Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen

advertisement
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
Conversietabel nomenclatuur van tenlasteleggingen
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tenlasteleggingsrubrieken met de daarin van toepassing zijnde
tenlasteleggingscodes.
STRAFWET
EIGENDOM
Diefstal & afpersing
Gewone diefstal
12 14 18 18A 18B 18C 18D 18E 18F 18G 35X 42K -
Winkeldiefstal
Huisdiefstal
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Gewone diefstal
Zakkenrollerij
Velddiefstal (moeskopperij) met verzwarende omstandigheden
Ongeoorloofde aansluiting (tv, gas of elektriciteit)
Gewone fiets- of motodiefstal
Poging tot gewone diefstal
Gewone diefstal van auto
Militairen: verduistering - diefstal
Diefstal, verduistering, oplichting, bedriegerij tussen echtgenoten en personen bedoeld in artt.
462, 492 en 504 Sw.
Diefstal met geweld
11 11A 11B 11C 11F 11G -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Diefstal door middel van geweld of bedreiging
Diefstal waarbij wapens werden getoond of gebruikt
Afpersing
Carjacking
Homejacking
Zware diefstal
17 17A 17B 17C 17D 17E 17F 17G -.
17H -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels
Diefstal met inbraak in woningen
Poging tot diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels
Autodiefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels
Diefstal van fiets of moto door middel van braak, inklimming of valse sleutels
Diefstal in garage
Ramkraak
Diefstal in wagen
Vernielingen, beschadigingen & brandstichting
47 48 48A 50 50A 50B 50C 50E 50F 53C -
Opzettelijke brandstichting
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Onopzettelijke brandstichting
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Vernieling van afsluiting
Beschadigingen - vernielingen in het algemeen
Opschriften op de openbare weg of op openbare gebouwen
Vernieling van veldvruchten
Graffiti en beschadiging van onroerende eigendommen (artt. 534bis en 534ter Sw.)
Grafschennis
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
Bedrog
Heling & witwas
27 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
27A - Heling (gestolen of verduisterde voorwerpen)
27B - Witwassen
Informatica
20I 20J 20K 20L 20M 20N 20O 20P 20Q -
Computermisdrijven
Informaticabedrog, bv. gebruik gestolen kredietkaarten (art. 504quater Sw.)
Ongeoorloofde toegang tot informaticasystemen (art. 550bis Sw.)
Data- of informaticasabotage, bv. schadelijke gegevens (art. 550ter Sw.)
Zoeking in het informaticasysteem: weigeren of hinderen van de door de onderzoeksrechter
gevorderde medewerking (art. 88quater § 3 Sv.)
Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking
(telecommunicatie) (art. 90quater § 4 derde lid Sv.)
Weigering tot het verlenen van de door de procureur des Konings gevorderde medewerking
(telecommunicatie) (art. 46bis § 2 vierde lid Sv.)
Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking
(telecommunicatie) (art. 88bis § 2 derde lid Sv.)
Weigering tot het verlenen van de door de onderzoeksrechter gevorderde medewerking
(telecommunicatie) (art. 90quater § 2 derde lid Sv.)
Bedrog : andere
19 20 20A 20B 20C 20D 20E 20F 20G 20H -
Uitgifte van cheque of overschrijving zonder dekking door een particulier
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Verduistering (nalatenschappen, goederen van gemeenschap enz.)
Misbruik van vertrouwen
Wegmaken van inbeslaggenomen voorwerpen
Oplichting
Sneeuwbaleffect
Woeker
Zegelverbreking
Niet eerbiedigen van een contract van financiële aard (schuldbekentenis, lening, onbetaalde
wisselbrief)
26 - Afzetterij
28 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
28A - Verloren voorwerpen
28B - Gevonden voorwerpen
50D - Verplaatsing van grenspalen
72 - Bedrieglijk onvermogen
PERSOON
Moord, doodslag & onopzettelijke doding
Moord & doodslag
30 30A 30B 30C 30D 30E -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Moord
Doodslag
Doodslag om diefstal te vergemakkelijken
Poging moord of poging doodslag
Genocidewet - wet van universele bevoegdheid
Onopzettelijke doding
30F - Vergiftiging (artt. 392, 394 en 397 Sw.)
