OCMW - Sociaal Huis Kapelle-op-den

advertisement
OCMW - Sociaal Huis Kapelle-op-den-Bos
Brug tussen welzijn en zorg
KLUSJESDIENST
Huishoudelijk reglement
1. Voor wie?
De klusjesdienst biedt hulp aan inwoners van Kapelle-op-den-Bos: mindervaliden,
alleenstaanden, langdurig zieken, cliënten van het OCMW.
2. Wat?
Het OCMW-Sociaal Huis stelt aan betreffende personen, tegen betaling van een bijdrage,
een klusjeshulp ter beschikking.
3. Wat doet de klusjeshulp?
Algemeen principe:
De klusjeshulp voert kleine klussen uit, beperkt in omvang en tijd.
De klusjeshulp kan en mag niet in de plaats treden van bestaande professionele hulp. Het is
louter aanvullende dienstverlening. Zo kan de klusjeshulp een kleine tuin onderhouden, maar
geen uitgestrekt terrein afmaaien. De klusjeshulp moet steeds in veilige omstandigheden
kunnen werken en de klussen mogen de gezondheid niet schaden
Concreet betekent dit:
Tuinwerk
WEL: onkruid wieden, bloementuin onderhouden, sierstruiken bijsnoeien, haag
scheren (indien niet te hoog en niet te uitgebreid ca. 5 are)
NIET: het maaien van grote oppervlaktes braakland
Kleine loodgieterij
Reparatie van lekkende kranen, verstopte afvoerleidingen,… Dit in zoverre dat er
geen professionele hulp vereist is.
Allerhande reparatiewerken
Kleine metselwerken, herstellingen vloeren en ramen, kleine schrijnwerkerij.
Werken met uitzonderlijk karakter
Helpen bij de grote schoonmaak, plafonds of rolluiken afwassen, helpen bij verhuis,
leggen van vloerbekleding in beperkte oppervlakten, zolder helpen opkuisen.
4. Werkverdeling en werkuren van de klusjeshulp?
De dienstverantwoordelijke registreert de aanvragen van de cliënt en bepaalt welke
werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden. Bovendien bepaalt de dienstverantwoordelijke ook
wanneer de taken worden uitgevoerd. Alleen de aangevraagde taken worden uitgevoerd.
Aangezien het OCMW slechts over 1 klusjeshulp beschikt, kunnen we niet aan alle aanvragen
tegelijk voldoen. Echt dringende klussen krijgen voorrang. Voor minder dringende
werken dient steeds rekening gehouden te worden met een zekere wachttijd. Zo zullen
bijvoorbeeld de tuinklussen voorrang krijgen in de zomermaanden, terwijl het binnenwerk
voorrang krijgt tijdens de wintermaanden. De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de
diensturen. Er worden geen overuren gepresteerd en geen weekendwerk verricht.
5. Cliëntbijdrage?
De persoonlijke bijdrage per uur wordt vastgesteld overeenkomstig de totale inkomsten van
de hulpvrager en volgens de van kracht zijnde bijdrageschalen, zoals vastgesteld door de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Hiertoe dient de hulpvrager alle inkomsten kenbaar te maken aan de dienstverantwoordelijke
die bevoegd is het onderzoek naar de bestaansmiddelen te doen. Na verloop van tijd kan de
dienst opnieuw de bestaansmiddelen onderzoeken.
Verplaatsingen in opdracht van de cliënt worden gefactureerd aan € 0,33 per km (jaarlijkse
indexatie op 1 juli).
6. Betaling van de bijdrage?
De klusjeshulp laat bij elke hulpbeurt de hulpvrager een papier ondertekenen waarop het
aantal gewerkte uren staan vermeld. De hulpvrager dient de genoteerde uren te controleren
vooraleer hij/zij aftekent. Aan de hand hiervan worden de facturen opgesteld. De facturen
worden per post verstuurd.
Bij voorkeur betaalt u door middel van domiciliëring
De klant beschikt over een betalingstermijn van dertig (30) kalenderdagen.
Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zal, een eerste kosteloze aanmaning opgemaakt
worden met een betalingstermijn van 15 kalenderdagen.
Bij niet-betaling na de eerste aanmaning zal een tweede aangetekende aanmaning
opgemaakt worden met een bijkomende kost van 15 euro en betalingstermijn van
8 kalenderdagen.
Bij niet-betaling van de tweede aanmaning zal een laatste aangetekende aanmaning worden
opgemaakt met opnieuw een bijkomende kost van 15 euro en betalingstermijn van
8 kalenderdagen.
Bij niet-betaling van deze laatste aanmaning zal volgens art.92,2° van het OCMW-decreet
een verdere inningsprocedure opgestart worden.
Bij (tijdelijke) betalingsmoeilijkheden dient u onmiddellijk (en alleszins voor het verstrijken
van de betalingstermijn) een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot uitstel of gespreide betaling
over te maken aan het OCMW (t.a.v. financieel beheerder). Het verzoek bevat een opgave
van de redenen waarom betalingsuitstel of gespreide betaling gevraagd wordt, alsmede een
uitdrukkelijke schulderkenning.
In voorkomend geval wordt een afbetalingsvoorstel toegevoegd dat indien het wordt
aanvaard door de financieel beheerder, dwingend wordt tussen partijen . Bij niet-tijdige
betaling van één overeengekomen afbetalingsschijf wordt de gehele schuld onmiddellijk
opeisbaar.
