Samen Doen team is

advertisement
Samen Doen
Het nieuwe Sociaal Domein
November 2014
Gerda Bruggeman, gebiedsmanager Ommen
Regering
WMO 2015 onderdeel Hervorming Zorgstelsel
WMO
2007
AWBZ
BGI,
BGG + vervoer,
KV,
Beschermd
wonen,
Extramuralisering
zzp
WMO 2015
Wet
Langdurige
Zorg 2015
ZVW
Wijkverpleging
ZVW 2015
Doelstellingen WMO 2015
1. Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg en
vrijwilligerswerk, toegankelijkheid van voorzieningen,
diensten en ruimten voor mensen met een beperking,
veiligheid en leefbaarheid in gemeente, voorkomen en
bestrijden van huiselijk geweld;
2. Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van
personen met een beperking of met chronische, psychische
of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen
leefomgeving;
3. Bieden van beschermd wonen en opvang
Huishoudelijke Hulp (HH)
•
•
•
•
•
•
HH wordt algemene voorziening (eigen
verantwoordelijkheid - vrij toegankelijk)
Afspraken huidige aanbieders (huishoudelijke hulp toeslag)
Aflopende indicaties: persoonlijk gesprek
Doorlopende indicaties: overgangsrecht van 6 maanden na
gesprek
Onderscheid HH1 en HH2
Fase 1: gesprekken aflopende indicaties HH tot 31-03-2015
gestart
Mantelzorg
1. Inclusief onderdeel ondersteuningsplan (Samen Doen)
2.
Steunpunt mantelzorg (individueel & groep, jonge
mantelzorgers, kortdurend en langdurende ondersteuning)
3. Vrijwillige thuiszorg
4. Respijtzorg
5. Andere vormen ondersteuning, lotgenotencontact
Onafhankelijke cliëntondersteuning
-
Verplicht te bieden
-
Via gebiedsteams (1e gesprek, advies)
-
Uitbesteden aan gecontracteerde
Wat verandert er op 1 januari 2015
1. Voor de meeste cliënten verandert er op 1 januari niets
i.v.m. overgangsrecht
2. Herbeoordelingen indicaties ruim voor einddatum - is
heroverwegingsmoment
3. Samen Doen teams behandelen meeste nieuwe aanvragen
4. Geen indicaties meer, Samen Doen is toegang tot
ondersteuning
5. Alleen indicatie nodig voor langdurige zorg
6. Samen Doen kortdurende en / of licht intensieve
begeleiding
7. Verdere ontwikkeling omslag in denken inwoners,
adviesraden, aanbieders, gemeente, rijk etc. –
(cultuurverandering: van zorgen voor naar
zorgen dat)
…..wat betekent dit in de
praktijk……
Opzet gebiedsteam Samen Doen
Samen Doen
team
Ommen
Voor vragen rond werk, wonen, inkomen,
ondersteuning, welzijn en zorg
Bestaat uit
Medewerkers Kernpartners;
-
Gemeente ( jongeren / wajong, inkomen, wmo)
Carinova thuisbegeleiding
De Kern, maatschappelijk werk
MEE
RIBW
Landstede welzijn (Ommen)
Jeugdzorg
Samenwerkingspartner 2e schil
- Baalderborggroep
- Saxenburgh Groep
Samen Doen team is
-
Alg. voorz., doorverwijzing of indicatie niet nodig
-
Kosteloos en voor iedereen, daardoor
laagdrempelig
-
Waar gewenst ook in kernen
- Ondersteuning en advies dichtbij inwoners
Gebieden
https://www.youtube.com/watch?v=VjE_zbxPlrw
Samen Doen uitgangspunten
-
Vraaggericht (wat is er nodig?)
-
Toegang tot alle levensgebieden (voor alle vragen)
-
1 huishouden, 1 plan, 1 werker
-
Werkt met ‘ Medewerkers Samen Doen’ (generalisten)
-
Niet achter het bureau, maar in de kern/wijk
-
Niet alles overal, soms moet het op grotere schaal
-
Werkt nauw samen met 2e schil
Samen Doen praktijk 1.
-
-
Aanmelding; rechtstreeks, kan door iedereen, via tel.,mail of
langskomen
Inloop 2 k p.wk, di. + do. 9-11uur
Gesprek: tijdens inloop, of op afspraak thuis
-
Met toestemming terugkoppeling in team – coll. advies
Bepalen wie contactpersoon wordt van SD team
-
Opnieuw contact met cliënt
Samen oplossingsgericht ondersteuningsplan maken
Kijken naar eigen mogelijkheden fam, mantelzorg, omgeving
-
Kijken naar meerdere (prof) betrokkenen
Contactpersoon organiseert evt. afstemmingsgesprek
met betrokkenen die cliënt belangrijk vindt
Ondersteuningsmodel
6. Individuele voorzieningen
5. Collectieve voorzieningen
4. Algemene voorzieningen
3. Vrijwilligers
2. Sociaal netwerk
1. Eigen kracht
Samen Doen praktijk 2.
-
-
Samenwerking 2e schil organisaties; consultatie of
(tijdelijke) opschaling
Samenwerking informele organisaties
-
Contact pers. Samen Doen blijft volgen tot niet meer
nodig is, sluit contact af
-
Casusbespreking 2 keer per week
Registratie aanmeldingen formulier
-
Client kan altijd terugkomen
Principe; dan zelfde contactpersoon
Samen Doen
tweede schil
Veiligheid en
justitie
Sociaal
domein:
Gebiedsteam
Onderwijs
Gezondheidszorg
Samen Doen in ontwikkeling
-
Teambuilding, werkwijze
-
Deskundigheidsbevordering medewerkers
-
Verbinding expertiseteam
-
Contactafspraken 2e schil
-
Pr activiteiten bv presentaties als vandaag
Praktijkvoorbeeld
Download