Mariatocht - Pastorale zorg

advertisement
Mariatocht
Maria neemt ons mee doorheen de sterkste
momenten van haar leven…
I. Maria nodigt ons uit om met haar
mee te gaan, in het voetspoor van
Jezus, in toewijding aan God.
II. De engel Gabriël brengt de blijde
boodschap aan Maria.
II. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap
aan Maria.
III. Maria bezoekt haar nicht
Elisabeth.
III. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
Liefde gaf u duizend namen
Liefde gaf u duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet,
Maar geen eeen die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, o moedermaagd,
Die gij in ons landje draagt,
Schoner klinkt hij dan al d'and'ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).
Waar men ga langs Vlaamse wegen,
Oude hoeve, huis of tronk,
Komt men u, Maria, tegen,
Staat uw beeltenis te pronk,
Lacht ons toe uit lindegroen,
Bloemenkrans of blij festoen,
Moge 't nimmer dier verand'ren,
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).
Blijf in 't Vlaamse harte tronen
Als de hoogste koningin,
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood,
Ons, uw kind'ren, en ook d'and'ren,
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis).
IV. Maria brengt haar zoon Jezus ter
wereld
in de stal van Bethlehem.
IV. Maria brengt haar zoon Jezus
ter wereld in de stal van Bethlehem.
V. Maria en Jozef dragen Jezus op in
de tempel.
V. Maria en Jozef dragen Jezus op in de tempel.
VI. Maria en Jozef vinden Jezus
terug in de tempel.
VI. Maria en Jozef
vinden Jezus terug in de tempel.
VII. Jezus en Maria worden door
Johannes gedoopt in de Jordaan.
O Maria die daar staat (Guido Gezelle)
O Maria die daar staat,
gij zijt goed en ik ben kwaad
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken
O Maria, gij die weet
dat mijn herte u is besteed
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken
VII. Jezus en Maria worden door Johannes
gedoopt in de Jordaan.
VIII. Maria verwijst naar Jezus op de
bruiloft van Kana.
VIII. Maria verwijst naar Jezus op de bruiloft van
Kana.
IX. Maria blijft bij Jezus wanneer
Hij sterft op Calvarië.
IX. Maria blijft bij Jezus wanneer Hij sterft op
Calvarië.
X. Maria is getuige bij de verrijzenis
van Jezus.
O Maria die daar staat (Guido Gezelle)
O Maria, die mij ziet,
gij hebt alles, ik heb niets
wilt gij mijne arme ziele gedenken
'k zal u een Ave Maria schenken
O Maria, in uw schoot
ligt mijn hert, van deugden bloot
wilt gij mijne arme ziele gedenken
'k zal u een Ave Maria schenken
X. Maria is getuige bij de verrijzenis van Jezus.
XI. De Heilige geest daalt neer over
Maria en de apostelen.
XI. De Heilige geest daalt neer over Maria en de
apostelen.
XII. Maria wordt in de hemel
opgenomen.
XII. Maria wordt in de hemel opgenomen.
XIII. Maria wordt in de hemel
gekroond.
XIII. Maria wordt in de hemel gekroond.
XIV. Maria verschijnt aan
Bernadette Soubirous te Lourdes.
XIV. Maria verschijnt aan Bernadette Soubirous te
Lourdes.
Te Lourdes op de bergen
Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot
vol glans en vol luister de Moeder van God
Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!
Zij riep Bernadette, een nederig kind
"Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u daar bevindt?"
"Ik ben d'Onbevlekte en zuivere Maagd
gans vrij van de zonde heb ik God behaagd."
Zij deed er ontspringen een klare fontein
met helende waat'ren, als waar medicijn
“Ik wil hier een tempel, op Massabiëls rots
Ik zal hier doen schittren, de wonderen Gods!“
"Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd
'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt."
En sedert 't verschijnen der Moeder-Maagd daar
stijgt immer de bede der christene schaar
Wij brengen als d'engel U, Moeder zo zoet
met tedere liefde de dierbare groet
Maria,
Moeder van ons allen,
Bid voor ons.
Download