Oplegnotitie-Beleidsvisie-Openbare

advertisement
OPLEGNOTITIE
Onderwerp: Duurzame Openbare Verlichting
Nummer
Versie
Thema
Indiener
Steller
Verzoek portefeuillehouder
Beslispunten voor de raad
2012.0011763
1
Openbare buitenruimte, integraal buurtbeheer en kernenbeleid
S. Bak
M. van Munster/F. Bosker
De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te
agenderen.
1. de kadernota Duurzame Openbare Verlichting vast te stellen;
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 866.500 (exclusief BTW)
voor het vervangen van de bestaande verlichtingsarmaturen van
de Openbare Verlichting door (dimbare) LED-verlichting aan het
einde van de levensduur in 2012;
3. hiertoe de 8ste kredietverstrekking van 2012 vast te stellen;
4. de bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten voor 2013 € 86.600; 2014
€ 84.500; 2015 € 82.300 en 2016 € 80.200 te dekken uit de lagere
energielasten binnen programma 11 (Kwaliteit fysieke omgeving),
product 210 (Wegen, straten en pleinen) en dit te verwerken bij de
Voorjaarsrapportage 2012;
5. het vervangen van lichtmasten en armaturen vanaf 2013 op te
nemen in de tweede fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte
(VOR);
6. in afwijking op de "Financiële verordening Gemeente
Haarlemmermeer 2009 (RV 2008/111634)", de
afschrijvingstermijn voor verlichtingsarmaturen te stellen op 20
jaar;
7. de hernieuwde afschrijvingstermijn van 20 jaar voor
verlichtingsarmaturen te wijzigen bij de eerstvolgende actualisatie
van de Financiële verordening.
Overwegingen m.b.t. proces
(deadline)
Planning proces (In te vullen door de Griffie)
Thema:
Stap
Datum
Doel
Sessie
12-04-2012
Inhoudelijk bespreken/
meegeven van een richting
aan het college
Stemming
26-04-2012
Gewenste rol college
Verdedigen voorstel
Download