Document

advertisement
Whitepaper
BiSL meetbaar gemaakt
Auteurs:
Datum:
Fjodor van Faassen, André Smulders, Rolf Boers, Jan de Vries, Angelique van HattumBuitenkamp, Hans Hokke, Coenraad Doeser.
25 november 2010
Inleiding
BiSL is in Nederland inmiddels een geaccepteerd framework voor processen van functioneel
beheer en informatiemanagement dat op steeds grotere schaal navolging vindt. Maar omdat BiSL
nog vrij jong is, is er ook nog weinig ervaring die helpt met het beantwoorden van vragen als:
 Hoe maak ik zichtbaar dat activiteiten binnen BiSL-processen volgens afspraak worden
uitgevoerd?
 Hoe maak ik zichtbaar wat de bijdrage van BiSL-processen is aan de bedrijfsdoelstellingen?
Doel
Het doel van dit whitepaper is om u met enkele handreikingen te helpen in uw zoektocht naar
antwoorden op deze en soortgelijke vragen. U zult hier geen kant en klare antwoorden vinden op
al uw vragen maar wel concrete suggesties om met behulp van bepaalde metrieken en KPI’s de
prestaties binnen de informatievoorziening te kunnen besturen.
Dit whitepaper is primair bedoeld voor professionals en managers die werkzaam zijn in een
functioneel beheer en informatiemanagement omgeving. We willen hen van objectieve, relevante
informatie voorzien die kan worden gebruikt om de toegevoegde waarde te meten van de
implementatie van BiSL en van het uitvoeren van werkzaamheden volgens het BiSL-framework.
Opbouw
De whitepaper begint met het beantwoorden van de vraag ‘waarom meten?’. In hoofdstuk 2 wordt
vervolgens beschreven wat we verstaan onder KPI’s en onder metrieken. De kenmerken van
KPI’s komen in hoofdstuk 4 en 5 aan de orde in termen van eisen waar KPI´s aan moeten
voldoen en wat de attributen zijn. Voor het opzetten, of het verder ontwikkelen van succesvol
performance management programma geven we in hoofdstuk 6 een aantal aanbevelingen op
gebied van KPI´s en metrieken.
Als laatste geven we per BiSL onderdeel een aantal uitgewerkte voorbeelden van mogelijke
metrieken die gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen of toepassing van het BiSL framework
in uw organisatie succesvol is en daarmee een bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen.
1. Waarom meten?
Organisaties definiëren op basis van een visie (waar willen we over een paar jaar staan) en een
missie (wat is onze toegevoegde waarde) de strategische doelstellingen op langere termijn (hoe
gaan we dat bereiken). Deze doelstellingen worden vervolgens vertaald naar doelen op gebied
van bijvoorbeeld winstgevendheid, klanttevredenheid, kwaliteit, effectiviteit-, efficiency- of
imagoverbetering.
Om doelen op langere termijn te kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk, worden operationele
doelen voor de middenlange tot kortere termijn afgeleid uit de strategische doelen. De
operationele doelen worden uitgedrukt in Kritieke Succes Factoren. Kritieke Succes Factoren
(KSF) zijn factoren waaraan moet worden voldaan om de strategie met succes uit te voeren,
ofwel de visie en missie te realiseren.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 1 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Voor het inzichtelijk maken en meten van de factoren worden één of meer Key Performance
Indicators (KPI) gebruikt. Dit zijn vooraf bepaalde variabelen waarmee de prestaties van de
onderneming worden geanalyseerd. Aan KPI´s worden normen (doelwaarden) verbonden. Door
de meting te vergelijken met de norm van een KPI ontstaat bij geconstateerde afwijking een
trigger om de prestatie van het proces bij te sturen. Dat houdt in dat er acties moeten worden
geïnitieerd met benoemde eigenaren en met een strakke monitoring. Hiermee is de organisatie in
staat haar doelstellingen te realiseren.
Als voorbeeld kan een bedrijf het volgende strategisch bedrijfsdoel nastreven:
“Vergroten/verbeteren van het imago”. Om dit bedrijfsdoel te bereiken is het essentieel
dat bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het bedrijf voor klanten via internet vergroot wordt
en dat klanten via de website bestellingen kunnen doen. Dat kan men onder andere
bereiken door een optimale beschikbaarheid van de website voor de klant. Door te
meten op de KPI: ‘% beschikbaarheid website (7 x 24 uur online) per maand’ èn een
minimale klantbeoordeling met het cijfer 6 krijgt men inzicht in het wel of niet bereiken van
de hoger liggende doelen. Het bedrijf stelt de norm van beschikbaarheid op 99%. Als
metingen over een maand aangeven dat de website voor 75% beschikbaar is geweest
zijn de doelen niet gehaald en zal men actie moeten ondernemen om de doelen wel te
halen. Immers, als de website onbereikbaar is kost dat potentiële klanten. Aansluitend
kan ook de beoordeling van klanten meegenomen worden. Indien de website beperkt
beschikbaar is, zullen klanten ook geneigd zijn om een slechter oordeel te geven.
Metingen kunnen dus belangrijke informatie geven over de ontwikkeling van de onderneming als
geheel, in vergelijking met het verleden en ook in vergelijking met de concurrentie. Tevens
kunnen zij een instrument zijn om voorspellingen mee te doen, door de resultaten te
extrapoleren.
Voor de processen van het BiSL-framework staat het meetbaar maken nog in de
kinderschoenen. Van geïmplementeerde BiSL-processen zal aangetoond moeten worden dat ze
succesvol bijdragen aan de strategische doelen. Hiervoor is een set eenduidig gedefinieerde
metrieken en KPI’s noodzakelijk.
2. Metriek versus KPI
In de context van dit whitepaper maken we onderscheid tussen metrieken en KPI’s. Als
vertrekpunt geven we hieronder beknopt weer wat binnen dit whitepaper verstaan wordt onder
metrieken en KPI’s.