30G - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met ongewild de dood tot gevolg (artt. 402 en
404 Sw.)
44 - Onopzettelijke doding (uitgezonderd verkeer)
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
Slagen & verwondingen
Met opzet
43 43A 43C 43D 43F 43G 43H 43I -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Opzettelijke slagen en verwondingen
Aanranding
Kindermishandeling
Foltering
Onmenselijke behandeling
Onterende behandeling
Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met een ongeneeslijke ziekte, blijvende
arbeidsongeschiktheid of verlies van een orgaan tot gevolg, zonder het oogmerk te doden
(artt. 402 en 403 Sw.)
43J - Opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met ziekte of arbeidsongeschiktheid tot gevolg,
zonder het oogmerk te doden (art. 402 Sw.)
43K - Seksuele verminkingen
Zonder opzet
43B 46 46A 46B -
Schuldig verzuim hulp te verlenen
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Onopzettelijke slagen en verwondingen
Hondenbeten
Persoonlijke vrijheid
37Q - Publicatie of verspreiding identiteit slachtoffer zeden (art. 378 bis Sw.)
40 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
40A - Wederrechtelijke opsluiting
40B - Ontvoering van meerderjarigen en van minderjarigen
40C - Verdwijning
42T - Publicatie en verspreiding van de debatten voor de jeugdrechtbank, onderzoeksrechter of hof
van beroep (art. 433 bis Sw.)
51 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
51A - Persmisdrijf
51B - Recht op antwoord
52 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
52A - Beledigingen
52B - Laster
52C - Eerroof
52D - Schending van het beroepsgeheim
52E - Schending van het briefgeheim
52F - Lasterlijke aangifte
52G - Kwaadwillige ruchtbaarmaking
52H - Onwettig afluisteren van privé- en telecommunicatie
52I - Onderscheppen van post: geheimhouding
52J - Onderscheppen van post: medewerking
52K - Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties: geheimhouding
52L - Inwinnen van gegevens over bankrekeningen en banktransacties: medewerking
52M - Misbruik van gegevens uit het strafdossier (art. 460ter Sw.)
53 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
53A - Woonstschennis
53B - Aanslag op de persoonlijke levenssfeer
53D - Belaging
56 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
56A - Racisme
56B - Xenofobie
56C - Discriminatie, met uitzondering van de gevallen van racistische, xenofobe of homofobe
discriminatie, of van discriminatie op grond van het geslacht of van een handicap
56D - Discriminatie op grond van het geslacht
56E - Homofobie
56F - Discriminatie op basis van een handicap
FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
Aanranding & verkrachting
37 37A 37B 37R -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Verkrachting
Aanranding van de eerbaarheid
Ongewenste intimiteiten
Ontucht & seksuele uitbuiting
37C 37D 37E 37F 37G 37H 37I 37J 37K 37L 37M 37N 37O 37P 37S -
Zedenschennis
Voyeurisme
Aanzetten tot ontucht
Ontucht van minderjarigen
Ontuchthuis
Prostitutie
Proxenetisme van meerderjarigen
Schunnige films, prenten, voorwerpen of boeken
Pedofilie
Mensenhandel - seksuele uitbuiting (art. 433quinquies § 1 1° Sw.)
Proxenetisme van minderjarigen
Kinderpornografie
Publiciteit i.v.m. prostitutie en ontucht
Incest
Grooming (art. 377 quater Sw.)
