Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

advertisement
Evaluatie van de Vlaamse
MBO’s, afgesloten in het
kader van de
Aanvaardingsplicht.
Jan Vermoesen
Doelgroepverantwoordelijke
aanvaardingsplichten
OVAM
Dia 1
Overzicht
• Korte situatieschets
• eigen ervaring evaluatie MBO’s
• enkele bedenkingen bij het rapport
Dia 2
Aanvaardingsplicht:
Wettelijk kader
• Afvalstoffendecreet (1994)
• VLAREA (1998)
– wit- en bruingoed
– papierafval
– accu’s en batterijen
– voertuigwrakken
– afvalbanden
Dia 3
Ontwerp-VLAREA:
• Oude en vervallen geneesmiddelen
• Vanaf 1 juli 2002:
• bijkomende categorieën AEEA
• afgewerkte olie
• Vanaf 1 januari 2003:
•
•
•
•
dierlijke en plantaardige afvalvetten en -oliën
afvalfotochemicaliën
afvallandbouwfolies
afvalmatrassen
• Vanaf 1 januari 2004:
• houtafval
• tapijtafval
Dia 4
VLAREA:aanvaardingsplicht
• Aanvaardingsplicht: 1-1, (1-0)
• producent/invoerder
• tussenhandelaar
• eindverkoper
<-- consument
•
•
•
•
MBO <--> Eigen systeem mogelijk
(Gratis ophaling op CP i.p.v. 1-0)
Milieudoelstellingen
Informatieplicht
Dia 5
MBO
• Decreet 15/6/1994
• inspraak: openb. Proc. + SERV/MINA
• problemen:
– enkel federaties
– mandaten, toetreding
– timing inspraak
– Algemeen Verbindend Verklaring
Dia 6
Inhoud MBO: specificatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preventie
Inzameling
Verwerking
Financiering; vergoeding actoren
Monitoring + rapportering
Sensibilisering
Handhaving, controlesysteem (IGHOR)
geschillen
LCA-onderzoek
Financiële zekerheid 6 maand werking
Dia 7
WES-studie
•
•
•
•
Ex-ante test: gepast instrument?
geen referentie-afvalstof
Vergelijking met andere instrumenten
poging scores <> interpretatie
Dia 8
WES-studie
• vergelijking kenmerken:
• afvalstof: preventie, inzameling , verwerking,
restwaarde
• producent: representativiteit, toewijsbaar,
aantal
• product: gebruiks/verbruiksgoed, levensduur
• met instrument “scoort goed op”:
• handhaving, afdwingbaarheid,...
• samenwerkingsgericht, financierend,...
• preventie, inzameling, ….
Dia 9
Rekenhof: evaluatie
convenanten
• Impact op beleid, organisatie Vl Gem
• doelmatigheid bij voorbereiding,
bepaling, uitvoering, evaluatie en
bijsturing
• verantwoording aan Vl Parl
• wettigheid
Dia 10
Rekenhof
– Beleidsvoorbereiding: keuze instrument,
betrokkenheid, doorlooptijd, impact
adviezen
– Beleidsbepaling: toepassingsgebied,
doelstelling, evaluatie, financiering,
verbintenissen, controle
– Beleidsuitvoering: organisatie,
verbintenissen, controle
– Beleidsevaluatie: resultaten, instrument
– Verantwoording naar Vl Parl
Dia 11
aandachtspunten
•
•
•
•
•
•
Soepel, snel regelgeving? (democr. Contr.)
ambitieuzer dan wet? Collectieve efficiëntie
creatie beleidsbasis
inspraak derden
sanctioneringsmogelijkheden
afstemming bevoegdheden/werkgebied
ondertekenende partijen
Dia 12
Download