Onderwysleerspsychologie2 Beroepsvormin

advertisement
Instituut voor de Opleiding van Leraren
Onderwysleerspsychologie
Samensteller => Naam
Voornamen
Stud-num
Instelling
Hoofdrichting
Vak
Module
Docent
Datum
: Behari
: Wikash, Vidjai
: 82551
: I.O.L.
: Natuurkunde
: Beroepsvorming
: Psychologie van de adolescentie
: Tjoen Tak Seu
: 23-mei-2008
Voorwoord
In het kader van m’n studie op het Instituut voor de Opleing van Leraren voor het vak beroepsvorming
moest ik, in opdracht van onze docent een portfolio samenstellen voor de module
onderwijsleerspsychologie. Ik vond het een leerrijke ervaring, omdat ik bij het samenstellen van dit
verslag veel te weten ben gekomen.
2
Inhoudsopgave
Inleiding ........................................................................................................................................................ 4
Hoe kan je als leerkracht het leerproces bij de leerlingen zodanig beinvloeden dat dit optimaal
verloopt?Bijeenkomst 1 ............................................................................................................................... 4
Bijeenkomst 1 ............................................................................................................................................... 5
Opdracht 1 ................................................................................................................................................ 5
Opdracht 2 ................................................................................................................................................ 5
Bijeenkomst 2 ............................................................................................................................................... 6
Opdracht 4 ................................................................................................................................................ 6
Opdracht 5 ................................................................................................................................................ 6
Opdracht 6 ................................................................................................................................................ 7
Bijeenkomst 3 ............................................................................................................................................... 7
Opdracht 7 ................................................................................................................................................ 7
Bijeenkomst 4 ............................................................................................................................................... 8
Opdracht 8 ................................................................................................................................................ 8
Opdracht 9: ............................................................................................................................................... 9
Bijeenkomst 5 ............................................................................................................................................... 9
Opdracht 10 .............................................................................................................................................. 9
Opdracht 11 ............................................................................................................................................ 10
Conclusie:.................................................................................................................................................... 10
3
Inleiding
Een van de problemen bij het onderwijzen is dat leren een onzichtbaar proces is. Als het leren zelf
ontzichtbaar is, is dat ook het geval met de kwaliteiten ervan. Je kunt het niet zien of horen. Het speelt
zich helemaal in iemands hoofd af. Gewoonlijk wordt de kwaliteit van het leren afgemeten aan het
resultaat: de kennis, inzicht en vaardigheden die tot uiting komen in de toets, het referaat, het werkstuk
dat het produckt van een leerproces vormt.
In dit verslag gaat men meer op de vraag:
Hoe kan je als leerkracht het leerproces bij de leerlingen zodanig beinvloeden dat dit optimaal verloopt?
4
Bijeenkomst 1
Leerdoelen: Studenten kunnen
 Uitleggen waarom sommige informayie makkelijk vergeten wordt en welke factoren een rol
spelen
 Expliciteren hoe hij zelf leert
Opdracht 1
1. Wie kent verschijnsel dat je hard heb geleerd voor het tentamen en dat je na het tentamen alle
leerstof weer bent vergeten?
Ik zelf en m’n vriend- en vriendinnen, nou niet alle leerstof meestal, maar toch merendeels.
2. Waardoor zou het snel vergeten van voor een tentamen geleerde stof veroorzaakt worden?
 Het kan liggen aan het feit dat de leerlingen het studeren, met het “1 maal gehaald
daarna niet meer nodig”
 Het kan ook eraan liggen dat de andere vakken niet gerelateerd zijn aan zo’n vak, zodat
men als het ware die stof niet nodig heeft en dus ook nooit gaan herhalen
Opdracht 2
Doel: Studenten meer specifiek laten nadenken over verschillende aspecten van de manier waarop ze
leren.
Wat weet ik van de manier waarop ik leer?