Onder een metriek verstaan we ieder meetbaar element van bijvoorbeeld een dienst, een proces
of een bedrijfsfunctie. Om de waarde(n) van een metriek zo objectief mogelijk vast te stellen is
een serie van dezelfde metingen, uitgevoerd volgens dezelfde standaardprocedures, gedurende
een langere periode noodzakelijk. Een metriek is dus een standaard van meting. Denk
bijvoorbeeld aantal calls of aan de gemiddelde tijd om een call te registreren.
Een KPI is een metriek waarmee een indicatie wordt gegeven over de performance. Deze
indicatie kan vervolgens dienen als een driver voor verbetering. Over KPI’s zijn afspraken
gemaakt met de belanghebbenden over bijvoorbeeld normen (SLA’s) die betrekking hebben op
het wel of niet halen van de bovenliggende KSF’en.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 2 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Als voorbeeld uit het proces Wijzigingenbeheer:
 Het strategisch bedrijfsdoel, of de missie: winstgevendheid
 KSF: verantwoord besteden van het budget
 KPI: % wijzigingenverzoeken met (positieve) business case t.o.v. totaal aantal
wijzigingenverzoeken
 Metriek: aantallen wijzigingenverzoeken en aantallen wijzigingenverzoeken met een
business case per maand.
 Meet eenheden: aantallen, maanden
De onderlinge relatie tussen metriek en KPI is dat KPI’s worden opgebouwd uit en gemeten aan
de hand van één of meer metrieken. In de figuur hieronder worden de onderlinge relaties nog
eens gevisualiseerd.
strategie
strategie
KSF’en
KSF’en
KPI’s
KPI’s
metrieken
metrieken
meeteenheden
eenheden
meet
3. Resultaten uit ´BiSL metingen´ staan niet op zich zelf
De focus van dit whitepaper ligt op de processen van het functioneel beheer. Als men het model
van de beheerdomeinen hieronder (vrij naar van Looijen) in ogenschouw neemt zal duidelijk zijn
dat BiSL een onderdeel is van de keten van beheer waarin ASL en ITIL ook deel van uit maken.
Veel van die taken en dus ook activiteiten, uit de domeinen hebben een relatie met elkaar.
Gevolg is dan ook dat prestaties binnen ieder domein verband kunnen hebben en dus invloed
hebben met prestaties van activiteiten uit de twee ander beheerdomeinen. Uitkomsten uit
metingen van KPI’s binnen BiSL staan dus vaak in verband met de andere beheerdomeinen. De
toegevoegde waarde van deze keten is alleen groot als alle drie de beheerdomeinen goed
functioneren en op elkaar afgestemd zijn. Op deze afhankelijkheden valt echter vanuit
Functioneel Beheer wel invloed uit te oefen, bijvoorbeeld door contractmanagement.
Contractmanagement levert de kaders en afspraken die als input gelden voor onder andere de
operationele ICT-aansturing.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 3 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Scheiding in beheerdomeinen
Demand Suply
ur
ctu
tru ent
s
a
m
r
Inf nage
Ma
ITIL
Technisch
s
es
sin tie
t
Bu rma men
o
Inf nage
Ma
BiSL
Beheer
ICT:
Exploitatie perspectief
Rekencentrum
Functioneel
beheer
IV: Informatievoorziening:
Gebruikers en
organisatieperspectief
Systeemeigenaren en
functioneelbeheer
e
ati ent
plic m
Ap nage
ma
Applicatie
ASL
beheer
IS: Informatiesystemen/applicaties
Onderhoudsperspectief
Systeemontwikkeling
Hier geldt het verhaal van de keten en de schakels. Als men binnen het BiSL-domein wil
sturen op een KPI “% wijzigingen in 1 keer foutloos in productie” dan zal dat alleen zinvol
zijn als binnen het ASL- en ITIL-domein ook gestuurd wordt op diezelfde KPI.
4. Eisen waar een KPI aan moet voldoen
Onderstaande opsomming is overzicht van eisen waaraan een KPI zou moeten voldoen. Als
hieraan wordt voldaan is er een goede basis voor succes van performance management.












Bijdrage aan KSF´s. Het verband tussen de KPI en de bovenliggende KSF moet
aantoonbaar en beschreven zijn.
Stakeholders. De stakeholders van de KPI moeten zijn geïdentificeerd en hun rol
hebben geaccepteerd. Stakeholder zijn alle partijen die betrokken zijn bij de
totstandkoming van de KPI en/of belang hebben bij de aanwezigheid van de KPI.
Relevantie. De KPI moet, samen met andere KPI’s, een zo groot mogelijk deel van de
informatiebehoefte afdekken die expliciet is afgestemd met de stakeholders.
Eigenaarschap. Het eigenaarschap van de KPI moet zijn vastgesteld. De eigenaar dient
mandaat te hebben om, in geval normwaarde niet wordt gehaald, maatregelen te nemen
om het proces bij te sturen waardoor de waarde van de KPI wordt verbeterd.
Herkenbaar. KPI’s zijn herkenbaar voor medewerkers
Herhaalbaar. De KPI moet op regelmatige basis op dezelfde manier kunnen worden
vastgesteld.
Herleidbaar. De manier waarop het resultaat van de KPI tot stand is gekomen moet
beschreven zijn.
Uniformiteit processen. De KPI’s moeten voortkomen uit processen die door alle
stakeholders op een uniforme wijze worden geïnterpreteerd en uitgevoerd.
Standaard. Met name indien KPI’s worden gebruikt ten behoeve van een benchmark,
moeten ze in overeenstemming zijn met bestaande standaarden en beschreven zijn met
behulp van standaard-definities
Een gezonde verhouding tussen kosten en baten van de het ontwikkelen van KPI’s en
vooral van de metingen. De kosten die gemoeid zijn met het bepalen van de KPI moeten
gerechtvaardigd worden door de baten van het verkregen inzicht.
SMART. De KPI moet Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar (voor alle stakeholders),
Realistisch en Tijdgebonden zijn.
