Lesverslag - Balo-H

advertisement
Bachelor in het onderwijs:
lager onderwijs – flexibel traject FLLLEX
observator:
 klasmentor
 Directie of schoolmentor
 Studietrajectbegeleider
 Praktijkbegeleider
 Andere:
LEERPROCESSEN BEGELEIDEN :
UITSTROOMstage
Lesverslag
Naam student:
Datum en Lesonderwerp:
Voorbereiding:
volledigheid, doelgerichtheid, gestructureerde lesgang, uitdieping leerinhoud, materiaalgebruik, variatie in didactische werkvormen, afstemming op beginsituatie, originaliteit, schriftelijke taal en
spelling, stiptheid,…
Geobserveerde feiten:
3
6
12
19
21
22
23
24
Concrete suggesties ter verbetering :
Een horizontale en verticale planning uitbouwen
Positief omgaan met diversiteit om gelijke onderwijskansen te bieden aan elke leerling
Emancipatie van de leerlingen bevorderen
Leerprocessen begeleiden
Correct gebruiken van het Standaardnederlands in de schriftelijke communicatie
Correct gebruiken van het Standaardnederlands in de mondelinge communicatie
Mondeling en schriftelijk taalgebruik van leerlingen stimuleren
Eigen ontwikkeling sturen vanuit reflectie
Naam observator:
Handtekening:
Download