Tussen verval en verlichting, 1700-1815

advertisement
Tussen verval en verlichting, 1700-1815
Documentaire ‘Verleden van Nederland’
1. Waar is de welvaart van bezittende klasse in de 18e eeuw op gebaseerd?
2. Waar haalden de Nederlandse kooplieden slaven vandaan?
3. Wie hebben de macht in Nederland in handen in de 18e eeuw?
4. Leg uit hoe je genootschappen als het product van de Verlichting kunt zien.
5. Leg uit waarom de Verlichting de godsdienst / religiositeit in Nederland niet heeft
aangetast, maar zelfs heeft kunnen versterken.
6. Leg uit hoe de driehoekshandel verliep.
7. Hoe werd de slavenhandel gerechtvaardigd?
8. Hoe kwam er in 1747 een einde aan het ‘stadhouderloze tijdperk’?
9. Leg uit waarom het vorstenhuis van Oranje-Nassau geen afstammeling is van Willem
van Oranje.
10. Beschrijf waarom Willem V beschouwd wordt als een zwakke stadhouder.
11. Hoe heeft de Verlichting de kritiek op stadhouder en regenten versterkt? Hoe noem je
de tegenstanders van de prins? En hoe heten zijn aanhangers?
12. a. Wie is de (anonieme) auteur van het pamflet ‘Aan het volk van Nederland’?
b. Waarom schreef hij het pamflet?
c. Wat is de inhoud?
13. Waarom koos Herman Daendels in 1786 de kant van de patriotten?
14. a. Hoe traden de Nederlanders op tegen slavenopstanden?
b.Bedenk waarom hier in Nederland zelf geen aandacht aan werd geschonken.
15. Beschrijf welke rol Wilhelmina van Pruisen (vrouw van Willem V) speelde in de
opstand.
16. Leg uit welke rol de Franse Revolutie speelt in de Bataafse Opstand.
17. Wat heeft Napoleon in de Nederlandse geschiedenis op politiek gebied betekent?
18. Wat zijn de gevolgen van de val van Napoleon in 1813 voor Nederland?
Download