Organisatie - Zorggroep Apeldoorn en omstreken

advertisement
Organisatie:
Sector:
Afdeling:
Functie:
Zorggroep Apeldoorn, locatie Casa Bonita
Medische Dienst
Psychologie
(Gezondheidszorg) Psycholoog
Afdelingsgegevens
De medische dienst biedt medische en psychologische zorg aan 252 intra- en ± 100 extramurale cliënten
met een verpleeghuiszorgindicatie en aan ± 50 bezoekers van de dagbehandelingen.
Het zorgproces wordt geregisseerd door het zorgteam ((verpleeghuis)arts en leidinggevende
verpleegafdeling). Hierbij is de (verpleeghuis)arts verantwoordelijk voor de inhoud van het zorgplan en
het zorgteam voor de aansturing van de verschillende disciplines en voor de kwaliteit van zorg.
De psycholoog heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de professionele beroepsuitoefening
en is verantwoordelijk voor het eigen deelplan, dat in overleg met de cliënt/vertegenwoordiger wordt
opgesteld.
Afstemming vindt plaats in de multidisciplinaire patiëntenbespreking.
Kern van de functie
Het bevorderen van het psychisch welbevinden van de intra-, semi- en extramurale cliënten door middel
van diagnostiek, begeleiding en behandeling.
Plaats in de organisatie
Er wordt leiding ontvangen van de coördinator medische dienst. Bij aanwezigheid van een
psychodiagnostisch medewerker wordt door de functionaris aan deze persoon leiding gegeven.
Geeft vakinhoudelijke richtlijnen en aanwijzingen aan medewerkers van verpleegafdelingen en
paramedici en aan hulpverleners en mantelzorgers in de eerste lijn binnen de substitutieprojecten.
Organogram (zie bijlage)
In- en externe contacten
Interne
contacten
Externe
contacten
Coöord. med.dienst
Zorgteam
Multidisciplinaire
teamleden
Verpleging
Cliënten/ Familie
Collegae
Medewerkers
verzorgingshuizen
RIAGG
Medewerkers poli
geriatrie
Werkoverleg
Zorginhoudelijk
Cliëntenbespreking en
Interdisciplinair afdelingsoverleg
Begeleiding bij gedragsproblemen van
cliënten
Onderzoek, behandelingen
Vakinhoudelijke zaken
1 x per maand
Wekelijks
Regelmatig
Consultatie in kader van substitutie
Overdracht van cliënten
Regelmatig
Incidenteel
Overleg mbt poli-cliënten
Wekelijks
Functiebeschrijving (gezondheidszorg) psycholoog d.d. 01-04-2001
Regelmatig
Dagelijks
Enkele malen per jaar
1
Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen
1. Stellen diagnose en opstellen begeleidings-/behandelplan.
2. Uitvoeren behandelingen, terugkoppeling en advisering.
3. Diversen.
Uitwerking in activiteiten
1. Stellen diagnose en opstellen begeleidings-/behandelplan
 Verricht diagnostiek om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en beperkingen van een cliënt,
oorzaken van (gedrags)problemen en mogelijke aangrijpingspunten voor interventies.
 Formuleert in begrijpelijke en inzichtelijke termen de aard en omvang van hierboven genoemde
problemen ten behoeve van cliënten/familie en andere hulpverleners.
 Onderzoekt cliënten van de polikliniek geriatrie in het Gelre ziekenhuis en levert een bijdrage aan
het advies aan de huisarts.
2. Uitvoeren behandelingen, terugkoppeling en advisering
 Biedt volgens het afgesproken zorgplan psychologische begeleiding en behandeling aan
individuele en groepen cliënten.
 Geeft omgangsadviezen en begeleidt daarin verplegend en verzorgend personeel, andere
disciplines en familie.
 Koppelt de bevindingen terug aan (verpleeg)(huis)arts en overige teamleden.
 Toetst de resultaten van de begeleiding/behandeling aan het zorgplan, evalueert en stelt zo nodig
bij, in overleg met de cliënt/vertegenwoordiger.
 Legt onderzoek- en behandelgegevens vast en draagt zorg voor de administratie.
3. Diversen
 Heeft zitting in diverse interne commissies, project- en werkgroepen.
 Draagt bij aan de introductie van nieuwe begeleidingsvormen en de ontwikkeling van
protocollering.
 Levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering bij medewerkers aangaande gedrags- en
omgangsproblemen onder meer door het organiseren en geven van scholing, training en consulten.
