Basisschool Zandhope - profiel van een school in beweging

advertisement
Profielschets
Basisschool Zandhope
Basisschool Zandhope - profiel van een school in beweging
Het onderwijs op Basisschool Zandhope is in beweging. Dat is aan alles te merken. We
zijn een kleine school maar we geloven in ons voortbestaan omdat we kinderen wat te
bieden hebben.
De wereld verandert voortdurend. Onderwijs is alleen relevant als het met die
verandering meebeweegt. Onze wens voor onze leerlingen is dat ze in die veranderlijke
wereld sturing kunnen geven aan hun eigen leven én bijdragen aan het grotere geheel.
Dat kan alleen als ze nu al leren om letterlijk en figuurlijk in beweging te zijn.
Bewegen is bovendien gezond,
bewegen zorgt voor
ontwikkeling, energie, inspiratie
en innovatie. Samen bewegen
zorgt voor verbondenheid. En
niet te vergeten…. voor plezier
Hoe en waarom het team, de leerlingen en hun ouders in beweging
blijven op Basisschool Zandhope, beschrijven wij in deze profielschets.
2
Het eindprofiel van de Zandhope-leerling: op mij kun je bouwen en
vertrouwen
Een leerling die Basisschool Zandhope verlaat na groep 8 heeft vertrouwen in zichzelf, is
in staat anderen te vertrouwen en is zelf te vertrouwen: je kunt op hem bouwen. Dit
heeft hij op Basisschool Zandhope ontwikkeld doordat hij werd gehoord en serieus
genomen. Doordat hij complimenten kreeg en leerde ze te uit te delen. En doordat hij
zelfstandig mocht zijn in plaats van te worden gecontroleerd: hij kon oefenen en
ontdekken waar hij goed in is en leren samenwerken met vallen en opstaan.
Vertrouwen is zijn basis voor de toekomst. Vanuit zelfvertrouwen durft hij zijn eigen
koers te varen en zijn talenten in te zetten. Vanuit vertrouwen in de ander gaat hij
vruchtbare samenwerkingen aan en liefdevolle relaties. Omdat hij te vertrouwen is,
ontvangt hij steun en erkenning van anderen en respecteert men zijn grenzen.
Een leerling van Zandhope leert vooral door ervaring. ‘Ik ga het gewoon doen’, is zijn
motto. Als je iets nieuws uitprobeert, maak je fouten en dat mag want daarvan leer je
nog het meest. Hierdoor heeft hij geleerd te reflecteren, creatieve oplossingen te
bedenken, samen te werken en veerkrachtig te zijn.
Een leerling van de Zandhope komt, gevraagd en ongevraagd, in beweging als een ander
hulp nodig heeft. Ook in dat geval zijn z’n inzet, motivatie en doorzettingsvermogen
groot.
Een leerling van Zandhope kan goed
rekenen, lezen en schrijven en is mediawijs.
Daarenboven is zijn motoriek meer dan
gemiddeld ontwikkeld door uitdagende
gymlessen en sporten zoals tafeltennis,
voetbal, handbal, volleybal en skaten.
Zijn psycho-motoriek is ontwikkeld door
dansen, acrobatie, muzieklessen, tekenen
ontspanning- en concentratieoefeningen. Zo
ontwikkelde hij nog een aspect van
zelfvertrouwen: kennis van en vertrouwen
in het eigen lichaam.
Beweging, sport en spel bevorderen
bovendien gezondheid, leervermogen,
mentaal evenwicht en teamgeest.
Een leerling die Basisschool Zandhope verlaat na groep 8 is tijdens zijn schoolcarrière
regelmatig in contact geweest met beroepen die letterlijk of figuurlijk in beweging zijn.
3
Hij kwam in contact met beroepen in de techniek, de wetenschap, de technologie en
defensie, met agrarische beroepen, kunstenaars, journalisten, sporters en
fysiotherapeuten. Ook kwam hij in contact met beroepen waarin vertrouwen een
belangrijke rol speelt zoals beroepen in de gezondheidszorg, het onderwijs en de
kinderopvang. Daarbij merken we op dat vertrouwen in bijna alle beroepen een
belangrijke rol speelt.
