VGZ vindt: De patiënt zelf actief in zorg

advertisement
VGZ vindt:
De patiënt zelf actief in zorg
Peter Hoppener
21 november 2013
Agenda
•
Missie, visie en strategie VGZ
•
Waarom wilt VGZ Zelfmanagement
•
Wat doet VGZ eraan
Coöperatie VGZ | Congres Zelfmanagement, 21 november 2013
2
Coöperatie VGZ
Coöperatie VGZ | Congres Zelfmanagement, 21 november 2013
3
Goede Zorg
Coöperatie VGZ |
4
Missie
Van administreren naar inkopen naar
organiseren
Klanten ‘empoweren’ zelf regie te voeren
Zorgverleners in staat stellen zorg beter te
laten aansluiten op de klantsituatie
De ambitie van VGZ is om de rol
van zorgorganisator steeds beter op te
pakken.
Coöperatie VGZ | Congres Zelfmanagement, 21 november 2013
5
Organisatie van zorg
Alle zorg draait om onze klant
Betere zorg door gelijkwaardigere
positie arts – patiënt1-6
HUIDIGE SITUATIE
“de dokter bepaalt”
arts
patiënt
GEWENSTE SITUATIE
“meer regie bij de patiënt”
arts
patiënt
Arts bepaalt
Kwaliteit Nederlandse zorg hoog,
patiëntgerichtheid scoort laag
Hogere ervaren kwaliteit
Zorg sluit niet goed aan bij kenmerken en
voorkeuren patiënt.
Arts en patiënt beslissen
samen
• verwijzing 1e naar 2e lijn
• keuze voor screening
• keuze voor behandeling
• keuze voor nazorg
Zorg sluit beter aan bij wensen en
behoeften patiënt :
- vaker tevreden
- minder twijfel
- betere arts-patiënt relatie
€
Lagere kosten
Minder invasieve behandelingen
Substitutie van zorg
Meer taken door patiënt zelf
Succesvolle implementatie door gecombineerde
aanpak op micro, meso en macro niveau
Micro niveau: Patiënt-zorgverlener
- Keuzehulpen (specifieke eisen)
- Overige consult-ondersteunende instrumenten
- Zelfmanagement stimulerende patiëntenplatformen
- Individueel zorgplan
Meso niveau: Proces en organisatie
- Bij preferentie-gevoelige beslissingen deze afweging expliciet in richtlijnen
en zorgstandaarden vermelden
- Opname in zorgpad
STIMULEREN IMPLEMENTATIE
Macro niveau: Beleid, landelijke organisaties,
wet- en regelgeving
Patiënt
– zorgverlener
- gebruik instrumenten Patiënt”, NPCF
- Landelijke organisaties; bijv.
rapport
RVZ “De Participerende
- draagvlak en vaardigheden zorgverlener en patiënt
- Consortia/landelijk platform
(bevordering
Proces
en organisatie samenwerking/kennisdeling)
- aanpassing richtlijnen
- manier van inzet in zorgproces
- Empowering zorgprofessional (via training/opleiding)
Beleid, wet- en regelgeving
- financiering en kwalitei
Organisatie van zorg
Invulling zorgpaden:
• beschrijving ideaal zorgpad
• ontwikkeltrajecten vanuit klantbehoefte
• toepassen e-health
• vergroten zelfmanagement
• ondersteuning mantelzorg
Welke eisen en wensen stellen we bij zelfmanagement?
Dilemma, maar ook oplossing !
Patiënt is niveau van meten !
10
Een greep uit diversen lopende projecten zelfmanagement
Wijknetwerken
Voor Goede Zorg
Valpreventie
Gelukswijzer
eASI-tool
SEMAS tool
Toetsingskader integrale zorg
Mindfulness-app
Keuzehulp geïndividualiseerde nazorg
borstkanker patiënten
Layar hulpmiddelen
MGP chronisch zieken zorggroepen/ziekenhuis
MediMapp dikke darmkanker
Huidkanker: BCC
MijnFysioOnline
Pre-concurrentieel Zelfzorg Ondersteund
Do something different
……….
Wijknetwerken
WIJKNETWERK
Welzijns
Organisa
tie
Wijkagent
Zieken
huis
Wijkteam
Vrijwilliger
Sociaal
Netwerk
Zorg
Netwerk
Dag
begeleidin
g
Mantel
zorg
Familie,
vrienden,
collega’s
AWBZ
verblijfzorg
huisarts
Burger
Wijkverple
egkundige
GGZ
Overige
1e
lijnszorg
Wijknetwerken geven de mogelijkheid om zorg en welzijn te integreren
eASI
Tool om zelfmanagement e-health
tools te beoordelen
eASI helpt ons de kwaliteit van het
e-health aanbod te verbeteren
(kaf van koren scheiden)
VGZ i.s.m. TNO ontwikkeld
Gelukswijzer
Langdurig onderzoek over relatie
tussen geluk en gezondheid.
Welke dagelijkse keuzes
beïnvloeden je geluk?
Hoe kan geluk vervolgens
preventie bevorderen?
Gelukswijzer geeft verzekerden
inzicht in hun geluk en
handvatten om dit te
verbeteren.
Samenwerking VGZ en Erasmus
Universiteit.
Mijn Fysio Online
•
•
•
•
•
•
•
•
Blended traject fysiotherapie lage rugklachten
zelfmanagement en preventie van klachten
3 reguliere en 5 online-consulten
Begeleide zelftherapie = even effectief als face-toface therapie
75 fysiopraktijken (landelijke dekking)
Sinds 01.01.2012 via Bedrijfszorg aangeboden
Nu uitbreiding i.s.m. Menzis
Evaluatieonderzoek effectiviteit, efficiency,
klanttevredenheid door UMCM
Mobiele applicaties
Ons aanbod mobiele
applicaties bestaat uit:
- VGZ Medicijnen
- VGZ op Reis
- VGZ Vakantietolk
- VGZ Zorghulp
- VGZ Slaap Lekker
- VGZ Mindfulness (pilot)
Mobiele applicaties op
diverse gebieden om
zelf aan de slag te gaan
Ontwikkeld door VGZ voor
iedere burger in
Nederland
MijnGezondheidsPlatform
•
•
•
Voedingscoach
Beweegcoach
Stoppen met roken-coach
Zelfstandig of i.s.m. hun behandelaar
gebruikmaken van MGP.
Pilots zorggroepen DOH, SGE en Pozob
Mijn GezondheidsPlatform (MGP) helpt regie te
voeren over hun gezondheid en ziekte.
Het platform houdt bij:
• persoonlijke gegevens
• aandoeningen en allergieën
• persoonlijke zorgdoelen, leefstijladviezen en
behandeldoelen
• Meetwaarden zoals gewicht en bloeddruk
• Medicijnen en vaccinaties
• Gegevens van behandelaars
Coöperatie ZO!
Zelfmanagement in praktijk:
* Veel beleidsnotities,
veel congressen, veel
tools.. Maar nog erg
weinig implementatie.
* Zelfmanagement is nog
geen gestructureerd
onderdeel van het
Zorgproces.
* Nog geen eenduidigheid
in standaarden, inkoop
en uitvoering.
Gezamenlijk vliegwiel creëren om
zelfmanagement groot te maken
Vragen?
[email protected]
Download
Random flashcards
Create flashcards