Verslag themabijeenkomst - Passend Onderwijs Duin

advertisement
Samenwerken met het Jeugd en gezinsteam!
Op 17 en 19 februari kwamen professionals uit het onderwijs en professionals van de nieuwe Jeugden Gezinsteams bij elkaar. Het doel was elkaar te informeren over de huidige ontwikkelingen en
afspraken te maken over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
De beide bijeenkomsten zijn goed bezocht door zowel onderwijs als jeugdhulp. Met José Dankers als
dagvoorzitter, gaven Tineke Tjalma (swv) en Karin Stam (coach Jeugd- en Gezinsteam) een
presentatie over het idee achter passend onderwijs en de transitie jeugdhulp en de uitwerking in de
Duin- en Bollenstreek.
In de Duin- en Bollenstreek zijn sinds 1 januari 2015 negen Jeugd- en Gezinsteams actief. Deze teams
zijn onderdeel van het CJG en binnen het team worden verschillende vormen van Jeugdhulp
gebundeld. Vanuit de teams heeft elke school een contactpersoon . De meeste scholen hebben
inmiddels kennis gemaakt met deze contactpersoon.
Een JGT werkt integraal (bestaat uit een bundeling van expertise) en gebiedsgericht. Het doel is, net
als bij passend onderwijs: DOEN WAT NODIG IS.
Hierbij is het uitgangspunt eerst te kijken naar:
 Wat kan gezin, sociale netwerk, basisvoorziening, zelf
 Waar versterken (kort/lang, intensief/extensief)
 Wanneer specialist inschakelen (zonder indicatie)
Activiteiten:
 Consultatie en advies
 Ambulante hulpverlening
 Basisdiagnostiek
 1Gezin1Plan en zorgcoördinatie
 Rechtstreeks inschakelen jeugdhulp specialisten
 In bedreigende situaties: inschakelen Raad vd Kinderbescherming
Wat is er nodig?
 Groeimodel
 Vertrouwen
 Elkaar leren kennen
 Gezamenlijk doel voor ogen houden
 Casuïstiek
Mee-gevers voor een goede samenwerking
 Zorg dat je elkaar in ieder geval twee keer per jaar spreekt om de samenwerking te evalueren
en trends te bespreken.
 Investeer in infrastructuur i.p.v. structuur; zodat je elkaar weet te vinden als het nodig is.
 Kijk goed naar de populatie van de school/ buurt; wat zijn de ondersteuningsbehoeften en
organiseer daar een aanbod voor.
 Wees duidelijk over de verwachtingen over en weer.
 Vraag de medewerkers van de jeugd en gezinsteams wat zij kunnen betekenen voor de
leerkracht, nodig ze uit om een keer te kijken in de klas.
 IB-er is contactpersoon voor JGT.
Tijdens de themabijeenkomsten hebben de werkeenheden gesproken met mensen uit de Jeugd- en
Gezinsteams. De onderstaande afspraken zijn gezamenlijk gepresenteerd.
Presentatie en motto per werkeenheid over de afspraken die men gemaakt heeft met de
contactpersoon van het jeugd en gezinsteam.
Werkeenheid
Afspraken
Motto
Katwijk 1
1. 2 wekelijks spreekuur
“Het komt allemaal
2. Vertrouwenspersonen en
goed”
contactpersonen maken kennis
3. Samenwerking jeugd en gezinsteam
staat als vast agendapunt
geagendeerd op de bijeenkomsten van
de werkeenheid.
4. 2x evaluatie p.j. (proces)
5. Voorlichting door contactpersoon
6. Ouders vermelden naam school bij
aanmelding
7. Website en nieuwsbrief vermelden
gegevens contactpersoon + link naar
aanmeldingsformulier.
8. Privacy ouders waarborgen door
duidelijke afspraken
9. Stroomlijnen overlap gesprekken met
jgt / jeugdarts
Lisse
1. Meer aan de herkenbaarheid richting
.
ouders en leerkrachten werken. (PR)
2. Duidelijke afspraken tussen onderwijs
en JGT over wie de regie neemt.
3. Terugkoppeling waarborgen.
4. Privacy waarborgen en in de gaten
blijven behouden.
5. De website van de jeugd en
gezinsteams ( CJG) dient
gebruiksvriendelijker te worden (om
de laagdrempeligheid te vergroten).
Rijnsburg
1. Afstemming overleg terugkoppeling
“We gaan ervoor”
Valkenburg
met leerkracht. Ondersteunt
leerkracht in communicatie met
ouders
2. Laagdrempeligheid
3. Maken van toestemmingsverklaring
voor delen van informatie
4. 1 casusmanager voor trajecten 1G1P
voor langere termijn.
5. JGZ: kort lijntje met JGT en school
Katwijk 2
1. JGT aansluiten bij werkeenheid
2. OO richt zich op gedrag in relatie met
onderwijs. JGT richt zich op kind in
relatie met thuis en school.
Noordwijkerhout
1. Korte lijnen tussen school en JGT.
2. Communicatie: dezelfde taal spreken.
3. Afstemmen rollen GGD en JGT.
4. Uitwisselen van ervaringen en wat
goed gaat.
5. JGT contactpersonen maken zich
bekend bij school en ouders
(nieuwsbrief, website e.d.).
6. Laagdrempeligheid bewaken. Concrete
afspraken maken in de agenda voor
samenwerking.
Noordwijk
1. Ervaringen opdoen met spreekuur.
2. Blijf vooral verder gaan met dingen de
goed lopen, bijv. de mogelijkheden
van jeugdbegeleiding in Noordwijk.
3. In Noordwijk start programma voor
kinderen van gescheiden ouders.
Breng onder de aandacht in andere
gemeenten.
Teylingen
1. JGT bekend maken aan ouders door
nieuwsbrief, spreekuur,
informatiebijeenkomsten.
2. Meedenken i.p.v. adviseren naar
ouders toe. Dat bevordert
laagdrempeligheid. Aanmelden is niet
perse nodig. Aansluiten bij overleg kan
in afspraak met elkaar.
Teylingen Sassenheim:
3. JGT zorgt voor brief om zichtbaarheid
te bevorderen naar ouders toe.
4. Scholen maken individueel afspraken
met JGT over spreekuur.
5. Zichtbaarheid en laagdrempeligheid
door kennismaken tijdens
koffieochtenden.
6. Ondersteuningsteam biedt
mogelijkheden om samen met ouders
op te trekken.
7. Onderzoeken die onderwijs
“Kees aan de wal “
Niet lullen maar
poetsen.
Niet apart maar
allemaal samen.
Niet adviseren maar
meedenken.
Verbinding zoeken
en maken met
elkaar.
8.
Hillegom
1.
2.
3.
4.
gerelateerd zijn worden door school
zelf uit hun budget betaald.
Zorggerelateerde onderzoeken
kunnen door CJG gedaan worden.
Waar overlap is, worden
mogelijkheden onderzocht
Bij ondersteuningsteam worden
mensen uitgenodigd met
deskundigheid op de vraag. Dat hoeft
niet perse de contactpersoon JGT te
zijn.
Afspraken over terugkoppeling over
lopende begeleidingen.
Ouders zijn verantwoordelijk.
School en JGT spreken van tevoren af(
voor OT) met elkaar in bijzijn ouders.
Regie goed afspreken.
Afsluitend motto door dagvoorzitter: Denk groot, begin klein, maar begin!
En organiseer koffie- en appeltaart bijeenkomsten/ laagdrempelig/ ken elkaar
“Samen sterk”
Download