis. Maria
beklemtoont dat Haar voet nu reeds op de helse slang rust, en dat
deze laatste precies daarom zo driest is: het wild verzet tegen de
macht van Maria, die Gods Licht vertegenwoordigt. In augustus
2007 zei de Meesteres van de zielen op aanschouwelijke wijze: “De
helse slang kronkelt wanhopig onder Mijn voet en slaat wild om zich
heen. Zielen van Mijn Hart, jullie Meesteres heeft de macht. De
duivelen zijn reeds overwonnen. Het is het voortdurend verkeerd
gebruik van de vrije wil door mensenzielen dat ervoor zorgt dat de
duivelen hun laatste schijnoverwinningen opstapelen”. Maria
verklaart hiermee tevens waarom de duisternis ondanks de almacht
van het Licht schijnbaar nog steeds de wereld beheerst: het uur van
de definitieve grondvesting van Gods Rijk op aarde wordt niet
vertraagd door God, noch door de Vertegenwoordigster van Zijn
macht in deze Laatste Tijden (Maria), doch uitsluitend door de
talloze mensenzielen die veelvuldig voor de duisternis blijven
kiezen. Daarom geeft Maria de zielen een vier-punten-plan
waarmee zij de Eeuwige Lente in zich tot bloei kunnen brengen en
daardoor definitief de grondvesting van Gods Rijk op aarde waar
kunnen maken. Het uitgangspunt definieert Maria als volgt: “Tot
elke ziel zeg Ik: Leer de vijand kennen, en leer zijn strategie
herkennen, anders kun je de oorlog niet winnen en wordt het land
van de ziel bezet”. Het is de plicht van elke ziel, haar hele leven te
wijden aan de overwinning van de duisternis, opdat Gods
Gerechtigheid zich in een zodanige mate met de overmaat aan
zonden der mensheid moge verzoenen, dat Gods Barmhartigheid
de grondvesting van Gods Rijk op aarde kan voltrekken. Daartoe
moet elke ziel een vruchtbaar leven leiden. Een vruchtbaar leven
is een leven dat verdiensten oplevert die de balans doen overhellen
naar de overwinning van Gods Licht over de duisternis, omdat dit
leven God te kennen geeft dat de ziel naar Zijn overwinning
verlangt. Om de hoogst mogelijke vruchtbaarheid te bereiken, moet
de ziel de volgende vier punten verwezenlijken:
1. Leer Uw vijand kennen
De grote vijand van het heil van de ziel is de satan, die na zijn
verdrijving uit de Hemel de eed heeft gezworen, dat hij alle zielen in
zijn macht zou trekken om hen van God weg te leiden en Gods
Werken te verwoesten. Ontelbaar zijn de zielen die hun leven in
dienst van de werken van de satan hebben gesteld, vaak omdat zij
niet in zijn bestaan geloven en dus niet beseffen dat zij in hun hele
levenswijze ongemerkt door hem gemanipuleerd worden. De macht
van de satan over deze wereld is zo groot geworden omdat talloze
zielen achteloos zijn werken doen. Zo heerst en verwoest hij, met
ontelbare mensenzielen als slaven.
2. Herken de strategie van Uw vijand
Maria heeft in vele onderrichtingen en openbaringen de werkwijzen
van de krachten der duisternis aan de kaak gesteld. In de eerste
plaats deed Zij dat in de Stormschriften en in de Openbaringen
van de Meesteres van de zielen. In de onderrichting die nu vóór U
ligt, geeft Zij U nog een andere benadering. Elke ziel kan de
2
strategieën van de vijand der zielen om zich heen en in zichzelf
leren herkennen. Hij leidt de ziel van God weg via diverse wegen.
