Nieuwsbrief downloaden.

advertisement
NIEUWSBRIEF ARBEID & ORGANISATIE WINTER 2010
11 FEBRUARI 2010
DEELTIJD WW VERLENGD TOT 1 APRIL 2010
Het kabinet heeft de deeltijd WW verlengd tot 1 april 2010. Bedrijven die voor 1 april 2010 gebruikmaken van de
deeltijd WW, kunnen verlengen tot maximaal 15 maanden. Voor de voorwaarden waaronder gebruik kan worden
gemaakt van deze regeling wordt verwezen naar onze nieuwsflits van 21 juli 2009.
Lees meer
BELEID IN WORDING: SPREEKRECHT ONDERNEMINGSRADEN
Ondernemingsraden krijgen mogelijk spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Ze mogen dan hun
standpunt kenbaar maken over benoemingen, ontslag en beloningen van bestuurders en commissarissen. De
aandeelhoudersvergadering is niet verplicht het standpunt van de ondernemingsraad over te nemen. Het gaat
dus om een recht voor de ondernemingsraad om zijn mening te geven voordat de aandeelhouders een besluit
nemen. Het spreekrecht kan er aan bijdragen dat belangen van werknemers nog beter worden meegewogen in
de besluiten die aandeelhouders tijdens de vergadering nemen. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij
de Eerste Kamer.
HOGE RAAD: KANTONRECHTERSFORMULE KAN NIET WORDEN
TOEGEPAST BIJ BEREKENING SCHADEVERGOEDING WEGENS
KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG
Recent heeft de Hoge Raad zich in een langverwacht arrest uitgelaten over de toepassing van de
kantonrechtersformule in kennelijk onredelijk ontslagzaken. Het betrof een zaak waarin het Gerechtshof te ’sGravenhage in hoger beroep heeft geoordeeld dat het ontslag door de werkgever kennelijk onredelijk is en een
schadevergoeding heeft toegekend. Voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding heeft het Hof
haar eigen ‘Haagse hofformule’ ontwikkeld. Deze formule komt neer op de toepassing van de welbekende
kantonrechtersformule verminderd met dertig procent. Vervolgens hebben de andere Gerechtshoven de XYZ
formule ontwikkeld die neerkwam op toepassing van de kantonrechtersformule verminderd met 50%. Zie hierover
ook onze nieuwsbrief najaar 2009. Voor de berekening van de schadevergoeding in geval van kennelijk onredelijk
ontslag, kan volgens de Hoge Raad echter geen gebruik worden gemaakt van de door het Hof gehanteerde
kantonrechtersformule. Dit heeft volgens de Hoge Raad te maken met het karakter van de vergoeding in deze
procedure. De rechter moet bij kennelijk onredelijk ontslag oordelen naar de omstandigheden van het geval en
zijn beslissing naar behoren motiveren. Daarbij past een algemene (kantonrechters)formule niet.
Lees meer
Tip! Het blijft hiermee alsnog onduidelijk wat het uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van een
vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag zal zijn. De Hoge Raad oordeelt een algemene formule niet passend.
HOF AMSTERDAM SPREEKT ZICH UIT OVER DE SAMENLOOP VAN
ZIEKTE EN VAKANTIE
In deze zaak vorderde de werknemer de uitbetaling van nog niet genoten vakantiedagen (opgebouwd tijdens een
periode van ziekte), in plaats van het (geringer) aantal vakantiedagen dat hem toekomt op grond van de
Nederlandse wetgeving (zijnde de vakantiedagen opgebouwd over de laatste zes maanden van de ziekte). De
werknemer beriep zich daarbij op de uitleg van de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Daarin werd vooropgesteld dat
elke werknemer, ongeacht zijn gezondheidstoestand, in ieder geval recht heeft op jaarlijkse vakantie met een
minimum van vier weken met behoud van loon. Het Gerechtshof Amsterdam stelt in de onderhavige kwestie vast
dat correcte implementatie van de richtlijn zou meebrengen dat de werknemer recht heeft op de door hem
gevorderde uitbetaling van het aantal van veertig vakantiedagen. Dit betekent dat de Nederlandse wet in strijd is
met de richtlijn. Een rechtstreeks beroep op deze richtlijn is echter niet mogelijk. Hierdoor rust op de nationale
rechter de plicht om de toepasselijke nationale regelgeving zoveel als mogelijk richtlijnconform te interpreteren.
Het Hof te Amsterdam constateert dat een richtlijnconforme interpretatie in de gegeven omstandigheden niet
mogelijk is. Mede om deze reden werd de vordering van de werknemer alsnog afgewezen.
HANDLEIDING RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR
Op 29 december 2009 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de Stichting van de
Arbeid een handleiding gepubliceerd voor detachering van zieke werknemers bij een andere werkgever. Als
werkhervatting in de eigen functie niet meer mogelijk is en er geen andere passende functie voor een zieke
werknemer te vinden is binnen het bedrijf, wordt van de werkgever verwacht dat hij re-integratie bij een andere
werkgever in gang zet: de re-integratie tweede spoor. Omdat werkgevers vaak terughoudend zijn in verband met
de financiële risico’s in het geval een werknemer opnieuw uitvalt door ziekte, zou een detacheringsconstructie
kunnen worden gehanteerd. De werknemer blijft zo aan de slag in het arbeidsproces en de loonkosten worden
voor de eigen werkgever (gedeeltelijk) gecompenseerd door de betaling van een inleenvergoeding. De
handleiding, die een versie voor de werknemer en een voor de werkgever bevat, geeft een overzicht van de
voordelen en een uitleg over detachering. Daarnaast bevat de handleiding een model-detacheringsovereenkomst
en een voorbeeldbrief. Deze overeenkomst en de brief dienen aan het individuele geval te worden aangepast. De
handleiding is te vinden op www.szw.nl
Tip! Detachering van zieke werknemers in de eerste twee ziektejaren kan in individuele gevallen een
compensatie voor de loonkosten betekenen!
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij u eerder over deze onderwerpen informeerden of omdat u één of
meerdere van onze andere nieuwsbrieven ontvangt. Dit zijn nieuwsbrieven op het gebied van Intellectueel
Eigendom/ICT, Ondernemingen, Vastgoed en Overheid en onze algemene nieuwsbrief, de Repliek. Mocht u deze
nieuwsbrief niet willen ontvangen, maakt u dan gebruik van de mogelijkheid om u uit te schrijven, rechts
bovenaan dit bericht, of stuur een e-mail naar [email protected]. Mocht u een van de genoemde
nieuwsbrieven willen ontvangen, dan kunt u dat eveneens kenbaar maken door een e-mail naar voornoemd adres
te sturen.
Sectie Arbeid & Organisatie - Marxman Advocaten - Tel.: 033 – 450 80 00 - www.marxman.nl.
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Marxman Advocaten staat niet in voor de
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
De inhoud van dit e-mailbericht is slechts attenderend bedoeld met betrekking tot de door Marxman gekozen
onderwerpen. Deze selectie is geenszins uitputtend. Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Download