Een leerling van de Zandhope kijkt met
plezier terug op zijn basisschooltijd waar
hij heeft geleerd om niet stil te zitten en
kansen te grijpen en waar hij op basis
van vertrouwen in zichzelf en anderen
een zelfbewuste maar ontspannen en
evenwichtige persoon is geworden.
4
Pedagogisch klimaat en leerproces: bewegend leren
Dat bewegend leren een centrale rol speelt in het onderwijs van Basisschool Zandhope
blijkt duidelijk uit het eindprofiel van de leerling. Zandhope ruimt meer dan gemiddeld
tijd in voor gym-, sport en danslessen. Het pedagogisch klimaat en het leerproces op de
Zandhope sluiten daarbij aan.
Op Basisschool Zandhope werken we ‘ontwikkelingsvolgend’: de kinderen krijgen werk op
hun eigen ontwikkelingsniveau. Dit betekent dat alle kinderen naast het
basisprogramma, passende verdieping of verbreding van de stof krijgen aangeboden.
Ook kinderen die meer aankunnen dan het basisprogramma krijgen extra aandacht en
leerstof op niveau, al vanaf groep 1. Iedereen beweegt door de stof in zijn eigen tempo.
Daarnaast ligt onze focus op het bevorderen van zelfstandigheid. Dit doen we door de
kinderen los te laten – passend bij hun ontwikkelingsniveau – zodat ze in beweging
komen. De kinderen gaan aan het werk, de leerkracht verdwijnt naar de achtergrond:
van leiden naar begeleiden.
In onze school liggen de klaslokalen rondom een grote gezamenlijke ruimte die we als
leerplein inzetten. We werken regelmatig groep doorbrekend, samenwerkend in
verschillende samenstellingen, vaak groot en klein door elkaar. De deuren gaan dan
open, ook naar buiten toe. Onze leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle groepen en
worden dáár ingezet waar hun talenten nodig zijn.
Wij leren kinderen hardop denken. Denkprocessen doen de leerkrachten hardop voor, het
zogeheten ‘modellen’. Dit past bij onze actieve leerstijl net als het bewegend leren wat
we in het eindprofiel van de leerling hebben beschreven.
Onze leerlingen leren met moderne materialen. Alle kinderen van de groepen 4 tot en
met 8 werken op een tablet. In elke klas hangt een smartboard. Ook ICT-materiaal
nodigt steeds meer uit tot spelend en bewegend leren.
Via onze ‘Kinect’ leren de
kinderen door te bewegen
met het hele lijf: embodied
learning. Hierbij wordt de
lesstof niet alleen door het
hoofd verwerkt, maar ook
lichamelijk eigen gemaakt
doordat je lijf als controller
werkt.
Het werken aan vertrouwen versterken wij met het sociaal-emotionele programma
‘Kanjertraining’. Door de lessen en oefeningen van de Kanjertraining leren onze
leerlingen onderlinge verschillen te respecteren, conflicten op te lossen, grenzen te
stellen en verantwoordelijkheid te nemen. Wat bijzonder is op Basisschool Zandhope is
dat wij ook oudertrainingen organiseren opdat we op school en thuis eenzelfde
opvoedingsstijl hanteren, en op beide plekken werken aan eigenwaarde en
zelfvertrouwen. Pestgedrag en uitsluiting worden dan een zeldzaamheid.
5
Leerkrachtkwaliteiten: van leiden naar begeleiden
Ook de leerkrachten zijn op Basisschool
Zandhope in beweging en net als bij de
leerlingen is ‘we gaan het gewoon doen’
hun motto. Ze reflecteren voortdurend
op wat er beter kan op school maar het
blijft nooit alleen bij praten: ‘actie’ is
hun lievelingswoord. Ze brengen een
enthousiaste, frisse energie de school in
die aanstekelijk werkt op de leerlingen.
Wat betreft leren, ontwikkelen en
opvoeden zitten ze volledig op één lijn.
Die verbinding in energie, stijl en visie
vormt de basis voor een bijzonder
saamhorigheidsgevoel op Zandhope.
De leerkrachten van Zandhope zijn:
 allen recent getraind of
bijgeschoold in het sociaal-emotionele
programma van de school
(Kanjertraining);
 goed geschoold in
Handelingsgericht Werken *;
 meer dan gemiddeld vaardig in
modellen (het voordoen door de
leerkracht van hardop denken om iets te
leren of een oefening te maken);
 meer dan gemiddeld vaardig in
het aanbrengen van structuur, sterk in
het ‘klassenmanagement’. En
tegelijkertijd…






… geen politieagenten! En dus in staat leerlingen los te laten en vanuit structuur
te begeleiden naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid;
meer dan gemiddeld ICT-vaardig en gericht op het inzetten van ICT in het
onderwijs;
actieve en/of sportieve teamspelers;
een voorbeeld voor de leerlingen wat betreft een actieve en gezonde levensstijl;
altijd op zoek naar werkvormen en opdrachten waardoor kinderen vertrouwen
ontwikkelen, in zichzelf en anderen;
verantwoordelijk voor de hele school, voor alle leerlingen.
* Handelingsgericht werken héél kort:
- Het onderwijs dat een kind krijgt is afgestemd op zijn behoeften aan instructie, leertijd,
uitdaging en wisselwerking met zijn groep. Het onderwijs vindt plaats in groepsverband
waar dat kan, maar individueel waar dat moet.
- Leerkrachten stellen doelen voor leerlingen op het gebied van werkhouding, leren én
sociaal emotioneel functioneren.
- Uitgangspunten zijn een positief zelfbeeld en een positief beeld van anderen.
- Ouders en school werken intensief samen aan de ontwikkeling van het kind.
6
De leerkrachten van Basisschool Zandhope beseffen dat ook zij, net als de leerlingen,
vertrouwen dienen te ontwikkelen in zichzelf en elkaar op nog onbekend terrein. Daarom
inspireren zij elkaar tot verdieping in techniekonderwijs. Want wat is er meer in beweging
in de wereld dan de techniek? Die staat nooit stil, toch? En de mogelijkheden van
techniek voor actief, plezierig, ontdekkend en probleemoplossend leren met hoofd en
handen zijn eindeloos. De leerkrachten hebben zich daarom tot doel gesteld om wat
betreft het techniekonderwijs met techniek te leren knutselen, te leren programmeren,
bouwen, verbeteren, 3D printen, simpele computers bouwen, filmpjes monteren en
materialen combineren.
Partners: de wereld in beweging
Basisschool Zandhope zoekt steeds naar samenwerking met buitenschoolse instellingen
die de school in beweging houding, letterlijk of figuurlijk. Met de hulp van verenigingen
bieden we tafeltennislessen, voetbal, handbal, volleybal en skaten aan. Op woensdag
bieden we danslessen aan op school.
Om leerlingen een beeld te geven
van bedrijven en organisaties die in
beweging zijn, bezoeken we
plaatselijke bollen- en
bolbloemenbedrijven waar
veredeling van soorten een grote rol
speelt. Daarnaast kunnen onze
leerlingen een kijkje nemen bij de
technologische Nederlandse aardolie
maatschappij (NAM) en de marine.
Ook de bewegingskringloop van
afval heeft onze interesse en
daarom bezoeken we de
vuilverbrandingsoven in …. en doen
we mee aan de zwerfvuilactie.
Daarnaast komen de leerlingen in contact met sectoren en beroepen die de wereld
geestelijk in beweging willen houden zoals de kunsten via Triade, schrijvers via de
bibliotheek, journalisten via het Noordhollands Dagblad, innovatieve designers bij De
Waag in Amsterdam en beschermers van natuur en milieu via Landgoed Hoenderdaell en
aanbieders van Wadlopen.
Tijdens projectweken komen leerlingen in aanraking met instellingen/bedrijven waar
‘vertrouwen’ centraal staat. De brandweer bezoekt de school en er komt een politieagent
in de klas.
Het onderwijs op Basisschool Zandhope is een gezamenlijk product van leerlingen, hun
ouders en de school. Ouders kunnen vanuit hun beroep en talent onze leerlingen
inspireren door gastlessen te verzorgen of door rondleidingen in hun bedrijf aan te
bieden. Wij zetten ouders in om de kinderen een kijkje in de keuken te geven van
sportieve, technische, technologische, creatieve, kunstzinnige, geëngageerde,
ondernemende en groene beroepen. En om de kinderen te laten kennismaken met
beroepen op vertrouwensbeginsel zoals de huisarts of een verpleegkundige.
7
Inrichting van gebouw en schoolplein: prikkelen tot bewegen, binnen en
buiten
Het gebouw van Basisschool Zandhope is binnen en buiten herkenbaar aan onze huisstijl.
Leerlingen, ouders en gasten voelen zich welkom en vinden gemakkelijk de weg naar ons
gebouw. Gasten worden meteen gesignaleerd en opgevangen.
Leerlingen komen pas in beweging als er prikkels zijn om ze op gang te brengen.
Hiervoor gebruiken we de inrichting van de lokalen, het gezamenlijke leerplein en het
schoolplein van de BRede school. De inrichting en uitstraling nodigen uit tot
onderzoeken, samenwerken, groep doorbrekend werken, bewegen en embodied learning.
De school is opgeruimd. Je kan niet in beweging zijn als de school te vol staat. De
aankleding is licht en kleurrijk, stijlvol en modieus (beweegt met de tijd mee).
De lokalen zijn uitgerust met tablets, laptops en smartboards, op het gezamenlijke
leerplein staat een Kinect.
We beschikken over een zeer
goed uitgeruste techniekkast
die de leerkrachten tijdens hun
zelf-gegeven missie ‘in
beweging met
techniekonderwijs’ steeds
vaker inzetten.
Het schoolplein is een
beweegplein en een
buitenleerplein. Het is onze
ambitie om het plein nog
meer in te richten met
uitdagende speeltoestellen en
buitenspeelgoed.
8
Hoogtepunten (toppers): “Ik kan dit, dus ik ga het doen”.
Leerlingen van Basisschool Zandhope ontwikkelen zelfvertrouwen omdat zij hun talenten
kunnen ontdekken, serieus worden genomen en complimenten krijgen over hun werk en
over hun inzet en motivatie. Om dit nog kracht bij te zetten, zorgen wij ervoor dat de
resultaten van het werk van onze leerlingen worden bewonderd, en dat hun inzet
bevredigend voor ze is. Daarom is ons jaarprogramma doorspekt met zogeheten
hoogtepunten.
Hoogtepunten staan in het teken van een helder einddoel dat voor kinderen van
betekenis is en hen uitdaagt het beste te geven van wat ze in zich hebben. Omdat
hoogtepunten onvergetelijke leerervaringen zijn, ervaren de leerlingen dat hun inzet de
moeite waard is geweest. Omdat tijdens een hoogtepunt extra duidelijk wordt wat een
leerling goed kan, nemen zijn zelfrespect en zelfwaardering toe. Bij een nieuwe uitdaging
zal hij zich deze succeservaring herinneren en geloven ‘Ik kan dit, dus ik ga het gewoon
doen’.
Voorbeelden van hoogtepunten zijn:
 De keuveltentoonstelling
 Schoolreisjes en excursies
 De projectweek
 De sportdag
 Media masters
 Pietengym
 De Kinderboekenweek
 De talentenshow
Ook de leerkrachten hebben elk jaar een hoogtepunt: de kerstact. Niet de kinderen maar
de leerkrachten laten hun talenten zien. Elk jaar weer ervaren zij – net als de leerlingen hoe het is om vertrouwen te stellen in jezelf en de rest van de cast, je geheugen en je
lijf, in beweging te komen en te ervaren dat je inzet en enthousiasme alleen al ervoor
zorgen dat het een succes wordt!
9
Dat allemaal is Basisschool
Zandhope.…
een school in beweging.
10
Download