Ziehier de voornaamste:
* de ziel wordt verblind voor Gods Waarheid. De zielen worden
vergiftigd tegenover alle christelijke leerstellingen, zodat zij deze
niet meer navolgen, en steeds méér kiezen voor de regels van de
wereld boven deze van God. De satan zorgt ervoor dat de ziel deze
beslissing rechtvaardigt door de stelling dat alles wat Gods
leerstellingen betreft, ontastbaar is, terwijl het wereldse met de
zintuigen vastgesteld kan worden. Spoedig gelooft de ziel nog
slechts datgene wat zij met eigen ogen kan zien. De belangen van
God worden beschouwd als hinderpalen op de weg naar het genot,
en uiteindelijk als totaal onbestaande. De tekenen die God in het
hart stelt, worden genegeerd, en zintuiglijke indrukken worden
beschouwd als de enige realiteit. Alle religieuze gevoelens worden
geleidelijk als onwerkelijk ervaren, want de praktijk van het dagelijks
leven spreekt het belang en de realiteit van dergelijke gevoelens
tegen.
* de ziel wordt “verkracht”. De kinderziel is van nature spontaan,
ongecompliceerd, wil op natuurlijke wijze liefde geven, en verwacht
ook spontane liefde en begrip vanwege haar leefwereld. Zij wordt in
deze houding en verwachtingen echter heel snel bedrogen, en moet
spoedig ervaren hoe kil en liefdeloos haar leefwereld kan zijn. Zo
wordt de liefde als drijvende kracht in de ziel geleidelijk vermoord.
De ziel verliest hierdoor een groot gedeelte van haar houvast. De
wereld begint haar vijandig toe te schijnen, en de ziel komt in
conflict met zichzelf omdat zij meent dat zij naïef, en dus in de ogen
van haar medemens belachelijk of waardeloos is. De ziel begint
(soms bewust, soms onbewust) een nieuwe levensbeschouwing
aan te hangen: zij begint zich aan te passen bij de denk- en
gedragspatronen van de wereld, en ontwricht en verloochent
hierdoor haar eigen ware natuur, de aard en ingesteldheid die God
haar bij haar schepping heeft gegeven. Om deze reden stellen wij
vast dat spontaan en natuurlijk gedrag, spontane emoties
enzovoort, bij volwassen mensenzielen onderdrukt worden: het
kinderlijke, het zuivere uit Gods hand, wordt ontmoedigd
* de ziel wordt verontreinigd. De verontreiniging begint met alle
invloeden die dagelijks vanuit de wereld op de ziel afkomen, en die
niet verenigbaar zijn met Gods belangen en verlangens. De
3
verontreiniging wordt oncontroleerbaar zodra de ziel zich bij al die
invloeden begint aan te passen en daardoor zelf ook de wereldse
gesteldheden in zich wortel laat schieten. Zij begint nu op haar beurt
spontane liefde in anderen af te straffen, en het leven “berekenend”
te benaderen. De ziel stelt geen spontaan gedrag meer, zij zoekt
eerst welk werelds voordeel of nadeel een gedraging haar kan
opleveren, en past haar gedrag aan bij het resultaat van die
overweging. Werelds voordeel of nadeel betekent daarbij: de mate
waarin een gedraging de ziel materiële winst, prestige, macht of
genot kan opleveren.
* de ziel leert conflict en strijd als normaal beschouwen. De wereld
ademt een geest van harde competitie, concurrentie, strijd om
prestige en rangorde in alles wat voor een werelds leven belangrijk
lijkt: rijkdom, positie binnen de samenleving, beroep. Hier worden
inderdaad de hoogmoed en het egoïsme, en daardoor de strijd en
het conflict als levenshouding geboren. De waarde van een ziel en
haar leven worden afgemeten volgens wereldse belangen en
maatstaven: hoe ver heeft de ziel het gebracht op het gebied van
rijkdom, bezittingen en eigendom, scholingsgraad, aanzien qua
beroep, lichamelijke schoonheid, beroemdheid (in de wereld van
sport, kunst, wetenschap, bedrijfsleven, politiek, televisie). Om aan
de eisen van de wereld, en haar eigen behoeften in dat verband, te
kunnen voldoen, vervalt de ziel in allerlei zonden en ondeugden:
materialisme, criminaliteit, gevoelloze strijd, uitbuiting, bedrog,
ongecontroleerde erotiek.