De I van KPI is van indicator, dus KPI heeft doel om inzichtelijk te maken wat er
verbeterd kan worden, en is niet bedoeld om af te rekenen
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 4 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
5. Attributen van een KPI
De volgende gegevens dienen per KPI te worden vastgelegd (een KPI kan ook een enkelvoudige
metriek zijn). De KPI’s zonder een ster worden sterk aanbevolen vast te stellen:









Naam KPI
Omschrijving
Eigenaar
Gerelateerde KSF
Doel van de KPI
Norm KPI (Doelwaarde)
Meeteenheid/gewenste format
Bron
BiSLproces(sen) waar de KPI uit
voorkomt










BiSLproces(sen) waar de KPI iets over
zegt
Opleverdatum
Frequentie KPI
Refresh rate (van onderliggende data)*
Calculatie (incl. voorbeelden)
Mate van detaillering*
Relatie met andere KPI’s*
Benchmark beschikbaarheid*
Issues (ontwikkelingen/veranderingen)
Proces om tot KPI te komen
6. Aanbevelingen
Hieronder doen we een aantal praktische aanbevelingen voor de opzet en de implementatie van
een succesvol KPI-programma:













Betrek bij het KPI-programma vanuit alle organisatie lagen meerdere functionarissen om een
zo breed mogelijk kader te verkrijgen en om in de organisatie de communicatie zo
transparant mogelijk te maken.
Pas de KPI’s toe voor het gebied waar ze voor bedoeld zijn (gehele organisatie, divisie,
afdeling)
Borg voor het programma de noodzakelijke betrokkenheid, benodigde tijd en middelen.
Indien intern onvoldoende tijd en kennis beschikbaar is, betrek dan kennis en ervaring bij het
opstarten van een KPI-programma.
Laat het top management bepalen wat voor hen belangrijk is en maak op basis daarvan
metrieken/KPI’s. Een bottum-up is natuurlijk ook mogelijk, zolang het management het
belang van de ontwikkelde KPI’s inziet. Dit is nodig voor de sponsoring vanuit het
management.
Ga niet (te) lang door met zoeken en definiëren van metrieken. Begin gewoon met een initiële
set.
Start klein en overzichtelijk. Begin niet met teveel ineens waardoor er een overload aan
informatie ontstaat.
Maak voor het verkrijgen van inspiratie gebruik van beschikbare literatuur/best practices,
maar neem niet klakkeloos metrieken/KPI’s over. Zorg ervoor dat u deze vanuit uw eigen
praktijk vaststelt.
Accepteer dat het in sommige gevallen langere tijd kan duren voor de toegevoegde waarde
van een metriek/KPI echt zichtbaar wordt. Trends kunnen pas na verloop van tijd zichtbaar
worden, afhankelijk van bijvoorbeeld de frequentie van meting.
Accepteer ook dat na verloop van tijd kan blijken dat een metriek/KPI toch niet zoveel zegt als
verwacht werd. Mogelijk ontstaat hieruit wel het inzicht in welke KPI wel gehanteerd moet
gaan worden.
Sta ervoor open dat uit de antwoorden die KPI’s geven nieuwe vragen ontstaan en daarmee
behoefte aan nieuwe antwoorden
Stem de metrieken nauwkeurig af op de informatiebehoeftes van de functionarissen in de
diverse lagen van de organisatie en daarmee op de lagen in het BiSL- framework
Borg dat bij gemeten afwijkingen acties worden geïnitieerd met benoeming eigenaren en dat
de acties tijdig worden gemonitoord.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 5 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper



Gebruik KPI’s niet als afrekenmiddel maar gebruik ze om de prestaties van de onderneming
bij te sturen.
Gebruik KPI’s om het verbeterpotentieel aantoonbaar te maken. Daarmee worden
medewerkers gestimuleerd het werk effectiever en efficiënter uit te voeren.
Gebruik indien mogelijk KPI’s waarvan wordt aangegeven dat er benchmarks voor aanwezig
zijn om de noodzaak van verandering/verbetering te verduidelijken
7. BiSL meetbaar gemaakt
Om de tot nu toe beschreven context te verhelderen vind u in het navolgende een aantal
voorbeelden van mogelijke metrieken die gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen of
toepassing van het BiSL framework in uw organisatie succesvol is en daarmee een zichtbare
bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen.
Onze ambitie is hierbij niet om een uitputtend overzicht van metrieken te geven, maar meer om u
aan de hand van enkele algemene voorbeelden inspiratie te geven voor het meetbaar maken van
uw inspanningen op het terrein van BiSL processen en het verder ontwikkelen van metrieken en
KPI’s (al dan niet binnen het BiSL domein) die toepasbaar zijn voor uw organisatie.
Hierbij is de volgende werkwijze gehanteerd: Allereerst is gekeken naar de kern, ofwel de
essentie van elk procescluster. Vervolgens is gekeken naar welke kenmerkende activiteiten er
binnen het betreffende procescluster plaats vinden. Daarna is gezocht naar concrete
(kwaliteits)metrieken om te kunnen bepalen of de betreffende activiteit, met het oog op de
essentie van het proces, het gewenste resultaat heeft opgeleverd of dat er bijgestuurd moet
worden.
Metrieken hebben niet alleen betrekking op één proces, maar raken meerdere processen binnen
en zelfs buiten een procescluster. Daarom is voor deze whitepaper gekozen voor het benoemen
van metrieken per procescluster en niet per afzonderlijk proces. De hiervoor genoemde
onderlinge relatie van de metrieken geldt in enigszins mindere mate voor het cluster Sturende
processen. Daarom hebben we hierbij gekozen om de afzonderlijke processen wel apart te
voorzien van voorbeelden van metrieken.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 6 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
7.1
UITVOEREND NIVEAU
7.1.1 Procescluster Gebruiksbeheer
Deze cluster beschrijft de processen van het BiSL framework die zich richten op een continue en
optimale ondersteuning bij het dagelijks gebruik van de informatievoorziening door de
eindgebruikers.
Kernactiviteiten van het proces Gebruikersondersteuning
Call registratie en – afhandeling.
Gebruikerscommunicatie.
Call-rapportage.
