Functiebeschrijving

advertisement
Functiebeschrijving
Gedragskundige
De Baalderborg Groep gaat uit van eigen regie. We doen een beroep op de eigen mogelijkheden
en verantwoordelijkheden (plichten) van onze cliënten. We houden niet alleen rekening met hun
mogelijkheden, maar ook met hun beperkingen. We zetten ons in om alle vormen van
ondersteuning aan te laten sluiten op de vragen en de wensen van de cliënten die aan onze zorg
zijn toevertrouwd. Dat doen we in goed overleg met de cliënt, familieleden en vertegenwoordigers.
Doel van de functie:
Met behulp van sociaal wetenschappelijke inzichten en diagnostiek, en in samenspraak met
ondersteuners en leidinggevenden, bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van een
kwalitatief goed zorg- en begeleidingsaanbod voor cliënten binnen locaties. Daarnaast het bijdragen
aan de ontwikkeling van het zorgbeleid van de organisatie.
Plaats in de organisatie:
Ontvangt hiërarchisch leiding van de manager Zorgondersteuning en Kwaliteit (Z&K). Geeft
functionele aansturing aan assistent ondersteuners, ondersteuners en persoonlijk ondersteuners.
Resultaatgebieden:


Diagnostiek en behandeling/begeleiding;
Deskundigheidsbevordering;

Beleid en advies.
Uitwerking resultaatgebieden:
Diagnostiek en behandeling/begeleiding:

diagnosticeert cliënten door middel van observatie en psychodiagnostisch onderzoek;

adviseert op basis van de onderzoeksresultaten het multidisciplinair behandel-/begeleidingsteam
en bespreekt de resultaten met de cliënt en het cliëntsysteem;


adviseert t.a.v. het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandel-/ondersteuningsplannen;
bevordert en toetst de inbreng van de cliënt en het cliëntsysteem bij het opstellen, uitvoeren en

evalueren van behandel-/ondersteuningsplannen;
toetst en evalueert het verloop van de behandeling/begeleiding en stelt indien nodig bij;
 geeft voorlichting aan cliënt en cliëntsystemen over de behandeling/begeleiding en het zorgbeleid.
Resultaat:
Diagnostiek en behandeling/begeleiding hebben op verantwoorde wijze plaatsgevonden conform het
zorgbeleid. De behandel-/ondersteuningsplannen sluiten aan bij de specifieke problematiek en
zorgvragen van cliënten en zijn tijdig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Cliënt en cliëntsystemen
zijn adequaat voorgelicht over de behandeling/begeleiding.
Gedragskundige
FWG 65
1
Datum vaststelling: 24-03-2014
Functiecode: 11798360_9000786
Deskundigheidsbevordering:

beoordeelt en evalueert behandel-/ondersteuningsplannen en de uitvoering daarvan en geeft
adviezen ter verbetering of verbijzondering;

draagt zorg voor de inhoudelijke kwaliteitsbewaking van de zorgverlening en begeleiding, toetst en

evalueert deze en geeft feedback of stuurt bij;
geeft supervisie aan collegae in opleiding;
 verzorgt opleidings- en (na)scholingsactiviteiten voor medewerkers;
 draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek door het opzetten en uitvoeren van onderzoeken.
Resultaat:
Er is een constructieve bijdrage geleverd aan de deskundigheid van medewerkers en de kwaliteit van
zorg en begeleiding door het evalueren en bewaken van de voortgang van behandel/ondersteuningsplannen en de uitvoering daarvan en door advisering en scholing.
Beleid en advies:
 geeft input voor organisatiebrede visievorming op (ped)agogisch en zorginhoudelijk gebied;

heeft invloed op het zorgbeleid, vertaalt dit naar verbetervoorstellen op operationeel en tactisch
niveau en legt deze voor aan de manager Z&K;

adviseert inzake opname-, ontslag- en intern overplaatsingsbeleid en beoordeelt verzoeken op dit

gebied;
verricht in- en externe consultatie, advisering en informatievoorziening op (ped)agogisch gebied;

implementeert tactisch en operationeel zorgbeleid, ontwikkelt en ziet toe op de naleving van
wetten, procedures, voorschriften en afspraken;

evalueert de dienstverlening van de adviesgroep Z&K en informeert de manager Z&K over
gevolgen voor beleid en dienstverlening;

signaleert in- en externe ontwikkelingen, kansen en structurele knelpunten, adviseert de manager