Familiale sfeer
39 42 42A 42B 42C 42D 42E 42F 42G 42H 42I 42J 42L 42M 42N 42O 42P 53G -
Vruchtafdrijving
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Bigamie
Verlaten van de echtelijke woning
Verlaten van de ouderlijke woning
Familieverlating
Verwaarlozing van kinderen
Niet naleven omgangsrecht
Echtelijk geschil
Zedelijke bescherming van de jeugd
Wet op de dancings (15 juli 1960)
Zwangerschap vóór de wettelijke minimumleeftijd
Familiaal geschil
Schoolplicht
Tuchteloosheid
Kind in gevaar
Ontvluchting
Overtreding tijdelijk huisverbod
OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE
10 10A 10B 10C 10D 16 16A 16B 16C 16D 20R 25 25A 25B 25C 25D 25E -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Vereniging van misdadigers
Gijzeling
Criminele organisatie
Aanbod of voorstel om bepaalde misdaden te plegen (wet 7 juli 1875)
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Ontvluchting van gevangenen
Medeplichtigheid aan ontvluchting
Verberging van misdadigers
Fouten begaan door personen aangesteld om gevangenen te begeleiden of te bewaken
Misdrijven in verband met leveringen aan het leger (artt. 292-298 Sw.)
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Knevelarij
Omkoping
Wegmaken van postzendingen
Verduistering of diefstal door een ambtenaar
Belangenneming door een ambtenaar
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
25F - Valsheid gepleegd door een ambtenaar in de uitoefening van zijn functies
25G - Valsheid gepleegd in de aangifte van mandaten, ambten en beroepen of in de
vermogensaangifte (art. 6 § 1 wet 2 mei 1995)
29 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
29A - Landloperij onder verzwarende omstandigheden
29B - Bedelarij onder verzwarende omstandigheden
29E - Mensenhandel - uitbuiting van de bedelarij (art. 433quinquies § 1 2° Sw.)
33 - Willekeurige vrijheidsberoving
34 - Daden van willekeur gepleegd door de overheid (bv. weigering akte te verlenen van een
klacht, huiszoeking zonder toestemming)
35 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
35A - Beledigingen aan de koninklijke familie
35B - Aanslag op de veiligheid van de Staat
35C - Terrorisme
35D - Private milities
35E - Ronselen van huurlingen
35F - Gecoördineerde dienstplichtwetten en gecoördineerde wetten houdende het statuut van
gewetenbezwaarden (30 april 1962 ; 20 februari 1980)
35G - Bomaanslag
35H - Wet betreffende de bewakingsfirma's, de beveiligings- en de interne diensten voor bewaking
(10 april 1990)
35I - Wet omtrent het beroep van privédetective (19 juli 1991)
35J - Veiligheidsmachtiging: aanwending van informatie, gegevens of materieel (art. 11 wet 11
december 1998)
35K - Veiligheidsoverheid: onthullen van geheimen (art. 24 wet 11 december 1998)
35L - Vast Comite I: het schenden van de geheimhoudingsplicht (art. 8 wet 11 december 1998)
35V - Insubordinatie en muiterij (artt. 28-32 Mil. Sw.)
35W - Desertie
35Y - Verraad - bespieding - capitulatie - postverlating - belediging jegens de Koning, gezag van de
Kamers, bindende kracht van de wetten - gewelddaden - smaad - toezicht over het
krijgsdomein - vernietiging of beschadiging van de door het leger opgerichte
verdedigingswerken
35Z - Overtreding op de buitenlandse wetsbepalingen door Belgische militairen
36 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
36A - Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig bezitten enz.)
36B - Springstoffen
36C - Munitie
36D - Aangeven van wapens (gevonden, geërfd)
36E - In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel
en daaraan verbonden technologie (wet 5 augustus 1991)
38 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
38A - Niet aangeven van een geboorte
38B - Niet opdagen van een gezworene
38C - Kieswet (bijzitter die verstek laat gaan)
38D - Belemmering van de uitoefening van de rechtsprekende functie (art. 316 Sw.)