Kernactiviteiten van het proces Beheer bedrijfsinformatie
Bewaken / controleren
Informeren en rapporteren
Wijzigen
Kernactiviteiten van het proces Operationele ICT aansturing
Verstrekking van opdrachten.
Het leveren van informatie en het beoordelen van ICT over beschikbaarheid, continuïteit en
capaciteit
Bewaken en controleren of de ICT leveringen conform afspraken zijn.
 Suggesties voor mogelijke metrieken
Calls
Aantal nieuwe calls, afgehandelde calls, openstaande calls per in formatiesysteem, per type call,
per type gebruikers, per organisatieonderdeel per functionaris.
Aantal nieuwe calls:
De aantallen kunnen ook afgezet worden tegen normen, afspraken met eindgebruikers of
klanten. Het aantal nieuwe calls geeft een indicatie van wat er in de organisatie speelt. Zo kan er
sprake zijn van een minder stabiele infrastructuur, maar er kan ook sprake zijn van bijvoorbeeld
een onvoldoende ondersteuning door bepaalde functionele behoefte. Metingen over de calls kan
dus iets zeggen over de kwaliteit en kwantiteit van informatiesystemen en de
informatievoorziening.
Aantal openstaande calls, oplostijd en afgehandelde calls:
Geeft weer in hoerverre de beheerorganisatie in staat is om voldoende gebruikersondersteuning
te leveren tegen gemaakte afspraken.
Gebruikers interactie
Frequentie van een gebruikersoverleg.
Geeft bijvoorbeeld de mate weer van interactie waarin eindgebruikers gelegenheid krijgen om
wensen en eisen vast te leggen.
Bedrijfsgegevens
Aantal vragen van eindgebruikers over (stuur)gegevens.
Aantal wijzigingen in de (stuur)gegevens.
Beide metrieken zeggen iets over de mate waarop controle en bewaking van bedrijfsgegevens
plaats vindt in termen van juistheid, tijdigheid en volledigheid.
Frequentie inhoudelijke controle van gegevens in de informatievoorziening.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 7 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Deze metriek geeft aan hoe actief de bedrijfsinformatie gecontroleerd wordt op juistheid, tijdigheid
en volledigheid.
Sturing
Aantal IT suppliers.
Aantal en type opdrachten
Geeft de mate weer van complexiteit van demand-supply. Het gaat hier om de sturing van de
levering van reeds geformuleerde functionele eisen en wensen. Dat houdt in dat de juiste
producten en diensten geleverd worden op de juiste tijd, met de juiste capaciteit, beschikbaarheid
en continuïteit, op basis van formele afspraken (lees contracten en SLA’s).
7.1.2 Verbindende processen
De verbindende processen Wijzigingenbeheer en Transitie richten zich op synchronisatie en
communicatie tussen de procesclusters gebruiksbeheer en functionaliteitenbeheer.
Het proces Wijzigingenbeheer beschrijft de tot standkoming van de juiste besluiten over het
aanbrengen van wijzigingen of vernieuwingen in de bestaande informatievoorziening. Het proces
Transitie beschrijft de daadwerkelijke effectuering van de wijzigingen.
Kernactiviteiten van het proces Wijzigingenbeheer
Inventariseren & registreren
Beoordelen en besluiten
Bewaken & bijstellen
Kernactiviteiten van het proces Transitie
Uitvoeren: Communiceren en aansturen inzake de opdrachtverstrekking
Bewaken: Voortgang van de voorbereidingen en afhandelen knelpunten
Bijstellen: Extra conversie activiteiten en documentatie, aanvullen kennisoverdracht en overige
bijstellingen
 Suggesties voor mogelijke metrieken
Wijzigingsverzoeken
Aantal nieuwe, afgehandelde, openstaande wijzigingsverzoeken per formatiesysteem, per type
wijzigingsverzoek, per type gebruikers, per organisatieonderdeel, per functionaris.
Aantal nieuwe wijzigingsverzoeken:
Aantallen kunnen ook afgezet worden tegen normen, afspraken met eindgebruikers of klanten.
Ook geeft het aantal nieuwe wijzigingsverzoek een indicatie van wat er in de organisatie speelt.
Dat kan een minder stabiele infrastructuur zijn, maar ook bijvoorbeeld onvoldoende
ondersteuning van functionele behoefte. Metingen over de wijzigingsverzoeken kunnen dus iets
zeggen over de kwaliteit en kwantiteit van informatiesystemen en informatievoorziening.
Aantal openstaande en afgehandelde wijzigingsverzoeken en doorvoertijd:
Geeft weer in hoerverre de beheerorganisatie in staat is om het wijzigingsproces naar behoren in
te vullen.
Transitieplannen
Deze bestaan uit een aantal activiteiten waarvan de uitvoering ervan bepaalt of een in
gebruikname van een wijzigingsverzoek volledig en succesvol is uitgevoerd. Door te meten op
afzonderlijke activiteiten over de plannen heen maakt men inzichtelijk hoe de proceskwaliteit is.
Gemeten kan worden hoe vaak
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 8 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper




succesvol een gegevensconversie is geweest
opleidingen hebben plaats gevonden
beschikbare materialen en procedures aanwezig zijn
er gebruik is gemaakt van communicatiemiddelen en hebben bijgedragen aan een juiste
transitie
7.1.3 Procescluster Functionaliteitenbeheer
Het cluster Functionaliteitenbeheer kent als doelstelling het initiëren van en zorg dragen voor de
uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening en is
daarmee verantwoordelijk voor de aansluiting van de informatievoorziening op het bedrijfsproces.
