Onderzoeksprogramma 2017

advertisement
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
Het onderzoeksprogramma 2017 gemeente Kampen bestaat uit peilingen onder het burgerpanel van de
gemeente Kampen, een aantal benchmarks/monitors en onderzoeken uitgevoerd in het kader van art. 213a
Gemeentewet (doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken).
Burgeronderzoeken
Burgeronderzoeken worden uitgevoerd om meningen en ideeën van burgers in kaart te brengen. Het doel is
om te weten te komen of de gemeentelijke plannen, beleidsverandering, project of actie voldoende
draagvlak heeft. Burgeronderzoeken worden uitgevoerd met gebruikmaking van het Burgerpanel van de
gemeente Kampen. Het Burgerpanel van de gemeente telt op dit moment ruim 1200 leden.
Benchmarking
Benchmarking is één van de instrumenten die kunnen worden ingezet om prestaties te vergelijken.
Benchmarking is een goed instrument om te werken aan verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening. Doordat gemeenten gezamenlijk hun prestaties meten en vergelijken, leggen zij
verantwoording af en creëren zij verbetermogelijkheden. De betekenis van prestatievergelijking voor het
openbaar bestuur moet worden gezien in de context van een vitale democratie. Een vitale democratie is
gebaat bij goede checks and balances, heldere verantwoordelijkheden en (prikkels tot) openbaarheid en
innovatie. Een vitale democratie is vooral gebaat bij betrokken burgers en bedrijven en kan niet zonder een
overheid die haar burgers actief betrekt bij de resultaten van haar beleid.
Monitoren
Monitoring is het systematisch en periodiek volgen en presenteren van beleidsrelevant geachte
ontwikkelingen. De belangrijkste functies van monitors:
 Signaleren: de overheid wil ‘weten’ wat er in de beleidsomgeving gebeurt.
 Sturen en verantwoorden: ‘beheersen’ van het beleidsproces en hulpmiddel voor de verantwoording
van de bestede middelen; effectmeting.
 Leren: ‘inzichten’ vergaren in beleidsontwikkelingen.
 Communiceren: in gang zetten van discussie over het beleid.
Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken
Artikel 213a van de Gemeentewet schrijft voor dat door het college doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Op 26 februari 2004 werd door de gemeenteraad van
Kampen de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid vastgesteld.
In art. 213a van de Gemeentewet staat:
1. Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door
hem gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover.
2. Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken.
3. Het college stelt de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld, personen die de
rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen en zendt
(hem) haar, onderscheidenlijk hen, een afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid.
Verordening 213a verplicht tot het periodiek verrichten van onderzoek naar doelmatigheid en
doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Anders dan onderzoek door de rekenkamer,
gaat het hierbij om 'zelfonderzoek'. Het gaat hier om een oordeelsvormend onderzoek over de doelmatig- en
doeltreffendheid van beleid en bedrijfsvoering. De gemeenteraad geeft door het vaststellen van de
verordening de kaders aan waarbinnen het college deze opdracht uitvoert.
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
1
Onderzoek
Veiligheidsmonitor
Betreffend
organisatieonderdeel
Organisatiebreed.
Soort onderzoek
Landelijke monitor.
Aanleiding
Besluit tot periodieke deelname. De Veiligheidsmonitor wordt gebruikt
als input voor het Integraal VeiligheidsProgramma en de Sociale index
Kampen. Cijfers uit de monitor zijn bovendien opgenomen als effect
indicator in de programmabegroting van de gemeente Kampen.
Doel
Doelstellingen zijn:
1. onderling vergelijkbare uitspraken over de sociale veiligheid op landelijk,
regionaal en lokaal niveau;
2. het oordeel van burgers over de prestaties van partners in veiligheid
(zoals gemeenten en politie);
3. bruikbare informatie voor de ontwikkeling van veiligheidsplannen.
