KINDEROPVANG WIJNEGEM Vzw Onthaalouders Buitenschoolse

advertisement
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
Vzw
Onthaalouders
Buitenschoolse opvang ‘De WOLK’
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
Schriftelijke overeenkomst tussen organisator en contracthouder
(versie 26 11 2014)
Volgende afspraken komen tot stand tussen:
1. De organisator groepsopvang
Kinderopvang Wijnegem vzw, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
03 288 21 91
[email protected]
Voorzitter: Dhr Tom Dijckmans
Dienstverantwoordelijke: Min Hendrickx
2. …………………………………………………………………………………………..ouder(s)
van
(naam kind) …………………………………………………………………………………………...,
Geboortedatum ………………………………….
Hierna aangeduid de contracthouder
Informatie kinderopvanglocatie
Naam: Kinderdagverblijf ’t Speelnestje,
Adres: Koolsveldlaan 94/b, 2110 Wijnegem
Tel: 03 354 00 53
E-mail: [email protected]
1.Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement
Elke wijziging aan het huishoudelijk reglement melden we schriftelijk minstens 2 maanden vóór de
aanpassing. Elke verandering moet door beide ouders ondertekenen worden voor ontvangst en
kennisname.
Je hebt het recht om 2 maanden na kennisname van een aanpassing in je nadeel, de schriftelijke
overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding, mits het respecteren van een
opzegtermijn van 1 maand.
2.Gelijkwaardige opzegmodaliteiten voor de schriftelijke overeenkomst
De voorwaarden voor het opzeggen van de schriftelijke overeenkomst moet voor beide partijen gelijk
zijn o.a. de duur van de opzeg is 1 maand, zowel voor de ouders als voor de opvang.
2.1.
Opzegmodaliteiten voor het gezin
Er wordt in onderling overleg een vermoedelijke einddatum vastgelegd in de basisovereenkomst. De
meeste kinderen zijn schoolrijp op de leeftijd van 2.5 jaar en kunnen dan op de eerstvolgende
instapdatum naar school. Als einddatum wordt dan ook standaard de instapdatum op school
genoteerd.
1
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
Vzw
Onthaalouders
Buitenschoolse opvang ‘De WOLK’
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
Is je kind op deze einddatum nog niet klaar voor de kleuterschool, kan je ervoor kiezen om het langer
in de opvang te houden. Samen met de verantwoordelijke wordt een nieuwe einddatum bepaald. Ook
andere redenen om de opvangduur te verlengen kunnen in overleg met de verantwoordelijke worden
vastgelegd. Als de einddatum verandert, moet je die 1 maand vooraf aan de verantwoordelijke
melden. Samen bepalen we dan een nieuwe einddatum. De dienst kan je vraag weigeren als er niet
genoeg plaats is.
Wil je de opvang vroeger stoppen dan afgesproken? De opzeg dient minstens 1 maand vooraf
schriftelijk te gebeuren. De opzeg moet ondertekend worden door beide ouders. De postdatum is het
moment waarop de opzeg ingaat .
Je kan de brief ook afgeven aan de verantwoordelijke . De verantwoordelijke moet dan een kopie van
de opzegbrief ondertekenen.
Zeg je de opvang niet op met een brief zoals hierboven beschreven, dan betaal je een
opzegvergoeding ten bedrage van 1 maand opvang. Deze opzegvergoeding zal niet worden
aangerekend indien de ouders de opzegtermijn van 1 maand respecteren.
Als de opvang een zware fout maakte of de contractuele bepalingen niet volgde en je kan dit bewijzen
dan moet je de regels voor de opzeg van de opvang niet naleven.
2.2. Opzegmodaliteiten voor de organisator
Kinderopvang Wijnegem vzw kan deze overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten als:
- ouders het huishoudelijk reglement en/of andere afspraken in de overeenkomst
niet naleven
- wanneer ouders de mondelinge en schriftelijke verwittigingen niet opvolgen
- wanneer de ouders de noodzakelijke documenten (vb. attest inkomenstarief) niet
bezorgen aan de opvang
- wanbetalers
Als de organisator overweegt om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen omwille van
bovenstaande redenen, krijg je een schriftelijke verwittiging.
Als de dienst beslist om de overeenkomst op te zeggen, word je schriftelijk op de hoogte gebracht. Je
krijgt een aangetekende brief waarin staat waarom en wanneer de opvang wordt stopgezet. De
opzegtermijn bedraagt 1 maand en gaat in op de datum van verzending van de aangetekende brief.
