Van Coöperatieve VGZ Verzonden: maandag 9 december 2013

advertisement
Van Coöperatieve VGZ
Verzonden: maandag 9 december 2013
Onderwerp: Declareren van behandelingen alternatieve zorg bij Cooperatie VGZ
Beste bestuursleden van koepelorganisaties,
Met dit bericht vragen wij uw aandacht voor de nota’s die door uw leden, therapeuten werkzaam in
de alternatieve zorg, worden ingediend bij Coöperatie VGZ.
Reden voor deze extra aandacht is het feit dat er, ondanks eerder gemaakt afspraken en
communicatie hierover, nog steeds 90% van de declaraties wordt ingediend met als omschrijving
“consult” of “behandeling” , dan wel een andere algemene term. Hierdoor kunnen wij niet
controleren of de behandeling wel of niet valt binnen de dekking volgens de polisvoorwaarden.
Immers, een aantal zaken komt bij alle merken van Coöperatie VGZ niet voor vergoeding in
aanmerking uit het budget alternatieve zorg (preventieve behandelingen, Body Stress Release,
massages, coaching, etc.).
Zoals u bekend stijgt zowel het aantal aanbieders van alternatieve zorg als het aantal vormen van
alternatieve therapie. De kosten voor alternatieve zorg stijgen hierdoor ook aanzienlijk. Uiteraard is
kwaliteit van de geleverd zorg belangrijk. Maar kostenbeheersing is en blijft binnen Coöperatie VGZ
ook een speerpunt . De zorg moet ook in de toekomst betaalbaar blijven , ook de zorg binnen de
aanvullende verzekeringen, waar de alternatieve zorg onder valt.
De maatregel die VGZ voor 2014 heeft genomen, namelijk het instellen van een maximum te
vergoeden bedrag per behandeling per dag, was noodzakelijk om de kosten te beheersen. Daarom
en om de kwaliteit te waarborgen, willen wij alleen behandelingen vergoeden waar de verzekerde
ook daadwerkelijk aanspraak op heeft volgens de verzekeringsvoorwaarden. Hierbij hebben we de
hulp nodig van de koepelorganisaties.
Ter herinnering hierbij de afspraken over de gegevens die op de nota vermeld moeten worden:
De nota’s van behandelingen alternatieve zorg worden vastgelegd op AGB-code van de uitvoerder
(zorgverlener).
Dit betekent dat op de nota’s in ieder geval duidelijk leesbaar de persoonlijke AGB-code én de AGBcode van de praktijk moet staan. Verder dient de zorgverlener onderstaande gegevens te vermelden
op de nota:
• NAW-gegevens praktijk en zorgverlener.
• Aanvullend bij artsen: BIG-registratie
-nummer praktijk
• NAW-gegevens verzekerde
• Geboortedatum verzekerde
• BSN en/of verzekerdennummer verzekerde
• Datum behandeling
• Omschrijving behandeling
Een omschrijving van de behandeling is dus niet alleen het woord “behandeling” of “ consult”. Het
moet duidelijk zijn om welk type behandeling het gaat. Hierbij wordt aangeraden gebruik te maken
van de volgende landelijke prestatiecodes en omschrijvingen:
24000
24001
24002
24003
24004
24005
24006
24007
24008
24009
24101
24102
24103
24104
24200
24300
Behandeling orthomoleculaire geneeskunde
Behandeling fytotherapie
Behandeling kinesiologie
Behandeling enzymtherapie
Behandeling moermantherapie
Behandeling overige natuurgeneeskunde
Behandeling iriscopie
Behandeling neuraaltherapie
Behandeling mesologie
Behandeling reflexzonetherapie
Behandeling Chinese kruidengeneeskunde
Behandeling Shiatsu
Behandeling overige Oosterse geneeswijzen
Behandeling acupuntuur
Behandeling (klassieke) homeopathie
Behandeling antroposofische therapie
24400
24401
24500
24501
24502
24503
24504
24600
24601
24602
24603
24604
24605
24606
Behandeling spirituele therapie
Behandeling paranormale geneeskunde
Behandeling psychotherapie
Behandeling hypnotherapie
Behandeling kunstzinnige therapie
Behandeling Gestalttherapie
Behandeling overige psychosociale therapie
Behandeling chiropractie
Behandeling cranio-sacraaltherapie
Behandeling haptotherapie
Behandeling osteopathie
Behandeling ademhalings- en
ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn
Behandeling (ortho)manuele therapie
Behandeling manuele therapie E.S. (Egg Shell)
Omdat sommige behandelingen niet in aanmerking komen voor vergoeding uit het budget
alternatieve zorg, kunnen wij bij omschrijving van de behandeling beter beoordelen of de nota wel of
niet vergoed moet worden uit de aanvullende zorgverzekering van de cliënt. Ook kunnen wij
eventuele controles achteraf beter uitvoeren.
Wij verzoeken u om uw leden, desgewenst via de beroepsverenigingen, te attenderen op c.q.
nogmaals in herinnering te roepen dat deze vereisten gelden voor het indienen van nota’s.
Zorginkoop Generieke Zorg
Coöperatie VGZ UA
Download