Wijze van uitvoering
De uitvoering geschiedt volgens het landelijk geldende Handboek
Veiligheidsmonitor. De volgende aspecten worden onderzocht:
 Leefbaarheid en buurt
 Beleving overlast in de buurt
 Veiligheidsbeleving
 Slachtofferschap
 Tevredenheid laatste politiecontact
 Oordeel functioneren politie in de buurt
 Oordeel functioneren politie algemeen
 Oordeel functioneren gemeente
 Preventie
 Onveilige plekken
 Respectloos gedrag
 Achtergrondkenmerken
De gemeente Kampen maakt daarnaast gebruik van de vrije ruimte van de
vragenlijst. In deze vrije vragen ruimte zullen onder andere enkele vragen voor
de Sociale index Kampen opgenomen worden.
I&O Research voert het veldwerk voor de Veiligheidsmonitor uit.
Planning
April 2017 – juni 2018.
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
2
Onderzoek
Economisch inzicht Kampen
Betreffend
organisatieonderdeel
Ruimtelijke Ontwikkeling.
Soort onderzoek
Lokale monitor.
Aanleiding
Voor het vormgeven van het lokaal ruimtelijk-economisch beleid van de
gemeente Kampen is er behoefte aan inzicht in de economie van Kampen.
Cijfers uit de monitor zijn bovendien opgenomen als kerncijfers in de
programmabegroting van de gemeente Kampen.
Doel
De beschikbaarheid hebben over actuele cijfers van een aantal economische
indicatoren. Mede op basis daarvan kan het lokaal ruimtelijk-economisch beleid
vorm gegeven en gemonitord worden.
Wijze van uitvoering
Het onderzoek is in 2011 voor de eerste keer uitgevoerd door I&O Research. De
centrale vraagstelling voor het onderzoek is:
“Geef aan de hand van een aantal economische indicatoren inzicht in de
ontwikkeling van economie van de gemeente Kampen en formuleer op basis van
de resultaten een aantal ontwikkelkansen voor de Kampense economie.”
Daarbij wordt specifiek ingegaan op thema’s bedrijven, inwoners en bezoekers.
De resultaten voor Kampen worden waar interessant en relevant vergeleken met
de Regio Zwolle, de provincie Overijssel en het totaalcijfer voor Nederland.
Jaarlijks worden de cijfers van de diverse indicatoren op het gebied van
werkgelegenheid, inkomen, sociale zekerheid, onderwijs, beroepsbevolking en
dergelijke geactualiseerd.
Planning
Januari 2017 – juni 2017.
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
3
Onderzoek
Klanttevredenheid publiekszaken
Betreffend
organisatieonderdeel
Publieksdienstverlening.
Soort onderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek.
Aanleiding
De gemeente vindt het belangrijk dat burgers en ondernemers tevreden zijn over
de dienstverlening. Om de tevredenheid te kunnen peilen voeren we periodiek
onderzoek uit naar klanttevredenheid baliebezoek, digitale dienstverlening en
telefonische dienstverlening.
Doel
Inzicht in prestaties van publieksdienstverlening. Door naar ervaringen van
klanten te vragen worden aandachts- en verbeterpunten aangedragen waarmee
we de dienstverlening en informatievoorziening kunnen verbeteren.
Wijze van uitvoering
Om inzicht te krijgen in de dienstverlening en deze te verbeteren is, onder
andere, actuele management- en stuurinformatie van belang. De Nederlandse
Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) biedt daarom sinds april 2015 haar leden
een nieuwe service (“Dashboard Dienstverlening”) aan dat relevante en actuele
gegevens oplevert rondom de eigen dienstverlening. Een onderdeel van het
dashboard is een aantal continu klanttevredenheid onderzoeken naar
klanttevredenheid baliebezoek, digitale dienstverlening en telefonische
dienstverlening.
In 2016 is gestart met het uitvoeren van klanttevredenheid baliebezoek. In 2017
willen we dit uitbreiden met klanttevredenheid onderzoek naar dienstverlening
via andere kanalen. De wijze waarop deze onderzoeken ingevuld worden is
mede afhankelijk van de herijking van de visie op de dienstverlening (“De
Kamper maat”, 2010) voor de komende jaren.
Planning
Januari 2017 - december 2017.
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
4
Onderzoek
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Betreffend
organisatieonderdeel
Organisatiebreed.
Soort onderzoek
Benchmark.