Indien u meent dat de gefactureerde diensten of leveringen niet correct zijn, of het
gefactureerde bedrag om andere redenen niet verschuldigd zou zijn, dient u zulks binnen de
14 kalenderdagen, na ontvangst van de factuur schriftelijk (per brief of mail) mee te delen
aan het OCMW E. Larockstraat 22 te 1880 Kapelle-op-den-Bos dienst secretariaat of op
volgend mailadres : [email protected] . Laattijdige meldingen worden niet
meer aanvaard (behoudens gerechtvaardigde redenen die een laattijdige reactie
verantwoorden). Na het verstrijken van deze termijn wordt de inhoud van de factuur als
“zeker en vaststaand” beschouwd, en wordt ze opeisbaar na het verstrijken van de
betalingstermijn”.
7. Afspraken tussen de klusjeshulp en de dienst?
-
-
-
-
Daar de klusjeshulp aangeworven is door het OCMW, onder wiens
verantwoordelijkheid hij/zij werkt, treft hij geen schikkingen rechtstreeks met de
hulpvrager. Hij/zij mag zelf zijn werkrooster niet wijzigen zonder instemming.
De klusjeshulp mag niet rechtstreeks als tussenpersoon optreden inzake de
financiële regeling tussen de dienst en de hulpvrager. Hij/zij mag geen geschenken
of giften in ontvangst nemen.
De klusjeshulp is verantwoordelijk voor zijn werk. Hij/zij kan aan de richtlijnen van de
hulpvrager slechts gehoor geven in het kader van de algemene richtlijnen van de
dienst.
De veiligheid en de gezondheid van de klusjeshulp is van vitaal belang voor het
succesvol beleid van ons bestuur. De klusjeshulp dient zich te houden aan de
veiligheidsinstructie die hem ter beschikking werd gesteld. Alle risico’s moeten
zoveel mogelijk vermeden worden teneinde lichamelijk letsel en materiële schade te
voorkomen, maar ook om gezonde werkomstandigheden te bevorderen.
8. Afspraken tussen de cliënt en de dienst?
-
-
Indien er een afspraak met de hulpvrager werd gemaakt wat betreft het tijdstip van de
uit te voeren werken, en de hulpvrager is niet thuis op dat moment, waardoor de
klusjeshulp de werken niet kan uitvoeren, worden de uren in rekening gebracht.,
tenzij bij overmacht.
Ongewenst seksueel gedrag ten aanzien van de klusjeshulp wordt niet geduld en kan
aanleiding geven tot stopzetting van de hulpverlening.
De cliënt laat de klusjeshulp tijdens de middagpauze een eigen lunchpakket nuttigen.
Wanneer er zich problemen zouden voordoen met betrekking tot de klusjeshulp dient
de dienst daarvan onmiddellijk te worden verwittigd.
9. Verlies of diefstal?
Bij vermoeden van diefstal dient de cliënt steeds de verantwoordelijke van de dienst te
verwittigen. Bij diefstal dient de cliënt onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten om
een PV te laten opmaken.
De cliënt dient steeds de nodige voorzichtigheid in acht te nemen wat betreft geld en
waardevolle zaken.
Hoewel het OCMW-Sociaal Huis instaat voor een degelijke screening van de werknemers, is
het OCMW niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevallen van diefstal.
10. Non discriminatie?
De klusjesdienst biedt u een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de
menswaardigheid, de persoonlijke levenssfeer, de ideologische, filosofische of godsdienstige
overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie en de inspraak waarborgt en die rekening
houdt met uw sociale leefsituatie.
Ten opzichte van de werknemers en de cliënten wordt er geen onderscheid gemaakt op
grond van geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of
godsdienstige overtuiging en leeftijd bij het aanbieden en het toegankelijk stellen van de
dienstverlening (Wet 25/02/1993 ter bestrijding van discriminatie, Wet 15/02/1993 tot
oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Decreet
08/05/2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt).
11. Verzekering?
De klusjeshulp is verzekerd door het OCMW-Sociaal Huis voor lichamelijk letsel tijdens de
werkuren en ongevallen op weg van en naar het werk. Het OCMW-Sociaal Huis is verzekerd
voor burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van cliënten. Ingeval de klusjeshulp tijdens het
werk schade toebrengt aan materiaal of bezit van de cliënt zal de klusjeshulp de
dienstverantwoordelijke zo vlug mogelijk verwittigen. Na bespreking kan er een bestek
voorgelegd worden en beslist de verzekeringsmaatschappij van het OCMW-Sociaal Huis
over een eventuele terugbetaling. Het beschadigd materiaal dient ter beschikking te blijven
van de cliënt voor eventuele expertise.
12. Geschillen?
Iedere gebruiker kan met vragen, opmerkingen, suggesties of klachten terecht bij de
dienstverantwoordelijke. Het is de betrachting van het OCMW-Sociaal Huis om de werking
zoveel mogelijk af te stemmen op de vragen en noden van de gebruikers.
In tweede instantie kan iedere gebruiker zijn klacht ook schriftelijk overmaken aan het
OCMW-Sociaal Huis. Wij garanderen u dat elke klacht discreet en efficiënt wordt behandeld
volgens de klachtenprocedure.
Elke melding wordt individueel bekeken en beantwoord, waar nodig wordt naar een
geschikte oplossing gezocht. Anonieme klachten worden genoteerd maar hiervoor worden
geen concrete oplossingen gezocht.
Ondergetekende,
verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaand reglement en gaat akkoord met alle
bepalingen.
Kapelle-op-den-Bos,
(handtekening)
Dienstverantwoordelijke klusjesdienst:
Evert Larockstraat 22
1880 Kapelle-op-den-Bos – 015 71 92 10
[email protected]
Dit reglement werd goedgekeurd in de OCMW-raad van 13 april 2016.
Download