* de ziel wordt afgestraft in het goede. In deze strategie toont de
satan zich van zijn listigste zijde. Hij doet dit op verschillende
wijzen. De ziel die zich in woord en daad inzet voor Gods Werken,
zelfs in de eenvoudigste taken van het dagelijks leven, ontmoet
reacties die haar doen twijfelen of zij soms niet in dwaling verkeert,
daar zovele zielen een totaal andere levensstijl hanteren en de
mentaliteit van de wereld zo sterk afwijkt van hun eigen
ingesteldheden en betrachtingen. Zeer agressief wordt de satan op
dit punt in de volgende twee mikpunten van zijn verwoestingswerk,
die ik afzonderlijk wil belichten omdat zij zo specifiek zijn:
(1) de aanvallen op de ziel die Hemelse Waarheden verkondigt.
Sommige zielen zijn er door God toe geroepen om aspecten en
elementen van Gods Waarheid te verkondigen die nooit eerder
verkondigd zijn. Tegenover hen gaat de satan buitengewoon listig te
4
werk, en wel des te heviger naarmate de verkondigde
kenniselementen hem schade kunnen berokkenen. Hier vermomt
de satan zich op onbeschaamde wijze als “hoeder van Gods
Waarheid” (!). Hij schildert de verkondigende ziel af als een ernstig
dwalende ziel die door de duivel geïnspireerd wordt (!),
onbetrouwbaar
en
ongeloofwaardig
is,
geen
onderscheidingsvermogen bezit, fabels en fantasieën verkondigt, en
hierdoor afscheidingen binnen de Kerk van Christus veroorzaakt.
Hier hult de satan zich dus in het kleed van een engel die de arme
zielen moet beschermen tegen een “onbeschaamde bedrieger” of
een “ketter”. Deze strategie heeft de satan doorheen de
heilsgeschiedenis toegepast tegenover alle zielen die door God
waren geroepen voor de verkondiging van aanvullende
kenniselementen van de zo rijke en omvattende Waarheid van God.
De satan werkt hier als de duivel van de vervolging, die te allen
prijzen wil verhinderen dat grote Waarheden verspreid raken, omdat
zij zijn werken van verwoesting en verblinding kunnen ontmaskeren.
Door deze strategie berooft de satan de zielen van talloze genaden.
De zielen die zich ertoe lenen om door deze vervolgingen de satan
te dienen, zijn zielen die door hem worden misleid tot het geloof dat
zij de mensheid weldaden bewijzen. Vanzelfsprekend moeten de
zielen leren onderscheiden welke verkondigingen echt en welke
vals zijn. Ik herinner hier aan paragrafen 98 en 99 uit het boek De
Hemelse Bruiloft, in verband met de verschillen tussen echte en
valse profeten. Verder is het belangrijk, te weten dat echte Hemelse
openbaringen gegrondvest zijn op een basis van kenniselementen
die reeds kerkelijk erkend zijn. Dit brengt ons bij het volgende punt
in de strategie van de duisternis, waarin deze stelling gestaafd kan
worden met voorbeelden:
(2) de aanvallen op Maria en Haar grootheid. Sedert enkele eeuwen
bereiken geregeld nieuwe kenniselementen van Gods Waarheid de
zielen via Maria. Maria is steeds het grote mikpunt van de haat van
de satan geweest, omdat Gods Plan voor de schepping van Haar
Onbevlekte ziel en Haar voorbestemming om Meesteres van de
engelen te zijn (met inbegrip van Lucifer/Satan en zijn gevolg, die
toen nog engelen waren) één van de aanleidingen vormde voor de
opstand van Lucifer/Satan en zijn aanhangers, en daarop van hun