Aanleiding
Oproep vanuit VNG aan gemeenten om periodiek de algemene burgerpeiling in
het kader van Waarstaatjegemeente.nl uit te voeren. Waarstaatjegemeente.nl is
het gemeentelijke platform van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
(KING) waar gemeenten inzicht krijgen in eigen prestaties en zich kunnen
vergelijken met andere gemeenten. Op deze website is een dashboard te
raadplegen dat is onderverdeeld in de diverse thema’s over gemeentelijke
onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken,
zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen.
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het periodiek (laten) uitvoeren van de
burgerpeiling en ondernemerspeiling. De resultaten vanuit de andere
databronnen worden door KING verzameld en gepubliceerd.
Doel
Om beleid dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de wensen
van inwoners is het belangrijk om te weten wat er leeft. Wat gaat goed en wat
kan volgens de inwoners beter? De burgerpeiling wordt uitgevoerd om te kunnen
prioriteren en om inwoners meer te kunnen betrekken bij de ontwikkelingen
binnen de gemeente.
Wijze van uitvoering
De burgerpeiling is een standaard voor burgeronderzoek waarmee de mening
en de mate van betrokkenheid van inwoners wordt gemeten. In dit gevalideerde
onderzoek hebben de vragen betrekking op vier maatschappelijke thema’s:
 woon- en leefklimaat;
 welzijn en zorg;
 dienstverlening;
 relatie tussen inwoners en gemeente.
In 2017 laten we de burgerpeiling uitvoeren door een onderzoeksbureau of
kennisinstituut dat de standaard van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten (KING) hanteert. De resultaten van de Burgerpeiling worden
gepubliceerd op de website waarstaatjegemeente.nl.
Planning
September 2017 - december 2017.
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
5
Onderzoek
Peilingen onder burgerpanel gemeente Kampen
Betreffend
organisatieonderdeel
Organisatiebreed.
Soort onderzoek
Peiling onder burgerpanel gemeente Kampen.
Aanleiding
Het streven is om per jaar een viertal peilingen onder het burgerpanel
van gemeente Kampen te doen. Met ingang van 2013 wordt er jaarlijks
medio oktober een peiling ten behoeve van de Sociale index Kampen
uitgevoerd. Ook is het voornemen om in 2017 een peiling uit te gaan
voeren naar de mate waarin inwoners behoefte hebben aan open
zwemwater mogelijkheden.
Er is daarnaast nog ruimte om gedurende het onderzoeksjaar actuele
onderzoeksvragen aan het burgerpanel voor te leggen.
Doel
-
Wijze van uitvoering
In opdracht van de gemeente Kampen zal de afdeling Onderzoek & Informatie
van de gemeente Zwolle de peilingen onder het burgerpanel van de gemeente
Kampen uitvoeren.
Planning
Januari 2017 – december 2017.
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
6
Onderzoek
Cultuurparticipatie
Betreffend
organisatieonderdeel
Maatschappelijke Ontwikkeling.
Soort onderzoek
Lokale monitor.
Aanleiding
De gemeente Kampen heeft de ambitie om de cultuurdeelname van inwoners
van Kampen te vergroten. Niet alleen het bezoek aan bijvoorbeeld een theater,
bioscoop of museum. Maar ook het deelnemen aan culturele activiteiten, zoals
schilderen, muziek maken of toneelspelen. De sectie Onderzoek & Informatie
van de gemeente Zwolle heeft in opdracht van de gemeente Kampen in 2010
daarom voor de eerste keer een onderzoek uitgevoerd - een nulmeting - om de
cultuurdeelname van Kampenaren in beeld te brengen. Het onderzoek wordt
tweejaarlijks herhaald om de cultuurdeelname te blijven monitoren. Cijfers uit de
monitor zijn opgenomen als effect-indicator in de programmabegroting van de
gemeente Kampen. De resultaten van de onderzoeken zullen ook gebruikt
worden bij de evaluatie van de Cultuurnota Kampen.
Doel
Inzicht te verkrijgen in de werkelijke ontwikkeling in de cultuurparticipatie van de
inwoners van Kampen.
