Examenplan 1.Overzicht

advertisement
15 september 2012
Examenplan
1.Overzicht
1.1.Specifieke examens
Examenoverzicht opleiding: Luchtvaartdienstverlener
Niveau 4
3 jaar
Specifieke examens
Code
examenvorm
Simulatie 1
(grond)
S_LDG1
kerntaak
Kerntaak1
Crebocode:
Dossiercode:
Dossierjaar:
Leerweg:
exameninhoud
Werkprocessen: 1.1;
1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;1.7;1.8
;1.9.
91850
Cohort:
Sector:
Team:
2012
bol
Periode afname
2e periode lj 2
2012-2015
E&D
Luchtvaartdienstverlening/
International Aviation Services (IAS)
Duur examen
20 minuten
Plaats afname
Praktijklokaal “Klein
Schiphol”.
Resultaat
Onvoldoende/
voldoende
/goed
De kandidaat
1. Verzorgt het
floorwalken
2. Verzorgt het
bagageproces
3. Handelt
passagiers aan de
balie af
4. Verricht controles
tijdens het
reisproces
5. Informeert
1
15 september 2012
6.
7.
8.
9.
collega’s over
passagiers bij
aankomst op de
luchthaven
Begeleidt
passagiers bij
aankomst op de
luchthaven
Begeleidt
bijzonders
passagiers
Verstrekt
informatie aan
passagiers op de
luchthaven
Kan omgaan met
klachten
Werkprocessen: 2.1; 2.3;
2.4; 2.5;2.6;2.7
S_LDGL2
Simulatie 2
Kerntaak 2
De kandidaat
1. bereidt de vlucht
voor
2. begeleidt het
instapproces in
het vliegtuig
3. verzorgt de
passagiers in het
vliegtuig
4. begeleidt het
e
2 periode lj 2
20 minuten
Praktijklokaal “Klein
Schiphol”.
Onvoldoende/
Voldoende/go
ed
2
15 september 2012
uitstapproces uit
het vliegtuig
5. verstrekt
informatie aan
passagiers in het
vliegtuig
6. kan omgaan met
klachten
Simulatie 3 of PvB
S_LDGL2
of
PVBLD
Toelichting: indien
de BPV in de lucht
plaatsvindt, is de
simulatie een
simulatie van
kerntaak 1
Simulatie 3 of PvB
S_LDGL2
of
PVBLD
Kerntaak 1
Toelichting: indien
de BPV in de lucht
plaatsvindt, is de
simulatie een
simulatie van
kerntaak 1
Kerntaak 2
Werkprocessen: 1.10 en
1.11
De kandidaat
1.10Zorgt voor een veilige
situatie
1.11 Handelt conform
(vlieg)veiligheidsprocedur
es
Simulatie: 20
minuten
Werkprocessen: 2.2 2.8
2.9
De kandidaat
2.2 voert
veiligheidscontroles uit
2.8 begeleidt bijzonders
passagiers in het vliegtuig
2.9 handelt conform
(vlieg)veiligheidsprocedur
es
Simulatie: 20
minuten
PvB: dagdeel
PvB: duur van
de vlucht
2e/4e periode lj.
3 afhankelijk
van winter- of
zomerstage
Praktijklokaal “Klein
Schiphol” of bij
luchthaven of
luchtvaartmaatschappij
Voldoende/
onvoldoende /
goed
2e/4e periode lj.
3 afhankelijk
van winter- of
zomerstage
Praktijklokaal “Klein
Schiphol” of bij
luchthaven of
luchtvaartmaatschappij
Voldoende/
Onvoldoende/
goed
3
15 september 2012
Let op: Voor de cohorten vanaf 2011 geldt het kwalificatiedossier Luchtvaartdienstverlener 2011 – vastgesteld door VTL
Kerntaken van de opleiding Luchtvaartdienstverlener – CREBO 91850
Kerntaak 1 – begeleidt passagiers op de luchthaven
Werkprocessen:
De luchtvaartdienstverlener
1.1 Verzorgt het floorwalken
1.2 Verzorgt het bagageproces
1.3 Handelt passagiers aan de balie af
1.4 Verricht controles tijdens het reisproces
1.5 Informeert collega’s over passagiers bij aankomst op de luchthaven
1.6 Begeleidt passagiers bij aankomst op de luchthaven
1.7 Begeleidt bijzonders passagiers
1.8 Verstrekt informatie aan passagiers op de luchthaven
1.9 Kan omgaan met klachten
1.10 Zorgt voor een veilige situatie
1.11 Handelt conform (vlieg)veiligheidsprocedures
Kerntaak 2 - bereidt de vlucht voor en begeleid passagiers in het vliegtuig
4
15 september 2012
Werkprocessen:
De luchtvaartdienstverlener
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
bereidt de vlucht voor
voert veiligheidscontroles uit
begeleidt het instapproces in het vliegtuig
verzorgt de passagiers in het vliegtuig