verdrijving uit de Hemel. Maria is voorbestemd om in elke
afzonderlijke ziel de Verlossings- en Heiligingswerken van God te
voltooien. Hierdoor is Maria samen met Jezus Christus en in
eenheid met Hem, de absolute tegenpool van de satan. Om deze
5
reden gaat de satan woest tekeer tegen zielen die door God zijn
geroepen om Maria naar de zielen te brengen en Waarheden over
Haar unieke verhevenheid en macht te verkondigen. Wijzen wij
daarom op twee van de meest treffende voorbeelden van
verkondigingen over Maria, die door zwaar misleide zielen hevig
bekritiseerd worden omdat zij, zodra zij door zielen als juist erkend
worden, de satan zware schade kunnen toebrengen: Maria als
Medeverlosseres, een vaststaande Waarheid over Maria die U in
alle geschriften van “Myriam van Nazareth” uitvoerig
gedocumenteerd vindt en die zelfs kerkelijk erkend is, en Maria als
Meesteres van de zielen: de geschriften van “Myriam van
Nazareth”, met inbegrip van de Openbaringen van Maria in die
hoedanigheid, verwijzen naar vele erkende elementen in de
heilsgeschiedenis, die reeds de Waarheid van Maria als Meesteres
van de zielen en als Voltooister van Gods Heilsplan aantonen,
onder andere het Boek Genesis waarin reeds naar Maria wordt
verwezen als de Vrouw die samen met Haar volgelingen de satan
zal verpletteren, de uitspraak waardoor Jezus aan het Kruis de
zielen aan Maria gaf, de kerkelijke erkenning van Maria als Koningin
van Hemel en aarde, Haar erkende rol als Middelares en
Voorspreekster, en zovele andere. De satan vermomt hier zijn haat
jegens Maria door zielen ertoe aan te zetten, Maria af te schilderen
als hindernis voor Jezus, en de vurige toegewijden van Maria en de
zielen die geroepen zijn om Haar nog zo weinig gekende grootheid
te verkondigen, af te schilderen als “ernstig dwalende zielen die
afscheiding brengen in de Kerk van Christus” en als “grondleggers
van een secte”. Voor hen (net zoals voor hun inspirator, de satan) is
Maria een indringster in de Kerk van Christus, en alle verkondiging
over Haar grootheid een verzinsel van de duisternis om Gods
Waarheid te verkrachten. De satan bedient zich hier van de stelling
dat deze zielen Jezus Christus opzij schuiven als de enige Leraar,
en Maria op ketterse wijze verafgoden. De zielen die de satan in
deze stelling volgen, verloochenen de door God gemaakte eenheid
van werken en willen tussen Jezus en Maria, en tussen de Heilige
Geest en Maria. Laten wij nooit vergeten: het geschenk van de
kennis over de ware grootheid van Maria, en de navolging van
Maria als Gods Voorbeeld voor de volmaakt uitgerijpte ziel, zijn zo
onmetelijk groot, dat zij in de satan alle verwoestingsdrang wekken,
omdat hij weet dat de rijping van dit Hemelse zaad in de zielen
het einde van zijn rijk op aarde betekent.
6
De ziel drijft dus steeds verder af van Gods wegen en intenties, en
raakt zo diep in haar nieuwe levensstijl – de gewoonten der wereld
– verworteld, dat zij het werelds leven als de norm begint te
beschouwen, en elke vorm, uiting of impuls van spiritueel leven, of
elke vorm van contact met het Goddelijke, als een abnormaliteit,
een afwijking, een hersenspinsel of zelfs een geestesstoring afdoet.