Wijze van uitvoering
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de sectie Onderzoek & Informatie van de
gemeente Zwolle door het houden van een online enquête onder burgers van de
gemeente Kampen. Met de resultaten uit de enquête wordt antwoord gegeven
op de volgende onderzoeksvragen:




Planning
In hoeverre zijn inwoners van Kampen bekend met de culturele
voorzieningen en evenementen in Kampen? Hoe zijn ze hiermee
bekend geraakt?
In hoeverre brengen inwoners van Kampen een bezoek aan culturele
voorzieningen en evenementen in Kampen?
Wat is het oordeel van inwoners van Kampen over de culturele
voorzieningen en evenementen in Kampen (aantal, variatie in aanbod,
kwaliteit, etc.)?
Missen inwoners van Kampen bepaalde voorzieningen en evenementen
in Kampen? Aan welke aanvullende voorzieningen en evenementen
hebben ze behoefte?
Januari 2017 – maart 2017.
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
7
Onderzoek
Publieksonderzoek Stedelijk Museum Kampen
Betreffend
organisatieonderdeel
Maatschappelijke Ontwikkeling.
Soort onderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek.
Aanleiding
Vooruitlopend op de verzelfstandiging van Het Stedelijk museum Kampen in
2018 is er behoefte aan een actueel beeld van bezoekers van het museum en
de mate inhoeverre zij het bezoek waarderen. De resultaten daarvan dienen als
input voor het vormgeven van de nieuwe koers van het Stedelijk museum
Kampen.
Doel
Een actueel beeld van in hoeverre de bezoekers van het Stedelijk Museum
Kampen het museum waarderen. Maar ook waar ze vandaan komen, met welke
andere activiteiten ze hun bezoek aan het museum hebben gecombineerd en of
ze Kampen in de toekomst nog vaker gaan bezoeken.
Wijze van uitvoering
In 2010, een jaar na opening van het Stedelijk museum Kampen heeft de sectie
Onderzoek & Informatie van de gemeente Zwolle een publieksonderzoek
uitgevoerd. Bezoekers is na hun bezoek aan het museum gevraagd om een
schriftelijke vragenlijst in te vullen. De wijze waarop het onderzoek toen
uitgevoerd zal de basis vormen voor het uit te voeren onderzoek in 2017. Op die
manier kunnen relevante ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt worden.
Planning
Juli 2017 – oktober 2017.
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
8
Onderzoek
Evaluatie wijkverbinders
Betreffend
organisatieonderdeel
Maatschappelijke Ontwikkeling.
Soort onderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek.
Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek.
Aanleiding
In 2016 is een pilot “Wijkverbinders” gestart. De pilot is één van de projecten in
het kader van het programma Kamper Kracht in Actie. Op basis van
tussenevaluaties en de eindevaluatie wordt door het college over de voortgang,
stopzetting of aanpassing van het project besloten. Oorspronkelijk zou de
eindevaluatie na een jaar plaatsvinden. Echter nadat de wijkverbinders
aangesteld waren en de kennismakingsgesprekken met de diverse wijken en
buurten gevoerd waren bleek dat er veel “herstelwerk” nodig was (is) als het
gaat om het vertrouwen in de gemeente. Het heeft dus relatief lang geduurd
voordat wijkverbinders daadwerkelijk invulling hebben kunnen geven aan hun
rol. De wijkverbinder versterkt initiatieven en positieve ontwikkelingen door
verbindingen te leggen met de gemeentelijke organisatie. Kortom, er is meer tijd
nodig om een goede evaluatie van de pilot uit te kunnen voeren.
Doel
Inzicht krijgen in de ervaringen met en toegevoegde waarde van wijkverbinders.
Wijze van uitvoering
De evaluatie van de pilot zal uit verschillende verschillende elementen bestaan.
Te denken valt aan het uitvoeren van zowel interne- als externe enquêtes
waarbij gevraagd wordt naar ervaringen met en toegevoegde waarde van
wijkverbinders, het maken van een overzicht van casussen waarbij
wijkverbinders een bepalende rol hebben gehad en storytelling.