Z&K hierover en doet (verbeter)voorstellen;
ontwikkelt, neemt deel aan en/of leidt niveau A en B projecten en kan vanuit het vakgebied

deelnemen aan niveau C projecten en in- en externe commissies en overlegvormen;
initieert en onderhoudt netwerken, signaleert relevante samenwerkingsmogelijkheden en geeft
hier, in overleg met de manager Z&K, vorm aan.
Resultaat:
Er is een constructieve bijdrage geleverd aan het zorgbeleid op zowel tactisch als operationeel niveau.
Advisering en informatievoorziening op (ped)agogisch gebied hebben bijgedragen aan optimalisatie
van de kwaliteit van behandeling en begeleiding.
Functie-eisen:
Kennis:
Een gedragswetenschappelijke opleiding op academische niveau is vereist, aangevuld met specifieke
kennis van en ervaring met diagnostiek, behandeling en begeleiding in de gehandicaptenzorg.
Ontwikkelingen in het vakgebied worden bijgehouden door het lezen van vakliteratuur en deelname
aan cursussen, congressen en symposia.
Zelfstandigheid:
De werkzaamheden worden verricht binnen de kaders van het zorgbeleid van de organisatie en
binnen de beroepsverantwoordelijkheid. Diagnostiek, behandeling en begeleiding en de inhoudelijke
bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van behandel-/ondersteuningsplannen worden zelfstandig en
naar wetenschappelijke inzichten verricht. Organisatorisch is terugval mogelijk op de leidinggevende.
Gedragskundige
FWG 65
2
Datum vaststelling: 24-03-2014
Functiecode: 11798360_9000786
Sociale vaardigheden:
Sociale vaardigheden als tact, inlevingsvermogen, luisteren, overtuigingskracht en het kunnen
stimuleren en motiveren zijn vereist in de intensieve contacten met cliënten en cliëntsystemen tijdens
de begeleiding en behandeling. Daarnaast worden eisen gesteld aan overtuigingskracht, kunnen
corrigeren en het omgaan met tegengestelde belangen en weerstanden bij het omgaan met
cliëntsystemen en externe betrokkenen, het adviseren inzake zorgbeleid en het implementeren en
bewaken van de (ped)agogische aanpak.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
Er is risico op het toebrengen van geestelijk letsel bij het diagnosticeren, begeleiden en behandelen
van cliënten en de advisering van cliëntsystemen. Er is kans op het veroorzaken van immateriële
(imago) schade in het onderhouden van in- en externe contacten. Verantwoordelijkheid wordt
gedragen voor het inhoudelijk bijdragen aan het opstellen en uitvoeren van de behandel-/
ondersteuningsplannen. Er is sprake van invloed op het zorgbeleid van de organisatie en het opnameen overplaatsingsbeleid. Tevens wordt verantwoordelijkheid gedragen voor de inhoudelijke
onderbouwing bij het verwerven van (extra) financiële middelen voor de uitvoering van
behandelplannen.
Uitdrukkingsvaardigheid:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het communiceren over begeleiding en behandeling
met cliënten, cliëntsystemen en multidisciplinair team, voor het geven van advies en voor
informatieoverdracht. Het uitdrukking geven aan en bewust zijn van non verbale communicatie is van
belang ter ondersteuning van gespreksvoering. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het
opstellen van behandel-/ ondersteuningsplannen, rapportages en beleidsadviezen.
Bewegingsvaardigheid:
Bewegingsvaardigheid is nodig bij voor het regelmatig gebruik van een personal computer en het
geven van specifieke scholingen.
Oplettendheid:
Oplettendheid is van belang voor het observeren, diagnosticeren en begeleiden/behandelen van
cliënten, waarbij tijdig veranderingen met betrekking tot het psychisch welbevinden van de cliënt
gesignaleerd dienen te worden. Tevens is oplettendheid vereist bij het toezien op de kwaliteit van de
begeleiding en het adviseren inzake beleid. Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor de
(voortgang van de) begeleiding/behandeling en daarmee voor het welbevinden van de cliënt.
Overige functie-eisen:

Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het diagnosticeren en begeleiden/behandelen van

cliënten.
Systematisch en ordelijk werken zijn van belang bij het psychodiagnostisch onderzoek en het

interpreteren van onderzoeksresultaten.
Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang vanwege het omgaan met vertrouwelijke
cliëntgegevens.

Representatief voorkomen en gedrag is van belang in de omgang met cliënten, het cliëntsysteem,
externe betrokkenen en andere organisaties.

Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het herkennen van veranderingen in de toestand
van cliënten
Gedragskundige
FWG 65
3
Datum vaststelling: 24-03-2014
Functiecode: 11798360_9000786
Inconveniënten:
 Psychische belasting kan optreden door (soms diepgaande) confrontatie met lijden en leed van
cliënten en het cliëntsysteem en het dragen van inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de
behandeling en begeleiding. Tevens kan sprake zijn van psychische belasting door het
voortdurend moeten schakelen tussen verschillende werkzaamheden en regelmatig voorkomende

piekbelasting.
Er is risico op persoonlijk letsel door onaangenaam en onvoorspelbaar gedrag van
cliënten/cliëntsysteem.
Gedragskundige
FWG 65
4
Datum vaststelling: 24-03-2014
Functiecode: 11798360_9000786
Download