begeleidt het uitstapproces uit het vliegtuig
verstrekt informatie aan passagiers in het vliegtuig
kan omgaan met klachten
begeleidt bijzonders passagiers in het vliegtuig
handelt conform (vlieg)veiligheidsprocedures
5
15 september 2012
1.2 Moderne Vreemde talen -beroepsspecifiek
Engels specifiek
Code
examenvorm
Vaardigheid
Niveau
Periode
afname
Duur
examen
Plaats afname
Engels 1_LUI
Instellingsexamen
luisteren
B2
Lj 3; tw 2
60 minuten
School
Engels 2_LEZ
Instellingsexamen
lezen
B2
Lj 3; tw 1
60minuten
School
Engels 3_GES
Instellingsexamen
B2
Lj2; tw 2
30 minuten
School
Engels 4_SPR
Instellingsexamen
gesprekken
voeren
spreken
B2
Lj2; tw1
20 minuten
School
Engels 5_SCH
Instellingsexamen
schrijven
B1
Lj1;tw2
90 minuten
School
Duits specifiek
Code
examenvorm
Vaardigheid
Niveau
Periode
afname
Duur
examen
Plaats afname
Duits 1_LUI
Instellingsexamen
luisteren
B1
Lj.1; tw4
45 minuten
School
Duits 2_LEZ
Instellingsexamen
lezen
B1
Lj2;tw2
45 minuten
School
Resultaat +
weging
(1 decimaal)
cijfer
1x
cijfer
1x
cijfer
1x
cijfer
1x
Cijfer
1x
Eindresultaat
(geheel cijfer)
Resultaat +
weging
(1 decimaal)
cijfer
1x
cijfer
Eindresultaat
(geheel cijfer)
Cijfer1
6
15 september 2012
Duits 3_GES
Instellingsexamen
B1
Lj 3;tw2
15 minuten
School
Instellingsexamen
gesprekken
voeren
spreken
Duits 4_SPR
B1
Lj2;tw2
15 minuten
School
Duits 5_SCH
Instellingsexamen
schrijven
A2
Lj3;tw2
45 minuten
School
Spaans specifiek – is geen verplicht onderdeel, is wel keuzemogelijkheid
Code
examenvorm
Vaardigheid Niveau
Periode
afname
Duur
examen
Plaats afname
Spaans 1_LUI
Instellingsexamen
luisteren
B1
Lj2; tw 2
45 minuten
School
Spaans 2_LEZ
Instellingsexamen
lezen
B1
Lj 2; tw 2
45 minuten
School
Spaans 3_GES
Instellingsexamen
B1
Lj 3; tw 2
15 minuten
School
Spaans 4_SPR
Instellingsexamen
gesprekken
voeren
spreken
B1
Lj3; tw 1
15 minuten
School
Spaans 5_SCH
Instellingsexamen
schrijven
A2
Lj3;tw 2
45 minuten
School
1x
cijfer
1x
cijfer
1x
Cijfer
1x
Resultaat +
weging
(1 decimaal)
cijfer
1x
cijfer
1x
cijfer
1x
cijfer
1x
Cijfer
1x
Cijfer2
Eindresultaat
(geheel cijfer)
Cijfer3
7
15 september 2012
1.2 Generieke examenonderdelen
Examenoverzicht opleiding:
Luchtvaartdienstverlener/IAS
<niveau opleiding 4
Examenjaar 2014-2015
Nederlands
Code
NED_12_LL3F
4
NED_3_GES3F
Crebocode:
Dossiercode:
Dossierjaar:
Leerweg:
91850
Cohort:
Sector:
Team:
2012
BOL
2012/13
Dienstverlening
LVD
Examenvorm
Vaardigheid
taaltaak
Niveau
Periode
afname
Duur
examen
Plaats
afname
vaardigheidsexamen
(digitaal)
Centraal
Examen:
Lezen en
Luisteren
Gesprekken
voeren
zakelijke tekst,
Informatie en
instructie
3F
Leerjaar 3
Periode
2/4
120 minuten
school
werkoverleg
3F
Leerjaar 2
Periode 2
30 minuten
Leerjaar 3
Periode 1
Leerjaar 2
Periode 2
15 minuten
school
cijfer
1x
90 minuten
school
Onderdeel
A,B,C:
mondeling
NED_4_SPR3F
mondeling
Spreken
Presentatie
3F
NED_5_SCH3FA
vaardigheidsexamen
Schrijven
Taalverzorging
3F
Resultaat +
weging
(1 decimaal)
Eindresultaat
(geheel
cijfer)
Cijfer 1x
school
cijfer
1x
cijfer
1x
cijfer
cijfer
1x
4
Centraal examen levert 1 resultaat voor lezen en luisteren
8
15 september 2012
NED_5_SCH3FB
vaardigheidsexamen
Schrijven
Sollicitatiebrief
met CV
3F
Leerjaar 3
Periode 1
60 minuten
school
Onder
deel
A,B,C:
cijfer
1x
NED_5_SCH3FC
vaardigheidsexamen
Schrijven
Samenvatting
3F
Leerjaar 3
Periode2/4
60 min
School
Onder
deel
A,B,C:
cijfer
1x
cijfer
1x
cijfer
1x
Niveau 4; 4-jarig cohort 2012
Rekenen
Code
examenvorm
REK_3F
Digitaal Examen*
Vaardigheid
Niveau
Periode afname
Getallen;
Verhoudingen; Meten
en Meetkunde;
Verbanden
3F
2e helft van de
opleiding
(september
2014-juni 2016
Duur
examen
120 min.
