Beschermuw portefeuillevoor hogereinflatie

advertisement
DE TIJD WOENSDAG 30 MAART 2016
2
fondsen
coverstory
Edito
Helikopter
D
e taal van de centrale banken blinkt
niet altijd uit in verstaanbaarheid.
Denken we maar aan cryptische letter-
woorden als QE4 en LTRO. Onderliggend hebben die letterwoorden echter een gemeenschappelijk doel: geld in de economie pompen
om op die manier zuurstof te bieden en de inflatie aan te zwengelen.
Intussen heeft de Europese Centrale Bank de
rente al fors verlaagd en meer dan 700 miljard
euro in de economie gepompt. Maar het beoogde resultaat blijft
Duidelijk is
dat de geldinjecties van
de centrale
banken vroeg
of laat tot
inflatie zullen
leiden
uit. De economische
groei blijft laag, en
ook de inflatie blijft
ver onder de doelstelling van 2 procent
hangen. Een deel van
de verklaring ligt bij
Bescherm uw
portefeuille voor
hogere inflatie
Via een gratisgeldpolitiek doen
centrale banken er alles aan om
de inflatie in Europa en de VS op
te krikken. Met inflatiegelinkte
obligaties kunt u uw portefeuille
wapenen tegen een toenemende inflatie.
de banken, waar het
geld van de ECB ge-
CHRISTIAN DE GREEF EN
deeltelijk blijft han-
PETER VAN MALDEGEM
gen en op die manier
niet doorsijpelt naar de reële economie.
Daarom rijst de vraag of de ECB nog andere
wapens kan inzetten. De voorbije weken werd
een nieuwe term van onder het stof gehaald:
helikoptergeld. Bij helikoptergeld creëert een
centrale bank geld en deelt ze dat verse geld
rechtstreeks uit aan de overheid of de gezinnen. Of dat helikoptergeld er snel zal komen, is
niet duidelijk, maar vast staat dat de gerealiseerde en geplande geldinjecties vroeg of laat
de inflatie de hoogte in zullen duwen. Voor beleggers
alvast een signaal om een
indekking tegen inflatie-
PETER VAN MALDEGEM
COÖRDINATOR ‘FONDSEN’
FOTOMONTAGE: FILIP YSENBAERT
gevaar te overwegen.
DE TIJD WOENSDAG 30 MAART 2016
3
fondsen
coverstory
ling van 2 procent ook de komende jaren zal halen.
‘Door de huidige marktrendementen van nominale
en inflatiegelinkte obligaties naast elkaar te leggen, kunnen we de door de markt ingeprijsde
inflatieverwachtingen afleiden. Op basis van
de Duitse obligaties zien we dat de markt
voor de komende tien jaar een gemiddelde inflatie van jaarlijks 0,9 procent
verwacht’, zegt Smets.
Toch meent hij dat het wijs is
om vandaag voor inflatiegelinkte
obligaties te kiezen. ‘Je zou kunnen zeggen: don’t fight the Fed.
Centrale banken beschikken
over een arsenaal wapens, inclusief de fameuze drukpers
tot zelfs het misschien niet
meer zo hypothetische ‘helicopter money’. In die zin is
het wijs, al is het maar om defensieve redenen, om een deel
van de allocatie in inflatiegelinkte obligaties te investeren.
Indien de uiteindelijke inflatie
hoger uitvalt dan de verwachte
inflatie van 0,9 procent, hebben we
een winnende strategie. Bij CapitalAtWork gaat 20 procent van onze investeringen in obligaties in inflatiegelinkte obligaties’, zegt hij.
Realiteit
H
et wapenarsenaal dat de Europese Centrale Bank al bovenhaalde
om de economie zuurstof te geven en de inflatie op te krikken,
is indrukwekkend. Haar belangrijkste wapen, het rentetarief dat
banken krijgen om geld bij de ECB te stallen, lijkt bijna uitgeput. De depositorente die de banken ‘krijgen’, is inmiddels negatief. Anders gezegd, banken
moeten 0,4 procent rente betalen aan de ECB om
hun centen daar onder te brengen. Omgekeerd kunnen banken ook kosteloos lenen bij de ECB. Voorts
pompt de centrale bank elke maand 80 miljard euro
in de markten om Europese obligaties op te kopen.
‘De maatregelen hebben tot nu toe weinig succes’,
zegt Paul Smets, beheerder van het obligatiefonds
Inflation at Work bij CapitalatWork. Meer nog, de
markt lijkt sceptisch dat de ECB haar inflatiedoelstel-
Ook Marion Le Morhedec van AXA Investment Managers is positief over die obligaties. ‘De huidige inflatieverwachtingen reflecteren niet echt de realistische inflatieniveaus op langere termijn’, zegt ze. ‘De
inflatie zal beperkt blijven tijdens de komende
maanden, maar we verwachten dat ze zal aantrekken
in de tweede helft van 2016. We vinden het dan ook
een goed moment om die inflatiegelinkte obligaties
op de kop te tikken’, vervolgt ze. De beheerder heeft
vooral een voorkeur voor de obligaties uitgegeven
door de Amerikaanse overheid. ‘Daar zien we de
grootste kansen voor de komende maanden. We behoren niet tot het kamp dat denkt dat centrale banken de de controle verloren hebben en geen impact
meer hebben op de inflatie. We denken dat ook in
Europa de kwantitatieve maatregelen van de ECB positief zullen uitdraaien voor inflatiegelinkte obligaties’, besluit Le Morhedec. Ludo Geris, beheerder van
obligatiefondsen bij KBC, sluit zich aan bij die analyse en zegt ‘optimistisch’ te zijn.
Voor beleggers die interesse hebben in die obligaties, is het belangrijk het verschil te kennen met
LEES VERDER OP PAGINA 4
DE TIJD WOENSDAG 30 MAART 2016
4
fondsen
coverstory
SELECTIE OBLIGATIEFONDSEN DIE BELEGGEN IN INFLATIEGELINKTE OBLIGATIES
Jaarreturn
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Inflation at Work (CapitalAtWork)
-1 , 5 %
2 , 4%
4 , 5%
2 ,7 %
Degroof Bonds EUR Inflation-Linked
- 3 , 1%
3, 5%
4 , 5%
-
Petercam Bonds Global Inflation
- 4 ,7 %
3 ,9 %
4 , 4%
-
KBC Bonds Inflation Linked Bonds
- 3 ,7 %
3 , 4%
4,0%
3,0%
AXA WF Global Inflation Bond
-1 , 5 %
1 ,2%
3 ,9 %
-
SISF Global Inflation Linked Bond
-2 , 3 %
1 , 1%
3,8%
3,3%
Parvest Bond EUR Inflation-Linked (BNP IP)
- 4 , 4%
2 ,7 %
2 , 5%
2 ,3%
Amundi Funds Bond EUR Inflation
- 5 ,9 %
1 , 6%
2,0%
2 ,3%
Bron: VWD
VERVOLG VAN PAGINA 3
klassieke obligaties. Klassieke obligaties houden rekening met de inflatievooruitzichten op het ogenblik dat ze worden uitgegeven. Ze hebben een vaste
nominale coupon en hun terugbetalingsbedrag ligt
doorgaans vast. Bij inflatiegebonden (‘inflation linked’) obligaties liggen coupon en terugbetalingsbedrag niet vast, maar zijn ze allebei afhankelijk van
de index van de consumptieprijzen van het land dat
ze uitgeeft, of de index van de Europese inflatie die
door Eurostat wordt gepubliceerd. Stijgt de inflatie,
uitgedrukt in een indexcijfer, dan stijgen coupon en
terugbetalingsbedrag doorgaans mee. De indexering beschermt de houder van de effecten tijdens
de volledige looptijd van de obligatie dus tegen het
inflatierisico.