1. De leerstijltest in de module Persoonlijke Ontwikkeling heeft opgeleverd dat mijn voorkeur bij
het leren bestaat uit:
 Planningen
 Gezond voeding
 Samenwerking
 Positieve zelfbeeld
2. In de volgende situatie, leer ik het gemakkelijkst iets nieuws:
 Als de docent de stof goed en op een leuke manier uitlagt
 Als ik op mijn eigen manier met de leerstof om ga
 Als ik geїnteresseerd ben
o Als ik in mijn vrije tijd leer
 Als ik voor een cijfer leer
3. Om iets nieuws te begrijpen is het belangrijk voor mij om:
 Te luisteren naar wat een ander daarover vertelt
o Op te schrijven wat een ander uitlegt
 Mijzelf vragen te stellen over de inhoud
 Te kijken hoe een ander iets doet
o Hardop aan mezelf te vertellen wat belangrijk is
o Aantekeningen over de leerstof 1 a 2 keer over te lezen
 Zelf iets uit te proberen
4. Om iets goed te onthouden gebruik ik de volgende manieren:
 Studeren in een rustige omgeving (kamer(bed))
 Studeren als ik zin heb
 Om een beeld te creëren van die dingen wat ik studeer
5
Bijeenkomst 2
Leerdoelen: Studenten kunnen:
 Ervaringen met de BBB strategie expliciteren
 A.d.h.v. een model de werking van het geheugen weergeven
 De verschillende geheugenprocessen beschrijven
 Verschillen in schema’s kunnen verklaren
Opdracht 4
Doel: checken wat studenten onder bewaard hebben opgeschreven en reflectie op de BBB werkwijze
1. Wissel uit wat je onder bewaard hebt geschreven en geef aan waarom je dat belangrijk vond.
Bewaard => { respect, geld, vriendenkring, familie, zelfvertrouwen }
Ik vond ’t belangrijk omdat het zijn die dingen die veel menen voor me in het leven.
2. Bespreek in hoeverre de werkwijze Bekend, Benieuwd, Bewaard je heeft geholpen om deze
informatie te begrijpen.
Bekend => Omdat k veel ervaringen heb opgedaan van de mensen in m’n omgeving
Benieuwd => omdat ik me zelf vroeg hoe ik ook die ‘ goede’ mens kon worden
Bewaard => Hoe meer men bewaard des te meer hulp men kan verwachten
Opdracht 5
Doel: checken of studenten de hoofdzaken begrepen hebben
1. Het proces van informatieverwerking verloopt in 4 stadia. Waar/Niet waar
2. In het langtermijngeheugen wordt geselecteerde informatie omgesmeed tot kennis. Waar/Niet
waar
3. Elaboreren omvat bewuste cognitieve verwerkings activiteiten, waarbij de leerlig leerstof aan
aanwezige voorkennis relateert. Waar/Niet waar
4. ‘Leren is een construktief proces’ betekent dat kennis uit lange termijngeheugen wordt
teruggehaald. Waar/Niet waar
5. Schema’s worden ook semantische netwerken genoemd. Waar/Niet waar
6. Het opnemen van nieuwe kennis in het juiste schema gaat beter, als dit schema tijdens het
leerproces is geactiveerd. Waar/Niet waar
7. De leraar kan de cognitieve verwerking van leerstof door de leerlingen beїnvloeden. Waar/Niet
waar
6
Opdracht 6
Doel: verwerking van de informartie door deze in een verband te plaatsen en te visualiseren.
Model van het geheugen
Geheugenschemata
Begripsniveau
Opslaan
Organiseren
Episodisch niveau
Plan niveau
Constueren van
betekenis
Bijeenkomst 3
Leerdoelen: Studenten kunnen:
 Uitleggen hoe kennisvelden op verschillende niveau’s wordt opgeslagen en waarom er
verschillen zijn in de opslag per individu
 Onderscheid maken tussen declaratieve en procedurele kennis
Opdracht 7
Doel: Studenten:
 Verwerken hun eigen kennis over een begrip in een kennisveld op drie niveau’s
 Trekken conclusies voor de maniere waarop zij het kennisveld hebben ingevuld
 Trekken ook conclusies wat dit betekent voor het lesgeven
7
Bijeenkomst 4
Leerdoelen: studenten kunnen uitleggen hoe leerlingen inhoudelijke/declaratieve en
vaardigheden/procedurele kennis verwerven.
Opdracht 8
Doel: bewust worden van verschillende typen kennis
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A.