Kernactiviteiten van het proces Specificeren
Behoefte bepalen
Oplossingsrichting bepalen
Validatie
Kernactiviteiten van het proces Vormgeven Niet-Geautomatiseerde Informatievoorziening
Bepalen doel, randvoorwaarden, uitgangspunten en globale oplossingsrichting
Bepalen relatie Geautomatiseerde Informatievoorziening
Uitwerken van Niet-Geautomatiseerde Informatievoorziening
Kernactiviteiten van het process Voorbereiden Transitie
Opstellen implementatieplan voor uitvoering van de voorbereiding
Implementatie van ICT
Implementatie in de gebruikersorganisatie
Kernactiviteiten van het proces Toetsen en Testen
Voorbereiden van het toetsen en testen
Acceptatietesten
Testen van AO op volledigheid en aansluiting
Het borgen van het implementatieplan
Bepalen impact van de testresultaten
 Suggesties voor mogelijke metrieken
Specificaties en finale afstemming met de eindgebruiker
Door de frequentie en wijze waarop deze activiteiten plaatsvinden te meten krijgt men inzicht in
de vraag ´heb ik kwalitatief scherp genoeg gespecificeerd om de behoeften, eisen en wensen
omtrent informatievoorziening gestalte te geven.’
Functionaliteitseisen
Het aantal iteratieslagen bij het vertalen van functionaliteitseisen naar een geaccordeerde
specificaties (het logisch model). Je meet dan bijvoorbeeld de kwaliteit van interactie, overdracht,
advisering tussen de (vertegenwoordigers van de) eindgebruikers de opstellers van het
geaccordeerde specificaties.
Mate van afstemming
Sturing vindt plaats op de mate van afstemming met de eindgebruiker over de specificaties die
doorgevoerd moeten worden naar het te maken functioneel ontwerp en op de borging van de
planning. Ook hier kan gemeten worden op het aantal iteratieslagen tussen de eindgebruikers en
de functioneel beheerders als het gaat om bijvoorbeeld geconstateerde bevindingen. Het aantal
iteratieslagen kan een indicatie zijn voor de kwaliteit van afstemming dat aan verbetering toe is.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 9 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Aantal aanpassingen in de geïnventariseerde specificaties
Ook deze metriek kan iets zeggen over kwaliteit van afstemming met de eindgebruiker.
Doorlooptijd voor het bepalen van de specificaties.
Ook hier weer een mogelijke indicatie voor de kwaliteit van afstemming. Dat hoeft echter niet: het
kan zou ook iets kunnen zeggen over prioritering ten opzichte van andere activiteiten. Bijsturing
van kwaliteit van het proces is dan niet nodig.
Planning
Deze bestaan uit een aantal activiteiten waarvan de uitvoering bepaalt of in de planning alle
onderdelen zijn meegenomen. Door te meten op afzonderlijke onderdelen over de plannen heen
maakt men inzichtelijk hoe de proceskwaliteit is.
Gemeten kan worden of er gedacht is aan
 een gegevensconversie
 opleidingen
 materialen en procedures
 het gebruik van communicatiemiddelen
7.2
STURENDE PROCESSEN
7.2.1 Planning en Control
Doel: Het plannen, bewaken en bijsturen van de activiteiten die er voor verzorgen van de
informatievoorziening, ten behoeve van inzet ervan, zodat de activiteiten op tijd worden
gerealiseerd met een optimale inzet van capaciteit.
Het domein strekt zich uit over de gebruikersorganisatie, functioneel-beheerorganisatie en de
ICT.
Kernactiviteiten van het proces Planning & Control
 Bepalen en inzetten van capaciteit
 Bepalen tijdslijnen
 Onderkennen risico’s en tegenmaatregelen.
Controleren
 Controleren van beschikbaarheid
 Bewaken van bestede uren
 Bewaken van voortgang/tijdslijnen
Evalueren
 Evalueren van resultaten
 Onderkennen van problemen
 Vastleggen van afwijkingen en nemen van maatregelen.
 Suggesties voor mogelijke metrieken
Projecten gerelateerd aan de functioneel beheerorganisatie en informatievoorziening:
 aantal in totaal
 duur in doorlooptijd
 gerealiseerd binnen geplande tijd
 gerealiseerd met geplande capaciteit
Hiermee wordt o.a. de procentuele tijdskritische overschrijding van planningen zichtbaar. Ook de
afwijkingen van doorlooptijd t.o.v. initiële planning wordt hiermee zichtbaar gemaakt.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 10 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Project uren besteed aan functioneel beheer en informatiemanagement.
Om hierop te kunnen sturen is het noodzakelijk dat een goede urenregistratie wordt gevoerd.
7.2.2 Financieel management
Doel: Het maken, onderhouden en bewaken van kosteneffectieve iv. en een kosteneffectieve
inzet van ICT middelen voor ondersteuning en uitvoering van bedrijfsprocessen. Ook de baten
worden inzichtelijk gemaakt.
Kernactiviteiten van het proces Financieel management
Plannen
 Plannen van de baten
 Plannen van de nodige financiële middelen aan de hand van ICT impactanalyse
 Onderkennen risico’s en tegenmaatregelen.
 Allocatie van financiële middelen
 Afstemming met ander sturende processen
Controleren
 Volgens van kosten
 Bijstellen van budget
 Onderhandelen met leveranciers
Evalueren
 Evalueren van voortgangsproces
 Evalueren van contractvorm
 Evalueren baten.
 Suggesties voor mogelijke metrieken
Totaal budget gerelateerd aan de functioneel beheerorganisatie en informatievoorziening
 Totaal budget
 Totale kosten
 Over / onderschrijding ten opzichte van totaal budget
Een andere mogelijke metriek is het procentage afgekeurde projecten op basis van business
cases.
7.2.3 Behoefte management
Doel is te zorgen dat bedrijfsprocessen ondersteund kunnen worden door een goede
informatievoorziening en een functioneel-beheerorganisatie. Tevens beschrijft het proces het
onderkennen van behoeften binnen de business en dat daar besluiten over worden genomen.
Uitgangspunten zijn de behoeften uit het bedrijfsproces aan ondersteuning door middel van
informatievoorziening. Die behoeften vertalen zich naar kwaliteit van informatievoorziening en
van ICT. Daarom is sturing op invulling van kwaliteit (als afgeleide van de behoefte) belangrijk.