Het leven wordt steeds holler, inhoudslozer, en de ziel verliest:
- al haar oorspronkelijke zuiverheid, de eigenschap die haar maakt
tot beeld en gelijkenis van God en die haar in staat moest stellen
om Gods Licht over haar omgeving uit te stralen en Gods Liefde
doorheen haar hart naar haar leefwereld te laten doorstromen;
- haar innerlijke vrede, de ware Vrede van Christus, die slechts leeft
in de ziel die inwendig weet dat zij Gods Wegen volgt en bezig is,
bij te dragen tot de verwezenlijking van Zijn Plannen;
- het ware geluk. Geluk kan ook reeds tijdens Uw leven op aarde
bloeien, zolang Uw hart met God verenigd blijft en de invloeden
der wereld niet de kans krijgen om U inwendig aan te tasten.
3. Wijd U totaal aan Maria toe
Zodra de ziel haar spirituele vijand heeft herkend, en heeft
begrepen via welke wegen deze haar van haar eeuwige
bestemming bij God tracht weg te leiden, opent zich voor haar de
deur naar een totaal nieuw leven – of, wellicht nauwkeuriger gezegd
– naar een terugkeer naar het leven dat God Zelf bij haar schepping
in haar had gelegd. God schenkt de zielen in deze Laatste Tijden de
gouden weg terug uit de duisternis: de totale, onvoorwaardelijke
en eeuwigdurende toewijding aan Maria als de Meesteres van
de zielen. De totale toewijding van een ziel aan Maria is een open
deur naar het Licht. De mogelijkheid van Mariatoewijding is een
onschatbaar Goddelijk geschenk. De totale toewijding van Uw hele
leven en van Uw hele wezen (al Uw handelingen, woorden,
gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, Uw geestelijke
vermogens met inbegrip van Uw onderbewustzijn, al Uw
ogenblikken van vreugde en verdriet, hartenpijn, smart, ziekten,
pijnen, kwetsuren in het gemoed, teleurstellingen, vermoeidheden,
lasten, ongemakken, en Uw vrije wil) aan Maria, de Koningin van
Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, is in Gods ogen zo
groot dat de meeste zielen de waarde en het belang ervan voor hun
eigen zielenheil en voor Gods Heilsplan nauwelijks beseffen. Totale
toewijding van de ziel aan Maria is een hoogheilig verbond waarbij
de ziel jegens Maria afstand doet van zichzelf en alles wat van haar
7
uitgaat, opdat Maria deze allesomvattende offerande volgens Haar
goeddunken zou kunnen gebruiken voor de voltooiing van Gods
Heilsplan met de definitieve overwinning op alle duisternis, die de
schepping van God op onrechtmatige wijze beheerst. Maria heeft
van God de macht ontvangen om de strijd van het Licht tegen de
duisternis te leiden en de overwinning van het Licht te bezegelen.
God heeft beschikt dat de onbegrensde macht van Maria als een
explosie van Licht doorheen de schepping zal rollen, met als enige
voorwaarde: de overgave van de vrije wil van mensenzielen aan
Maria, en via Haar aan God. Zodra Maria onverdeeld Meesteres
van Uw wil kan zijn, wordt Uw hele wezen in Haar handen tot
instrument voor de strijd tegen de duisternis, kan de door Jezus
bewerkte Verlossing in U voltooid worden, wordt U geheiligd, en
bent U waarlijk kind van God. Totale toewijding aan Maria eindigt
niet met het uitspreken van een akte van toewijding en het dagelijks
herhalen van een toewijdingsgebed, wel integendeel: dit alles is
slechts het begin van de naleving van het heilig verbond tussen Uw
ziel en God via een totale dienst aan Maria. De Meesteres van alle
zielen moet Gods Heilsplan voltooien door de noodzakelijke
menselijke inbreng in dit Plan te vertegenwoordigen. Daartoe moet
Zij voldoende menselijke offers in de schaal van de Goddelijke
Gerechtigheid kunnen leggen, opdat Gods Barmhartigheid de nog
openstaande schuld van de mensheid jegens God zou
kwijtschelden. In het uur waarin dit geschiedt, krijgt Maria groen licht
om Haar grenzeloze macht ten volle te openbaren: God heeft
beschikt dat Zij dan de satan en zijn hele gevolg vóór de ogen van
de hele schepping aan Haar voeten op de knieën zal bevelen, voor
de totale overgave van de duisternis. Dit, en niets minder, is de
inzet van Uw toewijding aan Maria, want Zij wil deze triomf SAMEN
MET U bewerken.
