Maandbericht beleggen april 2017

advertisement
ING Investment Office
Publicatiedatum: 12 april 2017, 12.15 uur
Ti
■Maart
■April
Assetallocatie
Aandelen
Vastgoed
Grondstoffen
Alternatieve beleggingen
Obligaties
Regioallocatie aandelen
Noord-Amerika
Europa
Japan
Opkomende markten
Pacific (exclusief Japan)
Sectorallocatie aandelen
Energie
Basismaterialen
Industriegoederen
Duurzame consumentengoederen
Dagelijkse consumentengoederen
Gezondheidszorg
Financiële waarden
Informatietechnologie
Telecommunicatie
Nutsbedrijven
Allocatie obligaties
Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties
Hoogrentende bedrijfsobligaties
Opkomende markten
□□■□□
□□■□□
□□■□□
□□□■□
□□■□□
□■□□□
□□■□□
□□■□□
□□□■□
□□■□□
□□■□□
□□■□□
□□■□□
□□■□□
□■□□□
□□■□□
□□□■□
□□□■□
□■□□□
□□■□□
□■□□□
□□■□□
□□□■■
□□■■□
Minder in hoogrentende obligaties
De stemming onder bijvoorbeeld inkoopmanagers in de Amerikaanse
productiesector blijft positief. Maar sommige ‘harde’ economische cijfers, zoals
het aantal autoverkopen, vallen de laatste tijd geregeld tegen. Dit leidt tot
twijfel onder beleggers: worden de positieve sentimentsindicatoren wel
voldoende door de economische data ondersteund? Kunnen bedrijven de hoge
winstgroeiverwachtingen straks wel waarmaken? En wat als Donald Trump zijn
verkiezingsbeloften niet kan inlossen? Wij zijn nog altijd positief over de
wereldwijde economische-groeivooruitzichten, vooral die in de opkomende
markten. Wel denken wij dat het beurssentiment kan omslaan als de
winstgroeiverwachtingen van bedrijven blijken tegen te vallen. Bovendien
brengen politieke gebeurtenissen nog onzekerheid met zich mee, zoals de
Franse en Duitse verkiezingen later dit jaar. Dit zijn voor ons redenen om vast te
houden aan onze huidige, vrijwel neutrale verdeling over de verschillende
beleggingscategorieën. Wel gaan we iets minder beleggen in hoogrentende
obligaties en juist meer in obligaties uit opkomende markten.
Hoofdpunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veel sentimentsindicatoren zijn positief, het optimisme biedt steun
aan de aandelenkoersen
Toch valt een aantal economische cijfers, vooral die uit de VS, wat
tegen
Wij zijn nog altijd positief over de economische groeivooruitzichten
van de VS en Europa
Wel is er een risico dat de bedrijfswinsten tegenvallen
Bovendien zijn er politieke onzekerheden
Wij houden dan ook vast aan onze vrijwel neutrale
vermogensverdeling over de beleggingscategorieën
Wel gaan we binnen obligaties de risico’s iets anders verdelen
Dit doen we door wat meer te beleggen in obligaties uit opkomende
markten…
… en iets minder in hoogrentende bedrijfsobligaties.
Vooral Amerikaans
banenrapport viel tegen
Cijfers zien er goed uit
Maar ook in VS positieve
signalen
Maandbericht Beleggen - april 2017 2
Is het optimisme te ver doorgeschoten?