Kernactiviteiten van het proces Behoefte management
Plannen
 Definiëren van gewenste kwaliteit van informatievoorziening en daarmee bepalen van de
behoefte aan informatievoorziening
 Bepalen van benodigde informatievoorziening
 Afstemmen met de ander stuurprocessen over tijdspaden, haalbaarheid, kostenbatenafwegingen
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 11 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Controleren
 Bewaken resultaten van veranderingstrajecten
 Bewaken van de kwaliteit van veranderingen
Evalueren
Monitoren van:
 Aansluiting tussen informatievoorziening en bedrijfsproces
 Werking van informatievoorziening
 Gebruik van de applicaties door gebruikers
 Info uitwisseling met andere organisaties
 Functioneren van de informatievoorziening en zijn organisatie
 Suggesties voor mogelijke metrieken
Waar op gestuurd kan worden is de mate waarin de producten en diensten van
Informatievoorziening een bijdrage leveren aan de bedrijfsprocessen van de onderneming. In
eerste instantie zal gemeten moeten worden of er plannen aanwezig zijn zoals jaarplan
informatievoorziening, jaarplan functioneel beheer en kwaliteitsplan. Vervolgens kan gemeten
worden of deze aansluiten op de gewenste bedrijfsdoelstellingen.
Daarnaast kan inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre de betreffende plannen gerealiseerd zijn.
Ten slotte kunnen de gemaakte plannen geëvalueerd worden in hoeverre ze een bijdrage
geleverd hebben.
7.2.4 Contract management
Doel: Hier staan de afspraken centraal over de diensten van de ICT-leverancier. Het proces
Contract management richt zich op het maken van goede afspraken over de geautomatiseerde
informatievoorziening en de dienstverlening door ICT, Maar ook op het bewaken en verbeteren
ervan.
Belangrijke producten zijn
 SLA’s, de nadere overeenkomsten binnen de mantel
 Underpinning contracts (UC’s)
 Operational level agreements (OLA’s)
 Dossier afspraken (DAP)
Binnen dit proces wordt de formele rol van de opdrachtgever ingevuld. Daarmee vormt Contract
management de interface op sturend niveau met de ICT leverancier.
Belangrijke kaders worden meegegeven uit leveranciersmanagement uit de richtinggevende
processen.
Kernactiviteiten van het proces Contract management
Plannen
 Definitieve vaststelling van de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie
 Verstekken van opdrachtkaders waarbinnen de ICT hun diensten leveren
 Afspreken van de ontvangen diensten en de voorwaarden waaronder deze geleverd worden.
 Afspreken van de wijze van communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 Contractafspraken met ICT maken
 Aansturen van en maken van afspraken met ICT over tijd, kosten, capaciteit en de inhoud
van de diensten.
Controleren
 Monitoren van de afgesproken ICT diensten.
 Monitoren of de communicatie met ICT goed verloopt
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 12 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper

Bewaken of ICT de in rekening gebrachte kosten en bestede tijdsinspanningen passen
binnen de afspraken.
Evalueren
 Monitoren of de ICT diensten aansluiten op de behoefte vanuit de bedrijfsprocessen.
 Monitoren of ICT de verwachte bijdrage aan de organisatie van iv leveren vanuit hun
leveranciersrol.
 Suggesties voor mogelijke metrieken:
Sturing op goede afspraken met ICT leveranciers over kwaliteit, kwantiteit en prijs. Dat betekent
dat de afspraken vastgelegd moeten worden in contracten, SLA’s en dat over de levering van de
diensten gerapporteerd wordt. Gemeten kan worden in hoeverre de werkelijke levering afwijkt
van de afspraak. De beleving van de eindgebruiker kan inzichtelijk gemaakt worden. De volgende
metrieken kunnen daarvoor gebruikt worden
Tevredenheid over aard van de diensten, de normen
Aantal afgenomen diensten en producten met SLA’s versus diensten en producten die nog niet
formeel zijn vastgelegd. Door de levering van diensten en producten formeel vast te leggen heb
je ook meer sturing er op.
Aantal raamovereenkomsten ten opzichte van individuele contracten. Met behulp van
raamovereenkomsten wordt levering eenvoudiger, uniformer en kosten transparanter
7.3
RICHTINGGEVENDE PROCESSEN
Dit procescluster bevat processen die zich richten op het opstellen van algemene kaders zoals
beleidsuitgangspunten en toekomstvisie op het terrein van informatievoorziening en de inrichting
van een organisatie die er voor moet zorgen dat deze uitgangspunten en visie er komen.
Het benoemen van concrete metrieken op dit niveau is niet altijd makkelijk. Behaalde resultaten
van strategische processen zijn vaak gebaseerd op een “gevoel”. Daar komt nog bij dat de
resultaten sterk beïnvloed worden door de resultaten van de processen op uitvoerend en sturend
niveau. IV-Beleid dat bijvoorbeeld niet op een goede wijze financieel wordt gemanaged of waarbij
de ICT niet goed wordt aangestuurd zal niet succesvol zijn.
Of een gekozen beleid een succesvolle bijdrage heeft geleverd aan de bedrijfsdoelstellingen, is
veelal niet op korte termijn zichtbaar, maar wordt pas duidelijk na een aantal jaren. Dat betekent
dat de beste metriek voor de Richtinggevende Processen op de Bedrijfsbalans en de Verlies en
Winstrekening staan.
7.3.1 Procescluster Opstellen Informatievoorziening organisatie strategie
In deze procescluster worden diverse processen beschreven die zich richten op de wijze waarop
uitvoering en besluitvorming over de informatievoorziening wordt georganiseerd. De metrieken
helpen de organisatie met het bepalen in hoeverre de verscheidene activiteiten in de processen
succesvol hebben geleid tot een succesvolle IV organisatiestrategie.