De bepaling inzake opzegtermijn kan niet gerespecteerd worden indien er een beslissing is van Kind
en Gezin tot opheffing van de vergunning.
De bepalingen inzake opzegtermijn dient niet gerespecteerd te worden indien de ouder een zware fout
heeft begaan en de organisator deze kan aantonen.
3.Prijsbepaling
Kinderopvang Wijnegem vzw werkt met inkomenstarief. Dit wil zeggen dat de prijs die u moet betalen,
afhangt van uw inkomen. Bezorg steeds het laatste attest inkomenstarief aan de kinderopvang. Het
bedrag op dit attest is de prijs die je betaalt voor afgesproken opvangdagen in het opvangplan en alle
extra opvangdagen. Dit wordt jaarlijks aangepast aan de index.
Prijswijzigingen worden 2 maanden vooraf bekend gemaakt aan de ouders met een brief. Die moet je
tekenen als bewijs dat je op de hoogte van de wijziging bent.
Ga je niet akkoord dan mag je de overeenkomst opzeggen zonder kosten, als je de opzegperiode van
1 maand volgt.
2
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
Vzw
Onthaalouders
Buitenschoolse opvang ‘De WOLK’
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
Betaal je niet, dan kunnen we je schorsen of de overeenkomst stopzetten.
Betaal de factuur binnen de 30 kalenderdagen. Hoe je betaalt, kies je zelf. Dit kan door overschrijving
op het rekeningnummer BE76 7310 0535 6795 van Kinderopvang Wijnegem VZW . Het is belangrijk
dat je op tijd betaalt. Daarom raden we je aan te betalen met domiciliëring. Het domiciliëringsnummer
van Kinderopvang Wijnegem vzw is BE26zz041958739
KENNISNAME EN ONTVANGST HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De ouders verklaren dat ze het huishoudelijk reglement (versie 26.11.2014) hebben ontvangen en er
kennis van hebben genomen en bevestigen dit met hun handtekening en de vermelding van de
datum.
Handtekening van beide ouders
……………………………………………….
……………………………………………….
Datum: ……………………………………………
TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL
Wij, ouders van (naam van kind)……….…………………………………………………………verklaren
dat
 de opvang WEL/NIET beelden van ons kind mag maken in de opvang
 de opvang WEL/NIET beelden mag plaatsen op een gesloten (toegang beperkt tot ouders en
kinderbegeleiders)/openbare website.
Naam en handtekening van beide ouders
…………………………………………………….
……………………………………………….
3
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
Vzw
Onthaalouders
Buitenschoolse opvang ‘De WOLK’
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
VERKLARING OP EER OVER VOORRANGSGROEPEN
Voor je gezin geldt:
o
o
o
o
o
o
o
ik heb opvang nodig voor mijn werksituatie
Dit is: werk hebben en kinderopvang nodig hebben om dit te behouden
of kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken of om een beroepsgerichte opleiding te
volgen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot zoals inburgeringstrajecten en
Nederlandse taallessen.
ik ben alleenstaand
ik heb een laag inkomen
Dit is een gezamenlijk belastbaar inkomen van minder dan 27.000 € op jaarbasis
dat de vraag naar opvang wordt gesteld voor (een) pleegkind dat aan mij toevertrouwd
wordt door een officiële instantie
ik heb een zoon/dochter die reeds in de opvang is (zowel oorspronkelijk gezin als nieuw
samengesteld gezin)
ik heb een problematische gezondheids- en/of zorgsituatie
Dit wil zeggen dat een persoon van mijn gezin, die verantwoordelijkheid draagt voor mijn
kind (dus geen broer of zus), een handicap of een verminderd zelfzorgvermogen heeft
of dat mijn gezin in de context van professionele hulpverlening of inburgering opvang
nodig heeft.
ik heb een laag opleidingsniveau
Dit wil zeggen dat ik noch de andere ouder een diploma secundair onderwijs hebben
Ik verklaar op eer dat dit juiste informatie is en dat ik deze kan staven met bewijsstukken indien nodig.
Datum en handtekening van ouder(s)


ONDERTEKENING VOOR AKKOORD MET DEZE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST
Handtekening van ouder(s)
vermeld ‘gelezen en goedgekeurd’ en datum

Handtekening verantwoordelijke


Wijnegem, ..................
4
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
Vzw
Onthaalouders
Buitenschoolse opvang ‘De WOLK’
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
Inlichtingenfiche
Inlichtingen betreffende het kind:
Naam en voornaam van het kind : ……………………………………………………...................................
