Naam cliënt : Adres : Postcode en woonplaats : Geboortedatum

advertisement
Naam cliënt
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Verzekeringsmaatschappij
Verzekeringsnummer
BSN
:
:
:
:
:
:
:
Datum:
Onderwerp: Bredere specificatie behandelwijze psychosociaal therapeut Karin Elshout
Geachte heer/mevrouw
Van bovengenoemde cliënt vernam ik dat u een bredere specificatie wilde over mijn behandelwijze.
Vanuit de psychosociale gedachtegang zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden en wordt de
mens gezien als één geheel in relatie tot zijn omgeving.
Problemen die in eerste instantie ontstaan in het ene levensgebied (het somatisch gebied, het psychisch gebied,
het sociaal gebied, het materieel gebied en het maatschappelijk gebied) kunnen uitstralen naar andere
levensgebieden. Deze levensgebieden zijn een ondeelbaar geheel en beïnvloeden elkaar circulair.
Als psychosociaal therapeut kijk ik naar de samenhang/wisselwerking van biologische, psychologische en sociale
factoren.
Omdat ik maatwerk wil leveren ga ik eclectisch te werk. Mijn therapeutische uitgangspunten zijn onttrokken uit
diverse theorieën en de daaruit ontstane therapeutische methodieken:
 Cognitieve (gedrags-)therapie
 Transactionele Analyse met Gestalt
 NeuroLinguistisch Programmeren
 Communicatietechnieken en ontspanningsoefeningen (o.a. autosuggestieve relaxatie techniek)
 Assertiviteitstraining
 Sociale vaardigheidstraining bij lagere school kinderen
 Rationeel Emotieve Therapie
 EMDR; Eye Movement Desensitization and Reprocessing
 Verder heb ik kennis van systeemtherapeutische theorieën waarbij mijn voorkeur uitgaat naar de
contextuele therapie van Iván Böszörményi-Nagy.
Psychopathologie was ook een onderdeel van mijn opleiding. Derhalve ben ik bekend met de DSM-IV en zal ik bij
ernstige AS I- en AS II- problematiek (terug) verwijzen naar de huisarts om zo een adequatere doorverwijzing te
bevorderen. Mijn praktijk kan in dit geval ook dienen als mogelijkheid voor overbrugging, tot gespecialiseerde
psychiatrische hulp beschikbaar is.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende informatie heb verstrekt en verzoek u mij en bovengenoemde cliënt te laten
weten of psychosociale therapie voor vergoeding in aanmerking komt.
Met vriendelijke groet,
Karin Elshout- van Gaal
Download