O-v617wisselk-o 401.50KB

advertisement
317587036
1
Opgave 1.
In het laatste kwartaal van 2000 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) enkele malen op de
valutamarkt geïntervenieerd. Deze interventies werden ondersteund door de centrale banken van de
Verenigde Staten, Canada, Japan en het Verenigd Koninkrijk.
De figuur geeft het koersverloop van de dollar ten opzicht van de euro weer in de periode 15 september
– 15 november 2000. De data in de figuur geven aan wanneer genoemde interventies plaatsvonden.
a. Beredeneer of de ECB op 22 september dollars heeft gekocht dan wel verkocht.
b. Beredeneer op welke wijze de centrale banken van de Verenigde Staten, Canada, Japan en het Verenigd
Koninkrijk de interventie van de ECB hebben ondersteund.
Opgave 2.
De figuur geeft het koersverloop van de dollar ten opzichte van de euro weer in de periode 15
september – 15 november 2000. De data in de figuur geven aan wanneer de ECB op de valutamarkt
intervenieerde.
Van eind september tot eind oktober zien we een aanhoudende daling van de waarde van de euro –
uitgedrukt in dollars.
 Beredeneer welk gevolg deze waardedaling kan hebben op het inflatietempo binnen het eurogebied.
317587036
2
Opgave 3.
Land A heeft zijn munt, de alfa, gekoppeld aan de waarde van de valuta van land B, de bèta. De
spilkoers of pariteit wordt als volgt vastgesteld: bèta 1 = alfa 25. De interventiepunten worden
vastgesteld op 10% boven en onder de spilkoers. Hieronder vind je de koers van de bèta uitgedrukt in
alfa’s op enkele data in november 2001.
1 november
5 november
10 november
15 november
20 november
25 november
23,15
24,85
25,30
27,50
27,50
27,50
a. Welke van de volgende termen is van toepassing op de koersontwikkeling van de alfa van 1 tot 15 van
toepassing: appreciatie, depreciatie, revaluatie of devaluatie? Motiveer je antwoord.
Van 15 tot 25 november is de koers van de bèta stabiel op het bovenste interventiepunt.
b. Noem twee middelen die de centrale bank van land A kan hebben aangewend om de koers van de bèta
op die waarde te stabiliseren. Vermeld het effect van die maatregelen op de koers van de bèta.
Neem aan dat de koers van de bèta gedurende langere tijd op alfa 27,50 ligt.
c. Welke door land A te nemen maatregel ligt in die situatie voor de hand?
Opgave 4.
In de tweede helft van de vorige eeuw handhaafden de Turkse monetaire autoriteiten voor de Turkse lira
ten opzichte van de Amerikaanse dollar een vaste koers, met dien verstande dat een geleidelijke
koersdaling met enkele procenten per jaar werd toegestaan.
Wanneer de koers onder de gewenste waarde dreigde te komen, gebruikte de Turkse centrale bank haar
deviezenvoorraad – eventueel aangevuld met kredieten van het IMF – om de koers van de lira te
stabiliseren.
De figuur geeft de koersvorming van de dollar op de Turkse valutamarkt weer. Aanvankelijk kan de
vraag naar respectievelijk het aanbod van Amerikaanse dollars worden weergeven met v1 en a. Door
afnemend vertrouwen in de stabiliteit van de Turkse lira verschuift de vraag naar Amerikaanse dollars
naar v2.
a. Op welke wijze moet de Turkse centrale bank op de valutamarkt ingrijpen om de gewenste koers van de
lira ten opzichte van de Amerikaanse dollar te handhaven? Verklaar je antwoord.
b. Geef met behulp van de letters A en B in de figuur duidelijk aan welke hoeveelheid Amerikaanse
dollars de Turkse centrale bank moet aankopen dan wel verkopen.
317587036
a.
b.
c.
d.
3
Opgave 5.
Chili streeft ernaar vaste wisselkoersen ten opzichte van de dollar te handhaven. De spilkoers van de
Amerikaanse dollar in Chileense peso’s is als volgt: $ 1 = Peso 450. Er worden interventiepunten van
5% boven en 5% onder de spilkoers vastgesteld. Op een dag is de wisselkoers van de dollar in peso’s:
$ 1 = Peso 500.
Waarom wil de Chileense regering een vaste wisselkoers? En waarom ten opzichte van de dollar?
Beredeneer of er maatregelen moeten worden genomen bij de koers van $ 1 = Peso 500.
Welke twee maatregelen kunnen worden genomen, gegeven de vaste wisselkoers? Beredeneer het effect
van die maatregelen op de wisselkoersen.
Stel dat de in de vorige vraag bedoelde maatregelen niet helpen. Wat staat de Chileense regering dan te
doen?
Download