Plaats afname
Deltion College
Eindresultaat
(geheel cijfer)
Cijfer
*Het digitale (pilot)examen wordt centraal georganiseerd in het examenlokaal. Dit zijn landelijk, in vaste periodes, georganiseerde examens.
9
15 september 2012
Engels (alleen niveau 4)
Code
examenvorm
Vaardigheid
Niveau
Periode
afname
Duur
examen
Plaats afname
ENG_1_LUI
Instellingsexamen
luisteren
B1
variabel
45min
School
ENG_2_LEZ
Instellingsexamen
lezen>
B1
variabel
45min
School
ENG_3_GES
Instellingsexamen
A2
variabel
15min
School
ENG_4_SPR
Instellingsexamen
gesprekken
voeren
spreken
A2
variabel
10min
School
schrijven
A2
variabel
45min
School
ENG_5_SCH Instellingsexamen
Resultaat +
weging
(1 decimaal)
cijfer
1x
cijfer
1x
cijfer
1x
cijfer
1x
Cijfer
1x
Eindresultaat
(geheel cijfer)
Cijfer
10
15 september 2012
2. Beslisregels voor het diploma
2.1 Specifieke examenonderdelen
Voor specifieke examenonderdelen geldt als eis: elk examenonderdeel moet met een voldoende zijn afgesloten.
Kerntaak 1
Code
Kerntaak 2
Code
Kerntaak 1 en 2
Code
Engels
Duits/Spaans/Frans
LB
Resultaat
Onvoldoende/
voldoende /goed
Weging/beslisregel
PvB of simulatie:
voldoende resultaat
Resultaat
Weging/beslisregel
onvoldoende/
voldoende/goed
PvB of simulatie:
voldoende resultaat
Resultaat
CEF-niveau behaald
CEF-niveau behaald
Voldaan
Weging/beslisregel
CEF-niveau
CEF-niveau
Voldaan
Eindresultaat
Voldoende/onvoldoende/goed
Eindresultaat
Voldoende/onvoldoende /goed
Eindresultaat
CEF-niveaus genoemde talen
behaald ; LB voldaan
11
15 september 2012
12
15 september 2012
2.2 Generieke examenonderdelen
Voor Nederlands, rekenen en Engels (alleen niveau 4) geldt een gezamenlijke zak/slaagregeling (zie par. 2.3). Deze regeling kan per schooljaar variëren door
landelijke wettelijke regels.
2.3 Examenonderdeel overstijgende regels
1. Alle specifieke examenonderdelen (kerntaken) moeten minimaal met voldoende resultaat zijn afgesloten.
2. Voor de generieke examenonderdelen Engels (alleen niveau 4) , Nederlands en rekenen geldt de volgende zak/slaagregeling:
<Voor één van de drie examenonderdelen Engels, Nederlands en rekenen mag een vijf behaald worden als de andere twee examenonderdelen met
een zes of hoger zijn afgesloten.> Deze regeling is afhankelijk van het cohort, niveau èn het examenjaar
3. Loopbaan, Burgerschap moet zijn afgesloten met ‘Voldaan’ Voor Loopbaan, Burgerschap geldt van 01-08-2012 een inspanningsverplichting. De
examencommissie dient na te gaan of aan de inspanningsverplichting is voldaan.
3. Beschrijving per examen of examenonderdeel
3.1 Specifieke examenonderdelen
Je sluit een kerntaak en de daarbij horende werkprocessen af door je vaardigheden te laten zien in een proeve van bekwaamheid (PvB) op je stage, in een
examen op school ( simulatie) of tijdens een criterium gericht interview (CGI).
Naast deze kerntaakexamens krijg je kennisexamens die cruciale vakkennis en vaardigheden toetsen die niet in de praktijk op het juiste niveau beoordeeld
kunnen worden.
Voor de inhoud van de kerntaken kun je het beste kijken bij het onderdeel: opbouw van de opleiding die je in deze studiegids vindt.
