Handig met getallen 2 (HMG2)

advertisement
Handig met getallen 2 (HMG2)
Erratum Kommagetallen
Je vindt hier de correcties op Handig met getallen 2 (ISBN: 978 94 90681 036, 1e druk, 1e oplage) en
Handig met getallen 2b (ISBN: 978 94 90681 210, 1e druk, 1e oplage) voor het onderdeel
Kommagetallen. In de verwijzingen naar de paragrafen en pagina’s is het eerste getal de verwijzing
naar HMG2 en het tweede getal die naar HMG2b.
Let op:
In Handig met getallen 2 staan de Kernbegrippen van de Kennisbasis in de Inleiding van een
hoofdstuk. In Handig met getallen 2b zijn ze opgenomen in een aparte paragraaf. Voor
Kommagetallen is dat paragraaf 2.7 (pagina 261).
Correcties hoofdstuk Kommagetallen:
Paragraaf Bladzijde
Vindplaats
4.2/2.2
439/181
Onder bericht
4.2/2.2
442/184
Tekst boven
Voorbeeld 3
4.2/2.2
444/186
Onder 3.
Correctie
De renteverlaging in het bericht betreft de verlaging
door MoneYou.
Toevoegen: De tussenliggende machten van 10 kunnen
ook voorkomen in de standaardnotatie: 104 tienduizend, 105 - honderdduizend, 10-4 - één
tienduizendste, 10-5 - één honderdduizendste, etc.'.
De regels voor het uitschrijven van kommagetallen
ontbreken hier. Dat zijn:
Bij het uitschrijven van (komma)getallen laat je
duidelijk zien om welk getal het gaat door de delen
van het getal aan elkaar of juist los van elkaar te
schrijven. Je gebruikt daarvoor enkele
spellingsregels uit 'Het Groene boekje', de officiële
spellinggids van de Nederlandse taal:
- Je schrijft de getallen tot en met duizend in
één woord; na het getal duizend schrijf je
altijd een spatie. Dus: het getal 47 schrijf je
als 'zevenenveertig', het getal 257 schrijf je
als 'tweehonderdzevenvijftig' en het getal
6.209 als 'zesduizend tweehonderdnegen'.
- De woorden miljoen, miljard, biljoen,
biljard, enz. schrijf je los. Dus: het getal
3.512.814 schrijf je als 'drie miljoen
vijfhonderdtwaalfduizend
achthonderdveertien'.
1
Paragraaf
Bladzijde
4.2/2.2
444/186
Vindplaats
Onder 3.
4.2/2.2
445/187
Opgave 5b
4.2/2.2
445/187
Opgave 5d
4.3/2.3
449/191
4.3/2.3
456/198
5e regel boven
schema
Schema
4.3/2.3
460/202
Aftrekken Compenseren
4.3/2.3
464/206
4.3/2.3
475/217
Vermenigvuldi
gen - Samen
nemen / 5e
punt
Opgave 16e
4.3/2.3
483/225
4.3/2.3
485/227
4.3/2.3
485/227
4.3/2.3
485/227
4.3/2.3
485/227
Opgave 20 /
na 1e zin
4e regel onder
Voorbeeld 13
Voorbeeld 14 /
1e regel
Boven Opgave
21
Onderaan de
pagina
Correctie
Vervolg regels voor het uitschrijven van
kommagetallen:
- Bij het schrijven van echte breuken schrijf je
de teller en de noemer los van elkaar. Dus:
het getal 5/7 schrijf je als 'vijf zevende', het
getal 0,8 als ‘acht tiende' en het getal
0,0017 schrijf je als 'zeventien
tienduizendste'.
- Bij het schrijven van gemengde breuken
schrijf je het hele getal los van de breuk.
Dus: het getal 45,089 schrijf je als
'vijfenveertig negenentachtig duizendste'
en het getal 2,03 als 'twee drie honderdste'
Met opmerkingen [SB1]: Breuknotatie!
De schrijfwijze moet zijn: vijf honderdzevenentachtig
tienduizendsten
De schrijfwijze moet zijn: zeventien zeventien
honderdduizendste
De volgorde van de vier voorbeelden moet zijn:
1 x 8 = 8 10 x 8 = 80 100 x 8 = 800 1.000 x 8 = 8.000
De toevoegingen op het schema zijn onderaan dit
overzicht opgenomen.
De tekst moet zijn: Bij het aftrekken van een getal
verandert de uitkomst niet als je bij de term die je
aftrekt een getal optelt om het getal rond te maken, als
je dat getal er later weer bij optelt.
Het laatste getal is 24,5 (nu: 4,5).
Het 2e getal is: 6,745
Toevoegen: Rond het quotiënt niet af, maar deel door
tot de rest 0 is.
Een punt te veel achter de zin.
1e regel moet zijn: Als je informeel (niet door regels
geleid) schattend rekent, etc.
De zin boven Opgave 21 onder de opgave plaatsen.
Toevoegen:
Voorbeeld 15 Informeel schattend rekenen
2,45 + 19,07 + 0,8 ≈ 2 + 19 + 1 = 22
3,6 x 7,75 ≈ 4 x 8 = 32
85,12 : 7,536 ≈ 80 : 8 = 10
21,09 x 43,6 : 96,2 ≈ 20 x 40 : 100 = 8
2
Paragraaf
Bladzijde
4.4/2.4
500/242
1e regel
Vindplaats
De naam is: Joska
4.4/2.4
500/242
Opgave 14 /
Titel
4.5
506
4.5/2.5
507/249
Bovenaan de
pagina
4.5/2.5
508/250
Opgave 5
Titel moet zijn:
ļµOpgave 14 Procedurefouten en rekenfouten bij het
vermenigvuldigen
In de tweede formule moet de - in de teller een + zijn.
F - 459,67 moet zijn: F + 459,67
Let op: deze correctie geldt alleen voor HMG2.
Toevoegingen ter verduidelijking:
- Millimeter: …., één duizendste deel van een
meter, is 10-3 meter.
- Micrometer: …., één miljoenste deel van een
meter, 10-6 meter.
- Nanometer: …., is één miljardste deel van een
meter, 10-9 meter.
- Picometer: …., één biljoenste deel van een
meter, 10-12 meter.
e
1 som:
In de teller is het eerste getal: 0,72.
Het antwoord wordt: 3.
2e som:
In de teller is het derde getal: 0,6.
Het antwoord wordt: 0,3.
4.5/2.5
511/253
Opgave 10 /
Afbeelding
watermeter
4.5/2.5
511/253
Opgave 11
Opgave 3
Correctie
De sommen zijn genummerd van a. t/m l. Die
nummering ontbreekt nu.
3
Toevoegingen (in rood) schema par. 4.3/2.3, pag. 456/198:
Bewerking
Strategie
Eigenschap
Aftrekken
Delen
Termen
veranderen
Verdelen
Distributieve eigenschap
Samen nemen
Distributieve eigenschap
Verdelen
Distributieve eigenschap
Samen nemen
Distributieve eigenschap
Groter of kleiner
Voorbeeld
a - b = (a + p) - ( b + p) =
(a - p) - (b - p)
a x (b + c) = a x b + a x c
a x (b - c) = a x b - a x c
a x b + c x b = (a + c) x b
a x b - c x b = (a - c) x b
(a + b) : c = a : c + b : c
(a - b) : c = a : c - b : c
(a : c) + (b : c) = (a + b) : c
(a : c) - (b : c) = (a - b) : c
a : b = (p x a) : (p x b)
a : b = (a : p) : (b : p)
4
Download