 Geeft instructie aan de psychodiagnostisch medewerker.
 Participeert in verpleeghuiszorg die trans- en extramuraal wordt geleverd.
 Levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling binnen de dienst en in de organisatie.
 Werkt mee aan onderzoeksprojecten/wetenschappelijk onderzoek m.b.t. diagnostiek,
behandelingsmethoden en ontwikkelingen in het vakgebied.
 Doet voorstellen voor de begroting.
Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden
Kennis
Kennis op academisch niveau, doctoraal examen psychologie, afstudeerrichting Klinische Psychologie of
Psycho-gerontologie. Registratie in het BIG-register als Gezondheidszorgpsycholoog of in ieder geval in
een vergevorderd stadium deze registratie te behalen is een vereiste.
Is in het bezit van NIP basis aantekening psychodiagnostiek.
Daarnaast is het van belang dat de functionaris kennis heeft van ziektebeelden en -processen en
begeleidingsstijlen in de (psychogeriatrische) verpleeghuiszorg.
Enige kennis van verwante kennis- en vakgebieden is nodig.
Ontwikkelingen op het vakgebied moeten worden bijgehouden d.m.v. vakliteratuur, symposia en
bijscholing.
Functiebeschrijving (gezondheidszorg) psycholoog d.d. 01-04-2001
2
Zelfstandigheid
De functionaris onderzoekt, begeleidt en behandelt binnen de organisatorische kaders zelfstandig en is
verantwoordelijk voor de psychologische diagnose, adviezen en interventies. Daarbij moeten zelfstandig
prioriteiten worden gesteld.
Bij onduidelijkheden in het ziektebeeld kan worden teruggevallen op de (verpleeghuis)arts.
Bij organisatorische problemen kan teruggevallen worden op de coördinator van de dienst.
Sociale vaardigheden
Vaardigheden zoals geduld, tact, luistervaardigheid, inlevings- en stimulerend vermogen zijn van belang
bij het contact met de cliënten, familieleden en medewerkers.
Risico’s, Verantwoordelijkheden en Invloed
De functionaris is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het psychologisch handelen: diagnostiek,
begeleiding, behandeling, interventies en advisering. Fouten kunnen psychische gevolgen hebben
voor cliënten.
Verantwoordelijkheid wordt gedragen in het kader van coachen van medewerkers bij gedragsproblematiek.
De functionaris heeft vanuit diens deskundigheid invloed op die delen van de zorg en het algemeen beleid
die te maken hebben met behandel-, woon- en leefklimaat van het verpleeghuis.
Uitdrukkingsvaardigheid
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn noodzakelijk met name door de vele
contacten met cliënten, familie en medewerkers, binnen en buiten het verpleeghuis.
Tevens is vaardigheid nodig om aangepast aan het niveau van anderen te kunnen communiceren,
zowel verbaal, non-verbaal als schriftelijk.
Bewegingsvaardigheid
Geen bijzondere eisen.
Oplettendheid
Opmerkzaamheid, aandacht en concentratie zijn vereist bij onderzoek, observatie en begeleiding. Met
name tijdens onderzoek en gesprekken moet gedurende langere tijd op verschillende vaak gelijktijdig
optredende factoren worden gelet die alleen of in samenhang betekenis kunnen hebben voor de diagnose
en/of behandeling.
Onvoldoende oplettendheid kan nadelige gevolgen hebben voor de cliënt.
Aandacht en opmerkzaamheid is tevens nodig bij het werken binnen verschillende instellingen in het
kader van substitutie-activiteiten.
Overige functie-eisen
Doorzettingsvermogen en geduld zijn benodigd bij het opbouwen en in stand houden van de relatie met
cliënten. In verband met de positie van de functionaris worden integriteit, betrouwbaarheid en
representativiteit verwacht. Verder worden er eisen gesteld aan het systematisch te werk gaan bij het
verkrijgen en verwerken van gegevens ten behoeve van de diagnostiek.
Inconveniënten
Door de confrontatie met het leed van cliënten en hun familie, verbonden aan geestelijke en/of
lichamelijke achteruitgang, kan psychische belasting ontstaan.
Functiebeschrijving (gezondheidszorg) psycholoog d.d. 01-04-2001
3
Gezien: p&o, d.d.
Akkoord: coördinator medische dienst, d.d.
Akkoord: algemeen directeur, d.d.
Functiebeschrijving (gezondheidszorg) psycholoog d.d. 01-04-2001
4
Download