In het eerste kwartaal van dit jaar woog het economisch optimisme zwaarder dan de politieke
onzekerheid over bijvoorbeeld de brexit en de uitvoerbaarheid van de plannen van de Amerikaanse
president. Veel aandelenindices wisten recordniveaus te bereiken. Inmiddels lijken beleggers een
beetje te twijfelen aan de richting op de financiële markten. Deels komt dit door teleurstelling over
het beleid en de daadkracht van president Trump. Nu zijn plannen om ‘Obamacare’ te vervangen
door ‘Trumpcare’ zijn gesneuveld in het Congres, is het de vraag hoe haalbaar Trump’s voorstel voor
een ‘fenomenale’ belastinghervorming zal zijn. Daarnaast kwamen er nog wat licht teleurstellende
cijfers, vooral uit de Verenigde Staten (VS). Veel cijfers over consumentenbestedingen – zoals het
aantal autoverkopen – vielen hier tegen en uit het Amerikaanse banenrapport bleek dat er in maart
slechts 98.000 nieuwe banen waren bijgekomen, veel minder dan de 180.000 waar analisten op
hadden gerekend. Bovendien werd het aantal nieuwe banen dat eerder over de twee voorgaande
maanden werd gemeld, met in totaal 38.000 neerwaarts bijgesteld. Al met al vragen steeds meer
beleggers zich af of het positieve sentiment niet te ver is doorgeschoten en straks door harde cijfers
onderuit wordt gehaald.
Wij zijn nog altijd positief over economische groei in de eurozone
Wij denken dat voor het optimisme van beleggers vanuit fundamenteel economisch oogpunt nog
steeds wat is te zeggen. Vooral voor de eurozone hebben we positieve groeiverwachtingen, wat
wordt ondersteund door recente cijfers. De winkelomzetten zijn er in februari bijvoorbeeld gestegen
met 0,7% ten opzichte van de maand ervoor. Op jaarbasis was er zelfs een toename van 1,8%. De
Duitse industriële productie is in februari met 2,2% (maand-op-maand) gestegen. Analisten
rekenden op een daling van 0,2%. De Europese inkoopmanagersindex Markit Eurozone Composite
PMI kwam volgens definitieve cijfers in maart uit op 56,4 punten. Iets lager dan de 56,7 van een
eerdere schatting, maar wel een stand die duidt op een zeer degelijke economische groei in het
eerste kwartaal van rond de 0,5% (kwartaal-op-kwartaal).
Gematigde verwachting voor de Verenigde Staten
Voor de Verenigde Staten hebben we een iets meer gematigde verwachting. In de geografische
verdeling binnen aandelen houden we vast aan een onderweging van de regio Noord-Amerika.
Toch zijn we nog steeds optimistisch en zien we genoeg tekenen die ook in de VS wijzen op een
aantrekkende economische groei. En die tekenen zijn zelfs te halen uit het genoemde
tegenvallende banenrapport. Dit vermeldde namelijk een onverwachte daling van het
werkloosheidspercentage van 4,7% naar 4,5% - het laagste niveau in bijna tien jaar. Ook daalde de
‘underemployment rate’ (het werkloosheidpercentage waarbij de mensen worden meegerekend
die nu noodgedwongen in deeltijd werken, maar graag voltijds aan de slag willen) van 9,2% naar
8,9%. Een positief signaal!
Bovendien zijn er nog
politieke risico’s
Centrale banken gaan
stimuleringsprogramma’s zeer
geleidelijk afbouwen
Wij verwachten verdere
verhoging beleidsrente
in VS
Maandbericht Beleggen - april 2017 3
Wel kans dat winstgroeiverwachtingen tegenvallen
Het wachten is nu op de eerstekwartaalcijfers van de bedrijven, die binnenkort bekend worden
gemaakt. We zijn het met de twijfelende beleggers eens dat het optimisme op de financiële
markten ook weer niet moet omslaan in euforie. Dan zou het een flinke teleurstelling kunnen
worden als de winsten van bedrijven achterblijven bij de hooggespannen verwachtingen. Het
verschil tussen de S&P 500 Index en de winstverwachtingen voor de daarin opgenomen bedrijven is
bijvoorbeeld al fors opgelopen. Dit kan wijzen op een toegenomen kans dat het beurssentiment
omslaat bij tegenvallende resultaten. Bovendien brengen politieke ontwikkelingen nog onzekerheid
met zich mee. Zo is het sterk de vraag of Trump zijn verkiezingsbeloften (eindelijk) kan waarmaken.