De inhoud van de kennisexamens kun je vinden in het bovenstaande examenschema. Je kunt daar per examen zien wat er van je verwacht wordt.
3.2 Generieke examenonderdelen
13
15 september 2012
Nederlands
Het vak Nederlands kent een generiek (algemeen) deel. Iedere mbo-student van een niveau 4-opleiding moet aantonen dat hij/zij de vijf taalvaardigheden:
lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven, op het 3F-niveau beheerst, voor niveau 3 is dat op 2F niveau.
De vaardigheden lezen en luisteren worden getoetst door middel van een centraal (landelijk) examen in het derde jaar van de opleiding. De vaardigheden:
gesprekken voeren, spreken en schrijven, worden op school getoetst. Je moet hiervoor instellingsexamens doen aan het einde van het tweede jaar en in het
derde jaar.
Het eindcijfer Nederlands generiek wordt bepaald door het cijfer van het gemiddelde van de drie instellingsexamens te middelen met het cijfer van het
centrale examen.
Ter voorbereiding volg je een traject waarin je je traint op de vaardigheden en je jezelf regelmatig test, eerst op 2F-niveau (jaar 1) daarna op 3F-niveau. Ook
houd je jouw vaardigheden op het gebied van grammatica en spelling bij of breng je deze op 3F-niveau.
De vijf vaardigheden op een rijtje:
Gesprekken voeren:
Je kunt op effectieve wijze deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit de(beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.
Luisteren:
Je kunt luisteren naar een variatie aan teksten over onderwerpen uit de (beroeps) opleiding en van maatschappelijke aard.
Spreken:
Je kunt monologen en presentaties houden over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard, waarin
ideeën worden uitgewerkt en voorzien van relevante voorbeelden.
Lezen:
Je kunt een grote variatie aan (zakelijke) teksten over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard zelfstandig
lezen. Je leest met begrip voor het geheel en de details. Je kunt ze kritisch en reflecterend lezen.
Schrijven:
Je kunt gedetailleerde teksten (artikelen, correspondentie, verslagen) schrijven over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van
maatschappelijke aard, waarin informatie en argumenten uit verschillende bronnen bijeengevoegd en beoordeeld worden. Dit alles moet
je kunnen zonder schrijffouten en in de juiste stijl.
14
15 september 2012
rekenen
Voor rekenen worden vier domeinen gehanteerd: getallen; verhoudingen; meten en meetkunde en verbanden). Deze vier domeinen worden in één keer
digitaal geëxamineerd waarbij het gebruik van eigen rekenapparatuur niet is toegestaan.
Engels, niveau 4
Het vak Engels kent een generiek (algemeen) deel en een beroepsdeel . Iedere mbo-student van een niveau 4-opleiding moet in het generieke deel
aantonen dat hij/zij de taalvaardigheden: lezen en luisteren beheerst op Europese Referentie Kader-niveau B1 en de taalvaardigheden spreken, gesprekken
voeren en schrijven, op ERK-niveau A2. Wat die niveaus precies inhouden, wordt in de lessen uitgelegd door je docent.
De vaardigheden lezen en luisteren worden in de toekomst getoetst door middel van een centraal (landelijk) examen . Dit is nu nog niet zo. Alle
vaardigheden worden op school getoetst. Je moet hiervoor instellingsexamens doen aan het einde van het eerste jaar en aan het begin van het tweede
jaar.
Het eindcijfer Engels generiek wordt bepaald door het gemiddelde van de vijf instellingsexamens.
Naast het generieke deel Engels leer je ook specifiek Engels in de beroepssituaties. Dit Engels heeft een hoger niveau en wordt dan ook later in je opleiding
geëxamineerd. De behaalde resultaten vallen onder de beroepsexaminering.
Ter voorbereiding op de examens volg je een traject waarin je eerst werkt aan de beheersing van de vaardigheden die je voor het algemene deel nodig hebt
, dus eerst op B1- en A2- niveau (jaar 1-2). Daarna werk je toe naar het hogere niveau dat je nodig hebt in je beroep. Je docent zal je vertellen welk niveau
dat per vaardigheid is en wat op dat niveau van je verwacht wordt.
Toelichtingen
15
15 september 2012
Variabel:
Hiermee bedoelen we dat de tijdsduur die nodig is voor de examinering van dit onderdeel niet exact vast staat in verband met het gekozen
examenproject of de tijd die je krijgt in het bedrijf om je proeve van bekwaamheid uit te voeren. Ook kan het zijn dat het betreffende
examenproduct nog in ontwikkeling is en we op dit moment nog geen zicht hebben op de duur van het betreffende examen.
O/V/G :
Deze driepuntenschaal (Onvoldoende, Voldoende , Goed) wordt als volgt in voorkomende cijferberekeningen meegenomen. Onvoldoende
4, Voldoende = 6 en Goed = 8.
16
Download