Geboorteplaats en datum: ........................................................................................................................
Adres:........................................................................................................................................................
Tel. ouders:................................................................................................................................................
Emailadres ouders:……………………………………………………………………………………………….
Inlichtingen betreffende de vader:
Naam en voornaam:………...................................................................Geboortedatum :.... / …. / ………
Beroep ......................................................................................................................................................
Werkgever ................................................................................................................................................
Tel. nummer waar de vader kan opgeroepen worden :.............................................................................
Inlichtingen betreffende de moeder :
Naam en voornaam :................................................................................ Geboortedatum :.... / …/ …….
Beroep.......................................................................................................................................................
Werkgever.................................................................................................................................................
Tel. nummer waar de moeder kan opgeroepen worden ...........................................................................
In nood
Naam en telefoonnummer van persoon die kan opgeroepen worden vb. bij ongeval of ziekte
indien ouders niet te bereiken zijn:
Ik, ondergetekende, …………………………………………………………………………….(vader/moeder)
geef hierbij de toestemming dat de kinderbegeleidsters mijn kind(eren) mogen
toevertrouwen aan volgende personen.
Ik verwittig deze personen dat hun identiteitskaart wordt gevraagd.
Ik heet …………………………en ik ben de………………………
Ik heet …………………………en ik ben de ………………………………
5
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
Vzw
Onthaalouders
Buitenschoolse opvang ‘De WOLK’
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
Ik heet …………………………en ik ben de …………………………….
Ik heet …………………………en ik ben de ……………………………
Ik heet …………………………en ik ben de ………………
Ik heet …………………………en ik ben de ………………
Personen die niet op de lijst voorkomen kunnen mijn kindje in het kinderdagverblijf ophalen enkel mits
schriftelijke toestemming
Nota in het over-en weerboekje met duidelijke vermelding van naam en datum
Mail : [email protected]
[email protected]
fax: gemeentehuis (met de vermelding KDV ’t Speelnestje) 03 288 21 29
Medische gegevens:
Ik meld alle medische gegevens die van belang zijn aan de verantwoordelijke (allergieën, dieet,
medische aandachtspunten, ….)
Heeft het kind allergieën (medicatie, voeding,…)? Zo ja, waarvoor?:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Volgt het kind een dieet of zijn er andere medische aandachtspunten?.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………
Bijzonderheden rond slapen
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
6
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
Vzw
Onthaalouders
Buitenschoolse opvang ‘De WOLK’
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
Beide ouders geven de toestemming aan de kinderbegeleider om bij ziekte éénmalig een dosis
koortswerende medicatie toe te dienen. Hoeveelheid koorts en uur van toediening medicatie worden
door de kinderbegeleider in het over- en weerboekje geschreven.
De begeleider mag geen
koortswerend middel toedienen aan kinderen jonger dan 3 maanden!
Bij temperatuur > 38 mag er een zetpil Dafalgan toegediend worden. Voor baby’s Perdolan 80 mg
voor kinderen ouder dan 1 jaar Dafalgan 150 mg.
In het kader van veiligheid worden er geen siropen toegediend.
Ik geef de toestemming aan de kindbegeleidsters om, indien zij dit nodig achten, volgende
geneesheer te waarschuwen.
Huisarts .........................................................................................Telefoon : ..................................
Adres ................................................................................................................
Mijn kind wordt gevaccineerd, volgens het vaccinatieschema van Kind en Gezin door:
-  de huisarts: Dr. …………………………………………………….Telefoon:
-  de kinderarts: Dr. …………………………………………………..Telefoon:
-  Raadpleging Kind en Gezin te …………………………………………………
-  niet
Het kind wordt medisch gevolgd door:
-
 de huisarts: Dr. …………………………………………………….Telefoon:
 de kinderarts: Dr. …………………………………………………..Telefoon:
 Raadpleging Kind en Gezin te ………………………………………………
Ik ga akkoord dat in urgente situaties beroep wordt gedaan op de nodige medische hulp, of een
andere arts dan vermeld in het inschrijvingsformulier. Dit impliceert ook de toestemming tot een
medische of operatieve ingreep.
Ik geef hierbij de toestemming aan de kinderbegeleiders om met mijn kind het kinderdagverblijf te
verlaten.
Factuur:
□ Wij wensen een factuur te ontvangen via e-mail
□ Wij wensen een factuur via de post te ontvangen
Het is in het belang van uw kindje dat deze gegevens correct zijn. We vragen om veranderingen door
te geven.
Jaarlijks moet de inlichtingenfiche herzien worden.
Herziening ………september 2016 handtekening ……………….
Herziening …….. september 2017 handtekening ………………..
Herziening ……… september 2018 handtekening………………….
Datum en handtekening van beide ouders
Wijnegem, ..................
7
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
Vzw
Onthaalouders
Buitenschoolse opvang ‘De WOLK’
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
OPVANGPLAN
Aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen: ………… dagen in een volledig kalenderjaar.
Aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen: ………… dagen i.v.t. de startdatum van het opvangplan.
Wil je een extra dag opvang? Vraag deze extra dag opvang schriftelijk , minstens 5 werkdagen vooraf
aan de kinderbegeleider . De begeleider kan deze extra dag opvang weigeren als er niet genoeg
plaats is. Voor een extra dag opvang betaal je het inkomenstarief.
Vraag de wijziging van je opvangplan aan de verantwoordelijke. Doe dit minstens 1 maand
voorafgaand aan de gewenste startdatum van het gewijzigd opvangplan. De verantwoordelijke beslist
wanneer de wijziging ingaat en houdt rekening met jouw vraag. (zie HHR 3.4.3)
Naam kind: ………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum…………………………………………………………………………………………………
Startdatum opvangplan: ………………………………………………………………………………………
Einddatum opvangplan ………………………………..…….………………………………………………
Handtekening van beide ouders…………………………….…………..……………………………
Datum …………………………………………………………………………..………………………………
DAGEN
Van
Tot
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Flexibel opvangplan (enkel voor ouders die in shiften werken), minimum 2 dagen/week.
Aantal volle dagen per week:………………………..
Aantal halve dagen per week:…………………………
Aan –en afwezigheden worden als volgt doorgegeven:
Tijdspanne? Minimum 14 dagen
Hoe? via mail [email protected] en tspeelnestje @gmail.com
8
KINDEROPVANG
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
WIJNEGEM
DIENST
Vzw
Vzw
Onthaalouders
Onthaalgezinnen
Buitenschoolse
opvang ‘De WOLK’
Buitenschoolse opvang
‘De WOLK’
Kinderdagverblijf
‘t Speelnestje
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
Attest : Medicatie op de opvang (versie november 2014)
Naam opgevangen kind: ………………………………………………………………………………………
Geboortedatum …../…../………
Opvangplaats: ………………………………………………….………………………………………………
Naam van de medicatie: …………………………………………………………………………………………
Medicatie
Startdatum: ..…./….../..….
Einddatum: …../……/….
Bewaarplaats:……………………………………………..
Behandeling:
Behandelingsplan:
Geneesmiddel/
behandeling
toedieningswijze
dosis
Tijdstip/ aantal
keer per dag
Voor/ bij of
na de
maaltijd?
Duur van de
behandeling
Dit attest werd ingevuld door:
Dokter: ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres + tel.
Handtekening + datum
9
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
Vzw
Onthaalouders
Buitenschoolse opvang ‘De WOLK’
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
In bijlage vindt u een formulier waarop u al uw vragen, opmerkingen en klachten schriftelijk kan melden.
Het geheel aan bemerkingen en klachten worden gebundeld en bijgehouden, zodat wij een duidelijk overzicht
krijgen en de werking eventueel kunnen aanpassen.
U kan deze bezorgen aan de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf , Turnhoutsebaan 422, 2110
Wijnegem.
Verder kan men zich voor klachtenbehandelingen wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin:
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, Tel.: 02/533.14.14 Fax: 02/534.13.82; http://www.kindengezin.be
E-mail: [email protected]
Behandeling van het formulier
-
Met anonieme klachten wordt geen rekening gehouden.
De coördinator onderzoekt de opmerking/ klacht en formuleert de oplossing die geboden kan
worden.
Op klachten die schriftelijk werden doorgegeven, krijgt u binnen de 30 werkdagen een schriftelijk
antwoord.
Klachten die buiten de bevoegdheid van de coördinator vallen, worden doorgegeven aan de
bevoegde personen/ instanties mits toestemming van diegene die de klacht formuleert.
MELDINGSFORMULIER
Persoonlijke gegevens
Naam:
Adres:
Tel.:
E-mail:
Omschrijving opmerking/suggestie/ probleem/ vraag/ klacht
In te vullen door de dienst
Formulier werd ontvangen op:
Formulier werd behandeld door:
10
KINDEROPVANG
WIJNEGEM
Vzw
Onthaalouders
Buitenschoolse opvang ‘De WOLK’
Kinderdagverblijf ‘t Speelnestje
11
Download