4. Maak Uw toewijding aan Maria vruchtbaar
Totale toewijding aan Maria zaait de Eeuwige Lente in Uw ziel. Om
waarlijk vruchten op te leveren, moet dit zaad tot bloei komen.
Maria’s macht is grenzeloos. Van U verwacht Zij inspanningen op
vier vlakken, opdat Haar macht U waarlijk moge herscheppen tot
een zieletuin in een Lente die nooit meer voorbij gaat:
(1) Voer Uw gebeden naar hun maximale vruchtbaarheid. Gebed is
communicatie met God, in de BEIDE richtingen: U spreekt tot God,
maar Hij spreekt ook tot U, op een niveau dat veel hoger staat dan
8
Uw zintuiglijke waarneming. Elk woord dat U inwendig spreekt,
bijvoorbeeld wanneer U een handeling of een situatie in Maria’s
handen legt om deze toe te wijden, moet eveneens beschouwd
worden als gebed. U kunt Uw gebeden veel extra kracht bijzetten
door U te verbinden met alle zielen op alle bestaansniveaus:
- de engelen. De engelen bidden en smeken voortdurend voor de
hele mensheid. In Gods ogen is het iets groots wanneer U zich bij
deze gebeden en smekingen aansluit door uitdrukkelijk de
engelen te vragen dat zij Uw gebed in hun eigen gebeden zouden
opnemen. De verbinding tussen het gebed van een engel en dat
van een mensenziel, is voor God veel waardevoller dan de som
van deze beide gebeden afzonderlijk. Heel groot en krachtig, is de
verbinding van de toewijding van Uw lijden met het gebed der
engelen. Engelen kunnen niet lijden, want zij hebben geen
stoffelijk lichaam. Zij betreuren dit zwaar, omdat zij weten hoe
groot lichamelijk lijden in Gods ogen is en welke waarde het heeft
voor de vervulling van Gods Werken. Wanneer U elk lijden, elke
vermoeidheid, elke last, in korte woorden en vanuit een oprecht en
aanvaardend hart toewijdt aan Maria en U zegt Haar dat U die
toewijding wil laten opnemen in de gebeden van de koren der
engelen, schept U daardoor een machtig wapen voor de strijd van
het Licht tegen de duisternis.
- de zielen in het vagevuur. Sluit met de zielen in het vagevuur
een klein verbond. Vraag hen regelmatig dat zij allemaal samen
dagelijks één uur van hun louterend lijden zouden opofferen aan
Maria, die ook Koningin van het vagevuur is, in vereniging met Uw
eigen gebeden, voor de bespoediging van de grondvesting van
Gods Rijk op aarde. Hierdoor helpt U de voltooiing van Gods
Werken vervroegen, U vergroot het heil van Uw eigen ziel, en U
bespoedigt de loutering van de zielen in het vagevuur, die
hierdoor uitgenodigd worden tot een toewijding aan Maria voor de
allergrootste van Gods doelstellingen.
- Uw medemensen. Ik herinner aan de Ketting van Licht waartoe
Maria heeft opgeroepen, en aan het gebedsverbond dat U kunt
sluiten met medemensen (gebed 291). Gebed in vereniging met
een medemens is heel waardevol, omdat het delen van intenties
een bijkomend element van naastenliefde bevat. Naastenliefde is
groot in Gods ogen.