38E - Niet opdagen van een getuige (Raad van State - rechtbanken)
38F - Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
38G - Aangifte van mandaten, ambten en beroepen en vermogensaangifte (art. 6 § 2 wet 2 mei
1995)
41 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
41A - Smaad
41B - Slagen aan een persoon met een openbare hoedanigheid
41C - Weerspannigheid tegenover de overheid of tegenover personen met een openbare
hoedanigheid
41D - Nodeloze oproep van de hulpdiensten
41E - Vals alarm
41F - Aanzetten tot oproer
42Q - Gedwongen huwelijk (art. 391sexies Sw.)
42R - Gedwongen wettelijke samenwoning (art. 391septies Sw.)
42S - Gebruik minderjarigen en kwetsbare personen met het oog op het plegen van misdaden of
wanbedrijven (art. 433 Sw.)
42U - Cyberlokking (art. 433 bis/1 Sw.)
45 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
45A - Vals bomalarm
45B - Valse melding van een aanslag
45C - Bedreigingen
45D - Klacht van iemand die zich bedreigd voelt
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
45G 45M 54 54A 54B 54C 54D 54E 54F 54G 55 55A 55B 55C 55D 55E 55F 55G 55H 55I 57 57A 57B 57C 58 58A 58B 58C 58D 58F 58G 61R -
PV van inlichtingen: geen klacht
Nucleaire, biologische, chemische, radiologische dreiging (NBCR)
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Betogingen
Stakingen
Belemmering van het verkeer, inbegrepen het spoorwegverkeer
Voetbalwet: hooliganisme (21 december 1998)
Stakingsrecht politieambtenaren: geen gevolg geven aan het bevel het werk voort te zetten of
te hervatten
Stakingsrecht politieambtenaren: een politieambtenaar ertoe brengen geen gevolg te geven
aan het bevel het werk voort te zetten of te hervatten
Weigering door een dienstverlenend persoon om gevolg te geven aan een opdracht waarvoor
hij werd gevorderd (art. 3 programmawet 27 december 2006)
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Vreemdelingenwet: hulp bij illegale immigratie (art. 77 wet 15 december 1980)
Onwettig verblijf
Huisjesmelkerij (artt. 433decies, 433undecies en 433duodecies Sw.)
Mensenhandel: uitbuiting door arbeid (art. 433quinquies § 1 3° Sw.)
Mensenhandel: illegaal wegnemen van organen (art. 433quinquies § 1 4° Sw.)
Mensenhandel: het opleggen inbreuken te plegen (art. 433quinquies § 1 5° Sw.)
Mensensmokkel (artt. 77bis, 77ter, 77quater en 77quinquies Vreemdelingenwet)
Schijnhuwelijk (art. 79bis Vreemdelingenwet)
Valse verklaring van wettelijke samenwoning (art. 79ter Vreemdelingenwet)
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Sekten
Godsdienstige aangelegenheden
Erediensten
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Kansspelen
Pronostieken
Niet toegelaten loterijen en tombola's
Hanengevechten
Bingo niet conform met de wetgeving
Bingo: een minderjarige te hebben laten spelen
Bezit en verkoop van vuurwerk
OPENBARE TROUW
15 21 21A 21B 21C 21D 21E 22 23 23A 23B 23C 24 49 49A 49B -
Valsmunterij
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Valsheid in burgerlijke en handelsgeschriften door een particulier
Valse verklaring
Valsheid in informatica, bv. namaking of vervalsing kredietkaarten (art. 210bis Sw.)
