declaratieformulier reiskosten en vacatiegelden

advertisement
DECLARATIEFORMULIER REISKOSTEN EN VACATIEGELDEN
Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen
Locatie
Naam declarant
Adres
Postcode + Woonplaats
Bank-/gironummer
Aantal formulieren waaruit deze declaratie bestaat
Indien u in dienst bent van het Ministerie van Justitie of van
Geboorte
een door het Ministerie van Justitie gesubsidieerde
Jaar
Maand
reclasseringsinstelling waarbij het salaris d.t.v. de PSA wordt Dag
uitbetaald vul dan hiernaast uw correspondentienummer in:
Datum
Omschrijving
Reiskosten
micro chec Betrek
k-king
cod
e
Vacatiegelden
Totaal
TOTAAL:
Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats:
Gezien en akkoord bevonden voorzitter:
Plaats:
Datum:
Datum:
Handtekening:
Handtekening:
Gezien en akkoord bevonden Algemeen Directeur:
Plaats:…………………….Datum:…………………..Handtekening:………………………….
TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET DECLARATIEFORMULIER
1.
Vul (volgens afspraak met de CvT) per kalendermaand of per kwartaal een nieuw formulier in.
Indien u onvoldoende ruimte heeft, gebruik dan 2 of meer formulieren.
2.
Indien u in dienst bent van het Ministerie van Justitie of van een door het Ministerie van
Justitie gesubsidieerde reclasseringsinstelling waarbij het salaris d.t.v. de PSA wordt
uitbetaald, dient u op de aangewezen plaats uw correspondentienummer in te vullen. U
ontvangt dan de gedeclareerde gelden tezamen met uw salaris. Op uw salarisspecificatie
wordt dit vermeld onder de codes
- 54 = vacatiegelden (BBT)
- 54 = reiskosten (BVT)
3.
Overeenkomstig de richtlijnen van het departement mag slechts één activiteit per dag
gedeclareerd worden. Bij coïncidentie van meerdere activiteiten per dag wordt de hoogst
gehonoreerde aangehouden.
4.
De omschrijvingen kunt u desgewenst afkorten; gebruik in dat geval s.v.p. de volgende
notaties:
- vergadering als lid CvT
:
vergad.
- vergadering als voorzitter
:
CvT vergad. vrz.
- zitting als lid beklagcommissie
:
beklag.
- zitting als voorzitter beklagcommissie
:
beklag. vrz.
- declaratie week- of maandcommissariaat
:
weekcom. / maandcom.
- declaratie reiskosten
:
reisk. van…..naar…..
5.
De vacatiegelden bedragen:
- per vergadering van de CvT als lid
- per vergadering van de CvT als voorzitter
- per zitting beklagcommissie als lid
- per zitting beklagcommissie als voorzitter
- weekcommissariaat per week
:
:
:
:
:
€
€
€
€
€
88,00
115,00
135,00
175,50
88,00
6.
De reiskosten bedragen:
Indien met openbaar vervoer: de werkelijke kosten volgens het goedkoopste tarief in de
laagste klas. Nieuw inzicht: treinreizen mogen eerste klas worden gedeclareerd!!
Indien met eigen vervoer: € 0,37 per kilometer.
7.
Voor vragen m.b.t. de uitbetaling van uw declaratie dient u zich te wenden tot de financiële
administratie van de inrichting.
Download