En in Europa zijn de Franse en Duitse verkiezingen belangrijke richtinggevende gebeurtenissen. De
spanningen in Europa lijken wel wat minder groot dan een maand geleden. De
brexitonderhandelingen die deze maand officieel van start zijn gegaan, hebben niet meer dan een
kleine rimpeling in de beurskoersen teweeg gebracht. En ook lijkt door de groeiende populariteit
van de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron een verkiezingsoverwinning van de
populistische Marine Le Pen verder weg dan ooit. Desondanks houden wij een slag om de arm en
zijn de politieke onzekerheid, maar ook de hoog opgelopen winstverwachtingen, voor ons redenen
om vast te houden aan onze huidige, vrijwel neutrale verdeling over de verschillende
beleggingscategorieën.
Inflatie blijft hoog
Zowel in de VS als in de eurozone is er sprake van een oplopende inflatie. Voor een belangrijk deel is
dit het gevolg van hogere energieprijzen door de gestegen olieprijs. De kans is daarmee
toegenomen dat centrale banken de ‘geldkraan wat meer gaan dichtdraaien’: een krapper
monetair beleid gaan voeren. Wij vermoeden dat dit wel in een vrij laag tempo zal gebeuren. In de
eurozone is de kerninflatie (de inflatie exclusief de sterk schommelende voedsel- en energieprijzen)
nog vrij laag door het uitblijven van grote loonstijgingen. De Europese Centrale Bank (ECB) zal
volgens ons voorlopig dan ook niet overgaan tot een renteverhoging. Wel wordt de kans groter dat
de ECB later dit jaar geleidelijk het stimuleringsprogramma gaat terugschroeven (‘taperen’). Maar
zij maakt daar zeker geen haast mee, zo bevestigde centralebankpresident Mario Draghi deze
maand.
Deel Fed-bestuurders maakt zich zorgen over hoge aandelenkoersen
In de VS is er wel degelijk sprake van loonstijgingen en heeft de aantrekkende inflatie een meer
structureel karakter. Daarom verwachten we dat de Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’) dit jaar
de beleidsrente nog een paar keer zal verhogen om de economische groei en de prijsstijgingen te
temperen en zo oververhitting te vermijden. Uit de notulen van de laatste vergadering van de
Amerikaanse centrale bank werd duidelijk dat een aantal Fed-bestuurders zich zorgen maakt over
de momenteel zeer hoge aandelenkoersen. In de notulen stond ook dat de Fed het passend zou
vinden om al dit jaar te beginnen met het inkrimpen van de balans van de Fed, waarop nog veel
opgekochte obligaties staan. Fed-bestuurder Dudley heeft echter aangegeven dat dit
renteverhogingen niet in de weg hoeft te staan.
Dit jaar opwaartse druk
te verwachten op ‘lange
rente’
Kredietwaardigheid
Amerikaanse bedrijven
verslechterd
Protectionistisch beleid
Trump blijft uit
Maandbericht Beleggen - april 2017 4
Markt reageert goed op Fed-renteverhoging
Er is een sterke relatie tussen de inflatieverwachtingen, de beleidsrentes van centrale banken (de
‘korte rente’) en de marktrentes op obligaties (de ‘lange rente’). Als een centrale bank besluit tot
een hogere beleidsrente vanwege aantrekkende economische groei (en dus toenemend
inflatiegevaar), wordt dit door beleggers vaak als goed nieuws opgevat. De meest recente
renteverhoging van de Fed was precies om die reden. De beurzen reageerden nauwelijks en de
aandelenkoersen stegen in de dagen na de bekendmaking. Ook viel bij beleggers in goede aarde
dat de Amerikaanse centrale bank in haar toelichting aangaf dat voorlopig geen grote
rentestappen zijn te verwachten. In reactie daalde de lange rente. Wel verwachten we dat de
obligatierente dit jaar opwaartse druk zal ondervinden van de oplopende inflatie(verwachtingen),
de aantrekkende economie en de verhoogde korte rente.
Minder in hoogrentende bedrijfsobligaties...