B.
Verkeersregels kennen
Weten wat de ingrediënten zijn van moksi alesi
Datum afschaffing slavernij weten
Weten wanneer de binnenlandse oorlogen in Suriname woeden
Weten wat kolonialisme is
De titel kennen van Helman’s bekendste boek
De dagen van de week in het engels weten
Weten wat zelfstandig naamwoord is
Weten hoe voedsel wordt verteerd
Weten hoe drugs en criminaliteit samenhangen
Auto ryden
Ryst koken
Emailen
Een verslag schrijven over de kolonisatie
Een boek van Stephen King in het engels lezen
Een samenvatting maken
Een presentatie geven over Helman
Een cel tekenen
Een vierkantsvergelijking oplossen
Een grafiek maken
Verschil tussen A en B
#
A.
B.
1
Je leert wat je bij de regels moet doen
Je gebruik die regels bij auto rijden
2
benodigheden kennen dat je met rijst kookt om moksa alesi te
Je zet alleen rijst en water en geen extra
maken
benodigheden
3
Niks met elkaar te maken
4
Datum wanneer de binnenlandse oorlogen plaats vond kennen
Samenvatting maken van kolonisatie
5
Wat het woord betekend en hoe, waarom het gebeurd
Informatie in engels opnemen
6
Onthouden van de titel uit het hoofd
Boek al gelezen en belangrijke punten op
papier zetten
7
Heeft niks met elkaar te maken
8
Heeft niks met elkaar te maken
9
Heeft niks met elkaar te maken
10
Analyse maken
Analyse in grafiek zetten
Verschil tussen B nu doen en B doen na een paar maanden
# B. Nu
1
Auto ryden
2
Ryst koken
3
Emailen
4
Een verslag schrijven over de kolonisatie
5
Een boek van Stephen King in het engels lezen
6
Een samenvatting maken
7
Een presentatie geven over Helman
8
Een cel tekenen
9
Een vierkantsvergelijking oplossen
10
Een grafiek maken
B. Na een paar maanden
Meer ervaring
Meer ervaring
Gewend
Meer kennis
Meer kennis, gewend
Meer ervaring, Kennis
Meer ervaring
Meer ervaring
Meer kennis, inzicht
Meer ervaring
8
Opdracht 9:
Maak een schematisch stappenplan van het e-mailen van een bericht naar je vriendin met Yahoo
Doel: de noodzakelijkheid van een volledig stappenplan voor het aanleren van vaardigheden kunnen
inzien
Welke stappenplan zou je willen gebruiken om iemand die niet kan mailen dat aan te leren?
Ik zou deze schema van me geven met meer uitleg waar je die opties ongeveer van het blad kan vinden
Bijeenkomst 5
Leerdoelen: Studenten kunnen:
 Een strategie om voorkennis in kaart brengen met betrekking tot het leren van begrippen
toepassen
 3 verschillende strategieën om voorkennis te activeren, beschrijven
 Voor- en nadelen noemen van verschillende strategieën
Opdracht 10
Doel: studenten doen zelf ervaring op met 1 van de 4 technieken die in deze module aan de orde komen
om voorkennis te activeren
Stelling 1:
In de lange termijn geheugen kan men contextuele informaties, emoties onthouden en terughalen als
men het nodig heeft.
Stelling 2:
Het korte termijngeheugen kan men dingen memoriseren maar daarna is het snel weer te verrgeten.
9
Opdracht 11
Doel: studenten bereiden zich inhoudelijk voor om 1 van de strategieën toe te passen om voorkennis te
activeren bij leerlingen bij een onderwerp uit eigen vakgebied.
Voorkennis activeren m.b.v. woordveld
Wat is de formule van resulterendekracht op een voorwerp?
Wat is het verschil tussen afgelegde weg en verplaatsing?
Conclusie:
In deze module worden verschillende strategieёn aangeboden om bewust bepaalde leerprocessen bij
leerlingen op gang te brengen. Het veelvuldig oefenen met deze strategieën heeft en zal ertoe leiden
dat de leerkracht (ik) in spe in staat is om leerprocessen positief te beinvloeden bij m’n toekomstige
leerlingen
10
Download