KUURREGLEMENTEN Stichting Kuren Met

advertisement
Stichting Kuren Met Reuma
KUURREGLEMENTEN Stichting Kuren Met Reuma
Landelijk Secretariaat
A. Reijndersstraat B 234
9663 PN Nieuwe Pekela
Tel/fax : 0597 613388
E-Mail : [email protected]
www.kurenmetreuma.nl
Gironr : 8453722
K.v.K. : 34129455
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie van de KMR.
1. Minder draagkrachtige patiënten met een reumatische aandoening die voor de eerste keer in
aanmerking wensen te komen voor subsidie van de KMR, dienen een reumaverklaring te
overleggen, ondertekent door een reumatoloog.
2. Bij de zorgverzekeraar dient ieder jaar een verzoek te worden ingediend om in aanmerking te
komen voor een door hen verzorgde kuurreis, dan wel een vergoeding voor een zelf te
organiseren kuurreis.
Pas na ontvangst van een schriftelijke afwijzing kan men beroep doen op subsidie van de KMR.
De aanvraag bij de zorgverzekeraar dient zo snel mogelijk te worden ingediend.
3. Ontvangt men een financiële tegemoetkoming van de zorgverzekeraar en kiest men voor
een gesubsidieerde KMR groepsreis, dan dient de tegemoetkoming te worden betaald aan
de KMR.
4. Wanneer de zorgverzekeraar een financiële bijdrage toekent voor een individuele kuurreis
dan zal deze in mindering worden gebracht op de toe te kennen subsidie van de KMR.
5. Het bestuur van KMR kan eventueel navraag doen bij de zorgverzekeraar, welke vergoedingen men wel of niet geeft.
6. Indien uw de formulieren niet compleet heeft teruggezonden naar het landelijk secretariaat,
kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.
7. Afhankelijk van het beschikbare budget en de draagkracht van de deelnemers stelt het bestuur
het subsidiebedrag per persoon per jaar vast. Overschrijden de aanmeldingen het beschikbare
budget, dan zal het bestuur over de toewijzing beslissen.
8. Bij reservering van een kuurreis wordt € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Voorwaarden voor deelname aan een door KMR bemiddelde kuurreis.
1. Als u niet in aanmerking komt voor subsidie kunt u wel deelnemen aan een door KMR
bemiddelde kuurreis. De kosten komen dan volledig voor uw eigen rekening.
2. U bent verplicht zelf voor een reis- en annuleringverzekering te zorgen. KMR kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten die moeten worden gemaakt tijdens
een kuurreis.
3. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van minimaal € 300,00 te
worden voldaan.
4. Het restant van de reissom dient uiterlijk 10 weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van
KMR. Daarna wordt de prijs verhoogd door de vliegtuigmaatschappij en doorberekend aan de
deelnemers door KMR.
Bij niet tijdige betaling wordt hij/zij hierop gewezen en heeft dan nog de mogelijkheid het nog
verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen.
De KMR heeft het recht om de verschuldigde administratiekosten in rekening te brengen.
De gemaakte kosten worden verrekend met de gedane aanbetaling.
5. Indien de overeenkomst binnen 10 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet
ter stond de gehele reissom worden voldaan.
6. Verklaring van de huisarts dient jaarlijks te worden ingevuld en ondertekent toegezonden
worden naar het secretariaat.
7. Deelnemers moeten zelfredzaam ( zichzelf kunnen aankleden en zelfstandig de behandelingen
kunnen ondergaan) zijn. Is dit niet mogelijk, dan moet de kuurgast voor een eigen begeleider
zorgen.
8. Rolstoelpatiënten en deelnemers die voor ADL extra hulp nodig hebben, dienen zelf voor
deze persoonlijke begeleiding te zorgen.
De financiële gevolgen daarvan komen voor eigen rekening.
9. Het ondergaan van een kuur geschiedt volledig op eigen risico. KMR kan dan ook op
geen enkele wijze voor eventuele gevolgen aansprakelijk worden gesteld.
10. De groepsreis zal minimaal onderleiding staan van 1 begeleider van de KMR, het aantal
begeleiders is afhankelijk van het aantal kuurreizigers. Bij minimaal 10 deelnemers
11. Deelnemers die niet of gedeeltelijk deelnemen aan het kuurprogramma komen niet voor
subsidie in aanmerking. Indien de behandelende kuurarts voorschrijft dat de deelnemer niet
of gedeeltelijk mag kuren heeft dit geen consequenties voor de verstrekking van subsidie,
behalve wanneer men gebruik kan maken van de annuleringsverzekering.
12. Bij annulering van de kuurreis worden de volgende termijnen in acht genomen:
Bij opzegging tot 10 weken voor vertrek administratie kosten
Bij opzegging tot 5 weken voor vertrek 50% van de reissom
Bij opzegging tot 3 weken voor vertrek 75% van de reissom
Bij opzegging binnen 3 weken voor vertrek 100% van de reissom
13. De aanvraag voor een vergoeding van de zorgverzekeraar moet door de kuurgast zelf
worden verzorgd, de kuurgast moet zelf de vergoeding van de zorgverzekeraar innen en
overmaken naar KMR.
14. Elke kuurgast is verplicht zelf zorg te dragen voor de vereiste grensdocumenten en een
geldige reisverzekering.
15. KMR is niet aansprakelijk voor vermissing, stuk gaan of diefstal van goederen tijdens de
reis, noch voor ziekte of ongevallen van de deelnemers.
16. KMR behoudt zich het recht voor de prijzen van de groepsreizen te wijzigen bij sterke
koerswijzigingen of extra toeslagen op de vervoerstickets.
17. Wat kan men van de begeleiding van KMR verwachten:
a. Ondersteuning indien nodig bij het inchecken op het vliegveld/busreis.
b. Ondersteuning bij ziekte/problemen tijdens de kuur periode.
c. Ondersteuning indien nodig bij problemen bij de kuren.
d. Indien nodig recepten halen bij de apotheek, voor bedlegerigen.
e. Er op toezien dat de zieken eten op hun kamer krijgen van de keuken.
f. 24 uur bereikbaar voor calamiteiten.
18. Wat kan men niet van de begeleiding van KMR verwachten:
a. De begeleiding hoeft niet 24 uur ter plekke te zijn, is wel altijd telefonisch bereikbaar
b. De begeleiding hoeft geen koffers te dragen voor de kuurdeelnemers. ( zie punt 7 )
c. De KMR geeft geen professionele medische verzorging
d. De KMR is in de eerste plaats een subsidie verstrekker voor minder draagkrachtige reumapaten, geen professionele reis- en/of hulp organisatie.
19. Door KMR wordt een beroep gedaan op een officieel reisbureau om de reis van en naar de bestemming te verzorgen. O.a kopen van tickets en reserveren van kamers in het hotel.
A.M. van Dijk-Meijer
Secretaris
Download