Hoogrentende bedrijfsobligaties vinden we nog steeds aantrekkelijk. De economische groei zal
leiden tot hogere omzetten en bedrijfswinsten. Ook kunnen veel bedrijven nog altijd profiteren van
ruime mogelijkheden voor kredietverstrekkingen. We verwachten voor 2017 een totaalrendement
op deze obligatiecategorie van 6%. Wel verlagen we het relatieve gewicht van hoogrentende
bedrijfsobligaties in onze tactische assetallocatie iets, maar houden deze ‘overwogen’ vergeleken
met de neutrale weging. De belangrijkste reden hiervoor is dat de risicopremies op deze
obligatiecategorie ten opzichte van staatsobligaties de afgelopen tijd flink zijn gedaald, terwijl de
kredietwaardigheid van vooral Amerikaanse bedrijven in deze categorie is verslechterd. Zo nemen
we wat minder risico, voor het geval de bedrijfswinsten tegenvallen en de schuldposities van
bedrijven verslechteren door een iets hogere rente.
... meer in obligaties uit opkomende markten
Hier tegenover verhogen we het gewicht van obligaties uit opkomende markten (‘emerging market
debt’, EMD) van neutraal naar overwogen. De angst dat president Donald Trump een zeer
protectionistisch beleid gaat voeren, neemt af. Concrete afschermingsmaatregelen zoals de bouw
van een muur op de grens met Mexico en importheffingen, blijven uit. Ook is na het recente bezoek
van de Chinese president Xi Jinping aan Trump vooralsnog geen sprake van een meer
protectionistisch beleid. Dat is goed nieuws voor de opkomende markten, omdat de VS voor veel
daarvan een belangrijke afzetmarkt is, met name voor grondstoffen. Bovendien zijn de
economische en financiële fundamenten in de opkomende markten over het algemeen redelijk
goed. In een aantal belangrijke opkomende markten veel beter dan een paar jaar geleden en zelfs
beter dan die van ontwikkelde economieën. Daarnaast verwachten we dat de rentes in de
ontwikkelde economieën niet heel scherp zullen stijgen, de dollar niet veel sterker zal worden en
grondstoffenprijzen redelijk stabiel zullen blijven. Tegen deze achtergrond vinden we de
risicopremies op obligaties uit opkomende markten, dat wil zeggen de renteverschillen met ‘veilige’
(zoals Duitse) staatsobligaties, op dit moment zeer aantrekkelijk.
Producenten hebben
voldoende capaciteit om
aan de vraag te voldoen
Te hoog gewaardeerd
Maandbericht Beleggen - april 2017 5
Grondstoffen: onze positie blijft neutraal
Onze visie op grondstoffen blijft ongewijzigd. Een aantal grondstoffenprijzen is weliswaar
aangetrokken, maar wij zien hierin nog geen langdurige trend. Producenten hebben namelijk
voorlopig voldoende middelen en capaciteit om aan de groeiende vraag naar grondstoffen te
voldoen. Bovendien hebben zij de focus op groei en op lagere kosten. Dit werkt prijsconcurrentie en
overproductie in de hand en heeft zodoende een dempend effect op de prijsstijgingen.
Vastgoed: neutrale weging
Vastgoed was door de zeer lage obligatierentes de afgelopen jaren een alternatief voor beleggers
die voor stabiele inkomsten normaal gesproken vooral in obligaties beleggen. De recente
rentestijgingen hebben vastgoed dus relatief wat minder aantrekkelijk gemaakt. Bovendien vinden
wij vastgoed te hoog gewaardeerd oftewel relatief duur. Omdat vastgoed zoals gezegd doorgaans
regelmatige inkomsten biedt, houdt deze beleggingscategorie een neutrale weging in onze
tactische vermogensverdeling.
Meer weten?
Kijk op ing.nl/beursnieuws
Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door en uitgebracht door ING Bank N.V. op 12 april 2017 om 11.00 uur. Deze
beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers
hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of
verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig
andere rechtspersoon of onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in
welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen
informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed
zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies.
Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot
aanbevelingen te voorkomen en te vermijden. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan
fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van
Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Download