(IJsselstein concept zienswijze Begroting WIL 2018) bij agenda AB

advertisement
postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
bezoekadres
Overtoom 1
3401 BK IJsselstein
Werk en Inkomen Lekstroom
T.a.v. Bestuur
Stadsplein 1
3431 LZ NIEUWEGEIN
betreft
uw kenmerk
uw brief van
behandeld door
t 14 030
f 030 6884350
e [email protected]
Begroting WIL 2018
zaaknummer
R.J. Rumpff
447010
datum
blad 1 van 2
bijlagen
Geacht bestuur,
U heeft ons verzocht een zienswijze te geven op de Begroting 2018 WIL die wij van u hebben
ontvangen.
Hierbij ontvangt u onze zienswijze:
 De zienswijze van de gemeente IJsselstein op de Kaderbrief 2018 WIL is op een belangrijk punt
niet verwerkt in de Begroting 2018 WIL. Specifiek gaat het dan om het binnen de begroting
opvangen van de in de kaderbrief genoemde extra bedrijfsvoeringslasten. Uit de begroting blijkt
dat de extra bedrijfsvoeringslasten die het gevolg zijn van een reparatie of een bijzondere
omstandigheid, niet binnen de begroting zijn opgevangen. Ook daar waar het gaat om bijzondere
omstandigheden of reparaties uit het verleden zou dat, naar onze mening, normaliter binnen de
begroting moeten worden opgelost;
Verder merken we op dat:
 U aangeeft dat sprake is van een toenemende stroom klanten die beroep doet op uw
dienstverlening zonder een uitkeringsvraag te hebben. Wij vragen ons af welke gevolgen dit heeft
voor de basisdienstverlening van WIL, aangezien het aantal medewerkers van WIL gestoeld is op
het aantal mensen met een uitkering.
 U de extra inzet op jongeren beschrijft en in het kader daarvan de doorontwikkeling van het
jongerenloket met aandacht voor de nieuwe doelgroep van jonggehandicapten. Hiervoor is geen
extra budget opgenomen in de begroting. Op p. 49 staat wel aangegeven dat het risico hoog is en
dat extra capaciteit noodzakelijk is. Vervolgens is er een PM post opgenomen. In het belang van
de dienstverlening aan de jongeren vragen wij u aan te geven op welke manier u omgaat met dit
ogenschijnlijke knelpunt;
 U geeft aan dat u in 2018, € 65.000 onttrekt uit de voorziening frictiekosten/personeelskosten. Wij
zien graag hoe dit zich verhoudt tot de eenmalige kosten die hiervoor in de begrotingswijziging
2017 zijn opgenomen en tot de post € 150.000 voor mobiliteitstrajecten en trajecten met
arbeidsrechtelijke gevolgen in deze begroting;
 U geeft aan in de uitvoeringskosten een bedrag van € 150.000 te reserveren voor juridische
trajecten met arbeidsrechtelijke gevolgen en mobiliteitstrajecten. Deze kosten worden regulier
opgenomen in de begroting als een structurele reservering. Wij zien graag hoe zich dit verhoudt
tot het eerder dit jaar gevraagde, eenmalige aanvullende budget voor de kwaliteitsslag 2017.
 In de begroting zijn de DVO-middelen niet opgenomen. Om te komen tot een integrale begroting
waarin alle baten en lasten van de deelnemers zijn opgenomen verzoeken wij u de DVO middelen
op te nemen in een bijlage bij de definitieve begroting 2018.
 Daarnaast verzoeken wij u de inzet van de overhead te verdelen over de taakvelden.
De gemeente IJsselstein gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Bankrelatie BNG
Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente. NL79BNGH028.50.09.958
datum
ons kenmerk
blad 2 van
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN,
de secretaris,
de burgemeester,
J. Pol
mr. P.J.M. van Domburg
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards