De Verlichting - MeneerDeJonge

advertisement
Rationalisme (ratio=rede=verstand)→
goed nadenken
↓
redelijk
Verlichting→licht in de duisternis
(onwetendheid en bijgeloof)
Door goed nadenken tot kennis van de
waarheid komen
Vooruitgangsoptimisme
Idee van de maakbare samenleving
Verlichting komt voort uit de wetenschappelijke revolutie
Richt zich vooral op de menselijke samenleving (i.p.v. de natuur)
-is ook aan wetten gebonden
-ontstaan nieuwe wetenschappen als
economie,sociologie,geschiedenis
Voorloper Verlichting in Engeland (17e
eeuw)
Hoogtepunt Verlichting Frankrijk (18de
eeuw)
In 1752 Diderot eerste Encyclopedie
ERVOOR
Godsdienst
-staatskerk
-kerk boven de staat
-onverdraagzaamheid tov
andersdenkenden
Sociale verhoudingen
-standenmaatschappij
Opvoeding
-kind is kleine volwassene
-mens is van nature slecht
(zondig)→straffen
ERNA
-godsdienstvrijheid
-scheiding kerk-staat
-verdraagzaamheid (tolerantie)
(Voltaire)
-Deïsme (god =horlogemaker)
-mens van nature vrij en gelijk
(geen privileges meer)
-kind is wezen met eigen aard
(tabula rasa)
-mens is van nature goed→
bouw scholen,geen gevangenissen
ERVOOR
Economie
Mercantilisme→staatsinvloed
Rechtspraak
-willekeur
-klasse justitie
Politiek
-absolutisme (Droit Divin)
-censuur
ERNA
Economisch liberalisme→
vrijheid
-rechtsstaat
-iedereen gelijk voor de wet
-ideeën van Locke, Rousseau
en Montesqieu
-vrijheid van drukpers
Two treatises of government (1670)
Onderdanen maken afspraak met de regeerders:
Ze staan macht af in ruil voor orde en rust
(bescherming van recht op leven,vrijheid,
bezit)
Als de regeerder zich niet aan de afspraak
houdt, mag hij worden afgezet
De l’esprit des lois(1748)
Trias politica leer→
Scheiding en evenwicht van de 3 machten
(wetgende,uitvoerende,rechterlijke macht)
Montesquieu is een aristocraat→
-Uitvoerende macht bij de vorst
-Wetgevende macht bij een met censuskiesrecht gekozen parlement
-Rechterlijke macht bij onafhankelijke
rechters
Du contrat social (1762)
Leer van de volkssoevereiniteit→
hoogste macht ligt bij het volk
Regeringen aangesteld om het algemeen
belang (de volkswil) te dienen
Rousseau is een democraat
Emile ou de l’education
Vrije natuurlijke opvoeding (geen straffen)
-salons→ rijke mensen ontvangen verlichte
schrijvers om hun ideeën te
aanhoren
-brieven, romans, toneelstukken enz.
-cafés en koffiehuizen→
discussiëren over
de ideeën van de
verlichte schrijvers
Bossuet
God
koning
onderdanen
Locke
God
koning
onderdanen
Download