Deel I: MARKETING

advertisement
MARKETING-COMMUNICATIE
- externe communicatie -
KORTE INHOUD
deel I
deel II
deel III
marketing-communicatie
voorbeelden uit de praktijk
discussie- en vragenronde over eigen
communicatie
Deel I: MARKETINGCOMMUNICATIE
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Wat is marketingcommunicatie
Van ondernemings- tot reclameplan
Ondernemingsplan
Marketingplan
Marketing-communicatieplan
Reclameplan
1. Wat is marketing-communicatie?
alle externe communicatie nodig om tot een op voorhand bepaald
marketingbeleid te komen
definitie
in contact treden met handel/diensten en consumenten om hun kennis, attitude en
gedrag te beïnvloeden in een voor u bedrijf zo gunstig mogelijke richting.
Procesmodel van
marketingcommunicatie
Zender, producent, adviesbureau
Marketingstrategie
Marketing-communicatiestrategie
Doelstellingen
Propositie
Codering: concept, uitvoering
Ruis
Marketingcommunicatie-instrument
Terugkoppeling,
respons
Medium
Boodschap
Ruis
Ontvanger, consument, bedrijf
Decodering, verwerking
Kennis, attitude
Gedrag
2. Van ondernemings- naar reclameplan
definitie reclame
“Reclame is overredende informatie over producten, diensten en bedrijven waarbij
gebruik gemaakt wordt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, attitude en
mogelijk het gedrag van de doelgroep in een voor de adverteerder zo gunstig
mogelijke richting te beïnvloeden.”
Van ondernemingsnaar reclameplan
Ondernemingsplan
Marketingplan
Marketing-communicatieplan
Reclameplan
2.1 Ondernemingsplan
=> uitgangspunt voor een goed reclameplan
=> formulering van de ondernemingsstrategie
(= het optimaal inzetten van instrumenten/middelen om de
vooropgestelde doelstellingen te bereiken)
2.2 Marketingplan
=> alle marketingdoelstellingen en -strategieën om deze
doelstellingen te realiseren
=> indeling:
EXTERNE ANALYSE
INTERNE ANALYSE
MARKETINGDOESTLLINGEN
MARKETINGDOELGROEP
BUDGET
EXTERNE ANALYSE
• onderzoek naar de afnemers, de markt en de concurrentie
• basis voor SWOT analyse
INTERNE ANALYSE
• door de eigen situatie te vergelijken met die van de concurrentie,
kunnen de sterke en zwakke punten van de onderneming
opgespoord worden (SWOT)
MARKETINGDOELSTELLINGEN
• na de externe en de interne analyse kunnen doelstellingen
geformuleerd worden zoals marktaandeel, omzet, concurrentie
INTERNE ANALYSE
• tot welke groep bedrijven/consumenten gaat men zich richten
met een bepaald product of productgroep
BUDGET
=> voor elke marketingactiviteit een budget
=> aangeven hoe hoog de budgetten mogen zijn
voor de marketing-communicatie
2.3 Marketing-communicatieplan
=> verdere uitwerking van de communicatie-strategie
=> juiste mix opstellen uit verschillende elementen
(reclame, PR, sponsoring, verkoopspromotie, DM communicatie,
beurzen, opendeurdagen,…)
=> deze mix moet zorgen voor : AANVULLENDE ACTIVITEITEN
VERSTERKING
OPTIMALE INTEGRATIE
2.4 Reclameplan
onderzoek
reclamedoelgroep
reclamedoelstelling
voorlopig budget
reclamestrategie
campagne-ontwikkeling
mediaselectie
definitief budget
uitvoering campagne
reclame-onderzoek
Deel II: VOORBEELDEN UIT DE
PRAKTIJK
1. Case A
(personeelscommunicatie)
ONDERZOEK
• Marktonderzoek bij laatstejaarsstudenten
• SWOT - analyse
Strenghts
Weaknesses
- goede naamsbekendheid
- degelijk
- werkzekerheid
- mogelijkheden om zich te ontplooien
- weinig verschil in imago tussen
chemiebedrijven
- oubollig en statisch imago
- mastodont met weinig aandacht
voor kleinschaligheid
- slecht beeld van chemiesector
Opportunities
Threats
- geïntegreerde communicatie
- ander beeld van zichzelf laten zien
- verjonging doorvoeren
- algemene schaarste aan
arbeidskrachten
- aantal chemiestudenten neemt sterk
af
DOELGROEP
• regio Antwerpen
• studenten chemie en scheikunde
• eigenschappen:
- durven risico’s nemen
- teamplayer
- ambitieus
- kwaliteitsbewust
DOELSTELLING
• juiste kandidaten vinden
• ander imago opbouwen, jong en dynamisch
STRATEGIE
• sollicitanten aansporen om bij A te werken
NIET : wij zijn A en hebben jou nodig.
WEL : wie ben jij? Misschien heeft A
jou nodig.
=> betrokkenheid, interesse, jong beeld
CONCEPTONTWIKKELING
=> zie bijlage/voorbeelden
MEDIA-SELECTIE
=> zie bijlage/voorbeelden
Deel II: VOORBEELDEN UIT DE
PRAKTIJK
1. Case B
(strategische aanbevelingen)
DOELSTELLING
• informeren
• vertrouwen
• mogelijk via lage drempel creëren
DOELGROEP
• Scholen en verenigingen
Visie 1: leeftijd basisschool
Visie 2: leeftijd laatstejaars (16-18j.)
• Middenstand en horeca
• Inwoners van Mol
BENADERING / AANPAK
Scholen en verenigingen
=> via C.I.S. : aanpak afh. vd gekozen leeftijdscategorie
Middenstand en horeca
=> braderij-aanwezigheid, info-tainment
(afh. van inhoud en vorm spel)
Inwoners van Mol
=> via nieuwsbrief en aangepaste nieuwsbrief.
OTS (opportunities to see)
Naamsbekendheid vergroten
meningen verzamelen
situatie schetsen
Hoe?
Uitgewerkt communicatieplan
Free publicity
SWOT-ANALYSE
Strenghts
Weaknesses
- beschikken al over een zekere basis
- contact met inwoners Mol
- structurele opdeling in werkgroepen
- kleine naamsbekendheid
- onduidelijkheid omtrent het bestaan
van MONA
- inwoners Mol kennen MONA niet zo
goed
Opportunities
Threats
- inwoners informeren over MONA
- verschillende leeftijdscategorieën
trachten aan te spreken.
- verschillende meningen binnen
MONA
- zeer technisch onderwerp
- moeilijke begrippen
Communicatieplan
1) Scholen en verenigingen
Ontwikkeling van een spel i.s.m. CIS.
Aanbod pakket => voor scholen en verenigingen zo interessant
mogelijk maken:
• opstellen package
Via eenvoudig ‘tool’ (tekening, ballon- of klassenwedstrijd)
=> andere leeftijden bereiken
Reacties verzamelen => op hun beurt gebruiken voor lokale acties
(het Zoeklicht, gemeentekrant, site, …)
2) Middenstand en horeca
Horeca-actie
Braderij => info-tainment
3) Inwoners van Mol
Nieuwsbrief en alternatieve nieuwsbrief, site
Download