Kernactiviteiten van het proces Leveranciers management
Opstellen leveranciersbeleid
Evalueren en selecteren van leveranciers
Onderhouden van relatie met leveranciers
Kernactiviteiten van het proces Relatiemanagement gebruikersorganisatie
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 13 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Evalueren relatie met en wijze van opereren naar de gebruikersorganisatie
Onderkennen en evalueren ontwikkelingen in de gebruikersorganisatie
Onderkennen mogelijk aanwezige tekortkomingen
Bepalen veranderbehoeften
Kernactiviteiten van het proces Ketenpartner management
Evalueren van het functioneren van een bestaande keten
Onderkennen, inspelen en reageren op knelpunten en gewenste veranderingen in de organisatie
Opstellen ketenpartner beleid en het vormgeven van de nieuwe of gewenste situatie
Kernactiviteiten van het proces Strategie inrichting informatievoorziening functie
Evalueren bestaande informatievoorziening organisatie
Opstellen beleid ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening organisatie
Sturing geven aan de informatievoorziening organisatie
 Suggesties voor mogelijke metrieken
De acties van Leveranciers management moeten leiden tot het juiste leveranciers beleid dat gaat
over bijvoorbeeld de leveranciersselectie, over de juiste interne inrichting m.b.t. Leveranciers
management. De onderstaande metrieken kunnen helpen daar inzicht in te scheppen:
Tarieven
Hoe verhouden de tarieven van de leverancier zich met de tarieven van de markt
(benchmarking). Als blijkt dat tarieven in negatieve zin afwijken van de markt kan dat een
indicatie zijn voor een verkeerd beleid t.a.v. leveranciersselectie.
Kwaliteit van de geleverde diensten
Op basis van ervaringscijfers, rapportages, klantbeoordelingen kan gemeten worden of de
producten en diensten van de leveranciers op peil zijn. Mogelijke methoden om hier achter te
komen zijn bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoek of stakeholder interviews.
Communicatie
Frequentie en vorm van leveranciers overleggen.
Leveranciers kunnen betere diensten en producten leveren als er een goede relatie is met de
vragende marktpartijen. Leveranciers willen meedenken met de klanten en pro-actief zoeken
naar betere producten en diensten. Door de freqentie en wijze van invulling van de onderlinge
communicatie wordt hiervoor gelegenheid geboden.
Aantal klachten c.q. escalaties
Ook aan de hand van deze criteria kan de kwaliteit van leveranciers gemeten worden en kan
eventueel gekozen worden voor wijziging van beleid
Kosten
Op grond van de werkelijke kosten van de afname van producten en diensten kan beoordeeld
worden of een bepaalde leverancier in vergelijking met andere leveranciers minder of meer kost.
Kennis en ervaringsniveau
Heeft de leverancier nog de juiste kennis aanwezig en sluit dit aan op de ontwikkelingen van de
markt en van onze organisatie (mate van flexibiliteit)
Aanpassingsvermogen
In hoeverre is de IV organisatie in staat om aan te sluiten bij organisatieontwikkelingen binnen de
business. Je meet hier eigenlijk de mate van flexibiliteit van de sturing van de IV organisatie om
bij de business aan te sluiten als bijvoorbeeld de structuur verandert. Hoe lang heeft het
bijvoorbeeld geduurd voordat de IV organisatie een business verandering heeft verwerkt in de
eigen organisatie. Is er voldoende kennis vergaard, zijn de juiste hulpmiddelen aangepast. Ook
kan gekeken worden naar de inspanning die verricht is om de IV organisatie aan te passen.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 14 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Per soort organisatie moet rekening gehouden met een andere tijdsaspect . In bepaalde
branches is het essentieel dat de IV organisatie een grote mate flexibiliteit heeft.
Aantal ketenpartners
Hoe meer ketenpartners er zijn, hoe groter de afhankelijkheid en complexiteit van de keten.
Het hebben van een volledig inzicht maakt het mogelijk om de onderlinge afhankelijkheid te zien
en ook de bijbehorende risico’s. Hoe meer ketenpartners hoe groter de noodzaak om te besturen
op onder andere de risico’s en hoe groter de noodzaak om hier aandacht op te vestigen. Als er
weinig ketenpartners zijn, kan men kiezen om wat minder aandacht aan dit punt te schenken. Feit
blijft wel dat men dit regelmatig moet toetsen, want dit kan in de loop van de tijd steeds
veranderen.
7.3.2 Procescluster Opstellen Informatie Strategie
Dit procescluster richt zich op de toekomst van de IV binnen de organisatie. Dat betekent dat
regelmatig onderzocht moet worden of de huidige IV nog aansluit op de bedrijfsprocessen. De
metrieken helpen de organisatie met het bepalen in hoeverre de verscheidene activiteiten in de
processen hebben geleid tot een succesvolle IV Informatiestrategie.
Kernactiviteiten van het proces Bepalen ketenontwikkelingen, Bepalen
Bedrijfsprocesontwikkelingen, Bepalen Technologieontwikkelingen
Bij deze processen gaat het om
 het in kaart brengen van relevantie ontwikkelingen over de verscheidene organisaties en
informatiedomeinen heen.
 Vertalen naar mogelijke impact voor de betrokken organisaties
Kernactiviteiten van het proces Informatie Lifecycle management en van Informatie
Portfolio management
Gezamenlijk richten deze processen zich op het maken van een strategie van
informatievoorziening in de vorm van bijvoorbeeld beleidsplannen, Informatieplannen, informatie
architectuurplannen. Daarin staan de oplossingsrichtingen voor de komende jaren. Deze worden
vertaald naar acties en investeringen. De processen zorgen vervolgens voor de effectuering
ervan.
 Suggesties voor mogelijke metrieken
Door de plannen over een bepaalde periode van jaren naast elkaar teleggen en te analyseren
kunt u nagaan in hoeverre oplossingrichtingen de beoogde bijdrage hebben geleverd.
Geconstateerde afwijkingen kunnen een indicatie zijn voor verbetering van de processen uit de
cluster. Het kan een indicatie zijn dat de dynamiek van de business groter is dan de sturing van
de IV organisatie aan kan.
De onderstaande metrieken helpen bij het inzichtelijk krijgen van de performance van de
richtinggevende processen.
Frequentie van het bepalen van ontwikkelingen
Om de IV continue te laten aansluiten bij de bedrijfsprocessen is het essentieel dat regelmatig
onderzocht wordt of er ontwikkelingen gaande zijn. Afhankelijk van de gewenste dynamiek zal
men dus frequenter onderzoeken moeten laten plaats vinden. Dezelfde dynamiek zorgt voor
dezelfde consequenties bij alle betrokken ketenpartners.