Dit onderzoek heeft betrekking op de interne ervaringen met en toegevoegde
waarde van wijkverbinders. Intern is er nog sprake van onduidelijkheid over wat
de wijkverbinders zoal doen en waar ze voor ingezet kunnen worden. Hierdoor is
nog onvoldoende outcome-informatie beschikbaar om te kunnen beoordelen wat
de meerwaarde is van de wijkverbinders. Vandaar dat het de bedoeling is om dit
onderzoek één keer begin 2017 uit te voeren en aan het eind van 2017 nog een
keer te herhalen zodat ontwikkelingen voor wat betreft de interne ervaringen met
en toegevoegde waarde van wijkverbinders zichtbaar gemaakt kunnen worden.
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt als één van de elementen in
het evaluatietraject pilot wijkverbinders.
Planning
Januari 2017 – december 2017.
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
9
Onderzoek
Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd
Betreffend
organisatieonderdeel
Maatschappelijke Ontwikkeling.
Soort onderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek.
Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek.
Aanleiding
Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht voor de Wmo en Jeugd een
cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. De grondslag hiervoor staat in de
Wmo 2015, art. 2.5.1. De Jeugdwet verwijst naar het artikel in de Wmo 2015. De
onderzoeken moeten jaarlijks voor 1 juli uitgevoerd en gepubliceerd zijn.
Doel
Door naar ervaringen van cliënten Wmo en Jeugd te vragen worden aandachtsen verbeterpunten aangedragen waarmee we de dienstverlening en
informatievoorziening kunnen verbeteren.
Wijze van uitvoering
Voor de Wmo is een verplichte, gestandaardiseerde vragenlijst opgesteld. Als
gemeente Kampen voegen we aan deze vragenlijst een aantal specifieke vragen
toe voor de ontwikkeling van de dienstverlening/ producten van de Frontoffice.
Voor Jeugd is er (nog) niet de verplichting om een landelijke gestandaardiseerde
vragenlijst te gebruiken. Er is wel een modelvragenlijst beschikbaar, één voor
ouders en één voor jongeren vanaf 12 jaar.
Net als in 2016 zal aan I&O Research opdracht gegeven worden om deze
onderzoeken voor onze gemeente uit te voeren.
Planning
Januari 2017 – augustus 2017.
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
10
UITGEVOERD EN GEPLAND ONDERZOEK 2013-2018
2013
Monitors
Benchmarks
Burgeronderzoeken
Doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken
2014
Monitors
Burgeronderzoeken
Doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken
2015
Monitors
Burgeronderzoeken
Doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken
2016
Monitors
Benchmarks
Burgeronderzoeken
Doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken
Veiligheidsmonitor
Economisch inzicht Kampen
Tevredenheid Wwb-klanten
Waarstaatjegemeente.nl
Benchmark Publiekszaken
Sociale index Kampen
Cultuurparticipatie
Bekendmakingen
Re-integratie (nulmeting)
Ervaringsmonitor Sociaal Domein
Schouw openbare ruimte
Economisch inzicht Kampen
Sociale index Kampen
Subsidies
Monitor Sociaal Domein
Koopstromenonderzoek
Veiligheidsmonitor
Economisch inzicht Kampen
Tevredenheid Wwb-klanten
Sociale index Kampen
Evenementenbeleid
Cultuurparticipatie
Inspiratieplatform Kamper Kracht
Re-integratie
Schouw openbare ruimte
Economisch inzicht Kampen
Klanttevredenheid publiekszaken
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl / Lokaal geluk in Kampen
Klanttevredenheid ondernemers
Sociale index Kampen
Aantrekkelijkheid en imago binnenstad Kampen
Kampen bereikbaar
Welstand Kampen
Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd
Communicatie
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
11
2017
Monitors
Benchmarks
Burgeronderzoeken
Doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken
2018
Monitors
Benchmarks
Burgeronderzoeken
Doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken
Veiligheidsmonitor
Economisch inzicht Kampen
Klanttevredenheid publiekszaken
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Sociale index Kampen
Cultuurparticipatie
Publieksonderzoek Stedelijk Museum Kampen
Evaluatie wijkverbinders
Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd
Schouw openbare ruimte
Economisch inzicht Kampen
Vestigingsmotievenonderzoek
Klanttevredenheid publiekszaken
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Sociale index Kampen
Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd
ONDERZOEKSPROGRAMMA 2017 GEMEENTE KAMPEN
12
Download