Op die manier krijgt de obligatiehouder een reële
rendementsgarantie, terwijl niet-geïndexeerde obligaties alleen een nominaal rendement opleveren.
Bovendien houdt de terugbetaling geen rekening
met een eventuele deflatie. Er is in dat geval weliswaar een rendementsverlies, maar de belegger is er
wel zeker van minstens zijn initiële inleg te recupereren. Obligaties uitgegeven door overheden maken
het gros uit van het volume van dat type obligaties.
De inflatie zal
de komende
maanden
beperkt blijven,
maar we verwachten wel
een toename in
de tweede helft
van 2016
FONDSBEHEERDER
AXA INVESTMENT
MANAGERS
MARION LE MORHEDEC
Risico’s
Voordelen van fondsen
Aan die bescherming hangt wel een prijskaartje: een
lager nominaal rendement. Als er tijdens de looptijd
van zulke obligatie geen stijgende inflatie is, zal het
rendement lager zijn dan dat van een klassieke obligatie. Beleggen in inflatiegelinkte obligaties vereist
dus dat u een toename verwacht in de verwachte inflatie. De obligaties kunnen een goed alternatief zijn
in een obligatiemarkt die onder druk staat door de
ultralage rentes. Gezien hun zwakke correlatie met
aandelen en (klassieke) nominale obligaties dragen
ze bovendien bij tot een grotere spreiding van uw
portefeuille.
De markt van inflatiegebonden obligaties is klein
en weinig toegankelijk voor particulieren. Het is dus
aan te bevelen om in die obligaties te beleggen via
gespecialiseerde fondsen. Fondsen hebben bovendien het voordeel dat ze spreiding bieden: zowel
naar kredietrating, geografische spreiding, looptijd
en rentegevoeligheid. Voorts hebben beheerders ook
toegang tot bepaalde afgeleide producten - in het
bijzonder credit default swaps - en tot indekkingsstrategieën.
Er bestaan ook trackers of beursgenoteerde indexfondsen die zich focussen op inflatiegebonden
obligaties. Trackers die gericht zijn op Europese inflatiegelinkte obligaties bestaan over het algemeen
voor een groot deel uit Franse en Italiaanse obligaties, aangevuld met voornamelijk Duitse of Spaanse
obligaties. De kosten kunnen een goede leidraad zijn
om u te helpen bij het maken van uw keuze.
Marion Le Morhedec van AXA Investment Managers geeft in deze activacategorie echter de voorkeur
aan actief beheerde fondsen. ‘De markt is zeer specifiek en wordt vaak gedreven door technische
factoren zoals vraag en aanbod. Actief beheerde
fondsen zijn voor inflatiegelinkte obligaties volgens
ons de betere keuze voor particuliere beleggers’,
zegt ze.
0,9%
Op basis van de huidige
koersen van Duitse
inflatiegelinkte
obligaties wordt de
komende tien jaar een
inflatie van 0,9 procent
per jaar verwacht.
Let op: net als bij klassieke obligaties geldt er geen
kapitaalgarantie. Alles hangt dus af van de kredietwaardigheid van de emittent. Bovendien moeten beleggers beseffen dat wanneer de fondsen obligaties
bevatten waarvan de eindvervaldag nog zeer veraf
ligt, ze niet immuun zijn voor rentestijgingen en dus
ook niet voor een daling van de waarde van het
fonds. Fondsen die de voorkeur geven aan korte
looptijden, beperken dat renterisico.
Voor een portefeuille hoofdzakelijk belegd in
obligaties bevelen experts aan 10 tot 20 procent
in zulke producten te beleggen. Die zogenaamde
buffer tegen inflatie is vooral interessant voor beleggers die leven van de inkomsten uit hun kapitaal en
zich op korte termijn willen indekken tegen inflatierisico.
Download