Toon gehele stuk - Gemeente Heemstede

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 10 mei 2016
ONDERWERP
Verlengen overeenkomst JenS (levering hulpmiddelen Wmo).
SAMENVATTING
Voor de levering van hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2014
samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland een aanbestedingsprocedure uitgevoerd.
De betreffende gemeenten zijn na gunning ieder een - identieke - overeenkomst aangegaan
met JenS Revalidatieservice B.V. De overeenkomst is ingegaan per 1 januari 2015 voor de
periode van 2 jaar en eindigt derhalve op 31 december 2016. De gemeente heeft tweemaal
de mogelijkheid de overeenkomst met 1 jaar te verlengen. Voorgesteld wordt van de eerste
verlengingsmogelijkheid gebruik te maken.
BESLUIT B&W
1.
De overeenkomst met JenS Revalidatieservice B.V. voor de levering van
hulpmiddelen (Wmo) per 1 januari 2017 met één jaar te verlengen.
2.
Dit besluit ter kennisname te brengen van de Commissie Samenleving (C-stuk).
INLEIDING
Voor de levering van hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is
in 2014 samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland een aanbestedingsprocedure
uitgevoerd. De betreffende gemeenten zijn na gunning ieder een - identieke - overeenkomst
aangegaan met JenS Revalidatieservice B.V.
Duur van de overeenkomst
In de overeenkomsten die de gemeenten met JenS Revalidatieservice B.V. zijn aangegaan,
is in artikel 3 het volgende opgenomen ten aanzien van de duur van de overeenkomst:
 De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2015 en eindigt van rechtswege, zonder
opzegging, op 31 december 2016 (einde looptijd van 2 jaar).
 De gemeente kan de looptijd van de overeenkomst tweemaal met één jaar verlengen,
respectievelijk per 1 januari 2017 en 1 januari 2018.
 De gemeente bericht uiterlijk 6 maanden vóór afloop van de overeenkomst of hij heeft
besloten tot verlenging.
Monitoring uitvoering overeenkomst
Van de aanbieder wordt per kwartaal een managementrapportage ontvangen over de
uitvoering van de overeenkomst. Mede naar aanleiding van deze rapportage wordt ieder
kwartaal met de aanbieder in gesprek gegaan.
Uitvoering overeenkomst
Medio 2015 is geconstateerd dat de levertijden voor de hulpmiddelen in meerdere gevallen
niet werden gerealiseerd en de reparaties aan hulpmiddelen - eveneens in meerdere
gevallen - niet tijdig werden uitgevoerd. Bij brief verzonden op oktober 2015 is JenS
Revalidatieservice B.V. gesommeerd op deze onderdelen uitvoering te geven aan de
overeenkomst (Verseon nummer 660746).
JenS Revalidatieservice B.V. was met de gemeenten van mening dat de dienstverlening
onvoldoende was. De oorzaak hiervan was, volgens opdrachtnemer, gelegen in de gevolgen
van bedrijfsovernames en de daaruit voortvloeiende reorganisatie.
Opdrachtnemer heeft - structurele - maatregelen getroffen om de dienstverlening te
verbeteren. Deze hebben er toe geleid dat de dienstverlening in het laatste kwartaal van
2015 verbeterd is en dat de overeengekomen termijnen voor levering en reparatie worden
gerealiseerd. Dit beeld heeft zich in het eerste kwartaal van 2016 voortgezet.
674612
1/2
Collegebesluit
Collegevergadering: 10 mei 2016
FINANCIËN
De uitgaven voor de hulpmiddelen (all-in huurprijs per maand) blijven binnen het in de
begroting opgenomen bedrag.
JURIDISCH KADER
Wet maatschappelijke ondersteuning.
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
JenS Revalidatieservice B.V. zal schriftelijk (vóór 1 juli 2016) worden geïnformeerd over de
verlenging van de overeenkomst.
674612
2/2
Download