Valsheid in openbare geschriften gepleegd door een particulier
Inbreuken inzake subsidies, vergoedingen of toelagen: valse verklaringen (KB 31 mei 1933)
Valse naam
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Valse getuigenis
Meineed
Verleiding van getuigen
Namaken van zegels, stempels en merken (behalve audiovisueel en beschermde merken)
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Inmenging in openbare ambten
Onrechtmatig dragen van uniformen of eretekens
BIJZONDERE WETTEN
VOLKSGEZONDHEID
59 59A 59B 59C 59D 59E -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Geneeskunde
Geneesmiddelen
Geslachtsziekten
Niet-inenting van mensen
Wegnemen en schenken van organen
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
59F 59G 59H 59J 59K 59L 59M 59N 62 62A 62B 62C 62D 62E 62F 62G 62H 62I 62J 62K 62L 62M 62N 62O 62P -
Wet op de ziekenhuizen
Niet bezitten van een vergunning tot het beheren van een rusthuis
Sport- en bokswedstrijden
Publiciteit voor een niet-geregistreerd geneesmiddel
Verkoop van niet-geregistreerde geneesmiddelen
Onwettig uitoefenen van de artsenijbereidkunde
Privéonthaalmoeder: zonder toelating
Uitoefening van dierengeneeskunde
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Voedingswaren
Sulfiet
Vervalsing van voedingsmiddelen
Hormonen
Vervoer van gevaarlijke producten
Verboden te roken in openbare plaatsen
Vervoer van vlees
Sluikslachtingen
Bescherming van de gezondheid van de verbruikers
Handel in melkproducten
Licentie voor het uitbaten van een slagerij
Bescherming van de bevolking tegen ioniserende stralingen
Keuring van en handel in vis, gevogelte, konijnen en wild
Keuring van en handel in vlees
Onderzoek van de personen die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren
Besluit van onbewoonbaarheid
DRUGS & DOPING
60 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
60A - Invoer, uitvoer van verdovende middelen/psychotrope stoffen zonder machtiging
60B - Verkopen, te koop aanbieden of afleveren van verdovende middelen/psychotrope stoffen
zonder machtiging of aan niet gemachtigde personen
60C - Vergemakkelijken van of aanzetten tot het gebruik van verdovende middelen/psychotrope
stoffen
60D - Bezit van verdovende middelen/psychotrope stoffen zonder machtiging
60E - Aanschaffen of pogen aan te schaffen van verdovende middelen/psychotrope stoffen door
vervalsing van een voorschrift of via gelijk welk ander frauduleus middel
60F - Onwettige aanschaffing van verdovende middelen/psychotrope stoffen door een gemachtigd
persoon
60G - Onwettig voorschrijven of afleveren van verdovende middelen door een gemachtigd
persoon/Doen ontstaan, in stand houden of verergeren van een verslaving door een practicus
60H - Teelt van verdovende middelen
60I - Inbreuken betreffende de handel van precursoren
60J - Onwettige aanmaak van verdovende middelen/psychotrope stoffen
60K - Verdovende middelen/psychotrope stoffen – andere
60L - Verdovende middelen/psychotrope stoffen – niet gepreciseerd
60M - Doping
ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN
61 61A 61B 61C 61D 61E 61F 61G 61H 61I 61J 61K 61L 61M -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Economische aangelegenheden
Elektrische toestellen: bescherming - veiligheid (KB 23 maart 1977)
Abnormale prijzen (wet 22 januari 1945)
Marktpraktijken en consumentbescherming (wet 6 april 2010)
Economische reglementering en prijzen
Consumentkrediet (wet 12 juni 1991)
Leurhandel (wet 25 juni 1993)
Beroepsvergunning voor vreemdelingen
Zelfstandig ondernemerschap (programmawet 10 februari 1998)
Handelsregister
Brandstoffen
Statistieken
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening
61N - Hotelwezen
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
61O 61P 61Q 61S 61T 61U 61V 61W 61X 61Y 61Z 67 67A 67B 67C 67D 67E 67F 67G 67H 67I 68 68A 68B 68C 68D 68E 68F 68G 68H 68I 68J 68K 68L 68M 68N 68O 68P 68Q -
Toerisme
Reisagentschappen
Programmaovereenkomst
Uitvoer - invoer - doorvoer (wet 11 september 1962)
Avondsluiting (wet 10 november 2006)
Films
Handelsvestigingen (wet 13 augustus 2004)
Maalderijen
Brood- en andere bakkerijproducten (wet 14 juli 1991)
Bescherming van de economische mededinging (wet 10 juni 2006)
Vleesprijzen
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Radioverbindingen
Ongeoorloofde reclame op radio en tv
Radiotelefonie (C.B.)
