Katholieke Hogeschool Kempen – Departement Lerarenopleiding

advertisement
Katholieke Hogeschool Kempen – Departement Lerarenopleiding Vorselaar
Bachelor in het onderwijs: Secundair Onderwijs
Lepelstraat 2 – B 2290 Vorselaar
Tel +32 (0)14 50 81 60 - Fax +32 (0)14 50 81 61 - E-mail: [email protected]
Lesvoorbereiding
Student: Lieve De Wachter
3Baso b tel. 014/58.06.81
E-mail: [email protected]
Datum stage:
School:
Klassengroep:
Lokaal:
Mentor:
17/02/09
Sint-Aloysius Instituut
2BLTA
A008
Mevr. I. Hoppenbrouwers
Stage-oefenles
Proefles
Observatie
Uur: 13.00-13.50
Aantal lln.: 16
Vak: Godsdienst
Docent: Frank Morlion
Lesonderwerp
Thema hoopvol: Ontgoocheling, verdringing, verwerking p.46
Bronnen
-Geerts, S., Kennis, B., Kuiten, S.(2007). LINK 2: LEERWERKBOEK. Kapellen: Uitgeverij
Pelckmans
-Geerts, S., Kennis, B., Kuiten, S.(2007). LINK 2: HANDLEIDING. Kapellen: Uitgeverij
Pelckmans
-www.kuleuven.be/thomas
Beginsituatie
-Tweede jaar BSO
-Geen bijzonderheden vermeld over de klas
-Dit is de derde les over ‘pijnervaringen’.
Vakoverschrijdende eindtermen
Sociale vaardigheden:
-De leerlingen kunnen in groepsverband meewerken en een toegewezen opdracht uitvoeren.
Vormingsdoelen
Ik vind het belangrijk dat de leerlingen beseffen dat ze een belangrijke rol kunnen spelen als
mensen uit hun omgeving ‘pijn’ hebben of verdrietig zijn. Een gevoel van bijstand, weten dat
er iemand voor je klaarstaat, een luisterend oor,… vergemakkelijken het doorworstelen van het
lijden en verdriet bij de meeste mensen.
Leerplan & Concrete doelen
Raamplan
1.4.3 LEVEN MET GRENZEN
Allerlei pijnervaringen kunnen het leven van de leerlingen beheersen, soms zijn er al serieuze
kwetsuren. De reactie is hoofdzakelijk emotioneel. Het botsen op eigen grenzen wordt ook
binnen de schoolwereld ervaren. Leerlingen voelen zich vaak onmachtig in het omgaan met
pijn van anderen.
1)Uitdrukken op welke wijzen mensen pijn ervaren
2)Aantonen hoe mensen omgaan met pijn in het leven
3)Vluchten en verwerken als mogelijke houdingen tegenover lijden verkennen
4)Meevoelen met de pijn van anderen
Concrete doelen
-De leerlingen kunnen
-De leerlingen kunnen
-De leerlingen kunnen
fragmentjes.
-De leerlingen kunnen
zich inleven in het lijden van anderen.
de verschillende fasen in het verwerken van pijn opsommen.
verschillende houdingen tegenover lijden herkennen in korte
twee houdingen tegenover lijden in hun eigen woorden uitleggen.
Werkpunten
-Open sfeer creëren, waarin leerlingen durven vertellen over persoonlijke ervaringen
-kort op de bal spelen bij rumoer
Inhoud
Methode
Materiaal
ORIËNTATIEFASE
Begroeting
Agenda
Inleiding
Verschillende scenario’s:
-Pijn verwerken door te praten met anderen,
doorgaan met je leven
-Pijn verdringen omdat deze ondraaglijk is
-Pijn verdingen omdat de omgeving verdriet niet
toelaat
-Ontgoocheld zijn, kwaad worden, het geloof in
de toekomst verliezen
-Uitgebreide scenario’s in bijlage
(naamkaartjes)
Hoopvol: Ontgoocheling, verdringing, verwerking
Toneeltjes: houdingen tegenover lijden
-Klas wordt in 4 verdeeld
-Elk groepje krijgt een dialoog
-lln bereiden toneeltje voor
-lln voeren toneeltje uit voor hun medeleerlingen
-bespreken toneeltjes en hieruit afleiden hoe men omgaat
met pijn  klassikaal
Ik kies voor deze aanpak, omdat ik denk dat de leerstof op
deze manier het best zal blijven hangen bij de leerlingen.
De ‘theorie’ wordt concreet gemaakt.
Scenario’s
UITVOERINGSFASE
Omgaan met pijn en verdriet
Mensen gaan op heel uiteenlopende manieren om
met pijn en verdriet:
-doorworstelen van lijden en verdriet met behulp
van anderen  deze mensen slagen erin om
verder te leven, zelfs te genieten, ondanks ziekte
en pijn
-verdringen van lijden en pijn, omdat de
omgeving het verdriet niet toelaat of omdat het
ondraaglijk is om mee te leven
-kwaad en ontgoocheld reageren  deze mensen
zijn hun geloof in de toekomst verloren
Opdracht 4 p.47
-Het is de bedoeling dat jullie nu in je werkboek op p.46
de korte tekstjes lezen. In de tekstjes vertellen mensen
over een pijnervaring en hoe ze ermee omgaan. Als je alle
tekstjes gelezen hebt, maak je opdracht 4 op de volgende
bladzijde. Je moet een naam verbinden met een manier
van omgaan met pijn en verdriet. Jullie mogen per twee
werken.
-Vooraleer jullie beginnen, schrijven we ‘Hoe omgaan met
pijn en verdriet?’ boven de kadertjes.
-Klassikaal overlopen
-Pijn en lijden worden draaglijker als een mens er
een zin aan kan geven. Levensbeschouwingen
Opdracht 5
kunnen hierbij hulp bieden. Je kan er kracht en
-lln duiden aan op welke manier zij meestal met pijn
moed uit putten om het lijden te doorworstelen.
omgaan.
OLG
-Welk bolletje duidden jullie aan?
-Is de manier waarop je ermee omgaat afhankelijk van
het soort pijn? Of ga je er meestal op dezelfde manier
mee om?
-Pijn en lijden worden draaglijker als je ze een plaats kan
geven in je leven. Godsdienst (levensbeschouwing) kan
hier een hulp bijzijn. Mensen halen kracht en moed uit hun
geloof.
-Op welke manier kan je dat doen? (verhalen uit bijbel,
samenkomen met mensen (gemeenschap vormen,…)
-Waaruit halen jullie kracht en moed?
-Ben je zelf al eens geholpen door iemand anders toen je
het moeilijk had?
-Hoe voelde je jezelf toen?
(Weten dat mensen je steunen en dat mensen naar jou
willen luisteren vergemakkelijken en versnellen het
verwerkingsproces meestal  VD)
AFRONDINGSFASE
Het magische mosterdzaadje
Het magische mosterdzaadje
-lkr leest verhaaltje p.48 voor
-Vrouw biedt vanuit haar eigen verdriet steun
-Klassikaal beantwoorden van de vraagjes
aan anderen.
-De vrouw is eerst kwaad en ontgoocheld, daarna
verwerkt ze haar verdriet.
Bordplan
Download