Pedagogisch Hoger Onderwijs van het Korte

advertisement
STUDIEFICHE
HBO5
CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26
9000
GENT
09 335 22 22
www.volwassenenonderwijs.be
identificatie
opleiding
HBO5 – Graduaat Chemie – optie Biochemie
modulenaam
Toegepaste biotechnologie
code module
Cc13
aantal lestijden
120
Geldig vanaf
01/09/2016
studiepunten
structuurschema / volgtijdelijkheid
Structuurschema Chemie
link:
inhoud
link leerplan:
Leerplan Chemie
leerinhoud:
Theorie











Vaste fase synthese van peptiden & oligonucleotiden
Structuur en organisatie van DNA, RNA en chromosomen bij pro- en eukaryoten
Controlemechanismen op de proteïnesynthese, duplicatie van DNA en op DNA-herstel bij
pro- en eukaryoten
Onderzoeksmethoden op nucleïnezuren: sequentiebepaling, …
PCR en zijn toepassingen
Kloneringtechnieken en voorbeelden
Vectoren, gastcellen en transformatietechnieken
Transgene organismen
Gentherapie, stamceltherapie en toekomstperspectieven
Bio-informatica
Ethiek rond gentechnologie
Lab











Testen uitvoeren rond melk
DNA extractie + DNA concentratiebepaling
PCR en zijn toepassingen + Elektroforese
In vivo en in vitro gebruik van enzymen
Enzymimmobilisatie
Elisa en het gebruik van antilichamen
Eiwitextractie en bepalen van de eiwitconcentratie
SDS-PAGE
Blotting technieken
Bioinformatica
Kloneringtechnieken
begincompetenties
voldoen aan de decretale voorwaarden van het volwassenenonderwijs
er wordt geen specifieke voorkennis vereist
STUDIEFICHE
HBO5
CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26
9000
GENT
09 335 22 22
x
eindcompetenties verworven hebben van:
A- & B-Modules
x
aanbevelingen:
Bij voorkeur geslaagd of vrijstelling voor de modules:
www.volwassenenonderwijs.be
Cc1 – Biochemie;
Cc2 – Analytische Biochemie;
Cc3 – Lab Analytische Biochemie;
Cc 5 – Lab Instrumentele Chemie;
Cc7 – Algemene & Toegepaste Microbiologie;
Cc8 – Chemie van de Biotechnologische Bedrijven;
Cc9 – Macromoleculaire Biologie;
Cc10 – Enzymologie.
Bij voorkeur geslaagd zijn voor of de module volgen:
Cc11 – Immunologie en Celtechnologie.
eindcompetenties
de volgende eindcompetenties worden bereikt:

Algemene beroepsgerichte competenties
Denk- en redeneervaardigheid - Kritisch reflecteren – Leergierigheid - Verwerven en verwerken
van informatie – Projectmatig werken
Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van
complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van
zinvolle oplossingstrategieën.
Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.

Beroepsspecifieke competenties
De cursist
heeft kennis van de huidige gentechnologie en moleculaire manipulatie- en analysetechnieken,
bruikbaar in de verschillende sectoren van de biotechnologie;
is in staat complexe moleculair biotechnologische processen en procedures te begrijpen, te
analyseren en toe te passen in de voorgelegde experimenten;
kan bio-informatica applicaties gebruiken in biotechnologische toepassingen;
beschikt over de nodige vaardigheden om de veiligheid, de hygiëne en de kwaliteit te helpen
bewaken;
kan meewerken aan toegepast onderzoek in verband met biotechnologie.
onderwijsorganisatie
STUDIEFICHE
HBO5
CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26
9000
GENT
09 335 22 22
www.volwassenenonderwijs.be
gecombineerd onderwijs
75
% contactonderwijs voor het partim “Theorie” + 85 % contactonderwijs partim Lab
x begeleid zelfstandig leren
onderwijsleergesprek
casus gestuurd onderwijs
coaching
X doceermomenten
excursie
x groepsdiscussie
groepswerk
x opdrachten met feedback
X peer teaching
x practicum – atelier – labo
projectwerk
rollenspel
seminarie
simulatiespel
situatiespel
stage
veldwerk
x werkcollege
werkplekleren
andere:
25
% afstandsonderwijs voor het partim “Theorie” + 15% afstandsonderwijs partim Lab
x begeleid zelfstandig leren
casus gestuurd onderwijs
coaching
doceermomenten
excursie
groepsdiscussie
groepswerk
onderwijsleergesprek
x opdrachten met feedback
peer teaching
practicum – atelier – labo
projectwerk
rollenspel
seminarie
simulatiespel
situatiespel
stage
veldwerk
werkcollege
werkplekleren
andere:
begeleiding
ondersteunende maatregelen:
De lector is bereikbaar voor verdere vragen op de elektronische leeromgeving.
evaluatie
EERSTE EXAMENPERIODE
niet-periodegebonden evaluatie
x oefeningen
werkstuk
x schriftelijke rapport / verslag
60 %
periodegebonden evaluatie (*)
40 %
x schriftelijk examen
mondeling examen + schriftelijke voorbereiding
mondeling examen zonder voorbereiding
STUDIEFICHE
HBO5
CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26
9000
mondeling rapport / verslag
portfolio
vaardigheidstest
x attitudebeoordeling
peer-evaluatie
deelname aan het onderwijs- & leerproces
aanwezigheidsgraad
andere:
GENT
09 335 22 22
www.volwassenenonderwijs.be
praktijkexamen
project- of eindwerk (presentatie/verdediging)
andere:
Schriftelijk open boek examen
TWEEDE EXAMENPERIODE
niet-periodegebonden evaluatie
oefeningen
werkstuk
schriftelijke rapport / verslag
mondeling rapport / verslag
portfolio
vaardigheidstest
attitudebeoordeling
peer-evaluatie
andere:
60 %
periodegebonden evaluatie (*)
40 %
x schriftelijk examen
mondeling examen + schriftelijke voorbereiding
mondeling examen zonder voorbereiding
praktijkexamen
project- of eindwerk (presentatie/verdediging)
andere:
Schriftelijk open boek examen
(*) niet-periodegebonden evaluatie = buiten de examenperiode / periodegebonden evaluatie = binnen de examenperiode
studiematerialen
verplicht:
aanbevolen:
ELO: Elektronische syllabi aangevuld met presentaties, opdrachten, multimedia en
internet.
STUDIEFICHE
HBO5
CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26
9000
GENT
09 335 22 22
www.volwassenenonderwijs.be
bijzondere studiekosten
link naar overzicht
inschrijvingskosten:
Inschrijvingskosten Chemie
Labjas, labbril, notitieboekje, markeerstift, spatel en materiaal waarop testen worden uitgevoerd
zoals planten, bier en melk, … .
andere
Download