Radardetectortoestellen
Niet-goedgekeurde telecommunicatietoestellen
Luchtvaart
Zeevaart
Binnenvaart
Illegale zandwinning in zee
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Namaking
Auteursrechten
Oorsprongsbenaming
Bedriegerij
Oneerlijke mededinging
Bescherming van academische titels
Titel van architect
Publicatie zonder naam van de auteur
Niet-erkende schriftelijke cursussen
Titel van accountant en bedrijfsrevisor
Postmonopolie
Kunstwerken
Exploitatie van huwelijksbureaus (wet 9 maart 1993)
Titel van vastgoedmakelaar
Bedrog van kilometerstand met voertuigen (wet 11 juni 2004)
Rechtsbescherming computerprogramma's
Sluikwerk met handels- of ambachtskarakter (wet 6 juli 1976)
MILIEU & STEDENBOUW
Milieu
64 64A 64B 64C 64D 64E 64F 64G 64H 64I 64J 64L 64M 64N 64O -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Lucht- en waterverontreiniging
Koolstofmonoxyde (CO)
Geluidsnormen in stedelijke omgeving (KB 24 februari 1977)
Commodo - incommodo (milieuvergunning)
Sluikstorten
Beheer van afvalstoffen
Illegale waterwinning
Exploitatie van een inrichting zonder vergunning
Niet naleven Vlarem-wetgeving
Vlaams decreet betreffende het natuurbehoud en natuurlijk milieu (21 oktober 1997)
Invoer en doorvoer van afvalstoffen (wet 12 mei 2011)
Oppervlaktewaterverontreiniging
Grondwaterverontreiniging
Beschadiging van het wegdek door overlading (Vlaams decreet 19 december 1998)
Stedenbouw
66 66A 66B 66C 66D -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Openbare werken (belemmering van uitvoering)
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Reclameborden
Verboden aanplakking
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
66E 66F 66G 66H -
Brandbeveiliging
Bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten (Vlaams decreet 3 maart 1976)
Vellen van hoogstammige bomen
Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (Vlaams decreet 4 februari
1997)
66I - Vlaamse wooncode
66J - Toeristische logies (Vlaams decreet 10 juli 2008)
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING
63 63A 63B 63C 63D 63E 63F 63G 63H 63I 63J 63K 63L 63M 63N 63O 63P -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Jacht
Visvangst
Dierenbescherming
Vrachtwagen overladen met vee
Gezondheidspolitie der dieren
Huisdieren
Land- en tuinbouwproducten
Fytofarmaceutische producten
Meststoffen
Niet ontsmetten van vrachtwagens dienend voor het vervoer van vee
Distelbestrijding
Brucellose
Bosdecreet
Beschermde diersoorten, planten en ivoor (conventie van Washington 3 maart 1973)
Mestdecreet
Identificatiedocument vee
ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID
65 65A 65B 69 69A 69B 69C 69D 69E 69G -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Arbeidsongeval
Algemeen reglement op de arbeidsbescherming
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Werkloosheid
Sluikwerk
Arbeidsvergunning voor vreemdelingen
Bureaus voor arbeidsbemiddeling
Alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsauditeur vallen
Belemmering van het toezicht (art. 209 Soc.Sw.)
FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
Algemeen
70 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
70A - Misdrijven gepleegd door leiders van vennootschappen en wisselagenten
70B - Uitgifte van cheques zonder dekking door een vennootschap of een handelaar, zelfs in staat
van faillissement
70C - Misbruik van maatschappelijk vermogen (art. 492bis Sw.)