(2) Betracht een bijzondere relatie tot al Uw medeschepselen. Elke
medemens draagt Jezus en Maria in zich. Wat de dieren betreft:
jegens hen is elke mensenziel vertegenwoordigster van God. Het is
9
dus Uw plicht, Gods Tegenwoordigheid om U heen voelbaar te
maken. Hoe ?
* Wees een zon voor Uw medeschepselen. Soms draagt U
onbewust wolken om U heen, die in Uw tegenwoordigheid
beletten dat het zonlicht van God Uw medeschepsel kan
beschijnen. Wanneer Uw aanwezigheid is als een zon, kan Uw
medeschepsel in Uw tegenwoordigheid openbloeien als een
bloem in het zonlicht. U wordt vooral een zon voor Uw
medeschepselen door blijmoedigheid, zachtmoedigheid en
oprechte vriendelijkheid, zodat Uw medeschepselen zich bij U
geborgen voelen. U sterkt door dit alles de zielen in de ware
Liefde.
* Draag het levend water van God in Uw medeschepselen.
Regen is noodzakelijk voor de vruchtbaarheid van de bodem. Van
U wordt verwacht dat U bent als een beek die helder, zuiver water
doorheen de harten van Uw medeschepselen laat vloeien, door
hen te bemoedigen wanneer het ware leven uit hen dreigt weg te
vloeien. Zonder water kan het zonlicht geen regenboog scheppen.
Maria stelt de regenboog vaak voor als het symbool van de hoop.
* Verspreid de bries van de Heilige Geest over Uw omgeving.
Een bries verkwikt, en brengt nieuwe lucht over een grond. Van U
wordt verwacht dat U de Waarheid van God helpt verspreiden en
de nevelen der verwarring en verblinding uit de tuin van Uw
medemens helpt wegblazen. U sterkt hierdoor de zielen in het
ware geloof, het vertrouwen en de volharding op de kruisweg van
het leven.
(3) Betrek Maria bij ALLES. U kunt al Uw handelingen, woorden,
gedachten, gevoelens en verlangens, zelfs de meest banale,
waardevol en vruchtbaar maken binnen Gods Heilsplan door Maria
erbij te betrekken. Zeg bij alles wat U doet: “Maria, Meesteres van
mijn hele wezen en van mijn leven, ik deel dit met U”. Houd U voor
ogen dat Maria aanwezig is bij alles wat U doet, elk ogenblik van de
dag en de nacht, en dat alles wat van U uitgaat (handelingen,
woorden, gedachten, verlangens enz.) in Haar Hart overvloeit. In
Maria’s Hart wordt dit alles oneindig versterkt en als zuiver goud in
de schatkamer der Goddelijke Genaden neergelegd. Voor God is
alles oneindig waardevol zodra het uit Maria’s handen komt. De
Meesteres van de zielen biedt de zielen het voorrecht van de beide
volgende, buitengewone toewijdingen: U kunt Haar vragen dat Zij:
* Uw levensweg opnieuw bewandelt. U vraagt dat Maria over Uw
levensweg loopt vanaf het ogenblik van Uw geboorte, en daarbij
10
alle onkruid, glas en steenslag van Uw grond verwijdert (dus: alles
wat in Uw leven verkeerd is gelopen en al Uw negatieve reacties,
protest enz.), zuivert en heiligt, alle stukken moerasgrond (dus:
elk uur van Uw leven dat niet vruchtbaar is geweest, en alle
hardnekkige gehechtheden) verandert in vruchtbare grond, en Uw
weg bezaait met bloemen (tekenen van Haar aanwezigheid). U
moet deze smeekbede tot Haar richten in een gesteldheid van
oprecht berouw over alle fouten die U ooit hebt begaan, en van
oprecht verlangen naar totale zuivering en wedergeboorte.