Omvang en soort van de ontwikkelingen
Ontwikkelingen kunnen plaatsvinden binnen de eigen organisatie, maar kunnen ook plaatsvinden
bij betrokken ketenpartners, sommige concurrenten of in de gehele branche. Daarnaast kan er
sprake zijn van technologische ontwikkelingen. Dat betekent dat gekozen moet worden wat de
omvang en soort is van de ontwikkelingen en op welk terrein het onderzoek naar ontwikkelingen
plaats moet vinden.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 15 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Aanpassingsvermogen
Hoe lang duurt het voordat het bestaande IV beleid zich aangepast heeft en aansluit op de
actualiteit. Welke inspanning was hiervoor nodig?
Impact
Impactanalyse van de ontwikkelingen. Niet alleen de onderlinge afhankelijkheid, maar ook de
soort, en frequentie van de ontwikkelingen kunnen door het toepassen van een kwantitatieve
analysemethodiek zichtbaar gemaakt worden.
Kosten en Baten
Door het opstellen van een goede business case wordt inzichtelijk gemaakt wat de financiële
consequenties van de geconstateerde ontwikkelingen zijn en in hoeverre het rendabel is om de
huidige IV strategie aan te passen. De keuze om nieuwe technologie toe te gaan passen kan
soms goedkoper zijn en/of beter aansluiten bij de huidige en toekomstige informatiebehoefte.
7.3.3 Verbindend proces: Informatiecoördinatie
Informatiecoördinatie bewaakt en begeleidt de samenhang tussen al de verschillende plannen
voor informatievoorziening. Het zorgt voor afstemming van beleidplannen en
verantwoordelijkheden met betrekking tot beleid. Het proces is daarbij niet bepalend of sturend.
Kernactiviteiten
Het afstemmen van verschillende beleidsplannen
Het afstemmen van verantwoordelijkheden met de inhoud van beleid en sturing
 Suggesties voor mogelijke metrieken
Beleidsplannen worden afgestemd met plannen voor onder andere de inrichting en de sturing.
Wanneer er tegenstrijdige beleidsuitgangspunten zijn of als er geen eenduidige sturing blijkt te
bestaan wordt er opnieuw gekeken naar de afstemming van verantwoordelijkheden en de
verschillende beleidsplannen.
De metriek die hieruit volgt is te meten hoe vaak en in welke orde van omvang opnieuw gekeken
is naar de afstemming, over een periode van een aantal jaren
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 16 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Conclusies
Prestatie of performancemeting is steeds meer het middel om van procesactiviteiten zichtbaar te
maken in hoeverre ze een bijdrage leveren aan bedrijfsdoelstellingen en in hoeverre ze volgens
afspraak worden uitgevoerd. Zodoende kan men prestaties van procesactiviteiten bijsturen.
De toepassing hiervan binnen het BiSL domein is nieuw. Door de karakteristieke onderwerpen
over prestatiemetingen in context te plaatsen van het BiSL-domein hopen wij aan u een bijdrage
geleverd te hebben in het vinden van de antwoorden op de vragen uit de inleiding: Hoe krijgt men
inzichtbaar of toepassing van het BiSL framework in uw organisatie succesvol is en daarmee een
zichtbare bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen.
Zoals in de inleiding staat vermeld, hebben we met dit whitepaper niet de ambitie gehad om op al
uw specifieke vragen op het terrein van metrieken een antwoord te geven. De genoemde
suggesties van metrieken zijn dan ook slechts een greep uit de mogelijke te hanteren metrieken
en zijn verre van uitputtend. Deze zijn zoals gezegd dan ook meer bedoeld om u inspiratie te
geven en om aan de hand van deze voorbeelden de specifiek voor uw organisatie, de voor u
meest passende en resultaatgevende prestatie indicatoren te benoemen en vervolgens toe te
passen.
Uw aanvullingen
Uiteraard zijn wij zeer geïnteresseerd in uw ervaringen en toepassing van de in dit whitepaper
genoemde KPI’s en alle aanvullende KPI’s die u zelf (mede) naar aanleiding van dit whitepaper in
uw organisatie heeft toegepast. Door deze ervaringen met ons te delen worden wij weer in staat
gesteld om deze best practices verder te verspreiden en zodoende een steeds grotere
verzameling van metrieken/KPI’s vast te leggen. Uw suggesties zijn van harte welkom en kunt u
mailen naar de auteurs van dit whitepaper.
Vastleggen KPI’S
De ASL BiSL Foundation heeft ten behoeve van het zichtbaar c.q. kenbaar maken van KPI’s
onlangs een samenwerking gestart met de KPI Library van het bedrijf Mirror42. Zo worden
binnenkort alle in deze whitepaper genoemde KPI’s worden opgenomen in de KPIlibrary(http://kpilibrary.com/categories/bisl). Hier kunt u op de hoogte blijven van de laatste
aanvullingen op het gebied van KPI’s.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 17 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Whitepaper
Over de auteurs
De auteurs maken deel uit van de ASL-BiSL werkgroep Metrics
Fjodor van Faassen: Proces analist bij Achmea IT ([email protected])
André Smulders is Management Consultant bij Ordina ([email protected])
Rolf Boers: Teamleider Informatiemanagement AOV De Amersfoortse
Jan de Vries (vz): is business consultant / informatie analist`/n
Angelique van Hattum-Buitenkamp: senior functioneel beheerder IM Risk bij ASR.
Hans Hokke: Ketenmanager bij Achmea IT.
Coenraad Doeser: Consultant bij The Lifecycle Company
Dank zijn we verschuldigd aan Machteld Meijer voor het leveren van haar feedback.
ASL BiSL Foundation
Postbus 9769
3506 GT UTRECHT
T: +31 (0) 30 753 1424
F: +31 (0) 30 755 1502
Pagina 18 van 18
I: www.aslbislfoundation.org
E: [email protected]
KvK Utrecht en Omstreken 08106817
Download