71 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
71A - Inbreuken op het Wetboek van Vennootschappen
71B - Jaarrekeningen
71C - Uitoefening van een mandaat in een vennootschap (KB 22 van 24 oktober 1934)
71D - Verbod voor gefailleerde of veroordeelde
73 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
73A - Bijzondere misdrijven
73B - Openbaar aantrekken van spaargelden
73C - Leuren met roerende waarden en leurhandel met roerende waarden en goederen of eetwaren
(KB 71 van 30 november 1939)
73D - Deviezensmokkel
73E - Misbruik van voorkennis
74 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
74A - Beurs van Brussel en Antwerpen
74B - Wisselcontrole
75 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
75A - Faillissementen
75B - Inbreuken die verband houden met de staat van faillissement
75C - Code niet meer in gebruik en vervangen door 75E
75D - Handelsonderzoeken
75E - Gerechtelijke reorganisatie: continuïteit van ondernemingen (art. 16 wet 31 januari 2009)
76 - generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
76A - Banken
76B - Klachten tegen banken en inbreuken door banken gepleegd
Fiscale fraude
29C 78 78A 78B 78C 78D 79 79A 79B 79C 79D -
Uitbuiting van de bedelarij (art. 433ter Sw.)
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Fiscale fraude (belastingen, BTW, zegelrecht)
Diamanthandel
Goudhandel
Ivoor
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Sluikstokerij
Bezit van sterke dranken
Fiscaal niet toegelaten drankgelegenheid
Fiscale misdrijven ten laste van particulieren (rechtstreekse dagvaarding van de FOD
Financiën)
79E - Fraude mazout of stookolie
MATERIE POLITIEPARKETTEN
81 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 98 99 -
Verkeersongeval met gewonden: onopzettelijke slagen of verwondingen (artt. 418-420 Sw.)
Verkeersongeval met gewonden en dronkenschap of alcoholintoxicatie en/of vluchtmisdrijf
Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
(wet 21 november 1989)
Verkeersongeval met dodelijke afloop
Inbreuken op de reglementering inzake binnenvaart, luchtvaart en zeevaart
Spoorweg-, binnenvaart-, luchtvaart- en zeevaartongevallen
Dronken sturen - onmiddellijke intrekking rijbewijs - consignatie
Aanrijding: enkel stoffelijke schade
Bijzondere wetgeving
Verkeer (uitgezonderd KB 1 december 1975)
Wegcode (KB 1 december 1975)
Onbemande camera's
Onmiddellijke inningen
Waarschuwingen
13 13A 13B 13C 13D 13E 13F 16E 31 31A 31B 32 32A 32B 32C 43E 45E 45F 46C 46D 46E 46F 48B 48C 48D 48E -
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Niet dragen van identiteitskaart
Geen identiteitskaart
Niet wijzigen woonplaats
Identiteitskaart of rijbewijs beschadigd
Niet vertonen identiteitskaart
Fictieve domicilie
Dossier Schengen
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Zelfmoord
Poging tot zelfmoord
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Ongesteldheid op de openbare weg
Overlijden anders dan ten gevolge van een misdaad, een wanbedrijf of zelfmoord
Collocatie
Burgerlijk geschil
Bijstand aan de openbare macht
Verdachte handelingen
Spoorwegongevallen (ontsporingen, botsingen van treinen)
Luchtvaartongevallen
Zeevaartongevallen
Binnenvaartongevallen
Ontploffing
Overstroming
Instorting
Gasontsnapping
ANDERE
Jaarstatistiek van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten
Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie
http://www.om-mp.be/stat
48F 77 77A 77B 77C 77D 99 -
Stormschade
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
V.Z.W.
Oprichting van V.Z.W.
Homologatie van algemene vergadering
Niet-neerlegging ledenlijsten
generieke tenlasteleggingscode (niet meer in gebruik)
Download