* Het boek van Uw leven herschrijft. Maria vergelijkt Uw leven
met een boek. Alles wat U ooit hebt gedaan of nagelaten, wordt
met Uw handschrift in dit boek geschreven. U kunt het boek van
Uw leven aan Maria overdragen (dus: Uw hele leven overgeven
aan Haar macht). Zij zal dan alle schrijffouten corrigeren en
bepaalde woorden schrappen (dus: de effecten van Uw verkeerde
beslissingen rechtzetten), in Haar eigen prachtige handschrift
deze stukken herschrijven (dus: God duidelijk maken dat U hebt
verlangd dat Zij in Uw leven zou binnentreden), en zelfs bepaalde
bladzijden met Uw verlangens naar de toekomst toe, uit het boek
scheuren om ze te vervangen door bladzijden met als titel: “de
verlangens van mijn Meesteres” (dus: Uw verkeerde verlangens
vervangen door de Hare, die heilig zijn). Na afloop van Uw leven
overhandigt Zij Uw levensboek aan God, die het nu niet langer zal
beschouwen als het levensboek van een zondige ziel, doch als
het boek van een ziel die zich onder Maria’s heerschappij heeft
gesteld. Maria zegt: “God zal het boek zien, aan de buitenzijde
Mijn parfum ruiken, binnenin Mijn handschrift herkennen, en het
tevreden sluiten en wegbergen” (met andere woorden: een
gunstig oordeel over Uw leven vellen). Ook hier geldt, dat U deze
toewijding aan Maria moet verrichten in een gesteldheid van
oprecht berouw over alle fouten die U ooit hebt begaan, en van
oprecht verlangen naar totale zuivering en wedergeboorte.
(4) Laat Maria U omvormen tot een bewuste transformator. Maria
Zelf was gedurende Haar leven op aarde een Transformator. In feite
is een transformator een apparaat dat elektrische spanning omzet
naar een ander spanningsniveau omdat dit voor de beoogde
toepassing nuttig is. Maria trok alles wat Zij waarnam, in Haar Hart
om het daar onmiddellijk “om te vormen” en in veredelde vorm aan
God op te dragen. Vraag Haar dat Zij deze houding ook in U tot
bloei brengt. U kunt ALLES vruchtbaar maken voor Gods Heilsplan.
Enkele voorbeelden:
11
- offer slapeloosheid op voor het wekken van zielen die (spiritueel)
ingeslapen zijn
- offer hoofdpijn op voor zielen wier geest te actief en wier hart
gesloten is
- offer oogklachten op voor zielen die (spiritueel) verblind zijn
- offer buikklachten op voor zielen die te veel aan het wereldse
gehecht zijn
- bent U landbouwer ? Offer Uw werk op om zielen de genade te
bekomen, “omgeploegd en ingezaaid te worden” voor een grotere
vruchtbaarheid
- offer honger en dorst op voor zielen die leeg zijn aan
zielenvoedsel
- offer een valpartij op opdat “gevallen” zielen opnieuw overeind
mogen raken
Laat Uw verbeelding werken in alles wat U overkomt. U zult er
verbaasd over staan, hoevele dingen U in verband kunt brengen
met het heil van zielen.
Ware vruchtbaarheid is de toestand waarin Uw leven steeds weer
nieuwe gewichten op Gods weegschaal legt. Zonder Maria zal het U
veel moeite kosten om op deze wereld een verschil te maken. In
eenheid met Maria heerst een oneindig machtige Bondgenote,
Beschermster en Gids in de kern van Uw ziel. God wacht erop, dat
U het grote verbond dat U zoals elke ziel met Hem hebt gesloten,
ook door de Meesteres van alle zielen laat ondertekenen en
uitvoeren, opdat het aan de duisternis kan worden voorgehouden
als Uw gelofte om slechts God toe te behoren.
Uw “Myriam” – juli 2008
Apostolat; Postfach 50 15 59; D-50975 Köln,
e-mail: [email protected]
www.myriam-van-nazareth.net
12
Download